Nghịch với ảnh

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 86 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Tác giả Bài
QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.05.2010 12:58:07

Sắc Xuân tại Disney World , Orlando, Florida


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/34D650C5150A43BAB719DD2D09006E6F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D85305DA01B443ACBFDA070C69BE04E1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/82ED0C50E36844E5A8253D4C72866760.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D8EA39CE0E0C46A289C3F1EB35263EA1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/3D6F23F5EFB74409ADB141C17E52A5FA.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.05.2010 12:59:26

Sắc Xuân tại Disney World , Orlando, Florida


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/F6F3615C9102488388E5588C0C7EB6AD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/81B34BCAFD0E40E9AA4DAF6C3E492A33.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6D63D7A640C349F098F3092834DA442F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/ABBA48F46E4E49D5BD628BC10C600170.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/A288196D986140CCA2BB3DCEAFCBAC59.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.05.2010 13:00:29

Sắc Xuân tại Disney World , Orlando, Florida


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6BB086782BB149E29AC06E6C8787373D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/2B0705968EC74ABEA7CEE07CD2C1AE97.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/97CC5486F35B4057A6C984E9968376E4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/69FA7D2906014196BBA6CA8FD27B988F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/DEBBB9D18D0F4C8D8382168CE05B7974.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.05.2010 13:01:45

Sắc Xuân tại Disney World , Orlando, Florida


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7A9C6948274141DEA3B9CAF2B4BC109F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E2AD24CDD2EC455081D8C37F5324BC28.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/475AC89C70864175850EDF60F86439D4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/18BCBD8ED6BE4C12B24732CAD1B7376C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/79C9F4B9672B4EFAA247ABE1BE5D4383.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.05.2010 13:03:22

Sắc Xuân tại Disney World , Orlando, Florida


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/975A990A955F46948C78A9CCF4257ACB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D74D8099840747B8AE569B3F38F63304.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/235761D7DD5E419394306BC6BC4FDF63.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C832DE47FCA645F39B022C0DD98706AF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/91029A5ECB824A34BB1C7D4FD347C368.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.05.2010 13:05:00

Sắc Xuân tại Disney World , Orlando, Florida


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/AD1C2A0B5B244D69BE4B7B3387CC97E4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/FF92D09F19084B9C972636AF1E7BAABE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/B43021437FCC4914A5832E07043D6D73.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CB45A55304344E699592C9A2E1990847.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/B3344789E66149FF90816093FE84E65E.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 18:52:41
Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/4FAD394A8A1041768307D35B67CC3A61.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E772BEA621614C3B9505DCAEFCBD2349.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D48B16D6A82C456A96E779F405804A5F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E1852143890C41B6AC30B9FA15C7EA02.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/337C7D16D2F644278ECE855717E75CEF.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 18:53:50

Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/524D9F0A2BD84335AA04B318924696BC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/343EC757986941D487F7AE218A8AE3BE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CE47A756821D4F9FB336F4AA45A54746.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/532CDF2FCD7442F5B21A12AE334C1880.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/0D66A98386D24AF0AA94D9146F52C6F3.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 18:55:07

Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/FC25EB58C29F4C0FB35CCA3854F55EB3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/8E0FAE81B91D472EB7A8197341E779D7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/5C77B91FAB7A4F99BFA3A2C89240D434.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E59A3EB2672A4AB8A9F7A64AAB3DF1F2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/349161DDB779485E809E58CD4CA6660C.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 18:57:40

Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/003E43C4CBC14A899D75BA64ABDDD2CE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7F49160432304F4DA59D72E5854432D6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/9CBA7C03EC2D44AA99CE91FAA13B6E7D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CAD3310F978F46E69A5EED9F05F6AECD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6D553642A1C747E295FC65C3A4EF872B.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 18:59:17

Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/889DA541384B426988354573249F0965.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/30E1474C70E540C6A5D6F37A9B215EDB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/35F14BA7A9FE4C5F8FBBFEF8542C985B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/20D07ADF9408419C89E6E0F4B7B12365.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/1BA2197665124BF0AC999FC3FC20DD94.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 19:01:26


Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/71E4A89D6E8F40B48413F545667E8CF7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/46045C5A1B4747C8A51E195972DAACFA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/2ED57D19E5414B739E9FED0EF0A1FAC4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7D755253BC094D41B80269AD174EEEFA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/561551E5873146179EA4A81215A1BB2B.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 21.05.2010 19:03:06

Vườn Thú tại khu vui chơi : Animal Kingdom, Disney World


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/06C4698C31204A98A7872BE849F4B082.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/73CAA1ECEA6546C1BD7BCD6D2C59182A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/53EB7BB5CC7347F08E1EA30FE20CC422.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/5E4C3B2D0E0044178FA476F597871D11.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/1AA6104C41C74490AE79FDAE8BF2094C.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 04.07.2010 12:39:49
Hoa xuân khoe sắc tại Longwood Garden - PA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/438E54E730AB45F2BCD3CD4237ED6E17.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D9BA3DEA5C554931AB5980577C3DDFFD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/A26B840127DE4736A62E8C2A217D9366.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/229C2859609D4209A2B238E8DCBD02BB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E18EA6CC7BF645D18A4411E8C0C3D3D1.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 04.07.2010 12:45:41

Hoa xuân khoe sắc tại Longwood Garden - PA


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E1EC166528154642B94F243A0FD31055.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E5258B2164CB4456B5A64C5A27E5226D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/4B4C9D5608564B35BB9F2B1BBF1E595A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/B43FFE39EC22403FBFF914A3494214D5.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/DC82C987F87040C981F8CFE326728087.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 04.07.2010 12:47:20

Hoa xuân khoe sắc tại Longwood Garden - PA


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/045EB40039C34AFDAAB03717B8609DCF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/729C21433E7B443FB713770959AC8CDE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E958791556D14E80BC3135E5D06762E7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/365E676428504A19A61D7A72C8205BEB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/EE8E15749CC447A38B1475CE50BDA1AC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 12:49:10 bởi QVPT >
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 04.07.2010 12:51:11

Hoa xuân khoe sắc tại Longwood Garden - PA


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/9ACC974BC7504613A1A4AE67878D8C99.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CC0E0D7815124BE49B69E71FE7B1A514.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/A681B5078F824655A9DE6AC2C62296BF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D764250AF36149FAB4E18DD84C4B927B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/F6164F1CDBD2423C92FA44E83E0D735E.jpg[/image]
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
 • Số bài : 6789
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 08.07.2010 22:00:38
Í dza ... lâu ngày mí gặp lợi, dzườn hoa nhà ông sặc sỡ và đẹp đấy ông, công chúa và hoàng hậu khỏe chứ ông hở .... ông lúc ni seo, mọi việc như ý hết hong Thấy ông đi nhiều vậy chắc là hp lém rùi ha hihih, chúc ông sẽ được vui và luôn luôn nắm chặt hp nha...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 08.07.2010 23:05:28
Thanks Bà M... ghé thăm, cả nhà tui vẫn khoẻ cuôc5 sống cũng bắt đầu ổn định . Lâu quá thấy bà M.. lặn một hơi mất tiêu, hôm nay mới thấy xuất đầu lộ diện hen . Sao rối có gì mới không? Cu tý vẫn khoẻ chứ ? hết bận thì ghé thăm diễn đàn nhiều hen .

BĂNG NGUYỆT
 • Số bài : 6789
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 08.07.2010 23:30:03
Hề hề, tui vẫn vậy, khỏe hết, có cái iu nhìu wá mệt thui hè hihi. Cu tý học lớp 3 rùi, con gái đang nằm ở đầu gối hihihihi, ờ ờ ... ông dạo này có tăng dc mấy gờ ram ko hihii. MỪng cho ông cs ổn định, trong nhóm ai ổn mừng cho ng đó ông à ... thấy ai cũng khổ, ko cái này thì cái kia, biết cs là vậy nhưng sao cũng nhói lòng . Cố gắng vào chơi thường xuyên, máy tính đầy ko mở dc PS, máy hình cũng lề rề ko có hình mới cạnh tranh với ông và mọi ng hihihi ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 23:38:24 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

CuuLong
 • Số bài : 1487
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.06.2005
RE: Nghịch với ảnh - 10.07.2010 14:57:08

BN: Bạn cố tri lâu ngày mới gặp dzui ghê heng

QV ui, tấm cuối cùng rất đẹp, ngon lành rùi đó, chúc mừng nha [sm=clap.gif][sm=clap.gif]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8009/DF13F4BBAF964051860ECC7550CA0937.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 15:02:23 bởi CuuLong >
Attached Image(s)
Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 14.07.2010 12:50:10

QV ui, tấm cuối cùng rất đẹp, ngon lành rùi đó, chúc mừng nha


Cảm ơn Huynh Cửu động viên để Hắc Đệ có tinh thần cố gắng chụp thêm nhiều ảnh đẹp nữa hihi


Hoa xuân khoe sắc tại Longwood Garden - PA (tiếp)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CCC0EECE58C74A1C937D86D64C9C55DB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/0E29724E05264DB886856ECFBBF05B1D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7126C4B53F6E45C3BA65A2B99264D3F0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7543DF0A88D84DD5BC507D6EF7F0E24E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E614840307B34EEAB76F5BC6B03048F8.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 14.07.2010 12:53:01

Hoa xuân khoe sắc tại Longwood Garden - PA (tiếp)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/378C79E22929441FA6E14FDC855240D9.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/22445D17CCF74CEB91139165E2A77643.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/86A692B626A2406984F5EF7230DC850A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C89396C633A647A2B8D4DA8267CB0647.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CC94B8D99FA1418187F063959E585547.jpg[/image]
Attached Image(s)

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 16.07.2010 13:08:18
Chùm ảnh Ao sen

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/1CBF0B0FAE314B3B9F42BBF72825C100.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/F87D812C90874B6986FE65F262DAF253.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E0C69E671CE44EC3A2288DF2E67B549B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/05A082F3B5914A94B95F1A23D478BEA4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7DC0A7BA531040D785D1413C17897D0D.jpg[/image]
Attached Image(s)

CuuLong
 • Số bài : 1487
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.06.2005
RE: Nghịch với ảnh - 06.08.2010 04:55:29
Chùm hoa chụp đẹp lắm QV ơi, lên tay quá rồi đó, tặng QV con ong chăm chỉ nè[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8009/EF6516F64B06446CA6D2DC76855694A3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 04:58:26 bởi CuuLong >
Attached Image(s)
Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***

BĂNG NGUYỆT
 • Số bài : 6789
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.06.2003
RE: Nghịch với ảnh - 07.08.2010 00:51:41
MÍ cí lá súng như có thể ngồi vào dc ông hén ... nhìn hay hay ... giá như dc bước từng bước trên những tán lá đó hihihi

Huynh CL ơi ...hihi huynh có thấy QVPT ghét mí cái hoa hay là ko dám ngắm hết vẻ đẹp trọn vẹn của hoa mà cứ nhè 1 phần mí của hoa mà shot hà hihihi Nhìn thì hoa đẹp mà cứ ghen ghét ng chụp thế nào í nhỡ hihihihihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 86 trên tổng số 86 bài trong đề mục