có bọ cho Mviet
La Paloma 01.12.2003 10:51:36 (permalink)
có bọ cho Mviet

anh Phạm sơn còn nhớ anny lee từ diễn đàn nguòi khuyết tật VN không?

em đã nói với anh về ý tưởng trình bày một Mviệt trên IBF

thực ra, tuy là cùng một ngôn ngữ là php nhưng phpnuke và phpbb hoặc phpyabb , có những nét khác do các funktions khác nhau. Vì thế em có thể khẳng định là , Mviệt chưa đạt được trên Icon Board Forum (IBF)

em dùng thử Mviệt DHTML , thì nó báo bọ, rất nặng lỗi ở dòng thứ 85 và 68. nhất là lỗi ở Line 68 , nó bắt tắt cửa sổ không cho tiếp tục coi website.

thứ hai, trong tag textarea của sources , toàn bộ phần post bài được đặt tên cho var là $data và name là 'message' chứ không phải là 'Post'. vì thế em muốn hỏi là chỉnh thì có cần phải chỉnh hết trong phần file.js hay chỉ cần sửa code của index.html là đủ?

em gửi anh code của skin_post.php phần gửi bài để anh có thể ráp lại xem có khớp không nhé.


function postbox_buttons($data) {
global $ibforums;
return <<<EOF
<tr>
<td class='pformstrip' colspan="2">{$ibforums->lang['ib_code_buttons']}</td>
</tr>
<tr>
<td class='pformleft'>
<input type='radio' class='radiobutton' name='bbmode' value='ezmode' onclick='setmode(this.value)' /> <b>{$ibforums->lang['bbcode_guided']}</b><br />
<input type='radio' class='radiobutton' name='bbmode' value='normal' onclick='setmode(this.value)' checked="checked" /> <b>{$ibforums->lang['bbcode_normal']}</b>
<script type='text/javascript' src='html/ibfcode.js'></script>
</td>
<td class='pformright'>
<input type='button' accesskey='b' value='B' onclick='simpletag("B")' class='codebuttons' name='B' style="font-weight:bold" onmouseover="hstat('bold')" />
<input type='button' accesskey='i' value='I' onclick='simpletag("I")' class='codebuttons' name='I' style="font-style:italic" onmouseover="hstat('italic')" />
<input type='button' accesskey='u' value='U' onclick='simpletag("U")' class='codebuttons' name='U' style="text-decoration:underline" onmouseover="hstat('under')" />

<select name='ffont' class='codebuttons' onchange="alterfont(this.options[this.selectedIndex].value, 'FONT')" onmouseover="hstat('font')">
<option value='0'>{$ibforums->lang['ct_font']}</option>
<option value='Arial' style='font-family:Arial'>{$ibforums->lang['ct_arial']}</option>
<option value='Times' style='font-family:Times'>{$ibforums->lang['ct_times']}</option>
<option value='Courier' style='font-family:Courier'>{$ibforums->lang['ct_courier']}</option>
<option value='Impact' style='font-family:Impact'>{$ibforums->lang['ct_impact']}</option>
<option value='Geneva' style='font-family:Geneva'>{$ibforums->lang['ct_geneva']}</option>
<option value='Optima' style='font-family:Optima'>Optima</option>
</select>

<select name='fsize' class='codebuttons' onchange="alterfont(this.options[this.selectedIndex].value, 'SIZE')" onmouseover="hstat('size')">
<option value='0'>{$ibforums->lang['ct_size']}</option>
<option value='1'>{$ibforums->lang['ct_sml']}</option>
<option value='7'>{$ibforums->lang['ct_lrg']}</option>
<option value='14'>{$ibforums->lang['ct_lest']}</option>
</select><select name='fcolor' class='codebuttons' onchange="alterfont(this.options[this.selectedIndex].value, 'COLOR')" onmouseover="hstat('color')">
<option value='0'>{$ibforums->lang['ct_color']}</option>
<option value='blue' style='color:blue'>{$ibforums->lang['ct_blue']}</option>
<option value='red' style='color:red'>{$ibforums->lang['ct_red']}</option>
<option value='purple' style='color:purple'>{$ibforums->lang['ct_purple']}</option>
<option value='orange' style='color:orange'>{$ibforums->lang['ct_orange']}</option>
<option value='yellow' style='color:yellow'>{$ibforums->lang['ct_yellow']}</option>
<option value='gray' style='color:gray'>{$ibforums->lang['ct_grey']}</option>
<option value='green' style='color:green'>{$ibforums->lang['ct_green']}</option>
</select>
  <a href='javascript:closeall();' onmouseover="hstat('close')">{$ibforums->lang['js_close_all_tags']}</a>
<br />
<input type='button' accesskey='h' value='http://' onclick='tag_url()' class='codebuttons' name='url' onmouseover="hstat('url')" />
<input type='button' accesskey='g' value='IMG' onclick='tag_image()' class='codebuttons' name='img' onmouseover="hstat('img')" />
<input type='button' accesskey='e' value='@' onclick='tag_email()' class='codebuttons' name='email' onmouseover="hstat('email')" />
<input type='button' accesskey='q' value='QUOTE' onclick='simpletag("QUOTE")' class='codebuttons' name='QUOTE' onmouseover="hstat('quote')" />
<input type='button' accesskey='p' value='CODE' onclick='simpletag("CODE")' class='codebuttons' name='CODE' onmouseover="hstat('code')" />
<input type='button' accesskey='l' value='LIST' onclick='tag_list()' class='codebuttons' name="LIST" onmouseover="hstat('list')" />
<input type='button' accesskey='l' value='SQL' onclick='simpletag("SQL")' class='codebuttons' name='SQL'>
<input type='button' accesskey='t' value='HTML' onclick='simpletag("HTML")' class='codebuttons' name='HTML'>
<br />
{$ibforums->lang['hb_open_tags']}: <input type='text' name='tagcount' size='3' maxlength='3' style='font-size:10px;font-family:verdana,arial;border:0px;font-weight:bold;' readonly="readonly" class='row1' value="0" />
 <input type='text' name='helpbox' size='50' maxlength='120' style='width:auto;font-size:10px;font-family:verdana,arial;border:0px' readonly="readonly" class='row1' value="{$ibforums->lang['hb_start']}" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class='pformstrip'>{$ibforums->lang['post']}</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" >
<center><textarea cols='100' rows='15' name='Post' tabindex='3' class='textinput'>$data</textarea></center>

<br /><center><div class='desc'><strong><a href='javascript:CheckLength()'>{$ibforums->lang['check_length']}</a> · <a href='javascript:bbc_pop()'>{$ibforums->lang['bbc_help']}</a></strong></div></center> <!--SMILIE TABLE-->

</td>
</tr>
<!--<tr>
<td class='pformleft' align='center'>
<!--SMILIE TABLE-->
<div class='desc'><strong><a href='javascript:CheckLength()'>{$ibforums->lang['check_length']}</a> · <a href='javascript:bbc_pop()'>{$ibforums->lang['bbc_help']}</a></strong></div>
</td>
<td class="pformright" valign='top'>
<textarea cols='80' rows='20' name='Post' tabindex='3' class='textinput'>$data</textarea>
</td>
</tr>-->
<tr>
<td class='pformleft'><b>{$ibforums->lang['po_options']}</b></td>
<td class='pformright'>
<!--IBF.EMO-->
<!--IBF.SIG-->
<!--IBF.TRACK-->
</td>
</tr>
EOF;
}


còn về chuyện lắp Richtexeditor, em ráp nó được rồi mà xáp nó lại sao cho post thành bài thì khó quá trời (Update không được)
#1
  mviet 01.12.2003 15:12:35 (permalink)

  có bọ cho Mviet

  anh Phạm sơn còn nhớ anny lee từ diễn đàn nguòi khuyết tật VN không?

  em đã nói với anh về ý tưởng trình bày một Mviệt trên IBF

  thực ra, tuy là cùng một ngôn ngữ là php nhưng phpnuke và phpbb hoặc phpyabb , có những nét khác do các funktions khác nhau. Vì thế em có thể khẳng định là , Mviệt chưa đạt được trên Icon Board Forum (IBF)

  em dùng thử Mviệt DHTML , thì nó báo bọ, rất nặng lỗi ở dòng thứ 85 và 68. nhất là lỗi ở Line 68 , nó bắt tắt cửa sổ không cho tiếp tục coi website.

  thứ hai, trong tag textarea của sources , toàn bộ phần post bài được đặt tên cho var là $data và name là 'message' chứ không phải là 'Post'. vì thế em muốn hỏi là chỉnh thì có cần phải chỉnh hết trong phần file.js hay chỉ cần sửa code của index.html là đủ?

  em gửi anh code của skin_post.php phần gửi bài để anh có thể ráp lại xem có khớp không nhé.

  Hi Anny Lee:
  Anny có xem bài này chưa:
  #2
   mviet 01.12.2003 15:21:48 (permalink)
   Anny muốn gắn trù phú thi cần xác định:


   • Dùng trù phú bên ngoài: htmlArea hay dùng trù phú của Diễn đàn
   • Cách gắn trù phú không đơn giản, nên Anny cần mở 1 diễn đàn chuẩn bị cho trù phú USA, mV sẽ tìm hiểu code & Anny sẽ làm chung với mV để đổi trù phú của Diễn đàn và đồng thời đổi mViet để chúng bắt tay nhau.
   • Trù phú sẽ có vấn đề với "pop window float" vì Trù phú đã kiểm soát phần này.. nên chỉ được dùng PopWindown DHTML mà thôi...
   #3
    La Paloma 02.12.2003 13:31:27 (permalink)
    KH

    DHTML: hình như chưa ai gắn lên IBP thì phải... Anny vô www.mviet.org mục MOINHAT xem thích bản nào thì cho biết.. Anh Uha bên www.conguan.com và các Admins sẽ giúp Anny toại nguyện ... Để dễ dàng cho mọi Admins, Anny nên cho biết địa điểm của diễn đàn để troubleshoot


    hông phải là IBP mà là IBF , IBF = invision board Forum

    IBP Invision Boad Power
    #4
     mviet 02.12.2003 19:08:56 (permalink)

     http://thanhlong.homeip.net/~nkt2b/forum/


     Có ghé đây: http://thanhlong.homeip.net/~nkt2b/forum/

     cuối dòng nó đề là :

     Powered by Invision Power Board(U) v1.2 RC 1 © 2003 IPS, Inc.

     vậy có phải cái này không???
     #5
      La Paloma 03.12.2003 13:21:03 (permalink)
      yeps

      bi chừ chuyển qua nơi mới rồi anh ạ

      http://hongphuc.homeip.net/~nguoikhuyettat/diendan/


      anh có biết cách lập home server không?
      #6
       mviet 04.12.2003 16:53:14 (permalink)
       La Paloma:
       mV có ghé vô http://hongphuc.homeip.net/~nguoikhuyettat/diendan/
       và xem cuối dòng là :
       Powered by Invision Power Board(U) v1.3 pdr3 © 2003 IPS, Inc.

       Hướng dẫn ở đây: http://www.conguan.com/forum/showthread.php?t=665&page=2
       áp dụng mV 10 vào IPB, tuy là gọi khác nhau nhưng cùng 1 loại forum mà thôi, vì IPB làm ra IBF.

       <!--IBF.BANNER-->
       <div id='logostrip'>
       <a href='{$ibforums->base_url}' title='Board Home'><img src='{$ibforums->vars['img_url']}/logo4.gif' alt='Powered by Invision Power Board' border="0" /></a>
       </div>

       Như vậy là cùng loại forum đó... Có thể khác version mà thôi... Lời hướng dẫn đã thí nghiệm trên version 1.2. Nơi LaPoloma chỉ là đang dùng version 1.3. Hi vọng là cách gắn cũng tương tự.

       Người có thể giúp LaPaloma gắn server tại nhà với OS Linux la Uha bên www.conguan.com, người giúp gắn window2003 là P bên www.thuvienvietnam.com, người có thể giúp gắn trên windows là Lamduong/viviy2k27 tại đây
       <Edited by: mviet -- 12/4/2003 12:56:48 PM >
       #7
        La Paloma 05.12.2003 12:54:52 (permalink)
        thực si75 thì em nghỉ chỉ c62n thay tên vars mà thôi, vì có một số vars bị trùng tên hoặc không trùng tên, ví dụ cai vars Post thì không đúng với textarea
        #8
         mviet 06.12.2003 20:54:26 (permalink)

         thực ra, tuy là cùng một ngôn ngữ là php nhưng phpnuke và phpbb hoặc phpyabb , có những nét khác do các funktions khác nhau. Vì thế em có thể khẳng định là , Mviệt chưa đạt được trên Icon Board Forum (IBF)


         Hướng dẫn cách gắn cho IBF Version 1.3 Final tại đây:
         http://www.caodaism.net/forums/index.php?showtopic=108
         hoặc tại đây: http://www.conguan.com/forum/showthread.php?t=783

         Chúc thành công...
         #9
          La Paloma 07.12.2003 07:35:53 (permalink)
          ngoài ra anh ạ, mỗi một forum đều có nét khác vì em hack thêm nhiều chức năng , điều đó có nghĩa là em sẽ thêm nhiều scriptings khác vào đó trước rồi , mấy lần em vô forum của công uẩn xem bài viết , thì họ giấu nghệ đến mức , chỉ cho down load cái trang đã được cái Mviệt , còn cách thức làm cụ thể ra sao thì không biết. Vì thế, nếu em down load cái trang đó về up load lên, thì em không biết phải sửa ở chỗ nào nữa ,

          em có góp ý cho kiến càng một lần rồi nhưng anh / chị ta không nghe.
          #10
           La Paloma 07.12.2003 09:51:41 (permalink)
           em rất thích loại Richtext editor, anh có phần nào hướng dẫn nó không?
           #11
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9