Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 198 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 04.08.2016 01:30:28
donation


Tổng kết đến ngày 19.06.2015

€305,00 Euro
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2014 đến 19.01.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2015 đến 19.02.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2015 đến 19.03.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2015 đến 19.04.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2015 đến 19.05.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2015 đến 19.06.2015)

---------------------------------------------------------------
€11,00 Euro

Tổng số quỹ tới ngày 19.06.2015:
= €11,00 EuroXin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolars và cũng chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi $300,00 US Dolars thành €300,00 Euro và gởi vào quỹ của VN Thư quán.
 
Tổng số quỹ:
 
€11,00 Euro
+
€300,00 Euro
----------------
€311,00 Euro

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 04.08.2016 01:56:58
donation
 

Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolars và cũng chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi $300,00 US Dolars thành €300,00 Euro và gởi vào quỹ của VN Thư quán.

Tổng số quỹ:

€11,00 Euro
+
€300,00 Euro
----------------
€311,00 Euro


Tổng kết đến ngày 21.08.2016
 
 €311,00 Euro
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2015 đến 19.07.2015)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2015 đến 19.08.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2015 đến 19.09.2015)

---------------------------------------------------------------------------
€164,00 Euro 
 
Bắt đầu từ 22.09.2015 lệ phí Server là €24,90 Euro
 
€164,00 Euro
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2015 đến 21.10.2015)
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2015 đến 21.11.2015)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2015 đến 21.12.2015)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2015 đến 21.01.2016)
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2016 đến 21.02.2016)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.02.2016 đến 21.03.2016)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.03.2016 đến 21.04.2016)
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.04.2016 đến 21.05.2016)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2016 đến 21.06.2016)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2016 đến 21.07.2016)
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.07.2016 đến 21.08.2016)

---------------------------------------------------------------------
- €109,90 Euro 

 
Thành viên Ban quản trị hỗ trợ quỹ VN Thư quán.
Ngày 03.08.2016 Quỹ VN Thư quán được lập lại = €0,00 Euro
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 02:17:11 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 11.11.2016 02:57:19
Xin chân thành cãm ơn một thành viên Vô danh đã gởi tài trợ đến VNTQ 150,00 Euro và tỳ Ct.Ly đã chuyển dùm vào Quỹ của VNTQ 150,00 Euro
Quỹ hiện nay là:
 
€150,00 EUR
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2016 đến 21.09.2016)
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2016 đến 21.10.2016)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2016 đến 21.11.2016)

  ---------------------------------------------------------------------
  €75,30 Euro 

  Tổng kết đến ngày 10.11.2016
  Quỹ của VNthuquan hiện có
 €75,30 Euro
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2017 22:20:31 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 01.09.2017 22:15:06
donation
 

€150,00 EUR
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2016 đến 21.09.2016)
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2016 đến 21.10.2016)

-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2016 đến 21.11.2016)

---------------------------------------------------------------------
€75,30 Euro 

  Tổng kết đến ngày 10.11.2016
  Quỹ của VNthuquan hiện có
 €75,30 Euro
 

 
Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolars và cũng chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi $300,00 US Dolars thành €300,00 Euro và gởi vào quỹ của VN Thư quán.

€75,30 Euro
+
€300,00 Euro
----------------
€375,30 Euro
-
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2016 đến 21.12.2016)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2016 đến 21.01.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2017 đến 21.02.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.02.2017 đến 21.03.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.03.2017 đến 21.04.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.04.2017 đến 21.05.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2017 đến 21.06.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2017 đến 21.07.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.07.2017 đến 21.08.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2017 đến 21.09.2017)
 
Tổng số quỹ đến ngày 08.09.2017 là:
€126,30 Euro
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2017 02:08:25 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 31.07.2018 04:55:12
 Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolar.
Xin chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi và góp thêm vào và đã gởi vào quỹ của VNTQ tổng số là €350,00 Euro.
 
€126,30 Euro
+
€350,- Euro
-----------------
€476,30 Euro
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2017 đến 21.10.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2017 đến 21.11.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2017 đến 21.12.2017)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2017 đến 21.01.2018)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2018 đến 21.02.2018)
€49,80 EUR (Server Hosting từ 22.02.2018 đến 21.03.2018) Thuê thêm 1 server setup
€49,80 EUR (Server Hosting từ 22.03.2018 đến 21.04.2018) Thuê thêm 1 server setup
€49,80 EUR (Server Hosting từ 22.04.2018 đến 21.05.2018) Thuê thêm 1 server setup
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2018 đến 21.06.2018)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2018 đến 21.07.2018)
=323,70
Domain cho vnthuquan.net+vnthuquan.org+vnthuquan.info năm 2018:
41,76 + 28,56 + 23,76
=94,08
Tổng chi đến ngày 21.07.2018
323,70 + 94,08 = 417,78
Tổng số quỹ đến ngày 21.07.2018:
€476,30 
-
€417,78
-----------------
€58,52 Euro
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2018 03:06:45 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 21.06.2019 04:03:51
Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolar. 
Xin chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi và góp thêm vào và đã gởi vào quỹ của VNTQ tổng số là €400,00 Euro. 
  
€58,52 Euro 

€400 Euro 
----------------- 
€458,52 Euro 

€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.07.2018 đến 21.08.2018) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2018 đến 21.09.2018) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2018 đến 21.10.2018) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2018 đến 21.11.2018) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2018 đến 21.12.2018) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2018 đến 21.01.2019) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2019 đến 21.02.2019) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.02.2019 đến 21.03.2019) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.03.2019 đến 21.04.2019) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.04.2019 đến 21.05.2019) 
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2019 đến 21.06.2019)
€24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2019 đến 21.07.2019)
=€273,90 
Domain cho vnthuquan.net+vnthuquan.org+vnthuquan.info năm 2019: 
€41,76 + €28,56 + €23,76 
=€94,08 
SSL cho VNthuquan từ 20.06.2019 đến 20.06.2021:
€17,99
Tổng chi đến ngày 20.07.2019 
€273,90 + €94,08 + €17,99 = €385,97 
Tổng số quỹ đến ngày 20.07.2019: 
€458,52  

€385,97 
----------------- 
€72,55 Euro 
 

Ct.Ly

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 29.06.2020 23:42:38
Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $350,00 US Dolar.  
Xin chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi và góp thêm vào và đã gởi vào quỹ của VNTQ tổng số là €400,00 Euro.  
   
€72,55 Euro  
+  
€400 Euro  
-----------------  
€472,55 Euro  

€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.07.2019 đến 21.08.2019)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.08.2019 đến 21.09.2019) 
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.09.2019 đến 21.10.2019)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.10.2019 đến 21.11.2019)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.11.2019 đến 21.12.2019)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.12.2019 đến 21.01.2020)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.01.2020 đến 21.02.2020)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.02.2020 đến 21.03.2020)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.03.2020 đến 21.04.2020)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.04.2020 đến 21.05.2020)  
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.05.2020 đến 21.06.2020) 
€27,40 EUR (Server Hosting từ 22.06.2020 đến 21.07.2020) 
=€328,80  
Domain cho vnthuquan.net+vnthuquan.org+vnthuquan.info năm 2020:  
€47,98 + €32,54 + €33,36  
=€113,88  

Tổng chi đến ngày 20.07.2020  
€328,80 + €113,88  = €442,68  
Tổng số quỹ đến ngày 20.07.2020:  
€472,55   
-  
€442,68  
-----------------  
€29,87 Euro 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2020 05:03:22 bởi Ct.Ly >

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 198 trên tổng số 198 bài trong đề mục