Kiểu:
Xin chào !

 KINH THÁNH_Diễn thơ

Tác giả Bài
phuongthao02

 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
 • Trạng thái: offline
KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 09:45:34 (permalink)

 
 
Kinh Thánh Diễn thơ
Hồ Thượng Tuy chuyển sang thơ


CỰU ƯỚC: SÁNG THẾ KÝ. CHƯƠNG 1, 2, 3

Tạo thành trời đất

I
1 Ban đầu Chúa Trời dựng nên trời đất.
2 Vả, đất là vô hình và trống không
Sự mờ tối bao trùm trên mặt vực
Thần Chúa Trời trên mặt nước vận hành.

3 Khi đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Phải có sự sáng, thì có sự sáng.
4 Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành
Bèn phân bóng tối ra cùng ánh sáng.

5 Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày
Và Ngài đặt là đêm cho sự tối
Và thế là có buổi chiều buổi mai
Và thế là ngày thứ nhất đã dậy.

6 Sau đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Ở giữa nước phải có một khoảng không
Đặng phân rẽ nước cách với nước.
7 Và thế là Ngài làm nên khoảng không

Phân rẽ nước ở dưới khoảng không
Cách với nước ở trên khoảng không.
8 Khoảng không là trời - Đức Chúa gọi
Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và ấy là có thêm ngày thứ hai.

9 Khi đó Đức Chúa Trời lại phán rằng:
Nước dưới trời phải tụ vào một chỗ
Và chỗ khô cạn phải bày ra rõ.

10 Đức Chúa Trời gọi đất là khô cạn
Còn nơi nước tụ Ngài gọi là biển
Đức Chúa Trời thấy đó là tốt lành.
11 Rồi Đức Chúa Trời lại phán thêm rằng:

Mặt đất cần phải sinh ra cây cỏ
Cỏ kết hạt giống, cây trái kết quả
Tuỳ theo loại có hạt giống trong mình
Sinh ra trái trên đất, thì có nó.

12 Và mặt đất đã sinh ra cây cỏ
Cỏ kết hạt trong mình tùy theo loài
Cây kết quả trong mình tùy theo loài
Đức Chúa Trời thấy tốt lành điều đó.

13 Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và vậy là đã có được ba ngày.

14 Rồi khi đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Trên trời phải có các vì tinh tú
Đặng để phân chia ra ngày với đêm
Và để định thì tiết, ngày và năm.

15 Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không
Ở trên trời để mà soi xuống đất
Và tất cả, quả là có vậy thật.

16 Đức Chúa Trời làm hai vì sáng lớn
Vì lớn hơn để cai trị ban ngày
Còn vì nhỏ hơn ban đêm cai quản
Ngài cũng làm các vì sao xa xôi.

17 Đức Chúa Trời đặt chúng trong khoảng không
Ở trên trời để mà soi sáng đất.
18 Đặng cai trị ban ngày và ban đêm
Đặng phân ra sáng tỏ và tối mịt.
Đức Chúa Trời thấy điều đó tốt lành.

19 Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và vậy là đã có được bốn ngày.

20 Rồi Đức Chúa Trời lại đã phán rằng
Nước phải sinh ra cho nhiều vật sống
Các loài chim phải bay trong khoảng không.
21 Đức Chúa Trời tạo các loài cá lớn

Các vật sống khác nhờ nước mà sinh
Tùy theo loại, và có các loài chim
Các loài chim biết bay tùy theo loại
Đức Chúa Trời thấy điều đó tốt lành.

22 Ngài ban phước cho các loài và phán:
Hãy sinh sôi, nảy nở cho thật nhiều
Hãy sinh sôi, làm đầy trong nước biển
Các loài chim sinh trên đất cho nhiều.

23 Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và như vậy là đã có năm ngày.

24 Sau đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Đất phải sinh các vật sống theo loại
Súc vật, côn trùng, thú rừng theo loại
Và tất cả trở thành như Ngài mong.

25 Đức Chúa Trời tạo nên loài thú rừng
Tùy theo loại, súc vật tùy theo loại
Và côn trùng trên đất tùy theo loại
Đức Chúa Trời thấy điều đó tốt lành.

Dựng nên loài người

26 Và sau đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Ta hãy tạo nên loài người theo hình
Của ta để quản cá, chim, súc vật
Và loài côn trùng khắp trên mặt đất.

27 Ngài tạo nên loài người theo hình Ngài
Tạo nên loài người giống như hình Chúa
Ngài tạo nên người nam và người nữ.
28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người

Và phán rằng: hãy nảy nở, sinh sôi
Cho thêm nhiều, làm cho đầy rẫy đất
Hãy cai quản cả cá, chim, súc vật
Và những côn trùng trên mặt đất này.

29 Và Đức Chúa Trời lại phán như vầy:
Ta cho các ngươi cỏ khắp mặt đất
Và các loài cây sinh quả có hạt
Đấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.

Còn thú ngoài đồng, chim trên trời xanh
Và động vật khác sống trên mặt đất
Phàm có sự sống thì ta ban tiếp
Mọi thứ cỏ xanh để làm đồ ăn.
31 Ngài thấy việc làm thật đã tốt lành.

Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và thế là đã có được sáu ngày.

Thiết lập ngày thứ bảy nên ngày thánh

II
1 Trời đất muôn vật đã tạo xong rồi.
2 Ngày thứ bảy là ngày Ngài nghỉ việc.
3 Gọi là ngày thánh và Ngài ban phước
Vì ngày đó mọi việc đã xong rồi.

4 Ấy là gốc tích dựng nên đất trời
Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

5 Vả, lúc đó chưa có cây nào mọc
Và ngoài ruộng chưa có ngọn cỏ nào
Vì Ngài chưa cho mưa rơi trên đất
Và cày cấy chưa có một người nào.

6 Nhưng hơi nước từ mặt đất dâng lên.
7 Ngài tạo nên con người từ đất bụi
Rồi Ngài thổi sinh khí vào lỗ mũi
Thì con người thành ra loài sinh linh.

Cảnh vườn Ê-đen

8 Chúa lập vườn tại Ê-đen, hướng đông
Rồi ở đó con người Ngài đem đặt.
9 Có nhiều cây, trái ngon và giữa vườn
Cây sự sống, cây biết điều thiện ác.

10 Một con sông chảy ra để tưới vườn
Rồi từ đó chia ra làm bốn nhánh.
11 Nhánh thứ nhất có tên là Bi-sôn
Chảy quanh Ha-vi-la có vàng lấp lánh.

12 Vàng xứ này rất cao và có ngọc.
13 Ghi-hôn thứ nhì chảy quanh xứ Cu-sơ.
14 Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke
Sông thứ tư tên là Ơ-phơ-rát.

15 Đức Chúa Trời đem người vào vườn đó
Để con người chăm sóc và giữ vườn.
16 Rồi Ngài phán dạy cho con người rằng:
Được tự do ăn các loài hoa quả.

17 Nhưng cây biết điều thiện và điều ác
Thì ngươi hãy nhớ rằng không được ăn
Vì ăn vào một mai ngươi sẽ chết.

Thiết lập lễ hôn nhân

18 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng:
Loài người ở một mình thì không tốt
Ta tạo kẻ giống nó để giúp việc.

19 Ngài lấy đất nặn các loài thú đồng
Các loài chim rồi dẫn đến A-đam
Đặng xem con người đặt tên cho chúng
Sao cho mỗi loài đều có tên riêng.

20 A-đam đặt tên các loài súc vật
Các loài chim trời, các loài thú đồng
Nhưng về phần A-đam thì chẳng tìm
Được một ai giúp giống như mình hết.

21 Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ
Lấy một xương sườn rồi lấp thịt lên.
22 Đức Chúa Trời tạo nên một người nữ
Là người từ xương sườn của A-đam.

23 A-đam nói: người là xương của ta
Người là thịt từ thịt ta mà ra.
Người này sẽ được gọi là người nữ
Vì nó do nơi người nam mà ra.

24 Bởi vậy người nam sẽ lìa mẹ cha
Để mà ra dính líu cùng người vợ
Và cả hai nên một thịt giao hòa.

25 Cả A-đam và vợ đều trần truồng
Nhưng hai vợ chồng chẳng hề hổ thẹn.

Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi

III
1 Trong các loài vật Chúa Trời tạo nên
Rắn là loài quỉ quyệt hơn hết thảy
Rắn đã nói cùng với người vợ rằng
“Sao Chúa không cho ngươi ăn trái vậy?”

2 Người vợ đáp rằng: chúng ta được ăn
Ở trong vườn đủ các loài cây trái.
3 Nhưng chỉ trái của cây mọc giữa vườn
Đức Chúa dạy không được ăn trái ấy
Có lẽ ăn vào sẽ bị chết chăng.

4 Khi đó rắn nói với người vợ rằng:
Ăn trái đó hai vợ chồng chẳng chết.
5 Nhưng ăn trái đó sẽ mở mắt mình
Như Đức Chúa biết điều thiện điều ác.

6 Người vợ thấy trái cây có vẻ ngon
Lại đẹp, quí vì để mở trí khôn
Bèn hái ăn rồi trao chồng đứng cạnh
Và cũng ăn trái đó cả A-đam.

7 Thế là con mắt hai người mở ra
Họ nhận biết rằng thân mình lõa lồ
Bèn đóng khố che thân bằng lá vả.
8 Đến chiều Đức Chúa mới đi ngang qua.

A-đam và vợ ẩn mình trong bụi
Để tránh mặt Đức Chúa Giê-hô-va.

9 Ngài kêu A-đam mà phán hỏi rằng
10 Ngươi ở đâu? Và A-đam thưa rằng
Tôi nghe tiếng Chúa trong vườn nên sợ
Tôi đang ẩn náu vì tôi trần truồng.

11 Chúa hỏi: ai cho ngươi biết mình trần truồng
Ngươi ăn trái cây ta đã dặn chăng?
12 Thưa: người vợ mà Chúa để gần tôi đó
Cho tôi trái cây và tôi đã ăn.

13 Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng
Ngươi đã làm gì? Người nữ thưa rằng
Tất cả là tại bởi vì con rắn
Dỗ dành tôi và tôi đã ăn.

14 Đức Chúa bèn phán cho con rắn rằng:
Mày làm vậy, mày sẽ bị rủa trong
Các loài thú đồng, các loài súc vật
Suốt đời bò lê và ăn bụi đất.

15 Ta làm cho mày và vợ bất hòa
Dòng dõi vợ, dòng dõi mày thù nghịch
Lên đầu mày bàn chân người sẽ đạp
Còn mày sẽ cắn gót chân người ta.

16 Và Ngài đã phán cùng người vợ rằng:
Ta thêm cực khổ trong khi thai nghén
Mỗi khi sinh con sẽ chịu đau đớn
Chồng cai trị, dục vọng hướng về chồng.

17 Rồi Ngài lại đã phán cùng A-đam:
Vì nghe lời vợ mà ăn trái cấm
Thì đất rủa sả vì ngươi, và trọn
Đời nhọc nhằn mới có vật mà ăn.

18 Đất chông gai, ngươi ăn rau ruộng đồng.
19 Đổ mồ hôi mới có vật mà ăn
Cho đến ngày với đất ngươi trở lại
Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

20 A-đam gọi Ê-va* là vợ mình
Vì là mẹ loài người trên thế gian.
21 Đức Chúa Trời lấy da thú kết áo
Rồi mặc vào cho vợ chồng A-đam.

22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng
Về sự phân biệt điều thiện điều ác
Loài người đã như chúng ta – một bậc
Vậy bây giờ chúng ta phải coi chừng

Kẻo e loài người sẽ giơ tay lên
E sẽ hái ăn trái cây sự sống
Và loài người được sống muôn đời chăng.

23 Đức Chúa Trời bèn xua đuổi loài người
Khỏi vườn Ê-đen để cày cuốc đất
Là thứ Ngài dùng tạo ra con người.

24 Ngài đuổi loài người khỏi vườn Ê-đen
Và Ngài đặt các thần Chê-ru-bin
Cùng với giáo chói lòa, gươm tua tủa
Để đến cây sự sống bủa vây đường.
________
*Ê-va- nghĩa là sự sống.
 
 
 
#1
  phuongthao02

  • Số bài : 60
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.08.2007
  • Trạng thái: offline
  RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 10:08:10 (permalink)

  Vua Solomon phân xử
   
   
  CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 1)

  Thế sự đều hư không

  I
  1 Lời người truyền đạo, con trai Đa-vít
  Lời của vua tại Giê-ru-sa-lem.

  2 Hư không của sự hư không
  Người truyền đạo nói:
  Hư không của sự hư không!
  Thảy đều hư không.

  3 Các công việc lao khổ của loài người
  Làm dưới mặt trời nào có ích chi?

  4 Đời này qua, đời khác đến
  Nhưng đất cứ còn luôn luôn.
  5 Mặt trời mọc, mặt trời lặn
  Rồi vội vàng về nơi nó mọc lên.

  6 Gió thổi về nam, xây qua hướng bắc
  Gió xây đi vần lại không ngừng
  Rồi lại trở về vòng cũ của mình.

  7 Muôn con sông đều đổ vào biển cả
  Tất cả sông nhưng biển chẳng hề đầy
  Rồi những con sông đều trở về đây
  Sông trở về đây để rồi chảy nữa.

  8 Muôn vật trên đời thảy đều lao khổ
  Tất cả con người không thể nói ra
  Mắt con người không hề chán ngó
  Tai con người chẳng hề nhàm nghe.

  9 Điều đã có, ấy là điều sẽ có
  Điều gì đã làm, vẫn sẽ làm ra
  Dưới mặt trời chẳng có gì mới mẻ.

  10 Nếu ai đó nói có một vật gì
  Rất mới mẻ, thật ra là đã có
  Từ các thời xưa cũ trước thời ta.

  11 Không còn kỷ niệm về thời xưa cũ
  Và các đời sau cũng chẳng nhớ gì.

  Sự hư không của khôn ngoan

  12 Như ta đây là người truyền đạo
  Vua Israel ở Giê-ru-sa-lem.
  13 Ta đã chuyên lòng lấy sự khôn ngoan
  Mọi việc làm ra dưới trời tra khảo

  Đấy là công việc nặng nề vất vả
  Mà Chúa giao cho người để lo làm.

  14 Ta đã từng thấy tất cả việc làm
  Dưới mặt trời kia thảy đều hư không
  Tất cả - hư không, theo luồng gió thổi.

  15 Vật đã cong, không thể ngay được lại
  Đếm làm sao, nếu như vật là không.

  16 Ta từng nói với tất cả tấm lòng
  Rằng ta đã có được sự khôn ngoan
  Hơn tất cả những người từng sống trước
  Người trước ta ở Giê-ru-sa-lem
  Ta thấy nhiều khôn ngoan và kiến thức.

  17 Ta cũng chuyên lòng học sự khôn ngoan
  Nhận biết ngu dại và sự điên cuồng
  Biết đó cũng là theo luồng gió thổi.

  18 Vì nhiều khôn ngoan có lắm đau buồn
  Nhân lên tri thức, nhân sự đau thương.

  Sự vui sướng, giàu sang và công việc cũng đều hư không

  II
  1 Và ta đã từng nói trong lòng rằng:
  “Hãy cho ta thử vui sướng hân hoan
  Hãy để cho ta nếm mùi khoái lạc”
  Nhưng điều này cũng là sự hư không!

  2 Ta từng nói về tiếng cười: “điên dại!”
  Còn niềm vui” “mi sung sướng mà chi?”

  3 Ta từng nghĩ trong lòng rằng uống rượu
  Để cho thân mình vui vẻ, hân hoan
  Mà sự khôn ngoan dẫn dắt tấm lòng
  Lại nghĩ rằng phải giữ điều dại dột

  Cho đến khi chưa thấy gì là tốt
  Cho loài người làm lụng ở dưới trời
  Trong những ngày ngắn ngủi của cuộc đời.

  4 Ta bắt tay những việc làm vĩ đại
  Ta xây cất nhà, ta trồng vườn nho.
  5 Lập cho mình vườn cây trái, vườn hoa
  Và trồng ở đó đủ loài cây trái.

  6 Ta đào hồ chứa nước để tưới rừng
  Đó là nơi cây cối sẽ lớn lên.

  7 Ta mua nhiều tôi trai và tớ gái
  Lại có nhiều đầy tớ sinh trong nhà
  Bầy bò, chiên có nhiều hơn hết thảy
  Những người tại Giê-ru-sa-lem trước ta.

  8 Ta cũng thâu gom thật nhiều vàng bạc
  Những vật báu của các tỉnh, các vua
  Ta lo sắm cho mình nhiều con hát
  Cùng khoái lạc của đàn ông – là đàn bà.

  9 Ta trở nên cao trọng hơn hết thảy
  Những người tại Giê-ru-sa-lem xưa
  Mà sự khôn ngoan vẫn ở cùng ta.

  10 Ta chẳng từ điều gì mắt ước ao
  Và chẳng chối điều chi lòng ưa thích
  Lòng ta vui vẻ vì mọi công lao
  Đó là phần của ta trong mọi việc.

  11 Và tất cả công việc ta xem xét
  Bàn tay mình đã khó nhọc làm ra:
  Tất cả hư không, theo luồng gió thổi, và
  Dưới mặt trời chẳng có ích gì hết!

  12 Ta bèn xây lại đặng mà xem xét
  Sự khôn ngoan, ngu dại, sự điên cuồng
  Vì người sau vua làm được gì chăng
  Bất quá điều người đã làm từ trước.

  13 Ta thấy khôn ngoan hơn là ngu dốt
  Cũng như ánh sáng hơn sự tối tăm.
  14 Người khôn ngoan có mắt trong đầu mình
  Còn kẻ ngu muội đi trong bóng tối.

  Ta nhận thấy cả hai đàng, tuy vậy
  Cùng như nhau: một số phận về sau.

  Và ta đã nói với chính lòng ta:
  “Số phận ta cũng là như kẻ dại
  Thì ta khôn ngoan cho lắm mà chi?”
  Rồi ta lại nói với chính lòng ta
  Rằng đó cũng là sự hư không nữa.

  16 Bởi vì một lẽ: người ta chẳng nhớ
  Người khôn ngoan đến muôn đời muôn thuở
  Cũng như kẻ dại ngày sau sẽ quên
  Người khôn chết cũng như kẻ điên cuồng.

  17 Vậy, ta ghét đời sống vì mọi việc
  Làm dưới mặt trời cực nhọc cho ta
  Đều hư không, theo gió thổi cả mà.

  18 Mọi việc làm dưới mặt trời ta ghét
  Vì thành quả để lại cho người sau.
  19 Người khôn hay dại, ai biết được đâu?
  Dù thế nào, hắn điều hành mọi việc

  Mà bằng sự khôn ngoan và khó nhọc
  Ta đã làm ra ở dưới mặt trời
  Đó cũng là sự hư không đấy thôi.

  20 Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng
  Về việc ta lao khổ dưới mặt trời.
  21 Vì người khác làm khôn ngoan thông sáng
  Rồi phải để lại cơ nghiệp cho người
  Chẳng hề lao khổ chút nào tiếp nhận

  Điều đó cũng là một sự hư không
  Và điều đó là một tai nạn lớn!

  22 Vậy thì ích chi cho người làm lụng
  Đã cực lòng lao khổ dưới mặt trời?
  23 Vì các ngày người chỉ là đau đớn
  Công lao người thành ra nỗi buồn thôi.

  Đến nỗi đêm lòng người không an nghỉ
  Và điều này cũng là sự hư không.

  24 Chẳng gì tốt hơn là uống và ăn
  Cho linh hồn hưởng phúc từ lao khổ
  Ta thấy điều này từ tay Đức Chúa.

  25 Vì ai là người được ăn và hưởng
  Hưởng sự vui mừng, sung sướng hơn ta?

  26 Bởi Chúa ban sự khôn ngoan, vui vẻ
  Cho những ai vẫn làm đẹp lòng Ngài
  Bắt kẻ lầm lỗi gom góp, để rồi
  Dâng cho người làm đẹp lòng Đức Chúa.

  Và điều này cũng là sự hư không
  Là hư không, là theo luồng gió thổi!

  Đức Chúa Trời định kỳ cho muôn vật

  III
  1 Tất cả mọi loài có thì, có tiết
  Mọi vật dưới trời đều có thời gian:
  2 Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết
  Có kỳ trồng, kỳ nhổ vật đã trồng.

  3 Có kỳ chém giết, có kỳ chữa lành
  Có kỳ phá dỡ, có kỳ xây cất.
  4 Có kỳ vui cười, có kỳ khóc lóc
  Có kỳ nhảy múa, có kỳ kêu than.

  5 Có kỳ ném đá, có kỳ gom về
  Có kỳ ôm ấp, kỳ không ôm ấp
  6 Có kỳ đi tìm, có kỳ để mất
  Có kỳ giữ lấy, có kỳ vứt đi.

  7 Có kỳ may vào, có kỳ xé rách
  Có kỳ nói lời, có kỳ lặng im
  Có kỳ yêu thương, có kỳ thù ghét
  Có kỳ đánh giặc, có kỳ hoà bình.

  9 Kẻ làm lụng được ích lợi gì chăng?
  10 Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa
  Ban cho loài người là để rèn mình.

  11 Phàm vật gì Đức Chúa Trời làm nên
  Đều là tốt lành trong thời của nó
  Ngài đặt vĩnh hằng vào trong tâm linh
  Dù con người không thể nào hiểu rõ
  Việc của Chúa, từ đầu đến cuối cùng.

  12 Ta nhận biết chẳng có gì tốt bằng
  Cho con người hơn là sự vui vẻ
  Và làm điều tốt trong cuộc đời mình.
  13 Con người ăn uống, thấy sự tốt lành
  Trong việc mình – sự ban cho của Chúa.

  14 Việc Ngài làm nên còn có đời đời
  Người ta chẳng bớt thêm gì được nữa
  Và Đức Chúa Trời đã làm như thế
  Để loài người kính sợ trước mặt Ngài.

  15 Điều chi hiện có, đã có ngày xưa
  Điều sẽ xảy ra, từ lâu đã xảy
  Đức Chúa Trời gọi lại việc đã qua.

  16 Và ta vẫn còn thấy dưới mặt trời:
  Nơi tòa án mà lại vô pháp luật
  Chốn sự thật mà không hề sự thật.

  17 Ta nói trong lòng rằng Đức Chúa Trời
  Sẽ đoán xét kẻ công bình, gian ác
  Vì ở đó có định kỳ mọi việc.

  18 Ta lại nói trong lòng rằng: phải thế
  Vì Đức Chúa muốn thử thách con người
  Và để cho họ thấy một điều này:
  Người thực ra không hơn gì loài thú.

  19 Vì số kiếp của loài thú ra sao
  Thì số kiếp của loài người cũng vậy
  Sự xảy đến với hai loài giống nhau
  Thú chết thế nào, con người thế ấy.

  Cả hai loài đều thở một thứ chung
  Vì loài người không hơn gì loài thú
  Vì một điều rằng: tất cả - hư không.

  20 Tất cả rồi đây đi về một chỗ
  Tất cả đều từ bụi đất mà ra
  Rồi lại trở về bụi đất như cũ.

  21 Ai biết: hoặc hồn của người thăng lên
  Hay hồn loài thú sẽ sa xuống đất?

  22 Bởi thế, ta chẳng thấy gì tốt hơn
  Cho con người là vui vì công việc
  Bởi vì đó chính là phần của mình
  Ai đem mình về xem sau khi chết?
   
   
  #2
   phuongthao02

   • Số bài : 60
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 27.08.2007
   • Trạng thái: offline
   RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 10:21:47 (permalink)

   Vua Solomon dạy bảo
    
    
   CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 2) Đời đầy rẫy đau đớn và sai lầm

   IV
   1 Ta xây lại, xem xét sự hà hiếp
   Những việc làm ra ở dưới mặt trời
   Kia, nước mắt của kẻ bị hà hiếp
   Nhưng không có ai an ủi cho vơi.

   2 Vậy, ta khen những kẻ chết lâu rồi
   Là sướng hơn những người còn sống đấy.
   3 Còn những kẻ chưa sinh ra trên đời
   Chưa thấy những gian ác dưới mặt trời
   Là hạnh phúc hơn hai đằng kia vậy.

   4 Ta cũng thấy mọi nghề, mọi thành công
   Gây cho người ghen ghét nhau quá đỗi.
   Và điều này cũng là sự hư không
   Là hư không, là theo luồng gió thổi.

   5 Kẻ dại ngồi khoanh tay ăn thịt mình.
   6 Thà đầy một bàn tay mà bình an
   Hơn cả hai mà lao công, theo gió thổi.

   7 Ta đã thấy hư không dưới mặt trời.
   8 Người cô đơn không anh em, con cái
   Mặc dầu vậy, nó làm việc không thôi
   Và mắt nó luôn khát thèm của cải.

   Nó không nghĩ ra: “Vậy ta khó nhọc
   Bắt linh hồn nhịn sung sướng vì ai?”
   Đó là sự hư không, và điều này
   Quả thực, là một việc làm không tốt!

   9 Bao giờ cũng vậy, hai người hơn một
   Vì công giá tốt về công việc mình.
   10 Nếu người này ngã người kia nâng lên
   Nhưng khổ thân người ngã mà có một.

   11 Cũng vậy, hai người ngủ chung thì ấm
   Còn một mình thì ấm áp làm sao?
   12 Kẻ một mình bị người khác thắng
   Nhưng hai người sẽ dễ dàng đứng vững
   Dây bện ba lần khó đứt được mau.

   13 Thà một người trẻ tuổi nghèo mà khôn
   Hơn một ông vua già nhưng mà dại
   Chẳng còn biết nghe những lời khuyên can.

   14 Vì người trẻ từ ngục lên chính trường
   Dù sinh ra trong nước mình nghèo khó.
   15 Những người sống đi lại dưới mặt trời
   Ta thấy họ đều nghe theo người đó
   Là người thay thế cho vị vua kia.

   16 Dân phục dưới quyền thật đông vô khối
   Dù những kẻ sau chẳng thích gì người.
   Đó cũng là sự hư không mà thôi
   Là hư không, là theo luồng gió thổi.

   Khuyên về sự nhân từ và dùng của phải cách

   V
   1 Khi ngươi bước vào nhà Đức Chúa Trời
   Thì nhớ để ý bước chân mình với
   Thà nghe hơn là dâng lễ, kẻ ngu muội
   Vì chúng không nghĩ rằng làm điều tồi.

   2 Chớ vội mở miệng nói trước Chúa Trời
   Vì Chúa trên trời còn ngươi dưới đất.
   Bởi thế nên nhà ngươi chỉ ít lời.

   3 Hễ nhiều lo lắng ắt có chiêm bao
   Còn nhiều lời sẽ sinh ra ngu dại.

   4 Khi ngươi khấn hứa với Đức Chúa Trời
   Thì hãy lo vội vàng mà làm lấy
   Bởi vì Ngài chẳng ưa thích kẻ dại
   Đã hứa ra hãy thực hiện với Ngài.

   5 Thà ngươi đừng khấn hứa cũng còn hơn
   Là hứa hẹn mà rồi không làm lấy.
   6 Đừng để miệng làm cho xác thịt mình
   Phạm lỗi lầm, và ngươi chớ nói
   Trước mặt Thiên sứ: “ấy là lỗi lầm!”

   Sao lại đi làm Chúa Trời nổi giận
   Vì lời ngươi, làm hỏng việc tay ngươi?

   7 Trong nhiều chiêm bao và trong nhiều lời
   Sự hư không cũng có nhiều vô khối
   Nhưng ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

   8 Nếu thấy kẻ nghèo bị áp bức trong xứ
   Hoặc phạm phép công, chớ lấy ngạc nhiên
   Vì có kẻ trên cao vẫn coi chừng
   Và lại còn có Đấng cao hơn nữa.

   9 Song ưu thế của quê hương xứ sở
   Là có vua lo lắng đến quốc gia.

   10 Kẻ tham bạc, chẳng hề no nhờ bạc
   Kẻ hám giàu ích lợi chỉ là không
   Và điều này cũng là sự hư không.

   11 Của cải càng nhiều, tiêu pha càng lớn
   Chủ ích chi, chẳng lẽ chỉ ngắm nhìn?

   12 Giấc ngủ của người lao động là ngon
   Dù người đó ăn nhiều hay ăn ít.
   Nhưng sự no nê, thỏa thích giàu sang
   Sẽ làm cho người giàu không ngủ được.

   13 Có điều khổ ta thấy dưới mặt trời
   Là của tích gom hại cho thân chủ.
   14 Sự giàu sang vì không may sụp đổ
   Sinh đứa con chỉ còn lại tay không.

   15 Mình khi lọt khỏi lòng mẹ trần truồng
   Như thế nào ắt trở về thế đó
   Và các hoa lợi từ sự lao khổ
   Chẳng có chi đem theo được tay mình.

   16 Điều này là một tai nạn trần gian
   Ra đời thế nào, trở về thế ấy
   Sự lao khổ đành theo luồng gió thổi
   Người nhọc nhằn có ích lợi gì chăng?

   17 Lại trọn đời ăn trong sự tối tăm
   Nhiều phiền não và buồn rầu, đau đớn.
   18 Kìa, ta đã nhìn thấy rằng: ăn uống
   Và hưởng phước của lao khổ mình làm

   Dưới mặt trời trong ngày mà Đức Chúa
   Đã ban cho ấy là tốt và hay
   Vì đó là kỉ phần của mình đây.

   19 Và nếu người nào được Đức Chúa Trời
   Ban giàu có và Ngài cho dùng nó
   Thì người nhận phần mình và vui vẻ
   Đó chính là quà của Đức Chúa Trời.

   20 Người nhớ không lâu những ngày của đời
   Nên Đức Chúa ban tặng lòng vui vẻ.
    
    
   #3
    phuongthao02

    • Số bài : 60
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.08.2007
    • Trạng thái: offline
    RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 10:29:05 (permalink)

    Solomon - vua Israel
     
     
    CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 3)

    Của cải mà người ta hưởng không đặng và sự ước ao không chán, đều là hư không

    VI
    1 Có điều ác ta thấy dưới mặt trời
    Và nó thường xuyên có giữa loài người.

    2 Có một người mà Đức Chúa đã ban
    Sự giàu sang và rất nhiều của cải
    Nhiều đến nỗi không còn gì để mong
    Nhưng Chúa không cho người này ăn lấy

    Mà Chúa lại cho người khác được ăn.
    Chính điều này là một sự hư không
    Một tai nạn thật nặng nề lắm vậy.

    3 Nếu có người sinh một trăm đứa con
    Và sống nhiều đến cao niên trường thọ
    Nhưng lòng khổ sở, chết chẳng được chôn
    Ta nói: để sẩy thai còn hơn người đó.

    4 Vì đứa con sẩy đi vào tối tăm
    Và tên nó chôn vùi trong bóng tối.
    5 Nó không biết mặt trời và không thấy
    Nó yên ổn hơn người đã nói trên.

    6 Người kia dù sống đến hai ngàn năm
    Mà không được hưởng chút nào hạnh phúc
    Tất cả cuối cùng về một chỗ chung?

    7 Lao khổ của người là vì miệng mình
    Nhưng linh hồn người không hề thỏa mãn.

    8 Người khôn ngoan hơn chi người đần độn
    Người nghèo biết đi trước mặt người ta
    Và điều này thì nào có ích chi?
    9 Mắt nhìn thấy hơn là hồn thơ thẩn.

    Điều đó lại là một sự hư không
    Là hư không, là theo luồng gió thổi!

    10 Điều có từ trước đã được đặt tên
    Và đã biết rằng con người không thể
    Đi tranh cãi với Đấng mạnh hơn mình.

    11 Có nhiều điều nhân lên sự hư không
    Còn điều gì tốt hơn cho người nữa?
    12 Ai biết được điều gì là tốt hơn
    Trong đời hư không người như bóng lá.

    Và có ai cho con người nhắn nhủ
    Điều xảy ra sau ở dưới mặt trời?

    Câu luận về đời khó khăn, về sự khôn ngoan và sự tiết kiệm

    VII
    1 Danh tiếng hơn là dầu quí
    Ngày chết hơn ngày sinh.
    2 Thà đi đến nhà tang chế còn hơn
    Là đi đến nhà ngươi ta tiệc lễ.

    Vì tại đó thấy điểm cuối con người
    Và người sống để vào lòng mình vậy.

    3 Buồn rầu hơn là vui vẻ
    Vì mặt buồn lòng được vui.
    4 Lòng người khôn ở nhà tang chế
    Lòng người dại ở tại nhà vui.

    5 Thà đi nghe lời quở trách của người
    Khôn ngoan, hơn là lời ca ngu muội.
    6 Vì tiếng cười của người ngu dại
    Giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi.

    Và điều này cũng là sự hư không.

    7 Ép người khác, người khôn hoá thành ngu
    Của hối lộ khiến cho lòng hư hại.
    8 Khi đóng công việc hơn khi mở ra
    Lòng kiên nhẫn hơn tự cao tự đại.

    9 Chớ để hồn mình vội vàng giận dữ
    Vì giận lót ổ trong lòng kẻ ngu.
    10 Đừng nói: “Sao ngày xưa tốt hơn bây giờ?”
    Vì hỏi vậy thì có khôn đâu chứ.

    11 Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp
    Nó có ích cho người thấy mặt trời
    12 Vì khôn ngoan che thân như tiền bạc
    Nhưng hay hơn – giữ mạng sống cho người.

    13 Hãy xem công việc của Đức Chúa Trời
    Vì Ngài làm cong, ai làm thẳng được?

    14 Trong ngày hạnh phúc hãy vui mừng
    Trong ngày bất hạnh hãy coi chừng
    Đức Chúa Trời sinh ngày này, ngày nọ
    Để con người không thấy trước, sau mình.

    15 Ta nhìn thấy trong những ngày hư không
    Người công bình cũng chịu điều mất mát
    Còn kẻ hung ác lại được sống lâu.
    16 Công bình quá thì có lợi gì đâu
    Cớ làm sao để cho mình chịu thiệt?

    17 Cũng đừng điên cuồng, cũng đừng ngu dốt
    Cớ sao lại đi chết trước định kỳ.
    18 Người giữ được điều này, ấy là tốt
    Mà lại cũng đừng nới tay điều kia.

    Vì ai trước Đức Chúa Trời kính sợ
    Ắt tránh khỏi mọi điều không hay đó.
    19 Sự khôn ngoan sẽ khiến cho người khôn
    Mạnh hơn mười kẻ cai trị trong thành.

    20 Chẳng hề có người công bình trên đất
    Làm điều thiện mà không phạm lỗi lầm.
    21 Chớ bận lòng vì miệng lưỡi thế gian
    Để khỏi nghe lời tôi đòi nhiếc móc.

    22 Vì ngươi biết mình từng nhiếc móc kẻ khác.
    23 Ta lấy khôn ngoan nghiệm xét điều này
    Ta nói rằng: “Ta sẽ khôn ngoan đây”
    Nhưng thực ra khôn ngoan còn xa cách.

    24 Điều chi xa xôi, điều chi sâu sắc
    Điều sâu xa ai hiểu được cho mình?

    25 Ta hết lòng tìm kiếm sự khôn ngoan
    Và xét nét từng điều hơn lẽ thiệt
    Nhận ra nguy hại của điều dại dột
    Của sự ngu si và sự điên cuồng.

    26 Ta thấy điều cay đắng hơn cái chết
    Ấy là đàn bà có lòng như lưới vây
    Và đôi bàn tay tựa như dây trói
    Ai đẹp lòng Chúa Trời ắt thoát khỏi
    Còn ai lầm lỗi sẽ bị nó vây.

    27 Người truyền đạo nói: sau khi xem xét
    Từng điều, từng vật muôn sự mở ra.
    28 Có điều chi lòng ta chưa tìm ra?
    Ấy là trong nghìn đàn ông thấy một
    Chẳng thấy ai trong cả thảy đàn bà.

    29 Chỉ có điều này là ta tìm thấy
    Đức Chúa Trời đã tạo nên người ngay
    Song loài người nhiều mưu mô lắm vậy.

    Phải kính vua

    VIII
    1 Có ai sánh được với người khôn đây?
    Và ai hiểu nghĩa muôn loài sự vật?
    Sự khôn ngoan làm cho người sáng mắt
    Vẻ nghiêm khắc trên gương mặt đổi thay.

    2 Ta nói: vì lời thề trước Đức Chúa Trời
    Lời của vua hãy gắng lo gìn giữ.
    3 Chớ vội lui ra khỏi trước mặt người
    Đừng gian ác, vì muốn, vua sẽ trị.

    4 Ở đâu lời vua, ở đó quyền lực
    Và ai dám hỏi: “điều chi ngươi làm?”
    5 Ai biết vâng lời không lo điều ác
    Lòng người khôn biết phép tắc, thời gian.

    6 Sự gì cũng có phép tắc, thời gian
    Chính điều này mà con người tai nạn.
    7 Vì người không biết điều chi xảy đến
    Ai nói trước cùng điều xảy sau không?

    8 Chẳng ai trị được sinh khí, để cầm
    Sinh khí lại, hay quyền trong ngày chết
    Nơi tranh chiến không miễn trừ ai hết
    Gian ác nào cứu được kẻ làm ra.

    9 Ta đã thấy những điều này, và ta
    Chuyên lòng suy dưới mặt trời mọi việc
    Có khi người này cai trị người kia
    Mà lại làm cho người kia điều ác.

    10 Ta thấy kẻ gian ác chết được chôn
    Còn người làm lành phải lìa đất thánh
    Bị những người sống trong thành quên lãng
    Và điều này cũng là sự hư không.

    Trí loài người chẳng giải quyết được các vấn đề

    11 Không phạt ngay những việc ác, nên lòng
    Con loài người không sợ làm điều ác.
    Kẻ có tội làm một trăm lần ác
    Mà cuối cùng vẫn được sống trường niên.

    Nhưng ta biết rồi sau ắt được phước
    Cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời.

    13 Kẻ ác không được phước, không sống lâu
    Vì đời nó đi qua như chiếc bóng
    Vì nó không kính sợ Đức Chúa Trời.

    14 Có sự hư không trên mặt đất này:
    Người công bình bị đãi như kẻ ác
    Còn công việc của những người gian ác
    Lại được đãi theo việc kẻ công bình
    Ta nói rằng: đó là sự hư không!

    15 Ta bèn khen sự vui vẻ, hân hoan
    Vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt
    Cho con người hơn ăn uống, vui mừng
    Vì ấy là điều còn lại cho mình
    Nhờ công lao trong những ngày của Chúa.

    16 Khi chuyên lòng nhận biết sự khôn ngoan
    Để hiểu mọi việc làm ra trên đất
    Thì ta thấy có người không cho mắt
    Được ngủ ban ngày cũng như ban đêm.

    17 Thấy mọi việc của Chúa ta hiểu rằng
    Con người ta không thể dò mọi việc
    Làm ra dưới mặt trời, dù cực nhọc
    Để đi tìm thì cũng chẳng tìm ra

    Dù người khôn tưởng rằng sẽ biết ra
    Nhưng người ấy không thể nào biết được.
     
     
    #4
     phuongthao02

     • Số bài : 60
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 27.08.2007
     • Trạng thái: offline
     RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 10:37:12 (permalink)

      
      
     CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 4)

     Dù không hiểu được Đức Chúa Trời, người khôn vui lòng hưởng ơn Ngài ban cho

     IX
     1 Mọi việc khác ta chuyên lòng xem xét
     Người khôn, công bình cùng việc họ làm
     Đều ở trong tay Đức Chúa, và rằng
     Họ không biết trước, dù yêu hay ghét.

     2 Tất cả đều có một số phận chung:
     Người công bình hay là kẻ hung ác
     Người thanh sạch hay kẻ không thanh sạch
     Người dâng tế lễ hay người không dâng.

     Là người thiện hay là kẻ có tội
     Kẻ phát thề hay người sợ lời thề
     Tất cả đều có phận chung như vậy.

     3 Có một tai nạn ở dưới mặt trời
     Ấy là tất cả đều chung phận số
     Cái ác đầy rẫy trong lòng con người
     Và sự điên cuồng choán trong lòng họ
     Sau đó họ đi theo kẻ chết rồi.

     4 Ai còn ở trong những người đang sống
     Thì người ấy hãy còn niềm hy vọng
     Vì chó sống hơn sư tử chết rồi.

     5 Người đang sống biết mình rồi sẽ chết
     Còn người đã chết chẳng biết chút gì
     Không còn được nhận phần thưởng chi hết
     Ký ức về họ đã bị quên đi.

     6 Sự yêu thương, lòng căm thù của họ
     Cả hờn ghen cũng đã biến mất rồi
     Và với họ muôn đời không còn nữa
     Phần việc làm ra ở dưới mặt trời.

     7 Bởi thế, hãy đi ăn bánh vui mừng
     Và uống rượu với lòng vui hớn hở
     Khi Chúa Trời chấp nhận sự lao công.

     8 Và mọi lúc ngươi sẽ mặc áo trăng
     Trên đầu ngươi luôn hương dầu thơm ngát.

     9 Trong những ngày hư không cuộc đời ngươi
     Dưới mặt trời đã ban nhờ Đức Chúa
     Cùng người vợ mình yêu thương vui vẻ
     Đó là phần ngươi được nhận trong đời
     Vì lao khổ làm ra dưới mặt trời.

     10 Mọi việc mà bàn tay ngươi làm đặng
     Thì hãy gắng làm cho hết sức mình
     Vì dưới âm phủ, nơi ngươi đi đến
     Chẳng việc làm, tri thức, sự khôn ngoan.

     Sự khôn ngoan chẳng được phước luôn

     11 Ta để ý và thấy dưới mặt trời
     Có kẻ lẹ làng mà không được chạy
     Dũng cảm không thắng, thông sáng không giàu
     Khôn không được bánh, khéo chẳng được ơn
     Dù có chung thời thế và cơ hội.

     12 Vì con người không biết thời của mình
     Như cá mắc lưới, như chim mắc bẫy
     Con loài người luôn luôn bị vấn vương
     Thời tai họa đến thình lình thế ấy.

     13 Ta đã thấy khôn ngoan dưới mặt trời
     Và ta cứ ngỡ nó là quan trọng.
     14 Có thành nhỏ và dân chỉ ít thôi
     Mà vây hãm nó một ông vua lớn
     Đắp thành lũy cao ngất đến tận trời.

     15 Trong thành ấy có người nghèo mà khôn
     Dùng khôn ngoan để giải vây thành ấy
     Song người nghèo không được ai nhớ ơn.
     16 Ta nói rằng: khôn hơn sức mạnh vậy.

     Nhưng người nghèo khôn ngoan bị khinh rẻ
     Và lời của người chẳng có ai nghe.

     17 Lời người khôn được nói ra lặng lẽ
     Hơn tiếng kêu chúa tể với ngu đần
     Sự khôn ngoan tốt hơn đồ binh khí
     Nhưng người có tội phá huỷ sự lành.

     Các ý luận khác

     X
     1 Con ruồi chết làm cho thối dầu thơm
     Người sang trọng nhẹ danh vì chút dại.
     2 Nằm bên phải con tim của người khôn
     Còn kẻ dại, con tim nằm bên trái.

     3 Kẻ dại dột đi đường chẳng hề khôn
     Nó nói cho mọi người là kẻ dại.

     4 Nếu cùng ngươi nổi giận người cai quản
     Thì chớ vội vàng rời khỏi chỗ mình
     Vì sự mềm mỏng sẽ bao trùm lên
     Và sẽ ngăn ngừa được tội lỗi lớn.

     5 Một tai họa ta thấy dưới mặt trời
     Như một lỗi lầm từ người cai quản.
     6 Kẻ dốt nát được đặt chốn cao vời
     Người giàu có lại ngồi nơi thấp kém.

     7 Ta từng thấy tôi tớ ngồi trên ngựa
     Còn quan trưởng đi bộ như bầy tôi.
     8 Ai đào hầm sẽ bị sa xuống hố
     Kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn thôi.

     9 Ai lăn đá sẽ bị đá đè lên
     Người bổ củi có khi là nguy hại.
     10 Cái rìu cùn mà không mài lưỡi lại
     Thì người ta phải rán sức nhiều hơn
     Nhưng sự khôn ngoan biết tìm sửa lại.

     11 Nếu rắn cắn không cần lời yếm chú
     Thì thầy yếm chú có ích gì chăng?
     12 Lời từ miệng của người khôn có ơn
     Nhưng môi của kẻ dại khờ nuốt nó.

     13 Lời từ miệng nó bắt đầu – ngu dại
     Và cuối cùng cũng vẫn sự cuồng điên.
     14 Dại nói nhiều, không biết điều sẽ xảy
     Ai nói cho điều sẽ tới sau mình?

     15 Công lao kẻ dại làm cho nó mệt
     Vì nó không biết đường đi đến thành.

     16 Hỡi xứ, khốn cho mày khi có vua ấu thơ
     Và các quan ăn từ lúc buổi sáng.
     17 Hỡi xứ, phước cho mày khi có ông vua, là
     Dòng cao sang, và quan ăn giờ đúng
     Để hồi sức, chứ không phải no nê.

     18 Tại tay làm biếng nên trần nhà đổ
     Khi buông tay thì đã dột mái nhà.
     19 Người ta bày tiệc là để say sưa
     Rượu làm cho cuộc đời thêm vui vẻ
     Có bạc tiền thì mọi chuyện đều qua.

     20 Dù ý nghĩ cũng chớ nguyền rủa vua
     Trong phòng ngủ chớ trách người giàu mạnh
     Vì chim trời sẽ đồn tiếng ngươi, và
     Biến lời ngươi thành những lời có cánh.
      
      
     #5
      phuongthao02

      • Số bài : 60
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.08.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 10:43:42 (permalink)

       
       
      CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 5)

      Khuyên làm phước và vui vẻ

      XI
      1 Hãy thả chiếc bánh của ngươi trên nước
      Rồi sau nhiều ngày ngươi lại tìm ra.
      2 Cho bảy hoặc tám người đem phân chia
      Vì chẳng biết tai nạn nào trên đất.

      3 Khi mây đầy nước, nó mưa xuống đất
      Nếu cây ngã về hướng nam hay bắc
      Ngã về đâu, ở chỗ đó vẫn còn.
      4 Ai xem gió không gieo, xem mây không gặt.

      5 Ngươi không biết đường gió đi, hay xương cốt
      Kết trong bụng người đàn bà mang thai
      Cũng vậy, không thể biết việc Chúa Trời
      Là Đấng làm nên muôn loài, muôn vật.

      6 Trong buổi sáng hãy gieo giống của ngươi
      Và buổi chiều chớ để tay nghỉ việc
      Vì không biết này hay kia sẽ tốt
      Hay chúng sẽ đều tốt đẹp cả hai.

      7 Ánh sáng thật dịu êm, và con mắt
      Nhìn thấy mặt trời lấy làm vui thích.

      8 Nếu có một người được sống lâu năm
      Thì hãy để cho người này vui vẻ
      Song cũng đừng quên những ngày tối tăm
      Vì những ngày ấy có nhiều vô kể.
      Phàm việc gì đến – đều là hư không.

      Người trẻ tuổi phải hưởng các năm tươi tốt của mình trước khi già chết nhưng chớ quên Đức Chúa Trời

      9 Trẻ nhỏ hãy vui trong buổi thiếu niên
      Lòng hớn hở khi hãy còn thơ ấu
      Hãy đi theo con đường của lòng mình
      Và hãy xem những gì mắt yêu dấu.

      Nhưng hãy biết rằng vì tất cả ấy
      Đức Chúa Trời rồi sẽ đoán xét con.

      9 Hãy xua nỗi buồn ra khỏi con tim
      Và cái ác khỏi xác thân hãy đuổi
      Vì thời thơ ấu và thời trẻ tuổi
      Tất cả chỉ là một sự hư không.

      XII
      1 Buổi ấu thơ hãy nhớ Tạo Hoá mình
      Trước khi những ngày gian nan chưa đến
      Những ngày mà rồi ngươi sẽ nói rằng:
      “Chẳng có gì ta lấy làm thoả mãn”.

      2 Một ngày hãy còn chưa tắt ánh sáng
      Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao
      Đám mây mới sau cơn mưa chưa đến.

      3 Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy
      Những người mạnh mẽ cũng sẽ cong khom
      Người xay cối, vì ít, nên ngừng lại
      Kẻ ngó qua cửa sổ mỏi mắt nhòm.

      4 Và hai cánh cửa bên đường đóng lại
      Tiếng cối xay rồi cũng sẽ lặng im
      Tiếng gà gáy làm người ta thức dậy
      Và tiếng con gái hát bỗng im lìm.

      5 Lúc ấy người ta sợ hãi lên cao
      Đi trên đường sẽ vô cùng khiếp sợ
      Và sẽ trổ bông những khóm hạnh đào
      Cào cào nặng, ước ao không còn nữa.

      Vì bấy giờ ngươi đi về nơi ở
      Trong ngôi nhà ngươi muôn thuở, muôn đời
      Những kẻ đưa tang đi vòng quanh, trên phố.

      6 Nhớ Tạo Hoá trước khi dây bạc đứt
      Chén vàng tan, bình bên suối vỡ ra
      Trước khi gục vào trên giếng bánh xe.

      7 Và tro bụi trở về đất như cũ
      Còn linh hồn về với Đức Chúa Trời
      Là Đấng trước đây ban nó cho người.

      8 Kẻ truyền đạo nói:
      Hư không của sự hư không!
      Thảy đều hư không!

      9 Vả lại, vì kẻ truyền đạo là người khôn
      Nên cứ dạy tri thức cho dân sự
      Ngài rà soát, sắp đặt theo thứ tự
      Và cân nhắc rất nhiều câu châm ngôn.

      10 Kẻ truyền đạo đã chuyên lo kiếm tìm
      Những câu hay, và các lời đã viết
      Đều chính trực và là lời chân thật.

      11 Lời của người khôn ngoan giống như kim
      Các câu châm ngôn như đinh đóng chặt
      Từ kẻ chăn chiên duy nhất rao truyền.

      12 Con hãy gìn giữ những lời dạy trên
      Vì người ta chép nhiều sách chẳng cùng
      Đọc nhiều quá - nhọc nhằn cho thân xác.

      13 Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời kết:
      Kính sợ Chúa và giữ điều răn Ngài
      Vì đấy là bổn phận của con người.

      14 Vì Đức Chúa Trời đem ra đoán xét
      Tất cả mọi việc, dù là kín thầm
      Và dù điều thiện hay là điều ác.
       
      Hết Truyền Đạo - Ecclesiastes  
       
      #6
       phuongthao02

       • Số bài : 60
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 27.08.2007
       • Trạng thái: offline
       RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 13:25:10 (permalink)

        
        
       TÂN ƯỚC: MA-THI-Ơ. CHƯƠNG 5, 6, 7 (Phần 1)

       Bài giảng của Đức Chúa Giê-su trên núi

       V
       1 Đức Chúa Giê-su thấy đoàn dân đông
       Bèn đi xuống núi, và Ngài ngồi xuống
       Khi Ngài ngồi thì các môn đồ đến.
       2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

       3 Phúc cho những kẻ có lòng khó khăn
       Vì nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy.
       4 Phúc cho những kẻ đang ngồi khóc than
       Vì rồi đây họ sẽ được an ủi.

       5 Phúc cho những kẻ thùy mị, dịu dàng
       Vì rồi đây đất đai dành cho họ.
       6 Phúc cho kẻ đói, khát sự công bằng
       Vì những kẻ này rồi đây no đủ.

       7 Phúc cho những kẻ hay xót thương người
       Bởi vì họ sẽ được lòng thương xót.
       8 Phúc cho những kẻ có lòng trong sạch
       Vì họ sẽ được thấy Đức Chúa Trời.

       9 Phúc cho những kẻ làm cho hòa hợp
       Vì họ được gọi con Đức Chúa Trời.
       10 Phúc cho những kẻ công bình bị bắt
       Vì nước thiên đàng của những kẻ này.

       11 Khi vì ta, mà người ta mắng nhiếc
       Xua đuổi và vu cáo cho các ngươi
       Thì các ngươi hãy coi là được phước.
       12 Hãy để cho lòng hoan hỉ, hãy vui.

       Vì phần thưởng cho các ngươi trên trời
       Sẽ rất lớn, bởi vì người ta cũng
       Từng bắt đấng tiên tri trước các ngươi.

       Các môn đồ như muối và sự sáng

       13 Các ngươi là muối mặn của đất đai
       Nếu hết mặn, lấy gì cho mặn lại?
       Không dùng được, phải quăng đi muối ấy
       Muối bị đem chà đạp dưới chân người.

       14 Các ngươi là sự sống của thế gian
       Thành trên núi không khi nào khuất cả.
       15 Không ai thắp đèn mà để dưới thùng
       Nhưng trên đế thì sáng cho tất cả.

       16 Sự sáng các ngươi hãy soi như vậy
       Soi sự sáng này trước mặt mọi người
       Để việc tốt lành người ta sẽ thấy
       Và ngợi khen Cha các ngươi trên trời.

       Luật pháp và lời tiên tri

       17 Các ngươi đừng nghĩ rằng ta đi đến
       Để phá luật pháp hay lời tiên tri
       Mà ta đến đây để làm cho trọn.

       18 Vì ta nói thật lòng với các ngươi
       Một khi chưa qua đi trong đất trời
       Thì trong luật pháp chưa một nét, chấm
       Chưa qua đi, một khi chưa làm trọn.

       19 Ai phạm dù nhỏ, trong những điều răn
       Thì bị xưng nhỏ trong nước thiên đàng
       Còn ai giữ, dạy những điều răn ấy
       Sẽ được xưng lớn trong nước thiên đàng.

       20 Vì vậy, ta phán cho các ngươi rằng
       Nếu sự công bình các ngươi không hơn
       Sự công bình của các thầy thông giáo
       Thì các ngươi không vào nước thiên đàng.

       21 Các ngươi đã nghe lời phán xưa rằng:
       Ngươi chớ giết một ai, và rằng
       Kẻ giết người sẽ bị tòa xử án.
       22 Còn ta lại phán cho các ngươi rằng:

       Hễ ai giận dữ người anh em mình
       Thì kẻ đó đáng bị tòa xử án
       Và ai mắng người anh em mình rằng:
       Ra-ca, thì đáng bị tòa xử án.

       Ai mắng anh em mình là đồ điên
       Thì đáng bị lửa địa ngục thiêu bỏng.

       23 Khi ngươi đem dâng lễ trước bàn thờ
       Mà nhớ rằng người anh em thù nghịch.
       24 Thì hãy để lễ vật đó, quay về
       Giảng hòa xong rồi mới lên dâng tiếp.

       25 Hãy hòa giải ngay với kẻ nghịch thù
       Một khi còn đi trên đường với họ
       Kẻo họ nộp ngươi cho quan án đó
       Quan án đem ngươi giao nộp nhà tù.

       26 Ta nói thật: ngươi trả thiếu một đồng
       Thì ngươi không thể nào ra tù được.

       27 Các ngươi đã từng nghe lời phán rằng
       Với người xưa: “Chớ phạm tội tà dâm!”
       28 Song các ngươi hãy nghe lời ta phán:
       Hễ ngó đàn bà mà dậy lòng ham
       Thì tội tà dâm trong lòng đã phạm.

       29 Nếu mắt phải xui cho ngươi lầm lạc
       Thì hãy móc mà quẳng nó cho xa
       Thà một phần thân thể ngươi chịu hư
       Còn hơn cả thân thể vào địa ngục.

       30 Nếu tay phải xui cho ngươi lầm lạc
       Thì hãy chặt mà liệng nó cho xa
       Thà một phần thân thể ngươi chịu hư
       Còn hơn cả thân thể vào địa ngục.

       31 Lại có nói: nếu ai để vợ mình
       Thì đưa cho vợ cái tờ ly dị.
       32 Song ta phán cùng các ngươi rằng
       Ai không vì cớ ngoại tình để vợ

       Là làm cho vợ thành người tà dâm
       Và ai cưới người đàn bà bị để
       Thì người này cũng phạm tội tà dâm.

       33 Các ngươi còn nghe lời phán xưa rằng:
       “Chớ thề dối, nhưng giữ vẹn thề mình”
       Song các ngươi hãy nghe lời ta phán:
       34 Đừng thề thốt điều gì với trời xanh
       Vì một điều, đó là ngôi của Chúa.

       35 Các ngươi cũng đừng chỉ đất mà thề
       Bởi vì đất là bệ chân của Chúa
       Đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề
       Bởi vì thành là của vua lớn đó.

       36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề
       Vì ngươi không thể, dù một sợi tóc
       Làm cho trắng ra hay thành đen được.

       37 Nhưng mà lời của các ngươi sẽ là:
       “Có, có”, “không, không”, còn điều thêm nữa
       Là do lời từ quỉ dữ mà ra.

       38 Các ngươi từng nghe có lời phán rằng:
       “Mắt đền mắt, còn răng phải đền răng”
       39 Song ta nói: chớ đối đầu kẻ dữ
       Ai vả má này đưa má kia luôn.

       40 Ai muốn kiện ngươi để lột áo ngắn
       Hãy để người ta lấy áo dài luôn.
       41 Ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường
       Thì hãy đi với người ta hai dặm.

       42 Ai xin của ngươi thì hãy đem cho
       Ai muốn mượn của ngươi, đừng từ chối.

       43 Các ngươi từng nghe có lời phán rằng:
       “Hãy yêu người gần, ghét người thù nghịch”
       44 Song ta nói cùng với các ngươi rằng
       Hãy yêu kẻ thù, cầu cho người bắt.

       45 Và các ngươi rồi sẽ được làm con
       Của Cha trên trời, bởi Ngài sai khiến
       Mặt trời soi cho cả ác, cả thiện
       Làm mưa cho độc ác lẫn công bình.

       46 Vì nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình
       Thì phần thưởng cho các ngươi đâu có
       Kẻ thu thuế há chẳng làm như thế?
       47 Và chỉ tiếp đãi người anh em mình

       Thì điều này chẳng có gì là lạ
       Người ngoại đạo há chẳng làm như thế?
       48 Nên các ngươi hãy trọn vẹn đủ đầy
       Như Cha các ngươi trọn vẹn trên trời.
        
        
       #7
        phuongthao02

        • Số bài : 60
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.08.2007
        • Trạng thái: offline
        RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 13:40:20 (permalink)

         
         
        TÂN ƯỚC: MA-THI-Ơ. CHƯƠNG 5, 6, 7 (Phần 2)

        Sự bố thí, cầu nguyện và ăn chay

        VI
        1 Đừng ban ơn huệ trước mặt mọi người
        Bằng không, chẳng được Cha thưởng trên trời.
        2 Khi bố thí đừng thổi kèn trước mặt
        Như bọn giả nhân đã làm ngoài trời

        Và trong nhà hội để được tôn kính
        Quả thật, ta nói cùng với các ngươi
        Bọn đó đã được phần của mình rồi.

        3 Khi bố thí đừng cho tay phải ngươi
        Biết tay trái làm việc gì hết cả.
        4 Để sự bố thí của ngươi kín kẽ
        Cha thấy kín đáo sẽ thưởng cho ngươi.

        5 Khi các ngươi cầu nguyện thì chớ làm
        Như bọn giả nhân nguyện cầu, vì họ
        Cầu trong nhà hội, cầu ngoài đường phố
        Hầu cho thiên hạ thấy việc họ làm.

        Quả thật, ta nói cùng với các ngươi
        Bọn đó đã được phần của mình rồi.

        6 Khi cầu nguyện vào phòng mình, và ngươi
        Đóng cửa lại, cầu Cha nơi kín đó
        Cha là Đấng nhìn ra nơi kín kẽ
        Ngài sẽ ban ơn và thưởng cho ngươi.

        7 Khi các ngươi cầu nguyện thì chớ dùng
        Những lời lặp vô ích như người ngoại
        Họ tưởng nhiều lời sẽ được nghe chăng.

        8 Vậy, các ngươi đừng như họ lắm lời
        Vì Cha biết điều các ngươi cần đến
        Trước khi các ngươi chưa cầu xin Ngài.
        9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vầy:

        “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời!
        Danh Cha được thánh
        10 Nước Cha được đến
        Ý cha được nên, ở đất như trời!

        11 Xin cho chúng tôi đồ ăn đủ ngày
        12 Và xin tha tội lỗi cho chúng tôi
        Như chúng tôi cũng sẽ tha tội lỗi
        Cho những kẻ phạm nghịch cùng chúng tôi.

        13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ
        Mà hãy cứu chúng tôi khỏi điều dữ!
        Bởi Ngài là vương quốc, là quyền lực
        Là vinh quang muôn thuở. Amen!”

        14 Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta
        Thì cho các ngươi Cha trên trời tha thứ.
        15 Song nếu không tha lỗi cho người ta
        Thì cho các ngươi Cha không tha thứ.

        16 Khi các ngươi ăn chay chớ buồn phiền
        Như bọn giả nhân vì họ nhăn mặt
        Để cho mọi người biết họ kiêng ăn
        Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng
        Bọn đó phần thưởng của mình đã được.

        17 Hãy xức dầu trên đầu khi ăn chay
        Và rửa mặt, cho người không nhận thấy
        18 Rằng ngươi ăn chay, nhưng chỉ Cha ngươi
        Là Đấng ở nơi kín nhiệm nhìn thấy.

        Và Cha ngươi trong chỗ kín nhiệm ấy
        Sẽ nhìn ra và sẽ thưởng cho ngươi.

        19 Các ngươi đừng chứa của cải dưới đất
        Nơi có sâu mối, kẻ trộm lấy mất
        20 Mà hãy cất của cải ở trên trời
        Nơi không sâu mối và không trộm cắp.

        21 Vì một điều: của cải cất ở đâu
        Thì lòng ngươi sẽ hướng về nơi đó.

        22 Con mắt là ngọn đèn của thân thể
        Nếu mắt ngươi sáng thì thân thể ngươi
        23 Sẽ được sáng tỏ, nhưng nếu mắt ngươi
        Mà xấu thì sẽ tối tăm thân thể.

        Nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm
        Thì tối tăm này sẽ lớn vô cùng!

        Sự lo lắng

        24 Chẳng ai làm được tôi cho hai chủ
        Vì trọng người kia mà ghét người này
        Các ngươi không thể làm tôi Chúa Trời
        Mà lại còn làm tôi Ma-môn nữa.

        25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng
        Đừng vì sự sống mà lo đồ ăn
        Đừng vì thân thể mà lo đồ mặc
        Sự sống há chẳng quí hơn đồ ăn?
        Thân thể há chẳng quí hơn áo quần?

        26 Các ngươi hãy nhìn những con chim trời
        Chẳng có kho tàng, không cần gieo gặt
        Mà chim vẫn có Cha trên trời nuôi
        Các ngươi há chẳng quí hơn chim chóc?

        27 Và lại, có ai dù lo lắng thế
        Làm cho đời dài thêm một khắc không.
        28 Còn các ngươi đi lo sắm áo quần
        Hãy xem trên đồng những bông hoa huệ

        Hoa không khó nhọc, cũng không kéo chỉ.
        29 Nhưng mà ta phán cùng các ngươi rằng
        Vua Solomon dù rất giàu sang
        Vẫn không mặc đẹp như loài hoa đó.

        30 Hỡi những kẻ ít đức tin! Loài cỏ
        Là giống nay còn sống, mai bỏ lò
        Ấy thế mà Đức Chúa Trời vẫn cho
        Chúng mặc đẹp, thì các ngươi, không lẽ!

        31 Vậy nên các ngươi chớ lo lắng hỏi:
        “Chúng ta ăn gì? uống gì? mặc gì?”
        32 Vì người ngoại vẫn đi tìm, và Cha
        Ở trên trời biết các ngươi cần tới.

        33 Nhưng trước hết hãy lo đi tìm kiếm
        Nước Đức Chúa Trời và sự công bình
        Còn mọi điều rồi Ngài sẽ cho thêm.
        34 Về ngày mai, hãy nhớ, đừng lo lắng

        Vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai
        Khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

        Sự đoán xét

        VII
        1 Các ngươi hãy đừng đoán xét người nào
        Để rồi khỏi bị ngươi ta xét đoán.
        2 Vì ngươi đoán xét người ta ra sao
        Cũng như vậy mà người ta xét đoán.

        Các ngươi lường cho người ta mức nào
        Thì người ta lường lại cho mức ấy.
        3 Ngươi thấy rác trong mắt anh em, sao
        Không nhìn thấy cây trong mắt mình vậy?

        4 Sao ngươi dám nói với người anh em:
        “Để tôi lấy trong mắt anh cái rác”
        Khi chính ngươi có cây nằm trong mắt?
        5 Kẻ giả nhân! Lấy cây trong mắt mình
        Sau mới nhìn thấy để mà lấy rác.

        Các lời khuyên bảo khác

        6 Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng
        Quẳng ngọc trai của mình trước mặt lợn
        Kẻo nó giẫm đạp ngọc trai dưới chân
        Rồi quay lại với các ngươi nó cắn.

        7 Hãy xin – sẽ được, hãy tìm – sẽ gặp
        Và hãy gõ cửa – người sẽ mở cho.
        8 Vì hễ ai xin sẽ được người cho
        Và ai đi tìm thì người đó gặp
        Ai đi gõ cửa – cửa sẽ mở ra.

        9 Trong các ngươi có ai là kẻ, mà
        Con mình xin bánh lại đem cho đá?
        10 Hay cho rắn, khi con mình xin cá?

        11 Vậy thì các ngươi là kẻ xấu, mà
        Còn biết cho con cái mình vật tốt
        Huống hồ Đấng ở trên trời là Cha
        Lại không cho kẻ cầu xin vật tốt.

        12 Hễ điều chi mà ngươi muốn người ta
        Làm cho mình thì cũng làm cho họ
        Vì ấy là luật pháp, là tiên tri.

        13 Hãy đi vào cửa hẹp, vì cửa rộng
        Đường thênh thang dẫn đến sự tiêu điều
        Và người đi trên đường ấy có nhiều.

        14 Bởi vì cửa hẹp và con đường chật
        Dẫn đến sự sống, kẻ tìm ra ít.

        Bởi việc làm nhận biết tiên tri giả

        15 Hãy coi chừng những tiên tri giả dối
        Đội lốt chiên đi đến với các ngươi
        Nhưng bên trong, thực ra là chó sói.
        16 Theo quả nó mà nhận ra, các ngươi

        Vì ai hái nho nơi bụi cây gai
        Hay trái vả từ bụi chôm kinh cước.
        17 Vì hễ cây tốt thì sinh trái tốt
        Còn cây xấu thì trái nó cũng tồi.

        18 Cây tốt chẳng sinh ra được trái tồi
        Mà cây xấu không thể sinh trái tốt.
        19 Hễ cây nào chẳng sinh ra trái tốt
        Thì chặt cây, vứt đống lửa cho rồi.
        20 Vậy, các ngươi theo trái mà nhận biết.

        21 Chẳng phải cứ kẻ nói với ta rằng:
        “Lạy Chúa” thì được vào nước thiên đàng
        Nhưng chỉ kẻ làm theo ý Cha muốn.
        22 Ngày đó nhiều kẻ nói với ta rằng:

        “Lạy Chúa, Lạy Chúa” chúng tôi chẳng từng
        Nhân danh Chúa lời tiên tri đã nói?
        Nhân danh Chúa đã tiệt trừ ma quỉ?
        Nhân danh Chúa làm nhiều phép thần thông?

        23 Thì khi đó ta phán cùng họ rằng:
        “Chưa bao giờ các ngươi ta biết đến
        Hãy lui khỏi ta, những kẻ ác gian”.

        Cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời

        24 Kẻ nào nghe và làm theo lời ta
        Giống như người khôn xây nhà trên đá.
        25 Dù nước chảy, dù gió táp mưa sa
        Nhưng không sập vì nhà xây trên đá.

        26 Kẻ nào nghe, không làm theo lời ta
        Giống người dại cất nhà mình trên cát.
        27 Khi mưa sa, nước chảy, gió xô nhà
        Thì hư hại rất nhiều và đổ sập.
         
          
         
        #8
         phuongthao02

         • Số bài : 60
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 27.08.2007
         • Trạng thái: offline
         RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 20.02.2008 13:48:38 (permalink)

          
          
         TÂN ƯỚC: LU-CA. CHƯƠNG 6

         Những lời dạy của Đức Chúa Giê-su

         20 Phúc cho các ngươi hiện đang nghèo khó
         Vì nước Chúa Trời thuộc về các ngươi!
         21 Phúc cho các ngươi hiện đang đói khổ
         Vì rồi các ngươi sẽ được đủ đầy!

         Phúc cho các ngươi hiện đang khóc lóc
         Vì rồi các ngươi sẽ được mừng vui!
         22 Phúc cho các ngươi bị người căm ghét
         Đuổi mắng, nhiếc móc, bỏ tên các ngươi!

         23 Đến ngày đó, hãy nhảy nhót mừng vui
         Vì phần thưởng ở trên trời lớn lắm
         Tổ phụ đã dành đãi đấng tiên tri.

         24 Song thật khốn nạn cho các ngươi, là
         Người giàu có – đã nhận về an ủi!
         25 Khốn cho các ngươi là kẻ đương no
         Bởi vì các ngươi rồi đây sẽ đói!

         Khốn cho các ngươi là kẻ đang cười
         Vì rồi đây để tang và khóc đấy!
         26 Khi mọi người khen, khốn cho các ngươi
         Tổ phụ với giả tiên tri cũng vậy!

         27 Nhưng các ngươi là người nghe, ta nói:
         Các ngươi hãy yêu kẻ thù của mình
         Hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình.
         28 Hãy cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình
         Kẻ rủa mình cũng chúc phúc như vậy.

         29 Nếu ai vả ngươi vào má bên này
         Hãy đưa luôn má bên kia cho họ
         Còn ai giật của ngươi chiếc áo ngoài
         Thì hãy đưa luôn áo trong, đừng giữ.

         30 Hễ có ai xin thì hãy đem trao
         Và ai chiếm đoạt thì đừng đòi lại.
         31 Muốn người ta làm cho mình thế nào
         Thì hãy làm cho người ta thế ấy.

         32 Nếu các ngươi chỉ yêu kẻ yêu mình
         Thì ơn chi? Kẻ lỗi lầm cũng vậy
         33 Chỉ làm ơn cho kẻ làm ơn mình
         Thì ơn chi? Kẻ lỗi lầm cũng vậy.

         34 Cho ai mượn mong trả, thì ơn chi?
         Lầm lỗi cũng cho kẻ lầm lỗi mượn
         Rồi bấy nhiêu sẽ đầy đủ nhận về.

         35 Nhưng các ngươi hãy yêu lấy kẻ thù
         Chớ ngã lòng, hãy làm ơn, cho mượn
         Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn
         Và sẽ làm con của Đấng Trên Xanh
         Ngài bao dung cả kẻ ác, vong ân.

         36 Hãy thương xót như Cha hay thương xót.

         37 Đừng đoán xét ai cho khỏi bị xét đoán
         Đừng lên án ai cho khỏi bị lên án
         Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.
         38 Hãy đem cho, và người sẽ cho mình.

         Họ lấy đấu lớn lắc cho đầy tràn
         Vào trong lòng cho các ngươi giao đủ
         Vì các ngươi lường mức nào cho họ
         Theo mức kia họ lường lại cho bằng.

         39 Ngài phán cùng họ một thí dụ rằng:
         Kẻ mù có thể dắt kẻ mù chăng?
         Há cả hai chẳng cùng lăn xuống hố?

         40 Trò hơn thầy là chuyện không hề có
         Nhưng trò hoàn thiện sẽ bằng thầy mình.
         41 Ngươi thấy rác trong mắt anh em mình
         Sao không thấy cây trong mắt ngươi đó?

         42 Sao ngươi nói được với người anh em:
         Để tôi lấy trong mắt anh cái rác
         Mà ngươi không thấy cây trong mắt mình?
         Hãy lấy cây ra khỏi mắt mình trước
         Rồi mới lấy rác trong mắt anh em.

         43 Cây không tốt nếu cây sinh trái xấu
         Cây không xấu nếu cho trái tốt lành.

         44 Vì nhận ra cây theo trái của cây
         Không hái được vả từ bụi cây gai
         Hay hái được nho từ chôm kinh cước.

         45 Người tốt trong lòng phát ra điều tốt
         Kẻ xấu trong lòng điều xấu phát ra
         Miệng nói ra vì trong lòng đầy ắp.
         46 Sao gọi: Chúa! Chúa! mà không nghe ta?

         47 Ta chỉ cho kẻ nào đến cùng ta
         Nghe lời, làm theo, với ai sẽ giống.
         48 Kẻ ấy giống như một người xây nhà
         Đào đất cho sâu, xây nền đá vững.

         Nước tràn lan, dù cho dòng nước mạnh
         Xô vào nhà nhưng xô động được đâu
         Vì ngôi nhà đã được xây chắc chắn.

         49 Còn kẻ nghe lời mà không làm theo
         Giống như người xây nhà không có móng
         Khi dòng nước xô vào nhà thật mạnh
         Nhà đổ tức thì và hư hại lớn lao.
            
          
         #9
          phuongthao02

          • Số bài : 60
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.08.2007
          • Trạng thái: offline
          RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 05.10.2010 10:01:57 (permalink)
          TÂN ƯỚC. THƯ GỬI TÍN HỮU CÔ-RINH-TÔ. CHƯƠNG 13
           
          1Giá như tôi nói được nhiều thứ tiếng
          Của loài người và của cả thiên thần
          Mà trong tôi không có lòng yêu mến
          Thì tôi chỉ là não bạt leng keng.
           
          2Giá như tôi được ơn nói tiên tri
          Biết những cao siêu, biết nhiều bí ẩn
          Hay tôi có thể dời non lấp biển
          Nhưng thiều tình yêu tôi chẳng là gì.
           
          3Giá như tôi có đem cả gia tài
          Ra bố thí, hay xác thân thiêu đốt
          Nhưng tình yêu lòng tôi không có được
          Thì cũng hư không, vô ích mà thôi.
           
          4Tình yêu thương thì nhẫn nhục, bao dung
          Không vênh vang, không tự đắc, ghen tuông
          5Không tư lợi, không làm điều bất chính
          Không giận dữ, không chia rẽ thù hằn.
           
          6Thấy điều gian ác tình yêu không mừng
          Nhưng tình vui khi thấy điều chân thật
          7Tình yêu thương sẵn sàng tha thứ hết
          Tin tất cả và chịu đựng đến cùng.
           
          8Tình yêu thương không bao giờ lụi tàn
          Dù lời tiên tri rồi cũng hư không
          Dù bao ngôn ngữ đến ngày chấm dứt
          Dù cho hiểu biết rồi cũng về không.
           
          9Vì chưng hiểu biết thì chỉ có ngần
          Và ơn tiên tri cũng là có hạn
          10Bởi một khi sự vẹn toàn đi đến
          Thì cái có ngần có hạn về không.
           
          11Thuở ấu thơ tôi nói như trẻ con
          Tôi nghĩ suy, hiểu biết như trẻ con
          Nhưng sau này tôi trở thành người lớn
          Tôi bỏ lại những gì là trẻ con.
           
          12Giờ tôi thấy mờ như trong tấm gương
          Nhưng mai sau tôi sẽ nhìn đối diện
          Giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn
          Nhưng mai này tôi sẽ biết nhiều hơn.
           
          13Giờ có lòng tin, có hy vọng, yêu thương
          Nhưng yêu thương to lớn hơn tất cả.
           
           
          TÂN ƯỚC: BA LÁ THƯ CỦA GIĂNG
          GIĂNG – LÁ THƯ THỨ NHẤT (Phần 1)
           
          Lời chứng của Giăng
           
          I
           
          1 Điều có từ trước tiên chúng tôi đã nghe
          Đó là điều mắt chúng tôi đã ngắm
          Điều chúng tôi đã ngẫm, tay đã sờ
          Đó chính là Lời về sự sống.
           
          2 Vì sự sống hiện ra, chúng tôi đã thấy
          Đang chứng kiến và đang rao truyền
          Cho anh em, sự sống ấy muôn năm
          Ở Chúa Cha mà chúng tôi đã lấy.
           
          3 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe
          Để anh em cùng chúng tôi giao tiếp
          Vì chúng tôi giao tiếp cùng Chúa Cha
          Và con Ngài – Đức Giê-su Christ.
           
          4 Chúng tôi viết cho anh em điều này
          Để cho mừng vui trọn vẹn, đủ đầy.
           
          Sự giao tiếp với Đức Chúa Trời và sự tha tội bởi Đấng Christ
           
          5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi
          Nghe ở Ngài và chúng tôi tuyên bố
          Rằng Đức Chúa Trời là sự sáng tỏ
          Ở trong Ngài chẳng có tối tăm đâu.
           
          6 Nếu ta nói rằng với Ngài giao tiếp
          Mà ta còn đi trong sự tối tăm
          Ấy là ta nói dối, và không làm
          Là nói dối, không làm theo lẽ thật.
           
          7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sáng tỏ
          Cũng như ở trong sáng tỏ, chính Ngài
          Thì anh em giao tiếp cùng chúng tôi
          Máu của Ngài rửa lỗi lầm ta đó.
           
          8 Nếu ta nói: không lỗi lầm chi hết
          Là ta dối mình và không sự thật.
           
          9 Còn nếu chúng ta xưng tội của mình
          Thì Ngài tin tưởng và Ngài công bình
          Để tha thứ cho chúng ta tội lỗi
          Và làm cho ta sạch điều gian dối.
           
          10 Nhược bằng chúng ta nói mình vô tội
          Ấy là chúng ta cho Ngài nói dối
          Và lời của Ngài không ở trong ta.
           
          II
           
          1 Hỡi các con bé mọn của ta
          Cho các con những điều này ta viết
          Để các con không lỗi lầm chi hết
          Nếu có ai phạm tội thì chúng ta
           
          Có Đấng cầu thay ở Đức Chúa Cha
          Là Đức Chúa Giê-su Christ
          Tức là Đấng công bằng hơn hết.
          2 Chính Ngài làm lễ chuộc tội cho ta
           
          Không chỉ tội lỗi chúng ta đâu, mà
          Cũng vì tội lỗi cả trần gian nữa.
           
          Ai nhận biết Đức Chúa Giê-su thì giữ các điều răn Ngài
           
          3 Sao chúng ta biết ta đã biết Ngài
          Ấy là bởi điều răn ta giữ lại.
          4 Kẻ nào nói: Ta đã biết Ngài
          Mà không giữ điều răn là nói dối
          Lẽ thật quyết không ở trong người ấy.
           
          5 Nhưng ai giữ lại lời phán của Ngài
          Thì lòng yêu Chúa trọn trong người ấy
          Bởi chúng ta biết mình ở trong Ngài
          6 Ai nói ở trong Ngài, phải làm theo Ngài vậy.
           
          Lòng yêu thương đối với anh em
           
          7 Hỡi những người rất yêu dấu của ta
          Ấy chẳng phải là điều răn mới
          Mà điều răn cũ đã từng nhận lấy
          Điều răn này anh em đã từng nghe.
           
          8 Song ta viết ra điều răn mới nữa
          Điều chân thật trong Chúa, trong anh em
          Là bởi vì rằng cái sự tối tăm
          Đã tan rồi, sự sáng giờ sáng tỏ.
           
          9 Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng
          Mà ghét anh em là trong sự tối tăm.
          10 Còn ai yêu mến anh em của mình
          Thì người đó đang ở trong sự sáng
          Nơi chẳng có điều chi gây vấp phạm.
           
          11 Nhưng ai ghét người anh em của mình
          Thì ở trong tối tăm, làm những việc
          Cũng tối tăm, và không thể biết
          Mình đi đâu vì mù bởi tối tăm.
           
          Ba hạng tuổi
           
          12 Hỡi các con bé mọn của ta
          Ta viết cho các con vì tội lỗi
          Của các con nhờ danh Chúa được tha.
          13 Và tôi viết cho các ông, phụ lão
           
          Vì các ông đã biết Đấng có từ
          Lúc ban đầu. Hỡi những người trẻ tuổi
          Ta viết cho các ngươi, là bởi vì
          Vì các ngươi đã vượt qua ma quỉ.
           
          14 Hỡi con trẻ, ta viết cho các con
          Vì các con đã biết rồi Đức Chúa.
          Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông
          Vì biết Đấng lúc ban đầu đã có.
           
          Ta đã viết cho các ngươi, tuổi trẻ
          Viết cho các ngươi vì các ngươi mạnh mẽ
          Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi
          Và các ngươi đã thắng được ma quỉ.
           
          Lòng yêu thế gian với lòng yêu Đức Chúa Trời
           
          15 Chớ yêu thế gian và vật ở thế gian
          Bởi yêu thế gian, tình yêu Chúa chẳng còn.
           
          16 Vì tất cả mọi sự nơi trần thế
          Như ham mê xác thịt, mắt mê-tham
          Hay kiêu ngạo, đều chẳng từ Đức Chúa
          Mà chỉ sinh ra ở cõi trần gian.
           
          17 Nhưng sự tham lam, dục vọng của người trần
          Những thứ này đều đi qua tất cả
          Song những ai vẫn làm theo ý Chúa
          Còn đến đời đời, còn đến muôn năm.
           
          Những kẻ địch lại Đấng Christ
           
          18 Hỡi các con cái ta, hỡi các con
          Giờ cuối là đây, các con nghe nói
          Rằng kẻ địch Chúa Giê-su phải tới
          Giờ có nhiều kẻ chống Chúa Giê-su
          Vì thế chúng ta biết là giờ cuối.
           
          19 Chúng ở giữa ta, nhưng về ta chẳng thuộc
          Vì nếu thuộc về thì đã ở cùng ta
          Song điều đó xảy ra, và ta biết
          Rằng những kẻ này không thuộc về ta.
           
          20 Về phần các con, các con của ta
          Đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh
          Thì các con đã biết rồi mọi chuyện
          Ta viết cho các con là chẳng phải vì
           
          21 Lẽ sự thật các con không hề biết
          Nhưng vì lẽ thật các con đã biết:
          Dối trá nào từ lẽ thật mà ra.
          22 Ai nói dối là chối Chúa Giê-su
           
          Là chối từ Đấng Giê-su Christ
          Đối với Chúa người ấy là kẻ địch
          Là chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
          23 Vì chối Con thì Cha cũng không còn.
           
          24 Điều đã nghe phải ở trong các con
          Nếu điều các con đã nghe lúc ấy
          Vẫn trong mình thì các con cũng sẽ
          Cả ở trong Cha và ở trong Con.
           
          25 Lời hứa của mình mà Ngài đã hứa
          Ấy là sự sống muôn đời, muôn thuở.
           
          26 Ta viết cho các con những điều này
          Chỉ về những kẻ dối lừa con đó.
          27 Phần các con đã xức dầu nơi Chúa
          Vẫn trong mình, không cần đến một ai
           
          Dạy cho mình, song vì sự xức dầu
          Của Ngài dạy cho các con mọi việc
          Mà chuyện ấy không dối gian, là thật
          Thì các con hãy ở lại trong Ngài.
           
          28 Hỡi các con ta, hãy ở trong Ngài
          Để cho vững lòng nếu Ngài hiện đến
          Để cho chúng ta không hề hổ thẹn
          Quăng xa Ngài khi Ngài ngự đến đây.
           
          29 Ví các con biết công bằng là Ngài
          Thì hãy biết rằng ai theo sự ấy
          Là kẻ bởi Ngài mà sinh ra vậy.
           
          #10
           phuongthao02

           • Số bài : 60
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 27.08.2007
           • Trạng thái: offline
           RE: KINH THÁNH_Diễn thơ 06.10.2010 12:49:34 (permalink)
           TIẾP LÁ THƯ THỨ NHẤT
            
           Sự trông cậy và sự thanh sạch của con cái Đức Chúa Trời
            
           III


           1 Các con hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ
           Cho chúng ta sự yêu thương nhường nào
           Để ta được xưng con Đức Chúa Trời
           Và chúng ta quả là con Ngài đó.

            
           Thế gian vì thế chẳng biết chúng ta
           Bởi vì họ về Ngài không biết rõ.

            
           2 Hỡi các con, những người rất yêu dấu
           Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời
           Nhưng thế nào thì chưa rõ một ai
           Bởi vì điều này chưa ai hiểu thấu.

            
           Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến
           Thì chúng ta cũng sẽ giống như Ngài
           Vì sẽ thấy Ngài như vậy xưa nay.

            
           3 Ai hy vọng thì trong lòng thanh sạch
           Và cũng thanh sạch như bởi chính Ngài.
           4 Còn phạm tội và lầm lỗi những ai
           Thì lỗi lầm chính là điều trái luật.

            
           5 Và các con biết Đức Giê-su Christ
           Đã hiện ra để cất tội lỗi đi
           Rằng trong Ngài không có tội lỗi gì.

            
           6 Ai ở trong Ngài thì không lầm lỗi
           Ai phạm lỗi không hiểu, không thấy Ngài.

            
           7 Hỡi các con bé nhỏ, hỡi các con
           Các con chớ để cho ai lừa dối
           Ai sự thật là kẻ công bình vậy
           Cũng giống như chính Chúa là công bình.

            
           8 Thuộc về ma quỉ những kẻ lỗi lầm
           Vì ma quỉ tự ban đầu phạm tội
           Chính vì thế con Chúa Trời đã tới
           Đặng việc làm của ma quỉ phá tan.

            
           9 Ai người sinh ra bởi Đức Chúa Trời
           Thì người đó không thể nào phạm tội
           Hạt giống Chúa trong người nên không lầm lỗi
           Bởi vì sinh ra từ Đức Chúa Trời.

            
           10 Bởi thế, người ta nhận ra con cái
           Của quỉ ma và của Đứa Chúa Trời:
           Ai không làm điều thật, không thuộc về Ngài
           Và kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.

            
           Tình yêu anh em của con cái Đức Chúa Trời
            
           11 Vả, lời rao truyền các con nghe lúc đầu ấy
           Là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

            
           12 Chớ như Ca-in, kẻ đã giết em mình
           Tại vì sao người em mình đem giết?
           Bởi việc làm của Ca-in là ác
           Còn việc làm người em là công bình.

            
           13 Hỡi anh em, chớ lấy làm ngạc nhiên
           Nếu thiên hạ với anh em ghen ghét.
           14 Chúng ta biết mình vượt qua cái chết
           Vào cuộc đời vì yêu anh em mình.

            
           Còn ai chẳng yêu người anh em mình
           Thì người đó đang nằm trong cái chết.
           15 Tất cả những ai anh em mình ghen ghét
           Thì kẻ đó chính là kẻ giết người.

            
           Anh em biết rằng những kẻ giết người
           Sự sống đời đời trong họ không hề có.

            
           16 Bởi đó chúng ta nhận biết yêu thương
           Là Chúa vì ta bỏ vào sự sống
           Ta cũng nên bỏ vì anh em mình.

            
           17 Nếu những ai có của cải ở đời
           Và nhìn thấy anh em mình nghèo túng
           Mà người đó tấm lòng mình giấu kín
           Thì có chăng lòng yêu Đức Chúa Trời?

            
           Sự tin chắc của con cái Đức Chúa Trời
            
           18 Hỡi các con bé nhỏ của ta ơi
           Chớ nói mến yêu bằng lời, bằng lưỡi
           Mà bằng việc làm của lẽ thật thôi.

            
           19 Theo đó, ta biết thuộc về lẽ thật
           Và ta an lòng ở trước mặt Ngài.
           20 Vì nếu lòng trách thì Đức Chúa Trời
           Lớn hơn lòng ta, biết tất mọi chuyện.

            
           21 Hỡi những người yêu dấu của ta ơi
           Ví bằng lòng của ta không xét đoán
           Thì chúng ta có lòng rất bạo dạn
           Đặng cho ta đến gần Đức Chúa Trời.

            
           22 Và điều cầu xin nhận được từ Ngài
           Bởi chúng ta giữ các điều răn ấy
           Và làm những gì cho đẹp ý Ngài.

            
           23 Mà điều răn là phải tin con Ngài
           Tức là tin Đấng Giê-su Christ
           Và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau
           Như lời truyền dạy mà ta đã biết.

            
           24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài, thì
           Ở trong Chúa và Chúa trong người ấy
           Chúng ta biết Ngài trong lòng ta đấy
           Nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho.

            
           Phải thử các thần
            
           IV
           1 Người dấu yêu! Chớ tin hết mọi thần
           Mà hãy thử có phải từ Đức Chúa
           Bởi có rất nhiều những tiên tri giả
           Nhiều tiên tri giả dối chốn trần gian.

            
           2 Bởi điều này phải nhận biết Thánh Linh
           Của Chúa Trời, phàm thần nào xưng Chúa
           Giê-su lấy xác thịt ra đời, thần đó
           Đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời.

            
           3 Còn không xưng Chúa Giê-su là thần
           Không phải từ Đức Chúa Trời, không phải
           Đó là thần của địch đang chống lại
           Đấng Christ hiện đã ở trần gian.

            
           4 Hỡi các con bé bỏng, hỡi các con
           Chính các con là thuộc về Đức Chúa
           Đã thắng họ, trong các con đang ở
           Đấng lớn hơn những kẻ ở trần gian.

            
           5 Họ là những kẻ thuộc về trần gian
           Nói chuyện trần nên trần gian nghe họ.

            
           6 Chúng ta những kẻ thuộc về Đức Chúa
           Ai biết Chúa Trời kẻ đó nghe ta.

            
           Còn những ai chẳng hề nghe chúng ta
           Kẻ đó về Đức Chúa Trời không thuộc
           Chính vì thế chúng ta cần nhận biết
           Thần sai lầm, thần chân thật cho ta.

            
           Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta là nguồn cội lòng chúng ta yêu Chúa và anh em
            
           7 Hỡi người rất yêu dấu của ta ơi
           Chúng ta hãy cùng yêu nhau đi nhé
           Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa
           Kẻ nào yêu sẽ nhìn biết Chúa Trời.

            
           8 Ai không yêu sẽ không biết Chúa Trời
           Bởi Đức Chúa là lòng yêu thương đó.

            
           9 Yêu chúng ta trong điều này sáng tỏ
           Đức Chúa đã sai Con Một của Ngài.

            
           10 Này sự yêu thương hãy ở lại đây
           Ấy chính là ta đã yêu Đức Chúa
           Ngài yêu thương chúng ta thì đã rõ
           Chuộc tội cho ta làm lễ Con Ngài.

            
           11 Hỡi kẻ dấu yêu, nếu Đức Chúa Trời
           Đã yêu thương lũ chúng ta nhường ấy
           Thì chúng ta hãy cùng yêu nhau vậy.

            
           12 Chưa từng có ai thấy Đức Chúa Trời
           Nhưng nếu ta yêu nhau thì Đức Chúa
           Đức Chúa Trời trong lòng ta sẽ ở
           Và trong ta tình trọn vẹn với Ngài.

            
           13 Ta trong Ngài và Ngài ở trong ta
           Ban cho chúng ta Thánh Linh của Chúa.

            
           14 Ta chứng kiến thấy rằng  Đức Cha Chúa
           Sai Chúa Con làm Cứu-Chúa thế gian.

            
           15 Hễ có ai xưng Đức Chúa Giê-su
           Là con Chúa Trời thì trong người đó
           Có Chúa Trời và trong Ngài sẽ ở.

            
           16 Chúng ta biết và tin sự yêu thương
           Tình yêu thương đối với ta của Chúa
           Đức Chúa Trời chính là yêu thương đó
           Ta trong Ngài là trong sự yêu thương.

            
           17 Chính điều này mà trong sự yêu thương
           Cho tình yêu được trở thành trọn vẹn
           Cho ta bạo dạn trong ngày xét đoán
           Chúa thế nào, ta vậy trên thế gian.

            
           18 Trong tình yêu không có sợ hãi, nhưng
           Tình trọn vẹn sẽ xua đi nỗi sợ
           Bởi vì sợ hãi chính là đau khổ
           Kẻ nhát gan không trọn vẹn trong tình.

            
           19 Ta yêu Chúa vì Chúa yêu ta trước.
            
           20 Ai người nói rằng yêu Đức Chúa Trời
           Mà ghét anh em mình là nói dối
           Vì không yêu người anh em nhìn thấy
           Thì làm sao yêu không thấy Chúa Trời?

            
           21 Ta đã từng nhận được điều răn này:
           Ai yêu Chúa là yêu anh em vậy!

            
           Đức tin trong Đấng Christ được lập lên trên lời chứng của Đức Chúa Trời
            
           V
           1 Đức Giê-su là Đấng Christ, ai tin
           Thì người đó do Chúa Trời sinh hạ
           Ai yêu Chúa Trời – là Đấng sinh thành
           Thì cũng yêu người sinh ra bởi Chúa.

            
           2 Ta biết rằng ta yêu Con Chúa Trời
           Khi ta yêu Ngài và điều răn giữ trọn.

            
           3 Vì đó chính là lòng ta yêu mến
           Đức Chúa Trời và giữ điều răn kia
           Điều răn của Ngài chẳng phải nặng nề.

            
           4 Vì hễ sự gì sinh từ Đức Chúa
           Sẽ thắng cuộc đời, sẽ thắng thế gian
           Chiến thắng thế gian – ấy là lòng tin.

            
           5 Ai thắng thế gian há chẳng phải người tin
           Rằng con Chúa Trời là Giê-su Christ?

            
           6 Ấy chính Đức Chúa Giê-su Christ
           Đã lấy nước và huyết mà đến đây
           Chẳng những Ngài chỉ lấy nước mà thôi
           Mà Ngài lấy cả nước cùng với huyết.

            
           7 Đức Thánh Linh đã làm chứng về Ngài
           Vì Đức Thánh Linh ấy là lẽ thật.

            
           8 Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, và nước
           Cùng với huyết, ba ấy nằm trong một.

            
           9 Nếu chúng ta nhận chứng của loài người
           Nhưng nhiều hơn – chứng của Đức Chúa Trời
           Vì của Đức Chúa ấy là chứng kiến
           Mà Chúa Trời làm về Con của Ngài.

            
           10 Ai người tin vào con Đức Chúa Trời
           Thì có ở trong mình chứng ấy
           Ai không tin, sẽ cho Ngài nói dối

           Vì không tin chứng về con của Ngài.
            
           11 Chứng kiến ấy tức là Đức Chúa Trời
           Cho ta sự sống muôn đời muôn thuở
           Sự sống ấy vẫn ở trong con Ngài.

            
           12 Ai có Đức Chúa con thì có cuộc đời
           Ai không có Ngài thì không sự sống


           13 Điều mà ta viết cho các con đây
           Cho các con biết mình có sự sống
           Sự sống đời đời vì tin ở con Ngài.

            
           Lời cầu xin được nhậm. Cầu thay cho kẻ có tội. Đức Chúa Trời chân thật
            
           14 Chúng ta bạo dạn, khi trước mặt Ngài
           Theo ý Ngài mà ta cầu xin việc
           Xin điều gì Ngài sẽ nghe chúng ta.

            
           15 Khi biết rằng Ngài nghe ta tất cả
           Dù có điều gì ta chẳng cầu xin
           Điều đã xin ta đều nhận đủ.

            
           16 Nếu nhìn thấy anh em mình phạm tội
           Không đến nỗi chết người thì hãy cầu xin
           Và Đức Chúa Trời sự sống sẽ ban
           Cho kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi.

            
           Cũng có tội lỗi dẫn về cái chết
           Ta không nói là kẻ đó cầu xin.
           17 Đều là tội – mọi sự không công bình
           Nhưng có tội không dẫn về cái chết.

            
           18 Ai sinh bởi Đức Chúa Trời ta biết
           Rằng người này không hề có lỗi lầm
           Nhưng kẻ sinh từ Đức Chúa giữ mình
           Thì ma quỉ sẽ chẳng làm hại được.

            
           19 Ta thuộc về Đức Chúa Trời, ta biết
           Rằng thế gian bị ma quỉ lộng hành.
           20 Ta biết rằng Con Chúa Trời đã đến
           Ban cho ta ánh sáng và trí khôn

            
           Và chúng ta nhận thức một điều rằng
           Đấng chân thật, ta ở trong chân thật
           Là trong Đức Chúa Giê-su Christ
           Là Đấng chân thật, là sự sống muôn năm.

            
           21 Hỡi các con bé nhỏ, hỡi các con
           Hãy nhớ giữ mình về thần tượng.

            
            
            
           GIĂNG – LÁ THƯ THỨ HAI
            
           Lời đạt và chào thăm
            
           1 Trưởng lão gửi cho quí bà được chọn
           Và con cái bà mà tôi thật mến yêu
           Không chỉ mình tôi yêu mến thôi đâu
           Mọi người yêu lẽ thật đều yêu mến.

            
           2 Chính vì lẽ thật ở trong chúng ta
           Và ở lại trong lòng ta mãi mãi.

            
           3 Xin ân huệ, bình an, lòng thương xót
           Từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
           Cùng các con trong tình yêu, lẽ thật.

            
           Khuyên làm theo lẽ thật và sự yêu thương
            
           4 Tôi vui thấy nhiều người theo lẽ thật
           Như lời răn nhận từ Đức Chúa Cha.

            
           5 Hỡi bà được chọn, nay tôi khuyên bà
           Không phải như truyền một điều răn mới
           Nhưng điều đã nhận buổi đầu, nhắc lại
           Rằng chúng ta cần phải yêu thương nhau.

            
           6 Yêu, nghĩa là làm theo điều răn của Ngài
           Đó là điều răn đã nghe từ lúc trước
           Đặng để cho các ngươi sẽ làm theo.

            
           Phải tránh kẻ dỗ dành mà bền lòng theo đạo Đấng Christ
            
           7 Bởi trong thế gian đã có thật nhiều
           Những kẻ chẳng xưng Đấng Giê-su Christ –
           Là Đấng đi đến đây trong xác thịt –
           Những kẻ này là chống Chúa Giê-su.

            
           8 Hãy giữ để không mất kết quả việc mình
           Cho được phần thưởng đủ đầy, trọn vẹn.

            
           9 Ai không bền lòng theo đạo Đấng Christ
           Thì người ấy không có Đức Chúa Trời
           Còn ai bền lòng theo đạo Đấng Christ
           Thì Đức Chúa Cha và Con có đủ đầy.

            
           10 Ai đến mà không đem đạo ấy theo
           Đừng rước vào nhà, đừng chào đón họ.
           11 Bởi vì ai người chào đón họ
           Tức là dự vào việc ác đấy thôi.

            
           12 Còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi
           Nhưng ta không muốn viết bằng giấy mực
           Mà hy vọng đến ngày cùng đối mặt
           Hầu cho các ngươi trọn vẹn niềm vui.

            
           13 Con cái của người chị em được chọn
           Gửi lời chào, lời thăm hỏi đến bà.
            

            

           GIĂNG – LÁ THƯ THỨ BA
            
           Lời đạt
            
           1 Trưởng lão gửi cho Gai-út dấu yêu
           Là người tôi mến yêu theo lẽ thật.

            
           Lòng tin kính và nhân từ của Gai-út
            
           2 Tôi cầu nguyện cho anh khỏe phần xác
           Và thành công trong mọi việc anh làm
           Cũng như thành công phần linh hồn anh.

            
           3 Bởi vì tôi rất lấy làm vui vẻ
           Khi thấy những người anh em đến đây
           Họ chứng kiến việc anh làm như vầy
           Và lòng tin của anh theo lẽ thật.

            
           4 Nghe con cái mình làm theo lẽ thật
           Thì quả không còn vui sướng nào hơn.

            
           5 Người dấu yêu! Anh trung thành làm cho anh em
           Và cũng làm cho những anh em trọ nữa.

            
           6 Họ chứng kiến về tình yêu anh đó
           Trước mặt Hội Thánh. Và anh giúp đỡ
           Cho anh em xứng với Đức Chúa Trời.

            
           7 Bởi họ ra đi là vì danh của Ngài
           Không lấy chút gì của người ngoài hết.
           8 Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người
           Cho ta với họ cùng theo lẽ thật.

            
           Đi-ô-trép và Đê-mê-tri. Lời chào thăm
            
           9 Tôi đã viết ít nhiều cho Hội Thánh
           Nhưng Đi-ô-trép không tiếp nhận chúng ta.
           10 Bởi thế, nếu khi tôi đi đến
           Sẽ bới lên việc xấu người làm, là

            
           Lấy lời độc ác mà nghịch cùng chúng ta
           Và chưa đủ, người lại không tiếp nhận
           Những ai mong muốn thì người ngăn cấm
           Anh em khỏi Hội Thánh người đuổi ra.

            
           11 Người dấu yêu! Chớ làm theo điều dữ
           Nhưng mà hãy bắt chước điều lành thôi
           Ai làm điều lành thuộc về Đức Chúa Trời
           Kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Chúa.

            
           12 Về Đê-mê-tri đã làm chứng tất cả
           Và chính lẽ thật cũng làm chứng cho
           Chúng ta cũng làm chứng cho người đó
           Hợp lẽ thật lời chứng của chúng ta.

            
           13 Còn nhiều điều tôi muốn viết cho anh
           Nhưng tôi không muốn viết bằng bút mực
           14 Tôi ao ước mau tới ngày gặp mặt
           Và chúng ta sẽ đối mặt tâm tình.

            
           15 Nguyền xin sự bình an ở với anh
           Các bạn hữu cũng chào thăm anh đấy
           Hãy chào thăm bạn hữu theo đích danh.

            
           Hết ba lá thư của Giăng
            
           #11
            Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

            Chú Giải và Quyền Lợi

            • Bài Mới Đăng
            • Không Có Bài Mới
            • Bài Nổi Bật (có bài mới)
            • Bài Nổi Bật (không bài mới)
            • Khóa (có bài mới)
            • Khóa (không có bài mới)
            • Xem bài
            • Đăng bài mới
            • Trả lời bài
            • Đăng bình chọn
            • Bình Chọn
            • Đánh giá các bài
            • Có thể tự xóa bài
            • Có thể tự xóa chủ đề
            • Đánh giá bài viết

            2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9