có bọ cho Mviet
La Paloma 01.12.2003 10:51:36 (permalink)
có bọ cho Mviet

anh Phạm sơn còn nhớ anny lee từ diễn đàn nguòi khuyết tật VN không?

em đã nói với anh về ý tưởng trình bày một Mviệt trên IBF

thực ra, tuy là cùng một ngôn ngữ là php nhưng phpnuke và phpbb hoặc phpyabb , có những nét khác do các funktions khác nhau. Vì thế em có thể khẳng định là , Mviệt chưa đạt được trên Icon Board Forum (IBF)

em dùng thử Mviệt DHTML , thì nó báo bọ, rất nặng lỗi ở dòng thứ 85 và 68. nhất là lỗi ở Line 68 , nó bắt tắt cửa sổ không cho tiếp tục coi website.

thứ hai, trong tag textarea của sources , toàn bộ phần post bài được đặt tên cho var là $data và name là 'message' chứ không phải là 'Post'. vì thế em muốn hỏi là chỉnh thì có cần phải chỉnh hết trong phần file.js hay chỉ cần sửa code của index.html là đủ?

em gửi anh code của skin_post.php phần gửi bài để anh có thể ráp lại xem có khớp không nhé.


function postbox_buttons($data) {
global $ibforums;
return <<<EOF
<tr>
<td class='pformstrip' colspan="2">{$ibforums->lang['ib_code_buttons']}</td>
</tr>
<tr>
<td class='pformleft'>
<input type='radio' class='radiobutton' name='bbmode' value='ezmode' onclick='setmode(this.value)' /> <b>{$ibforums->lang['bbcode_guided']}</b><br />
<input type='radio' class='radiobutton' name='bbmode' value='normal' onclick='setmode(this.value)' checked="checked" /> <b>{$ibforums->lang['bbcode_normal']}</b>
<script type='text/javascript' src='html/ibfcode.js'></script>
</td>
<td class='pformright'>
<input type='button' accesskey='b' value='B' onclick='simpletag("B")' class='codebuttons' name='B' style="font-weight:bold" onmouseover="hstat('bold')" />
<input type='button' accesskey='i' value='I' onclick='simpletag("I")' class='codebuttons' name='I' style="font-style:italic" onmouseover="hstat('italic')" />
<input type='button' accesskey='u' value='U' onclick='simpletag("U")' class='codebuttons' name='U' style="text-decoration:underline" onmouseover="hstat('under')" />

<select name='ffont' class='codebuttons' onchange="alterfont(this.options[this.selectedIndex].value, 'FONT')" onmouseover="hstat('font')">
<option value='0'>{$ibforums->lang['ct_font']}</option>
<option value='Arial' style='font-family:Arial'>{$ibforums->lang['ct_arial']}</option>
<option value='Times' style='font-family:Times'>{$ibforums->lang['ct_times']}</option>
<option value='Courier' style='font-family:Courier'>{$ibforums->lang['ct_courier']}</option>
<option value='Impact' style='font-family:Impact'>{$ibforums->lang['ct_impact']}</option>
<option value='Geneva' style='font-family:Geneva'>{$ibforums->lang['ct_geneva']}</option>
<option value='Optima' style='font-family:Optima'>Optima</option>
</select>

<select name='fsize' class='codebuttons' onchange="alterfont(this.options[this.selectedIndex].value, 'SIZE')" onmouseover="hstat('size')">
<option value='0'>{$ibforums->lang['ct_size']}</option>
<option value='1'>{$ibforums->lang['ct_sml']}</option>
<option value='7'>{$ibforums->lang['ct_lrg']}</option>
<option value='14'>{$ibforums->lang['ct_lest']}</option>
</select><select name='fcolor' class='codebuttons' onchange="alterfont(this.options[this.selectedIndex].value, 'COLOR')" onmouseover="hstat('color')">
<option value='0'>{$ibforums->lang['ct_color']}</option>
<option value='blue' style='color:blue'>{$ibforums->lang['ct_blue']}</option>
<option value='red' style='color:red'>{$ibforums->lang['ct_red']}</option>
<option value='purple' style='color:purple'>{$ibforums->lang['ct_purple']}</option>
<option value='orange' style='color:orange'>{$ibforums->lang['ct_orange']}</option>
<option value='yellow' style='color:yellow'>{$ibforums->lang['ct_yellow']}</option>
<option value='gray' style='color:gray'>{$ibforums->lang['ct_grey']}</option>
<option value='green' style='color:green'>{$ibforums->lang['ct_green']}</option>
</select>
  <a href='javascript:closeall();' onmouseover="hstat('close')">{$ibforums->lang['js_close_all_tags']}</a>
<br />
<input type='button' accesskey='h' value='http://' onclick='tag_url()' class='codebuttons' name='url' onmouseover="hstat('url')" />
<input type='button' accesskey='g' value='IMG' onclick='tag_image()' class='codebuttons' name='img' onmouseover="hstat('img')" />
<input type='button' accesskey='e' value='@' onclick='tag_email()' class='codebuttons' name='email' onmouseover="hstat('email')" />
<input type='button' accesskey='q' value='QUOTE' onclick='simpletag("QUOTE")' class='codebuttons' name='QUOTE' onmouseover="hstat('quote')" />
<input type='button' accesskey='p' value='CODE' onclick='simpletag("CODE")' class='codebuttons' name='CODE' onmouseover="hstat('code')" />
<input type='button' accesskey='l' value='LIST' onclick='tag_list()' class='codebuttons' name="LIST" onmouseover="hstat('list')" />
<input type='button' accesskey='l' value='SQL' onclick='simpletag("SQL")' class='codebuttons' name='SQL'>
<input type='button' accesskey='t' value='HTML' onclick='simpletag("HTML")' class='codebuttons' name='HTML'>
<br />
{$ibforums->lang['hb_open_tags']}: <input type='text' name='tagcount' size='3' maxlength='3' style='font-size:10px;font-family:verdana,arial;border:0px;font-weight:bold;' readonly="readonly" class='row1' value="0" />
 <input type='text' name='helpbox' size='50' maxlength='120' style='width:auto;font-size:10px;font-family:verdana,arial;border:0px' readonly="readonly" class='row1' value="{$ibforums->lang['hb_start']}" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class='pformstrip'>{$ibforums->lang['post']}</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" >
<center><textarea cols='100' rows='15' name='Post' tabindex='3' class='textinput'>$data</textarea></center>

<br /><center><div class='desc'><strong><a href='javascript:CheckLength()'>{$ibforums->lang['check_length']}</a> · <a href='javascript:bbc_pop()'>{$ibforums->lang['bbc_help']}</a></strong></div></center> <!--SMILIE TABLE-->

</td>
</tr>
<!--<tr>
<td class='pformleft' align='center'>
<!--SMILIE TABLE-->
<div class='desc'><strong><a href='javascript:CheckLength()'>{$ibforums->lang['check_length']}</a> · <a href='javascript:bbc_pop()'>{$ibforums->lang['bbc_help']}</a></strong></div>
</td>
<td class="pformright" valign='top'>
<textarea cols='80' rows='20' name='Post' tabindex='3' class='textinput'>$data</textarea>
</td>
</tr>-->
<tr>
<td class='pformleft'><b>{$ibforums->lang['po_options']}</b></td>
<td class='pformright'>
<!--IBF.EMO-->
<!--IBF.SIG-->
<!--IBF.TRACK-->
</td>
</tr>
EOF;
}


còn về chuyện lắp Richtexeditor, em ráp nó được rồi mà xáp nó lại sao cho post thành bài thì khó quá trời (Update không được)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9