CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Ngọc Lý 20.04.2007 10:04:18 (permalink)
 
CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HUỲNH ĐẠO THIÊN KHAI
THIÊN LÝ BỬU TÒA

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ
NGÔI THIÊN-LÝ BỬU-TÒA và NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1)TIỂU SỬ SƠ LƯỢC CỦA CHƯỞNG QUẢN THIÊN LÝ BỬU TÒA BẠCH DIỆU HOA

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa, người lãnh đạo tinh thần của Thiên-Lý Bửu-Tòa, nguyên là dưỡng nữ của Ngài Thiên-Huyền-Tâm (ÐẠI-GIÁC KIM-TIÊN). Khi còn ở Việt-Nam, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa đã bắt đầu tu Ðại-Thừa do Ðức Thiên-Huyền-Tâm chỉ giáo từ năm 31 tuổi, sau thọ thêm pháp của phái Chiếu-MinhThánh-Ðức Tổ-Ðình Cần-Thơ...

Nhủ danh là Nguyễn-Thị-Minh-Châu.
Cha: Nguyễn-Văn-Lễ (đắc vị Huệ-Thanh Kim-Tiên).
Mẹ: Trần-Thị-Giỏi (đắc vị Bạch-Diệu-Năng Tiên-Nữ).

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa sanh ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 1923 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Ðéc, xuất thân từ một gia đình làm nghề nông.

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa lúc 17 tuổi học nghề y tá tư, đến năm 26 tuổi lập gia đình. Ðược 5 năm thì người bạn đời mất, bỏ lại 3 con còn rất nhỏ: người con gái lớn là Bùi-Phụng-Mai lúc đó mới 4 tuổi; người con kế tên Bùi-Mỹ-Hoa 2 tuổi; và người con út là Bùi-Văn-Hiếu lúc đó còn là một bào thai.

Khi góa chồng, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa mới 31 tuổi. Trước cảnh sanh ly, tử biệt, chồng mất để lại 3 người con thơ côi cút, Chưởng Quản đã giác ngộ, hiểu rõ đời là vô-thường, nên đi tìm Minh-Sư cầu Ðạo tu thân, thọ truyền tâm-pháp của Ðức THIÊN-HUYỀN-TÂM (sau khi quy liễu, Ngài chứng đắc ÐẠI-GIÁC KIM-TIÊN, có giảng dạy rất nhiều bài trong phần 2 của quyển "Ðại-Giác Thánh-Kinh và Kinh-Thánh Giáo-Pháp").

Thời gian này, Việt-Nam bị xáo trộn nhiều vì chiến tranh, đời sống vô cùng cơ cực. Sau khi được thọ truyền tâm-pháp tu thân, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa một mặt bôn-ba đây đó hành nghề y-tá nuôi ba con còn nhỏ, một mặt không nản lòng thối chí, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải dành thời gian để hành tâm-pháp 4 thời: Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu. Dù do công-phu hành trì không gián đoạn, trí tuệ sáng ra, nhưng Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa vẫn nghĩ rằng mình tu chưa đủ, nên quyết lòng tìm chơn-lý cho rốt ráo hơn. Chưởng Quản bèn tìm đến phái Chiếu-Minh ở Tổ-Ðình Cần-Thơ (do Ðức Ngôi-Hai Giáo-Chủ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo Ngô-Minh-Chiêu sáng lập) để xin thọ truyền bí-pháp Ðại-Thừa của Ðức Ngôi-Hai.

Giáo-pháp thiền-định Ðại-Thừa nầy không phải ai muốn tu cũng được mà phải tùy theo nhân duyên. Trước tiên, vị Minh-Sư bảo người muốn thọ truyền bí-pháp ra đối trước Thiên-bàn cầu theo ý nguyện của mình, rồi xin 3 keo. Nếu tất cả 3 keo đều được thì người đó mới được thọ truyền bí-pháp, còn nếu có 1 keo không được thì thôi. Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa xin được hết 3 keo. Kể từ đó Chưởng Quản thọ truyền tâm-pháp, ẩn dật tu thân theo phái Chiếu-Minh: ngủ ngồi, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải tọa thiền 4 tiếng cho bốn thời Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu.

Sau biến cố 30-4-1975, Việt-Nam thay đổi chủ quyền, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa theo gia đình của 2 người con gái lớn qua Mỹ, định cư tại tiểu bang California, thành phố San Jose.

Xót xa trước cảnh khổ đau của dân tộc Việt-Nam: chết vì chiến tranh, chết vì tù tội, chết vì vượt biên; và xét thấy tất cả loài người trên quả địa-cầu nầy đều cùng chung một hoàn cảnh đau khổ, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa càng tinh tấn tu hành hơn trước và phát tâm tụng Kinh Cứu-Khổ của Ðức Quan-Thế-Âm để cầu nguyện cho dân tộc Việt-Nam và toàn thể nhơn loại đều được sống trong cảnh an lạc thái bình. 

2) SƠ LƯỢC VỀ NGÔI THIÊN-LÝ BỬU-TÒA:

Thiên-Lý Diệu-Ðàn đã được phôi thai trong thời gian đầu tiên (1975, 1976) Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa cư ngụ tại San Jose, CA. Nhờ công năng tu luyện Ðại-Thừa trên 20 năm, Chưởng Quản lúc đó đã mở huệ, thông công tiếp điển được với Bề-Trên qua nhịp cầu Cơ bút.

Ðến ngày 15-5-1977 Cao-Ðài Ðại-Ðạo Ðệ-Nhị Thiên-Khai Thiên-Lý Diệu-Ðàn được chính thức hình thành. Ðức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu, và chư Phật Tiên Thánh lần lượt giáng tả bộ Kinh "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp". Ðến ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ Mùi (4-12-1979) Ðức Chí-Tôn chính thức ban bảo danh "THIÊN-LÝ BỬU-TÒA" (xin coi trọn bài đàn trong "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp" trang 241). Danh xưng ở trên chữ Thiên-Lý Bửu-Tòa trong các văn kiện trước đây là "Ðệ-Nhị Thiên-Khai", sau đổi thành "Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai" cũng do Ðức Chí-Tôn ban cho, hàm ẩn ý nghĩa cơ Ðạo nơi hải ngoại nầy do chính Ðức Chí-Tôn chủ quyền sáng lập. Hình thức Thiên-Bàn, Thánh-Tượng Thiên-Nhãn, và cách hành giáo nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa đều do Ðức Chí-Tôn và Bề-Trên chỉ giáo qua nhiều Ðàn Cơ.

Trong 10 năm đầu (1976-1986), Thiên-Lý Diệu-Ðàn, sau đó là Thiên-Lý Bửu-Tòa đều tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

Ðến năm 1986, cũng do nhân duyên kỳ ngộ, Thiên-Lý Bửu-Tòa dời địa điểm về thành phố San Martin (nằm về hướng Nam của thành phố San Jose, khoảng 20 phút lái xe), tiểu bang California, Hoa-Kỳ.

Nếu tính đến 15-5-2006 là ngày Kỷ-niệm Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai tại hải ngoại thì Thiên-Lý Bửu-Tòa đã bước vào năm thứ 30. Nhiệm vụ chánh của Thiên-Lý Bửu-Tòa là xây nền đắp móng cho cơ phổ hóa Ðại-ÐồngHiệp Nhứt  của Cao-Ðài Ðại-Ðạo, truyền bá các quyển Kinh mới (được giáng tả nơi đây) và cũ (tái bản từ Việt-Nam đem ra) để phổ thông giáo lý của Ðại-Ðạo. Ngoài ra, Thiên-Lý Bửu-Tòa còn tổ chức các cuộc Lễ quan trọng theo Thánh-lịnh của Bề-Trên... (Muốn biết rõ về cơ Ðạo nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa, xin nghiên cứu quyển "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp" và các bài Thánh-Giáo do Bề-Trên giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa từ 1977 trở đi). Có nhiều Thánh-Lịnh quan trọng trong các Ðàn-Cơ mật chưa được phổ biến, hoặc có phổ biến cũng chỉ giới hạn, không phổ biến hết bài...

Các thời điểm quan trọng trong đạo sự của Thiên Lý Bửu Tòa (do Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa lãnh đạo và thiết lập các Ðàn Cơ) có thể ghi lại như sau:

- Kỷ niệm Ðệ-Nhị Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai tại hải ngoại 15-5-1977. Thiên-Lý Diệu-Ðàn được hình thành.

- Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Diêu Trì Kim Mẫu cùng các Ðấng giáng tả "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp" 1977 (đã in ba lần, lần thứ ba vào năm 1986).

- Thánh-lịnh cử hành Lễ "Tam Giáo Qui Nguyên" (1-8-1977 dương lịch).

- Thánh-lịnh cử hành Lễ "12 phái Ðạo Cao-Ðài hiệp tác qui nguyên" (Rằm tháng 8 Ðinh Tỵ 1977)

- Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế chính thức ban Bảo-danh cho Thiên-Lý Bửu-Tòa trong
Ðàn-Cơ ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ-Mùi, nhằm ngày 4-12-1979. (Xin coi thêm phần các Ðàn-Cơ)

Thiên tải nhựt phùng chuyển thế gian,
Ðạo hoằng khai giữ kiện toàn,
Bửu thị danh đề khư vạn bá,
Tòa vàng rực chói ánh hào quang.
Thiên Lý Bửu Tòa

- Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế ban bảo-vật cho toàn thể dân tộc Việt-Nam trong Ðàn-Cơ ngày 11-10-1981 để sau nầy đem ra xử dụng vào một thời điểm thích hợp.

- Ðức Di-Lạc Vương-Phật giáng tả quyển "Bảo-Pháp Chơn-Kinh" tháng 11-1983 (đã in tháng 11-1984).

-
Thiên-Lý Bửu-Tòa xây dựng chánh điện "Bát-Quái-Cung" tại San Jose, CA, từ cuối năm 1983 đến tháng 8-1984.

- Thánh-lịnh Cầu-Siêu (Rằm tháng 7) và
Cầu-An (Rằm tháng 10) cho kịp kết thúc Long-Hoa Ðại-Hội Giáp-Tý niên (1984).

- Ðức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát giáng tả quyển "Pháp-Bảo Tâm-Kinh" tháng 5-1986 (đã in hai lần, lần thứ hai vào năm 1998).

- Từ đó đến nay Thiên Lý Bửu Tòa vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình do các Ðấng Thiêng Liêng chỉ định.

- Trang nhà (website
www.thienlybuutoa.org ) của Thiên Lý Bửu Tòa với mục đích phổ thông Giáo Lý của Ðại Ðạo chính thức hoạt động vào ngày 15-8-2000 và được chỉnh trang lại toàn bộ vào ngày 28-6-2002.

-
Khóa Hạnh Đường 2003 do Cao Đài Giáo Hải Ngoại tổ chức tại Thiên Lý Bửu Tòa từ ngày 29-6-2003 đến ngày 5-7-2003.

Việc điều hành đạo sự và hành chánh do một Hội Ðồng Quản Trị (nhiệm kỳ 4 năm) đảm nhiệm gồm Chánh hội trưởng, hai Phó hội trưởng, Thủ bổn, Tổng thư ký và các ban. Chánh hội trưởng hiện tại của TLBT nhiệm kỳ 2003-2007 là Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Phối Sư Thiên phong của Tòa thánh Bạch Y).

Mặc dầu tuổi đã ngoại bát tuần,
Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa vẫn tiếp tục lãnh đạo tinh thần như từ buổi sơ khai "Thiên Lý Diệu Ðàn" cho đến "Thiên Lý Bửu Tòa" của cơ đạo ngày nay.Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674
Website:
www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT
Thông bạch in Kinh


http://www.thienlybuutoa.org/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 15:00:06 bởi Ngọc Lý >
#1
  Ngọc Lý 22.04.2007 14:57:52 (permalink)
   
  CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
   Trung tâm tại Sydney
   
   
   
   
  ĐẠO SỬ


  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  BÙI QUANG CAO, SĨ-TÃI

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập

  GABRIEL GORBRON,
  TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  HUỆ CHƯƠNG

  HƯƠNG HIẾU, NỮ ĐẦU-SƯ

  MINH SỰ

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  QUI TÂM

  TÀI LIỆU SƯU TẦM

  TÔN HƯNG

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
  TỬ  VÂN

  FRENCH / PHÁP VĂN

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 15:04:46 bởi Ngọc Lý >
  #2
   Ngọc Lý 24.09.2007 11:22:19 (permalink)
    
    
   CSVN ÐÀN ÁP TÔN GIÁO CAO ÐÀI
   Nguyễn Thị Mỹ Nga            Qua quá trình lịch sử Việt Nam biến thiên, thăng trầm theo vận Nước, biết bao thảm cảnh tang thương bi đát, mà Dân Việt Nam phải gánh chịu bởi Bể hóa Cồn dâu, Ðời thay Ðạo nạn, kể từ ngày 30/04/1975.  Bắt đầu một Chế độ Cộng Sản Việt Nam Ðộc Ðảng, Ðộc Tài, Ðộc Quyền cai trị trên Ðất nước Việt Nam, hằng triệu người bỏ Nước ra đi tìm Tự Do, hằng trăm ngàn người tử nạn trên đường vượt biên bằng đường bộ và đường biển.  Những người ở lại càng đau khổ hơn cam chịu sống dưới chế độ Ngu Dân, đốt sách, đánh Tư Sản mại bản, đổi tiền qui định mổi gia đình chỉ đổi được $200 tiền Việt Nam, Họ đàn áp, khống chế, thanh lọc lý lịch.  Họ phân biệt đối xử, đối với những đối tượng Cộng Sản cho là thù địch, thì Họ tìm cách vu khống, chụp mũ, bắt bớ, tù đày hoặc thủ tiêu.  Cộng Sản Việt Nam thiết lập các trại học tập cải tạo lớn nhỏ rải khắp Nước Việt Nam, chưa kể hết các nhà tù lớn nhỏ từ cấp địa phương đến Trung Ương.  Ôi !  (Nhà tù nhiều hơn trường học) những trại cải tạo trá hình những nhà tù lao động chung thân khổ sai, Cộng Sản đày đọa đưa Dân lên vùng kinh tế mới, phá rừng lập Áp Xã Huyện mới để cô lập Dân hạng 2 vào vùng kinh tế mới, ở tận rừng sâu nước độc, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, hằng trăm hằng ngàn người chết trong Trại Cải Tạo và vùng kinh tế mới.  Họ tàn ác vô song không có ngôn từ nào, bút mực nào diễn tả cho hết những đau khổ, những thảm trạng bi đát cùng cực, khiến cho Ðồng Bào Việt Nam cam chịu khổ nạn, Cộng Sản thống trị đến nay đã hơn 30 năm.  Ôi thời gian trôi nhanh không dừng lại, mà Ðất Nước Việt Nam càng ngày càng không phát triển, Nhân Dân Việt Nam tụt hậu, sống khắc khoải, chịu đựng những nghiệt ngã, khắt khe bởi sự đàn áp, khống chế, khủng bố, hăm he, đe dọa, khiến cho Dân tình sợ hãi, sợ tù tội, sợ phiền nhiễu, sợ liên lụy đến gia đình, người thân.  Ðồng Bào Việt Nam họ chỉ muốn an phận, ngày nào hay ngày nấy, nhưng cũng không được yên thân vì cuộc sống, Ðời Sống kính tế quá khó khăn, nghèo đói bệnh tật, con cái không tiền ăn học, dốt nát, nên họ phải lăn xả, chấp nhận đủ mọi thứ sinh hoạt trong xã hội, Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam, để có sự sống cho bản thân, cho gia đình, làm tay sai cho Chính quyền Cộng Sản tiếp tay hà hiếp Nhân Dân vô tội.  Từ Ấp Xả đến Huyện Tỉnh đều phải theo thủ tục đầu tiên là “Tiền Ðâu” mới xong việc ký giấy đơn xin phép, đi lại, hành nghề, buôn bán, quan hôn tang tế và những giấy tờ liên quan đến Chính Quyền v.v…  Tất cả đều theo qui luật thủ tục cố hủ, nên hối lộ, tham nhũng là việc bình thường trong xã hội CSVN.  Thỉnh thoảng Dân tình ta thán khiếu tố thì sẻ bị các cấp Lảnh Ðạo mời làm việc, rồi sau đó củng bị khóa mồm bịt miệng, hay bị vu khống chụp mủ vì tội xuyên tạc nhiểu loạn nhà nước.  Chưa kể Cán Bộ nhà Nước ỷ Quyền ỷ Thế chiếm đoạt tài sản đất đai nhà cửa Nhân Dân, củng như trong các Tôn Giáo củng bị cưởng chiếm đất đai, dinh thự, tài sản của Tôn Giáo.  Bất kễ luật pháp Quốc Tế, luật pháp Việt Nam chỉ là thông tri, thông báo, pháp lệnh, nghị quyết v.v…  Bắt người Dân phải nghe theo.   Nên tập đoàn Cộng Sản từ cấp địa phương đến Trung Ương, từ Cán Bộ Ðảng Viên, Cán Bộ Lảnh Ðạo đều giàu có, quyền lực, còn Dân thì nghèo khổ, thấp cổ, bé miệng, làm mướn làm thuê, làm công nhân, mua bán vặt vãnh bần cùng, Nông Dân, Thương Mãi thì sưu cao thuế nặng, thành phần con ông cháu cha thì được ăn học, Họ mua bán bằng cấp, để ra trường tranh giành quyền uy thế lực, còn con Quốc Gia thì bị sa thải, nghèo đói thất nghiệp, đưa đẩy thanh niên đi dần đến chổ suy vi, chậm tiến, hạn chế kiến thức.  Con Cán Bộ Ðảng viên giàu có thì ăn chơi trác táng sì ke ma tuý, mãi dâm, và củng có những thành phần nghèo khổ quá cũng đi theo con đường bán thân lao động hoặc đem con gả bán ra nước ngoài làm dâu, làm nô lệ v.v...  Ôi thôi!  Không biết bao nhiêu là thảm cảnh của xã hội Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

               Kế đến là nạn quan liêu, tham ô, tham nhũng song hành với sự bảo vệ quyền lực của các thành phần Cán Bộ Ðảng Viên, các Cấp Lảnh Ðạo, Chính Quyền Cộng Sản, Họ đang thụ hưởng sung sướng trong sự giàu có bất lương, Họ đang tận hưởng những của cải tài sản vô liêm chính, vô nhân đạo, trên xương máu và nước mắt của Nhân Dân Việt Nam, Họ không cần biết Nhân Dân Việt Nam đang oằn oại, đau khổ bởi sự mất mát quá nhiều từ vật chất lẫn Tinh Thần, Người Dân Việt Nam không được cơm no áo ấm, không được Tự Do Tín Ngưỡng, các Tôn giáo bị đàn áp hết sức dã man, như Thiên Chúa, Tin Lành, Phật Giáo, Cao Ðài và Hòa Hảo, cũng phải chịu cảnh CSVN đàn áp dưới hình thức khống chế, giải thể, phân hóa, chen vào nội Bộ Tôn Giáo, mục đích tiêu diệt các Tôn Giáo, Họ thực thi bằng nhiều thủ đoạn, như ra Thông Tri, Nghị quyết, Ðạo lệnh, Pháp lệnh, Triển Khai, lên kế hoạch v.v…  Ðể tàn hại các Tôn Giáo, bất chấp dư luận Thế Giới, dư luận trong và ngoài nước, CSVN liên tục thi hành lệnh quản thúc, quản chế các vị Lảnh Ðạo các Tôn Giáo, CSVN tìm cách siết chặt Nhân Sự của Tôn Giáo, và bố trí Nhân Sự của Cộng Sản để điều hành các Tôn Giáo.  Nếu ai không chấp hành sẻ bị thanh trừng, thủ tiêu, chụp mủ, bắt bớ, tù đày, hoặc quản thúc và quản giáo cảnh cáo v.v…

               Cộng Sản Việt Nam xiết chặt, kiểm soát mọi liên lạc hoạt động các Tôn Giáo và kiểm kê tài sản của các Tôn Giáo, tất cả những thủ đoạn trên đều nằm trong kế hoạch tiêu diệt các Tôn Giáo.  Họ chủ trương theo chủ thuyết vô thần tức là không có Ðạo (Vô Tôn Giáo).  Nên Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam ra phương hướng sách lược riêng để đàn áp mỗi Tôn Giáo nhằm tiêu diệt các Tôn giáo.

               Riêng Tôn Giáo Cao Ðài, Cộng Sản Việt Nam đã ra lệnh cho Tập Ðoàn  Cộng Sản Tây Ninh đầu năm 1976 bao vây nội ô Tòa Thánh khám xét, cưỡng đoạt, thu gom tài sản của Ðạo.  Họ gom hết 18 phận Ðạo gồm có Chức Sắc Chức Việc lại để nghe chúng lên án, kết tội, làm tự kiểm, và Chúng thanh lọc từng thành phần, để chúng đưa đi học tập cải tạo tư tưởng, hoặc đưa đi cải tạo trong những trại tù lớn.  Có người chết trong tù cải tạo, có người bị mất tích. Sinh viên Ðại học Cao Ðài, chúng tập trung cho học tập khóa chính trị Ðại Trà 2 năm để cải tạo tư tưởng, mới cho Sinh Viện tiếp tục học Ðại học.     Cộng Sản Việt Nam Thực hiện sách lược tiêu diệt Tôn Giáo Cao Ðài bằng cách thành lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam kết hợp với tập đoàn Cộng Sản Tỉnh Tây Ninh in sách phổ biến “Bản Án Cao Ðài” Ngày 20/2/1978 để ban truyền khắp cả nước, nội dung vu khống Tôn Giáo Cao Ðài là một tổ chức Chính Trị, chụp mủ các Chức Sắc Thiên Phong cao cấp làm tình báo gián điệp, theo Pháp, Nhật, Mỹ, qua các thời kỳ chiến Tranh chống Ðế Quốc xâm lược.  Lên án Ðức Hộ Pháp và các vị Tiền Bối khác.

   ― Ngày 13/12/1978 Hội Ðồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra Nghị Quyết số 01/29/HT/TT:  Hạ cấp Tôn Giáo Cao Ðài từ Hội Thánh xuống thành Hội Ðoàn.

   ― Ngày 01/03/1979 (ÂL 04/02/ Kỷ Mùi) Ban Tôn Giáo Cộng Sản Tây Ninh và Thừa Sử Trương Ngọc Anh soạn ra Ðạo lệnh 01/HTÐL, triệt tiêu Ðạo Cao Ðài, không theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền và Ðạo Luật của Ðạo, Chúng cưỡng ép Ngài Ngọc Nhượng Thanh Chức Sắc Cửu Trùng Ðài và Ngài Bảo Ðạo Hồ Tấn Khoa Chúc Sắc Hiệp Thiên Ðài ký Ðạo lệnh 01/HTÐL nhằm mục đích giải thể Hội Thánh Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh, và các Ban Trực Thuộc Trung ương như các Châu Tộc Ðạo cả Nước.

   ― CSVN muốn biến Hội Thánh Cao Ðài thành chi phái Cao Ðài.

   ― Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh mang nhãn hiệu Mặt Trận Tổ Quốc

   ― Ra lệnh các Chức Sắc về Tu tại gia.

   ― Ngăn cấm và hạn chế nghi thức hành lễ trong Ðạo Cao Ðài.

   Ngày 27/05/1996 Ban Kế Hoạch số 1-KH/TG triển khai thực hiện theo thông báo số 34/BBT của Ban Bí Thư Trung Ương, Tỉnh Ủy Nguyễn Văn Rớt ký Bản Kế Hoạch Nội Dung:

   ― Giải thể Hội Thánh, xóa bỏ 5 cấp hành chánh xuống còn 2 cấp.

   ― Xóa bỏ cơ bút của Hội Thánh Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh.

   ― Tịch thu toàn bộ tài sản, bất động sản, chiếm cứ các Dinh Thự và cơ sở Ðạo.

   ― Cắt bỏ những nghi thức hành Ðạo, cưởng ép Chức Sắc đi vào sự lảnh đạo của đảng và Chính Quyền Cộng Sản.

   ― Trưởng Ban Tôn Giáo CSVN phối hợp với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Tây Ninh, thành lập Hội Ðồng Chưởng Quản Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh thay thế Hội Thánh đã bị giải thể.

   Hội Ðồng Chưởng Quản Cao Ðài, tức Cao Ðài Quốc Doanh, Soạn Thảo Hiến Chương Cao Ðài Ngày 5/4/1997 (ÂL 28/02/ Ðinh Sửu) kèm theo điều lệ cầu phong, cầu thăng, Bản nầy được trình lên ban Tôn Giáo Cộng Sản Việt Nam do văn thư sô 80/72HÐCQ/VT ngày 08/04/1997.  Ban Tôn Giáo CSVN chấp thuận ban hành quyết định số 10/QÐ/TGCP ngày 09/05/1997.  Như vậy mọi hoạt động của Hội Ðồng Chưởng Quản Cao Ðài Quốc doanh hoàn toàn lệ thuộc vào ban Tôn Giáo CSVN và Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh khống chế và điều khiển.

   Hội Ðồng Chưởng Quản Cao Ðài Tây Ninh ban hành huấn lệnh số 292/77- HDCQ/HL ngày 19/2/2002 (ÂL 13/8/Nhâm Ngọ).  Ðại Hội Nhơn Sanh trong 3 ngày 29-30-31/10/2002 (ÂL 24-25-26/09/Nhâm Ngọ) để thông qua danh sách cầu phong, từ phẩm Lễ Sanh đến các phẩm khác, HÐCQ kêu gọi các nơi về cầu phong “Chức Sắc phàm phong”.  Ða số các vị Chức Sắc Chức Việc cầu phong một phần vì không hiểu ý nghĩa cầu phong Chức vị có tầm vóc quan trọng theo luật Ðạo của Hội Thánh nên Họ ghi danh, một phần do sự xếp đặt, hay ép buộc níu kéo theo về cầu phong cho có hình tướng theo chủ trương của CSVN, tính ra con số qua những lần cầu phong có hơn ngàn người tham gia.

   Nhìn sâu vào thực chất thâm độc của Ðảng Cộng Sản Việt Nam là đào tạo một lớp Chức Sắc Cao Ðài Quốc Doanh “Phàm Phong” để phân bố đến các Châu Tộc Ðạo, Hương Ðạo trong cả Nước không ngoài mục đích nắm lấy Bộ Ðạo từng địa phương để theo dỏi thanh lọc hàng ngủ Tín Ðồ Cao Ðài có hơn 5-6 Triệu tín đồ còn ở lại Việt Nam, rỏ ràng ý đồ CSVN thành lập Chức Sắc Cao Ðài Quốc Doanh để làm tay sai cho Cộng Sản Việt Nam, làm con mắt Công An Nhân Dân của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, có nhiệm vụ dò xét, khám phá , phát hiện những Tín Ðồ bất mãn chế độ CSVN để khủng bố áp bức và trấn lột của cải tài sản tịch thu lập biên bản, tạm giữ tạm giam, rồi kết án tù đày.

   Thế là đời sống không riêng bản thân mà luôn cả liên hệ đến gia đình củng bị vạ lây, thật là tội nghiệp cho Ðồng Bào Tín Ðồ Việt Nam vô tội, chỉ vì muốn có được quyền Tự Do căn bản của Con Người đó là quyền Tự Do Tín Ngưỡng mà phải chịu biết bao thảm khổ, đọa đày.

   Kế đến là Pháp lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo số 21/2004/PL của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội khóa 2 ban hành ngày 18/06/2004, có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.  Do Chủ Tịch Nước Trần Ðức Lương ban lệnh số 18/2004/PL- CTN ngày 29/06/2004 pháp lệnh gồm có 6 chương 41 điều qui định gắt gao trong việc truyền bá giáo lý các Tôn giáo nói chung, Nội Dung:

   ― Giới hạn sự phát triển hoạt động các Tôn Giáo đi sâu và quần chúng.

   ― Trói buộc toàn bộ cơ cấu, tổ chức hoạt động các Tôn Giáo phải phụ thuộc vào nhà nước CSVN.

   ― Cắt giảm mọi nghi thức hành lễ, kinh kệ, giáo lý, in kinh sách giáo lý đều phải xin phép nhà nước và sự kiểm duyệt của nhà nước CSVN.

   ― Làm cho mỗi Tôn Giáo lần hồi đánh mất đi bản chất, Ðức Tin của Ðạo hoặc biến thái trở thành bản chất Cộng Sản, khiến cho các Tín Ðồ, các con chiên nản lòng sa ngã, lạc bầy, lạc Ðạo làm hủ hoại Tính Thuần Khiết cao đẹp của một Tôn Giáo, dần dần nhà thờ, Ðền Thánh, Thánh Thất, chùa chiền v.v… Chỉ còn là một cái bóng ngụy tạo, chừng đó CSVN sẻ giải thể toàn bộ Tôn Giáo, tiêu diệt Tôn Giáo một cách dễ dàng bằng sách lược Tôn Giáo vận.  Ngoài ra CSVN còn gài người ra Hải Ngoại làm lũng đoạn phá rối các cơ sở Ðạo tại Hải Ngoại.

   Hiện nay Cộng Sản Việt Nam lợi dụng Tòa Thánh Tây Ninh, bất kể nơi tôn nghiêm thờ phượng, biến nơi đây làm khu du lịch thắng cảnh cho du khách, cũng là nơi che mắt Liên Hiệp Quốc, Hội Quốc Tế Nhân Quyền, tạo ảo giác Chính Trị của đảng CSVN  trong sách lược tiêu diệt Tôn Giáo Cao Ðài.

   Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh có được Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Tín Ngưởng hay không?  Chúng ta hảy tìm hiểu tận cùng của Bản Án Cao Ðài ngày 20/02/78 Ðạo lệnh số 01/HT/ÐL ngày 01/03/79.  Giải thể Cao Ðài từ Trung Ương đến Ðịa Phương, sau đó ban hành các pháp lệnh số 18/2004/LCTN ngày 29/06/2004 của Cộng Sản Việt Nam.

   Chúng ta sẻ thấy sự tàn ác của CSVN đối với các Tôn Giáo nói chung và Ðạo Cao Ðài nói riêng, CSVN chủ trương đường lối, chính sách chỉ Ðạo rất qui mô để trù dập Ðạo Cao Ðài cho tan tác, rã rời Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Vìệc Bàn Tri Sự và Ðạo Hửu, bị phân tán, chinh nghiêng, người Tín Ðồ Cao Ðài bị đàn áp, quá ác nghiệt, Họ cam tâm gánh chịu, mang một nỗi buồn u uất nặng trỉu vô biên, hằng ngày người Tín Ðồ Cao Ðài chỉ biết cầu nguyện Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các Ðáng Thiêng Liêng xoay chuyển Cơ Ðời, cho Dân Việt Nam thoát khỏi tai ách Cộng Sản Việt Nam, chứ hiện nay nhìn lại Hội Thánh không còn, Chức Sắc Thiên Phong trung kiên thì bị bắt buộc về tu tại gia, chẳng còn mấy ai có đủ sức đủ tài để lèo lái con thuyền Ðạo vượt qua ngọn sóng vô thần Cộng Sản.

   Ở Quốc Nội các Chức Sắc Tín Ðồ Trung Kiên không tham gia với Hội Ðồng Chưởng Quản, Họ im hơi lặng tiếng cam chịu sự đàn áp, khống chế cùng cực, dã man của Ban Tôn Giáo Cộng Sản Tỉnh Tây Ninh.
   Tại Hải Ngoại đa số các Chức Sẳc đã già, các Chức Việc và Ðạo Hửu thì Họ an phận với cuộc sống hiện tại.

   Trên đà khống chế đàn áp có hiệu quả Nhà Nước CSVN và tập đoàn Cộng Sản Tây Ninh tiếp tục sách lược kết hợp với Hội Ðồng Chưởng Quản Nguyễn Thành Tám cưỡng bức di Liên Ðài Ðức Hộ Pháp về Tòa Thánh Tây Ninh ngày 30/11/2006 chiếu theo công hàm số 1524, Thủ Tướng VN Nguyễn Tấn Dũng ký văn hư số 778 ngày 20/09/2006.  Cho phép Hội Ðồng Chưởng Quản, thực hiện Di Liên Ðài Ðức Hộ Pháp về Tòa Thánh Tây Ninh sái với lời Di Ngôn của Ngài.  “Bần Ðạo phải thoát kiếp nơi đây Bần Ðạo xin thỉnh cầu Ðiện Hạ cho phép Bần Ðạo tạm gởi Thi Hài nơi Ðất Miên, dưới sự bảo vệ tối cao của Hoàng Gia Cao Miên.  Ngày nào Tổ Quốc Thân yêu của chúng tôi là Nước Việt Nam đã thống nhứt, sẻ theo Chính Sách Hòa Bình Trung Lập, mục phiêu đời sống của Bần Ðạo, Tín Ðồ của chúng Tôi sẻ di Thi Hài về Tòa Thánh Tây Ninh”.

   Theo luật pháp Quốc Tế  Di ngôn của người chết  bất di bất dịch, thế nhưng HÐCQ và Nhà Nước Cộng Sản Viet Nam, bất kể Luật pháp, không tôn trọng di ngôn, Họ bức bách di Liên Ðài Ðức Hộ Pháp về Tòa Thánh Tây Ninh, trong khi có hằng trăm hằng ngàn lá thư,l á đơn trong Nước và Hải Ngoại xin khẩn thiết yêu cầu Họ tôn trọng và đình chỉ việc di Liên Ðài Ðức Hộ pháp  nhưng CSVN đã có ý đồ muốn phá hoại Di ngôn, muốn gây tầm vóc ảnh hưởng Chánh trị lớn có lợi cho CSVN nhằm mục đích như sau:

   1/- Trấn an dư luận Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo.

   2/- Làm kinh tế, vì nếu Di Liên Ðài Ðức Hộ Pháp về ngự Bửu Tháp sẻ có hằng hà du khách đến viếng thăm, sẻ có nhiều lợi tức cho CSVN để thu gom tiền của cho đầy túi tham vọng của Họ.

   3/- Làm mất Ðức Tin của Tín Ðồ Cao Ðài bằng cách đi ngược Thánh ý của Ðức Ngài.  Nhưng Thiên Thơ Dĩ Ðịnh, Ðức Ngài đã Tiên Tri rằng “Khi nào Ðất Nước Việt Nam theo đúng mục phiêu Hòa Bình Trung Lập thật sự thì Tín Ðồ chúng Tôi sẻ Di Thi Hài về Tòa Thánh Tây Ninh” ngày đó là ngày nào?  Là ngày Vinh Diệu nhất, là ngày Ðất nước Việt Nam không còn Cộng Sản, Hội Thánh phục quyền, cả Thế Giới cung nghinh rước Thánh Hài Ngài về Tòa Thánh Tây Ninh, lúc đó Cỗng Chánh Môn sửa lại mở rộng con đường chạy thẳng từ Cổng Chánh Môn đến Thành Phố Pnompênh, là ngày rực sáng hoa đăng, toàn thể Tín Ðồ Cao Ðài trong cũng như ngoài Nước hân hoan đón rước Thánh Hài Ngài về Tòa Thánh Tây Ninh để ngự trong Ngôi Bửu Tháp trước Tòa Thánh.

   Cho nên việc làm của HÐCQ và CSVN là một hành động nghịch lại Thiên ý, nghịch lại lòng Dân “Tín Ðồ Cao Ðài” Ðức Ngài đã biết trước ứng linh dạy một Tín Ðồ Trung Kiên phải tạm đem Thánh Hài của Ðức Ngài cất giữ ở một nơi bí mật, để sau nầy Tín Ðồ Cao Ðài sẻ Di Thánh Hài Ngài về Tòa Thánh Tây Ninh có sự chứng kiến của Quốc Tế “Thầy đi nhứt nhơn mà về ức vạn là vậy đó”.  Ðây là sự huyền diệu khiến cho các Tín Ðồ Trung Kiên càng vững Ðức Tin hơn nửa.

   Ðã hơn 30 năm CSVN cũng vì bảo thủ của cải tài sản và quyền lực, nên Họ thẳng tay đàn áp Tôn Giáo củng như các Nhà Ðấu Tranh Dân Chủ, bằng mọi thủ đoạn mọi phương tiện dã man tàn ác nhất đễ giữ vững Chế độ Ðộc tài Ðộc đảng của Cộng Sản, trong khi Dân Tộc Việt Nam bị thiệt thòi, bị mất mát đau thương, bị khống chế, đàn áp trong nỗi lo sợ tù đày gông cùm xiềng xích, các em thanh niên ở thế hệ sau bị cảm hóa, bị món mồi bánh vẽ tạo ảo giác Hồ Chí Minh Anh Hùng Dân Tộc, Cách mạng, Liêm chính Chí Công vô tư.  Nhưng sự thật thì sao?  Hồ Chí Minh và Tập Ðoàn Cộng Sản Việt Nam, Ðộc tài, Ðộc ác, Vô Kiến Thức, Vô nhân, bất chính, bất xứng với Nhân Dân Việt Nam, Họ không có tình yêu Quê Hương Ðất Nước, Nhân Dân Việt Nam Thật Sự, Họ chỉ láo khoét tuyên truyền để bảo vệ Chế độ phú mặc cho Ðất Nước điêu linh Dân tình ta thán, bần cùng tụt hậu không phát triển, Họ chỉ phát triển cơ ngơi dinh thự cho tập đoàn Cộng Sản từ cấp địa phương đến trung ương để hưởng thụ.  Do đó có những Vị lảnh Ðạo Tôn Giáo đấu tranh, những Vị trí thức, những Vị Anh Hùng Liệt Nữ thấy sự đàn áp quá trắng trợn quá tàn ác đối với Nhân Dân, nên các Vị Anh Dủng xả thân tranh đấu cho Tự Do Dân chủ, Nhân Quyền, tìm phương hướng giải thoát ách Cộng Sản.  Chúng Ta không thể làm ngơ trước tình cảnh Ðất Nước Việt Nam hiện nay, Thanh niên thế hệ trẻ đa số vì gia đình nghèo khổ nên không học đến nơi đến chốn, không có việc làm, Họ phải bán thân làm lao công, lao động, nộ lệ tình dục cho Nước ngoài, Họ đang hụt hẫng không có một tương lai sáng sủa cho cuộc đời, bởi sự chèn ép của Thân thế, Quyền lực mạnh được yếu thua, nên Họ mới hy sinh lo cho gia đình để có được miếng cơm manh áo, cũng có một số Thanh Niên trẻ bất cần đời lăn xã vào con đường sa đọa, hút sách, mãi dâm, trộm cuớp…

   Còn Tôn Giáo Việt Nam bị đàn áp, bức bách, khống chế hết sức dã man, taị sao?  Có những người vô tình, vô tâm, đưa ra những lập luận để tự bào chữa những nhận định sai lầm, là Tu không làm Chính Trị, Ðạo không làm Chính Trị, theo quá trình lịch sử, Ðời có Chính Trị Ðời, Ðạo có Chính Trị Ðạo, Ðạo Ðời tương đắc “Ðạo không Ðời không Sức, Ðời không Ðạo không Quyền”.

   Chính Trị Ðời là đấu tranh bằng sự chiến đấu tranh giành lại một Chế Ðộ, một Quốc Gia, một Chính Thể, một Ðế Quốc v.v…  Ðể chiếm lỉnh vị thế của Ðời đem lại Hạnh Phúc an ninh trật tự, cho một Chính Thể hay một Quốc Gia.

   Chính Trị Ðạo là đấu tranh tư tưởng, đấu tranh cho tự do Nhân Quyền bằng sự Công Bằng Bác Ái Từ Bi Nhân Nghĩa, đem đến cho một Quốc Gia ấm no thạnh trị, thái bình hạnh phúc, nên dù Tôn Giáo nào, hay Người Ðạo nào cũng là một Người Dân của Một Nưóc Việt Nam nên “Ðất Nước lâm nguy Thất Phu hửu trách”.

   Như lời thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp “Muốn chấn hưng nền Ðại Ðạo Cao Ðài thì phải tham gia đấu tranh, lật đổ cường quyền bạo lực tàn sát, đàn áp Nhân Dân Việt Nam”.

   Sự chối bỏ trách nhiệm, lòng yêu Nước, cứu Dân cứu Nước là sự Thất Nhân Tâm.  Ðạo không những lo Phổ Ðộ Hoằng Khai Ðạo, Phổ hóa Chúng Sanh, hay tham thiền tịnh luyện, cúng bái hằng ngày, hoặc am hiểu kinh sách, lảo thông triết lý, thuyết Ðạo làu làu, xây dựng Chùa, Nhà thờ cho lớn, Ðệ tử, Tín Hửu cho đông là tu Ðắc.  Mà còn phải tế độ Chúng Sanh “Cứu Nhơn Ðộ Thế” một con người khổ đau, bệnh hoạn, hay sắp chết mà ta còn lo cứu, huống hồ là cả một Dân Tộc, một Nước Việt Nam đang chịu đựng sự đàn áp, thống trị độc ác, độc quyền, Dân tình ta thán Ðất Nước điêu linh dưới bàn tay Cộng Sản Việt Nam.

   Chúng Ta hãy tự vấn Lương Tâm?  hãy suy tư?  suy nghĩ như thế nào?  để Chúng Ta  Ðấu tranh cho Ðất Nước Việt Nam, Nhân Dân Việt Nam thoát khỏi Ách Cộng Sản, trong khi Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế đã cáo chung, thì Cộng Sản Việt Nam không còn lý do gì để tồn tại.  Nên chúng Ta cần phải Tranh Ðấu giải thể Cường quyền Cộng Sản Việt Nam, để giành lại sự Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền, cho một Nước Việt Nam Chánh Nghĩa Thật sự.
    
                                                                                            Kỷ Sư Nông Học 
                                                                                        Nguyễn Thị Mỹ Nga
                                                                        Ngày 12/06/2006 (ÂL 27/05/Ðinh Hợi)


    


   Tài Liệu Tham Khảo
    
   Lời Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp
   Lịch Sử Ðạo Cao Ðài
   Ðạo Cao Ðài Bị Bức Tử Dưới Chế Ðộ CSVN
   Kỷ Sư Nông Học Nguyễn Quốc Nam


   http://goken.free.fr/
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 11:57:35 bởi Ngọc Lý >
   #3
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9