Trần Dần - Tranh và Ký Họa

Tác giả Bài
sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 07.06.2006 14:05:37
.

Trần Dần - Không lời 1
Mực màu trên giấy - 15 x 20 cm - Vẽ những năm 1960s.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 14:06:47 bởi sóng trăng >

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 07.06.2006 14:08:50
.

Không Lời 2. Tranh Trần Dần
Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 07.06.2006 14:11:25
.
Không lời 3.
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 07.06.2006 14:14:15
.

Không lời 4.
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60
.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 07.06.2006 14:16:22
.Không lời 5.
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 07.06.2006 14:18:15
.
Không lời 6.
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60
.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 00:18:21
.Không lời 7
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60
.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 00:20:09
.
Không lời 8
Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60
.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 00:21:46
.
Không lời 9

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 00:23:27
.
Không lời 10
Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 00:25:17
.Không lời 11
Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 00:27:35
.
Không lời 12
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 05:49:41
.
Không lời 13
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60


.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 05:51:42
.
Không lời 14
Tranh Trần Dần


Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 6.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 05:53:30
.Không lời 15
Tranh Trần Dần


Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 05:56:43
.
Không lời 16
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60


.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 05:58:52
.Không lời 17
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 06:00:39
.Không lời 18
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60


.

sóng trăng
 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
RE: Trần Dần - Tranh và Ký Họa - 13.06.2006 06:02:55
.
Không lời 19
Tranh Trần Dần

Mực màu trên giấy - 15x20cm - vẽ những năm 60.