Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật”

Tác giả Bài
silverbullet

 • Số bài : 450
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2006
 • Trạng thái: offline
Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật” 14.04.2007 04:50:54 (permalink)
Bài này SB sưu tầm  đặc biệt để giúp cho những người mở miệng ra là "Nam Mô..." hiểu rõ nghĩa của chữ... để không uổng công (cho người vô tình còn  người cố ý thì miễn bàn).
Vì niệm chữ "Nam Mô" mà không hiểu nghĩa... và làm (hành xử) thì trái ngược lại hết...  Nếu chưa hiểu, tốt nhất là đừng nên "niệm" vì "niệm mà không thực hành" là tự tạo thêm tội "khẩu phật tâm xà"  ( vọng ngôn "?" ) cho bản thân.  Nếu tạo tội thay vì tạo đức thì "niệm Nam mô..." làm chi?  Vì vậy nếu chưa hiểu thì đừng "niệm"  um sùm.  "IM LẶNG"  là tạo phước cho  bản thân và chúng sinh cũng được hưởng chút đỉnh... Ple e a a s se !!!

**********

Nghĩa sáu chữ “Nam Mô A-di-đà Phật”
Thanh Sơn sưu tầm

******
                       
            Trong Kinh “Niệm Phật Ba-La-Mật” do Hòa-Thượng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn sang Việt-văn, ở Phẩm thứ ba “Niệm Phật công  đức”,  Ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát đã vì Hoàng Thái-Hậu Vi-Đề-Hi và đại chúng diễn thuyết, lược nói 17 ý nghĩa danh hiệu Nam Mô A-Di-Đà Phật, như sau:
            - Nầy Phật-tử hãy chăm chú lắng nghe, tôi sẽ giải thích tường tận.
            Danh hiệu Nam Mô A-Di-Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng-hà-sa công-đức, vô lượng vô biên hằng-hà-sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng-hà-sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh... dẫu trăm ngàn muôn ức Na-do-tha vi-trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sanh nơi thời kỳ Chánh-pháp cuối cùng, mà tôi sẽ lược nói, để chúng sanh thu hoạch nhiều lợi ích”.
            - Nầy Phật-tử, Nam Mô A-Di-Đà Phật nghĩa là gì?
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            Nam Mô là giới-luật, A-Di-Đà là thiền-định, Phật là trí-tuệ. (*)
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            - Nầy Phật-tử, danh hiệu Nam Mô A-Di-Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi-diệu như thế dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.
 
             Đọc đến nghĩa thứ ba, đoạn có đánh dấu (*), đệ-tử bỗng nhiên chợt nhớ. Lúc Cha Mẹ của đệ-tử còn tại thế, hằng đêm tại gia, sau thời công phu Tịnh-độ có tụng một số bài kệ, sám nói về ý nghĩa của danh hiệu Nam Mô A-Di-ĐàPhật. Đệ-tử còn nhớ, thuộc và đọc tụng hằng đêm sau thời công-phu Tịnh-Độ. Nhân dịp VU-LAN, mùa Báo-Hiếu, để tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ, đệ-tử xin chép lại các bài kệ, sám tụng ý nghĩa “HỒNG DANH NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT” dâng tặng chư thiện-tín hữu duyên cùng thưởng-thức:
 
1.-NIỆM PHẬT TRÌ NGŨ GIỚI
NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT (1)
Khắp chúng sanh bác-ái từ-bi.
Chữ MÔ bỏ hết ái si
Chớ ham DÂM-DỤC mà suy đọa hoài.
A tam thứ bỏ ngoài THÂU ĐẠO (2)
Vật của người chớ háo, chớ ham.
Chữ DI nên dứt nói xàm (3)
Bốn điều VỌNG-NGỮ chớ găm vào lòng.

ĐẠO đệ ngũ sáng trong soi trí
Tránh MA-MEN (4) thì ý bình an.
Quy y Tam-Bảo vẹn toàn
Nhớ lời PHẬT dạy rõ ràng sáu âm.
Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ
Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay
Rán lần sáu chữ từ nay
Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.

            GHI CHUÙ:
          (1) SÁT: Sát sanh.
          (2) THÂU ĐẠO: Trộm cắp.
          (3) Nói xàm: nói điều vô nghĩa.
          (4) MA MEN: Rượu.
          Ngũ giới là năm giới cấm căn-bản của người đệ-tử xuất gia và tại gia thọ trì sau khi đã quy y Tam-Bảo.

******
2.- NIỆM PHẬT THANH-TỊNH LỤC CĂN
NAM về NHÃN ,SẮC trần đều diệt
Chớ đê-mê mài-miệt trần ai.
Chữ MÔ thuộc NHĨ , THINH hay
Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.
A là TỶ mùi HƯƠNG xa lánh
Thích làm chi bịn rịn ái-tình.
Chữ DI là THIỆT khiết tinh
VỊ trần chẳng mến sóng tình khỏi chao.
ĐÀ sáng-suốt chiếu vào THÂN uẩn
Đồ vô thường đừng bận XÚC duyên.
PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên

PHÁP mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.
Này Phật-tử thẩm sâu mấy chữ
Cứu độ người sanh tử luân-hồi.
Cố công trì niệm trau dồi
An nhiên tự, tại khỏi thời trầm luân.

            GHI CHÚ:
          Lục căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.
          Lục trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

******
3.- NIỆM PHẬT HÀNH LỤC ĐỘ
NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ
Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên
Đức từ mở rộng khắp miền
Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.
MÔ tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI
Chớ ố hoen mà phải hư hèn
Lòng bi nào kể xuống lên
Một câu thanh-bạch cũng nên đạo mầu.
A vô lượng nhớ câu NHẪN-NHỤC
Hãy nhu hòa un đúc chơn nguyên
Không màn những chuyện não phiền
Đớn đau, tủi hổ, dữ, hiền cần chi.
DI tiến bước hằng khi TINH-TẤN
Chớ kêu nài mõi cẳng mệt hơi
Khá xem các Phật rạng ngời
Danh truyền cổ cũng thời tịnh chuyên.
ĐẠO quang đảng soi miền CHÁNH-ĐỊNH
Vẫn an nhiên thanh-tịnh bình thường
Keo sơn gắn bó luôn luôn
Một mai giác-ngộ mười phương tỏ tường.
PHẬT toàn giác khai hương BÁT-NHÃ
Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng
Rõ thông diệu-lý siêu-quần
Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết-Bàn

Hành Lục Độ lo toan bữa bữa
Chớ than van kéo nhựa kéo giây
Hiểu rằng cõi Phật gần đây
Di-Đà, Thế-Chí với rày Quán-Âm.

            GHI CHÚ:
            Lục-độ vạn hạnh của Bồ-Tát đạo: Bố thí, Trì giới, Nhẫn-nhục, Tinh-Tấn, Thiền-định và Trí-tuệ.

 
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.
******
            Sau cùng, xin mượn bài kệ thi của Ngài Huỳnh-Phú-Sổ, để kết thúc bài nầy:
NAM chỉ về tâm phải tịnh thanh
MÔ không dục lợi chẳng cầu danh
A trừ dâm dục nuôi tinh đủ
DI dứt đắn đo giữ báu lành
ĐÀ  ấy kim thân sanh bất diệt
PHẬT là xá-lợi hiệu vô sanh
LỤC ra chép để người người biết
TỰ lấy mình tu ắt sẽ thành.

******
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ-tử và chúng sanh
Đồng sanh cõi Cực-Lạc.

Thanh-Sơn đánh máy

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/166-sauchuAdida.htm  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 05:02:12 bởi silverbullet >
SILVER BULLET, a straightforward solution gives extreme effectiveness.
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

  Chú Giải và Quyền Lợi

  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

  2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9