KINH THÁNH_Diễn thơ

Tác giả Bài
phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 09:45:34

 
 
Kinh Thánh Diễn thơ
Hồ Thượng Tuy chuyển sang thơ


CỰU ƯỚC: SÁNG THẾ KÝ. CHƯƠNG 1, 2, 3

Tạo thành trời đất

I
1 Ban đầu Chúa Trời dựng nên trời đất.
2 Vả, đất là vô hình và trống không
Sự mờ tối bao trùm trên mặt vực
Thần Chúa Trời trên mặt nước vận hành.

3 Khi đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Phải có sự sáng, thì có sự sáng.
4 Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành
Bèn phân bóng tối ra cùng ánh sáng.

5 Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày
Và Ngài đặt là đêm cho sự tối
Và thế là có buổi chiều buổi mai
Và thế là ngày thứ nhất đã dậy.

6 Sau đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Ở giữa nước phải có một khoảng không
Đặng phân rẽ nước cách với nước.
7 Và thế là Ngài làm nên khoảng không

Phân rẽ nước ở dưới khoảng không
Cách với nước ở trên khoảng không.
8 Khoảng không là trời - Đức Chúa gọi
Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và ấy là có thêm ngày thứ hai.

9 Khi đó Đức Chúa Trời lại phán rằng:
Nước dưới trời phải tụ vào một chỗ
Và chỗ khô cạn phải bày ra rõ.

10 Đức Chúa Trời gọi đất là khô cạn
Còn nơi nước tụ Ngài gọi là biển
Đức Chúa Trời thấy đó là tốt lành.
11 Rồi Đức Chúa Trời lại phán thêm rằng:

Mặt đất cần phải sinh ra cây cỏ
Cỏ kết hạt giống, cây trái kết quả
Tuỳ theo loại có hạt giống trong mình
Sinh ra trái trên đất, thì có nó.

12 Và mặt đất đã sinh ra cây cỏ
Cỏ kết hạt trong mình tùy theo loài
Cây kết quả trong mình tùy theo loài
Đức Chúa Trời thấy tốt lành điều đó.

13 Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và vậy là đã có được ba ngày.

14 Rồi khi đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Trên trời phải có các vì tinh tú
Đặng để phân chia ra ngày với đêm
Và để định thì tiết, ngày và năm.

15 Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không
Ở trên trời để mà soi xuống đất
Và tất cả, quả là có vậy thật.

16 Đức Chúa Trời làm hai vì sáng lớn
Vì lớn hơn để cai trị ban ngày
Còn vì nhỏ hơn ban đêm cai quản
Ngài cũng làm các vì sao xa xôi.

17 Đức Chúa Trời đặt chúng trong khoảng không
Ở trên trời để mà soi sáng đất.
18 Đặng cai trị ban ngày và ban đêm
Đặng phân ra sáng tỏ và tối mịt.
Đức Chúa Trời thấy điều đó tốt lành.

19 Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và vậy là đã có được bốn ngày.

20 Rồi Đức Chúa Trời lại đã phán rằng
Nước phải sinh ra cho nhiều vật sống
Các loài chim phải bay trong khoảng không.
21 Đức Chúa Trời tạo các loài cá lớn

Các vật sống khác nhờ nước mà sinh
Tùy theo loại, và có các loài chim
Các loài chim biết bay tùy theo loại
Đức Chúa Trời thấy điều đó tốt lành.

22 Ngài ban phước cho các loài và phán:
Hãy sinh sôi, nảy nở cho thật nhiều
Hãy sinh sôi, làm đầy trong nước biển
Các loài chim sinh trên đất cho nhiều.

23 Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và như vậy là đã có năm ngày.

24 Sau đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Đất phải sinh các vật sống theo loại
Súc vật, côn trùng, thú rừng theo loại
Và tất cả trở thành như Ngài mong.

25 Đức Chúa Trời tạo nên loài thú rừng
Tùy theo loại, súc vật tùy theo loại
Và côn trùng trên đất tùy theo loại
Đức Chúa Trời thấy điều đó tốt lành.

Dựng nên loài người

26 Và sau đó Đức Chúa Trời phán rằng:
Ta hãy tạo nên loài người theo hình
Của ta để quản cá, chim, súc vật
Và loài côn trùng khắp trên mặt đất.

27 Ngài tạo nên loài người theo hình Ngài
Tạo nên loài người giống như hình Chúa
Ngài tạo nên người nam và người nữ.
28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người

Và phán rằng: hãy nảy nở, sinh sôi
Cho thêm nhiều, làm cho đầy rẫy đất
Hãy cai quản cả cá, chim, súc vật
Và những côn trùng trên mặt đất này.

29 Và Đức Chúa Trời lại phán như vầy:
Ta cho các ngươi cỏ khắp mặt đất
Và các loài cây sinh quả có hạt
Đấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.

Còn thú ngoài đồng, chim trên trời xanh
Và động vật khác sống trên mặt đất
Phàm có sự sống thì ta ban tiếp
Mọi thứ cỏ xanh để làm đồ ăn.
31 Ngài thấy việc làm thật đã tốt lành.

Vậy là có buổi chiều và buổi mai
Và thế là đã có được sáu ngày.

Thiết lập ngày thứ bảy nên ngày thánh

II
1 Trời đất muôn vật đã tạo xong rồi.
2 Ngày thứ bảy là ngày Ngài nghỉ việc.
3 Gọi là ngày thánh và Ngài ban phước
Vì ngày đó mọi việc đã xong rồi.

4 Ấy là gốc tích dựng nên đất trời
Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

5 Vả, lúc đó chưa có cây nào mọc
Và ngoài ruộng chưa có ngọn cỏ nào
Vì Ngài chưa cho mưa rơi trên đất
Và cày cấy chưa có một người nào.

6 Nhưng hơi nước từ mặt đất dâng lên.
7 Ngài tạo nên con người từ đất bụi
Rồi Ngài thổi sinh khí vào lỗ mũi
Thì con người thành ra loài sinh linh.

Cảnh vườn Ê-đen

8 Chúa lập vườn tại Ê-đen, hướng đông
Rồi ở đó con người Ngài đem đặt.
9 Có nhiều cây, trái ngon và giữa vườn
Cây sự sống, cây biết điều thiện ác.

10 Một con sông chảy ra để tưới vườn
Rồi từ đó chia ra làm bốn nhánh.
11 Nhánh thứ nhất có tên là Bi-sôn
Chảy quanh Ha-vi-la có vàng lấp lánh.

12 Vàng xứ này rất cao và có ngọc.
13 Ghi-hôn thứ nhì chảy quanh xứ Cu-sơ.
14 Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke
Sông thứ tư tên là Ơ-phơ-rát.

15 Đức Chúa Trời đem người vào vườn đó
Để con người chăm sóc và giữ vườn.
16 Rồi Ngài phán dạy cho con người rằng:
Được tự do ăn các loài hoa quả.

17 Nhưng cây biết điều thiện và điều ác
Thì ngươi hãy nhớ rằng không được ăn
Vì ăn vào một mai ngươi sẽ chết.

Thiết lập lễ hôn nhân

18 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng:
Loài người ở một mình thì không tốt
Ta tạo kẻ giống nó để giúp việc.

19 Ngài lấy đất nặn các loài thú đồng
Các loài chim rồi dẫn đến A-đam
Đặng xem con người đặt tên cho chúng
Sao cho mỗi loài đều có tên riêng.

20 A-đam đặt tên các loài súc vật
Các loài chim trời, các loài thú đồng
Nhưng về phần A-đam thì chẳng tìm
Được một ai giúp giống như mình hết.

21 Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ
Lấy một xương sườn rồi lấp thịt lên.
22 Đức Chúa Trời tạo nên một người nữ
Là người từ xương sườn của A-đam.

23 A-đam nói: người là xương của ta
Người là thịt từ thịt ta mà ra.
Người này sẽ được gọi là người nữ
Vì nó do nơi người nam mà ra.

24 Bởi vậy người nam sẽ lìa mẹ cha
Để mà ra dính líu cùng người vợ
Và cả hai nên một thịt giao hòa.

25 Cả A-đam và vợ đều trần truồng
Nhưng hai vợ chồng chẳng hề hổ thẹn.

Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi

III
1 Trong các loài vật Chúa Trời tạo nên
Rắn là loài quỉ quyệt hơn hết thảy
Rắn đã nói cùng với người vợ rằng
“Sao Chúa không cho ngươi ăn trái vậy?”

2 Người vợ đáp rằng: chúng ta được ăn
Ở trong vườn đủ các loài cây trái.
3 Nhưng chỉ trái của cây mọc giữa vườn
Đức Chúa dạy không được ăn trái ấy
Có lẽ ăn vào sẽ bị chết chăng.

4 Khi đó rắn nói với người vợ rằng:
Ăn trái đó hai vợ chồng chẳng chết.
5 Nhưng ăn trái đó sẽ mở mắt mình
Như Đức Chúa biết điều thiện điều ác.

6 Người vợ thấy trái cây có vẻ ngon
Lại đẹp, quí vì để mở trí khôn
Bèn hái ăn rồi trao chồng đứng cạnh
Và cũng ăn trái đó cả A-đam.

7 Thế là con mắt hai người mở ra
Họ nhận biết rằng thân mình lõa lồ
Bèn đóng khố che thân bằng lá vả.
8 Đến chiều Đức Chúa mới đi ngang qua.

A-đam và vợ ẩn mình trong bụi
Để tránh mặt Đức Chúa Giê-hô-va.

9 Ngài kêu A-đam mà phán hỏi rằng
10 Ngươi ở đâu? Và A-đam thưa rằng
Tôi nghe tiếng Chúa trong vườn nên sợ
Tôi đang ẩn náu vì tôi trần truồng.

11 Chúa hỏi: ai cho ngươi biết mình trần truồng
Ngươi ăn trái cây ta đã dặn chăng?
12 Thưa: người vợ mà Chúa để gần tôi đó
Cho tôi trái cây và tôi đã ăn.

13 Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng
Ngươi đã làm gì? Người nữ thưa rằng
Tất cả là tại bởi vì con rắn
Dỗ dành tôi và tôi đã ăn.

14 Đức Chúa bèn phán cho con rắn rằng:
Mày làm vậy, mày sẽ bị rủa trong
Các loài thú đồng, các loài súc vật
Suốt đời bò lê và ăn bụi đất.

15 Ta làm cho mày và vợ bất hòa
Dòng dõi vợ, dòng dõi mày thù nghịch
Lên đầu mày bàn chân người sẽ đạp
Còn mày sẽ cắn gót chân người ta.

16 Và Ngài đã phán cùng người vợ rằng:
Ta thêm cực khổ trong khi thai nghén
Mỗi khi sinh con sẽ chịu đau đớn
Chồng cai trị, dục vọng hướng về chồng.

17 Rồi Ngài lại đã phán cùng A-đam:
Vì nghe lời vợ mà ăn trái cấm
Thì đất rủa sả vì ngươi, và trọn
Đời nhọc nhằn mới có vật mà ăn.

18 Đất chông gai, ngươi ăn rau ruộng đồng.
19 Đổ mồ hôi mới có vật mà ăn
Cho đến ngày với đất ngươi trở lại
Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

20 A-đam gọi Ê-va* là vợ mình
Vì là mẹ loài người trên thế gian.
21 Đức Chúa Trời lấy da thú kết áo
Rồi mặc vào cho vợ chồng A-đam.

22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng
Về sự phân biệt điều thiện điều ác
Loài người đã như chúng ta – một bậc
Vậy bây giờ chúng ta phải coi chừng

Kẻo e loài người sẽ giơ tay lên
E sẽ hái ăn trái cây sự sống
Và loài người được sống muôn đời chăng.

23 Đức Chúa Trời bèn xua đuổi loài người
Khỏi vườn Ê-đen để cày cuốc đất
Là thứ Ngài dùng tạo ra con người.

24 Ngài đuổi loài người khỏi vườn Ê-đen
Và Ngài đặt các thần Chê-ru-bin
Cùng với giáo chói lòa, gươm tua tủa
Để đến cây sự sống bủa vây đường.
________
*Ê-va- nghĩa là sự sống.
 
 

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 10:08:10

Vua Solomon phân xử
 
 
CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 1)

Thế sự đều hư không

I
1 Lời người truyền đạo, con trai Đa-vít
Lời của vua tại Giê-ru-sa-lem.

2 Hư không của sự hư không
Người truyền đạo nói:
Hư không của sự hư không!
Thảy đều hư không.

3 Các công việc lao khổ của loài người
Làm dưới mặt trời nào có ích chi?

4 Đời này qua, đời khác đến
Nhưng đất cứ còn luôn luôn.
5 Mặt trời mọc, mặt trời lặn
Rồi vội vàng về nơi nó mọc lên.

6 Gió thổi về nam, xây qua hướng bắc
Gió xây đi vần lại không ngừng
Rồi lại trở về vòng cũ của mình.

7 Muôn con sông đều đổ vào biển cả
Tất cả sông nhưng biển chẳng hề đầy
Rồi những con sông đều trở về đây
Sông trở về đây để rồi chảy nữa.

8 Muôn vật trên đời thảy đều lao khổ
Tất cả con người không thể nói ra
Mắt con người không hề chán ngó
Tai con người chẳng hề nhàm nghe.

9 Điều đã có, ấy là điều sẽ có
Điều gì đã làm, vẫn sẽ làm ra
Dưới mặt trời chẳng có gì mới mẻ.

10 Nếu ai đó nói có một vật gì
Rất mới mẻ, thật ra là đã có
Từ các thời xưa cũ trước thời ta.

11 Không còn kỷ niệm về thời xưa cũ
Và các đời sau cũng chẳng nhớ gì.

Sự hư không của khôn ngoan

12 Như ta đây là người truyền đạo
Vua Israel ở Giê-ru-sa-lem.
13 Ta đã chuyên lòng lấy sự khôn ngoan
Mọi việc làm ra dưới trời tra khảo

Đấy là công việc nặng nề vất vả
Mà Chúa giao cho người để lo làm.

14 Ta đã từng thấy tất cả việc làm
Dưới mặt trời kia thảy đều hư không
Tất cả - hư không, theo luồng gió thổi.

15 Vật đã cong, không thể ngay được lại
Đếm làm sao, nếu như vật là không.

16 Ta từng nói với tất cả tấm lòng
Rằng ta đã có được sự khôn ngoan
Hơn tất cả những người từng sống trước
Người trước ta ở Giê-ru-sa-lem
Ta thấy nhiều khôn ngoan và kiến thức.

17 Ta cũng chuyên lòng học sự khôn ngoan
Nhận biết ngu dại và sự điên cuồng
Biết đó cũng là theo luồng gió thổi.

18 Vì nhiều khôn ngoan có lắm đau buồn
Nhân lên tri thức, nhân sự đau thương.

Sự vui sướng, giàu sang và công việc cũng đều hư không

II
1 Và ta đã từng nói trong lòng rằng:
“Hãy cho ta thử vui sướng hân hoan
Hãy để cho ta nếm mùi khoái lạc”
Nhưng điều này cũng là sự hư không!

2 Ta từng nói về tiếng cười: “điên dại!”
Còn niềm vui” “mi sung sướng mà chi?”

3 Ta từng nghĩ trong lòng rằng uống rượu
Để cho thân mình vui vẻ, hân hoan
Mà sự khôn ngoan dẫn dắt tấm lòng
Lại nghĩ rằng phải giữ điều dại dột

Cho đến khi chưa thấy gì là tốt
Cho loài người làm lụng ở dưới trời
Trong những ngày ngắn ngủi của cuộc đời.

4 Ta bắt tay những việc làm vĩ đại
Ta xây cất nhà, ta trồng vườn nho.
5 Lập cho mình vườn cây trái, vườn hoa
Và trồng ở đó đủ loài cây trái.

6 Ta đào hồ chứa nước để tưới rừng
Đó là nơi cây cối sẽ lớn lên.

7 Ta mua nhiều tôi trai và tớ gái
Lại có nhiều đầy tớ sinh trong nhà
Bầy bò, chiên có nhiều hơn hết thảy
Những người tại Giê-ru-sa-lem trước ta.

8 Ta cũng thâu gom thật nhiều vàng bạc
Những vật báu của các tỉnh, các vua
Ta lo sắm cho mình nhiều con hát
Cùng khoái lạc của đàn ông – là đàn bà.

9 Ta trở nên cao trọng hơn hết thảy
Những người tại Giê-ru-sa-lem xưa
Mà sự khôn ngoan vẫn ở cùng ta.

10 Ta chẳng từ điều gì mắt ước ao
Và chẳng chối điều chi lòng ưa thích
Lòng ta vui vẻ vì mọi công lao
Đó là phần của ta trong mọi việc.

11 Và tất cả công việc ta xem xét
Bàn tay mình đã khó nhọc làm ra:
Tất cả hư không, theo luồng gió thổi, và
Dưới mặt trời chẳng có ích gì hết!

12 Ta bèn xây lại đặng mà xem xét
Sự khôn ngoan, ngu dại, sự điên cuồng
Vì người sau vua làm được gì chăng
Bất quá điều người đã làm từ trước.

13 Ta thấy khôn ngoan hơn là ngu dốt
Cũng như ánh sáng hơn sự tối tăm.
14 Người khôn ngoan có mắt trong đầu mình
Còn kẻ ngu muội đi trong bóng tối.

Ta nhận thấy cả hai đàng, tuy vậy
Cùng như nhau: một số phận về sau.

Và ta đã nói với chính lòng ta:
“Số phận ta cũng là như kẻ dại
Thì ta khôn ngoan cho lắm mà chi?”
Rồi ta lại nói với chính lòng ta
Rằng đó cũng là sự hư không nữa.

16 Bởi vì một lẽ: người ta chẳng nhớ
Người khôn ngoan đến muôn đời muôn thuở
Cũng như kẻ dại ngày sau sẽ quên
Người khôn chết cũng như kẻ điên cuồng.

17 Vậy, ta ghét đời sống vì mọi việc
Làm dưới mặt trời cực nhọc cho ta
Đều hư không, theo gió thổi cả mà.

18 Mọi việc làm dưới mặt trời ta ghét
Vì thành quả để lại cho người sau.
19 Người khôn hay dại, ai biết được đâu?
Dù thế nào, hắn điều hành mọi việc

Mà bằng sự khôn ngoan và khó nhọc
Ta đã làm ra ở dưới mặt trời
Đó cũng là sự hư không đấy thôi.

20 Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng
Về việc ta lao khổ dưới mặt trời.
21 Vì người khác làm khôn ngoan thông sáng
Rồi phải để lại cơ nghiệp cho người
Chẳng hề lao khổ chút nào tiếp nhận

Điều đó cũng là một sự hư không
Và điều đó là một tai nạn lớn!

22 Vậy thì ích chi cho người làm lụng
Đã cực lòng lao khổ dưới mặt trời?
23 Vì các ngày người chỉ là đau đớn
Công lao người thành ra nỗi buồn thôi.

Đến nỗi đêm lòng người không an nghỉ
Và điều này cũng là sự hư không.

24 Chẳng gì tốt hơn là uống và ăn
Cho linh hồn hưởng phúc từ lao khổ
Ta thấy điều này từ tay Đức Chúa.

25 Vì ai là người được ăn và hưởng
Hưởng sự vui mừng, sung sướng hơn ta?

26 Bởi Chúa ban sự khôn ngoan, vui vẻ
Cho những ai vẫn làm đẹp lòng Ngài
Bắt kẻ lầm lỗi gom góp, để rồi
Dâng cho người làm đẹp lòng Đức Chúa.

Và điều này cũng là sự hư không
Là hư không, là theo luồng gió thổi!

Đức Chúa Trời định kỳ cho muôn vật

III
1 Tất cả mọi loài có thì, có tiết
Mọi vật dưới trời đều có thời gian:
2 Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết
Có kỳ trồng, kỳ nhổ vật đã trồng.

3 Có kỳ chém giết, có kỳ chữa lành
Có kỳ phá dỡ, có kỳ xây cất.
4 Có kỳ vui cười, có kỳ khóc lóc
Có kỳ nhảy múa, có kỳ kêu than.

5 Có kỳ ném đá, có kỳ gom về
Có kỳ ôm ấp, kỳ không ôm ấp
6 Có kỳ đi tìm, có kỳ để mất
Có kỳ giữ lấy, có kỳ vứt đi.

7 Có kỳ may vào, có kỳ xé rách
Có kỳ nói lời, có kỳ lặng im
Có kỳ yêu thương, có kỳ thù ghét
Có kỳ đánh giặc, có kỳ hoà bình.

9 Kẻ làm lụng được ích lợi gì chăng?
10 Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa
Ban cho loài người là để rèn mình.

11 Phàm vật gì Đức Chúa Trời làm nên
Đều là tốt lành trong thời của nó
Ngài đặt vĩnh hằng vào trong tâm linh
Dù con người không thể nào hiểu rõ
Việc của Chúa, từ đầu đến cuối cùng.

12 Ta nhận biết chẳng có gì tốt bằng
Cho con người hơn là sự vui vẻ
Và làm điều tốt trong cuộc đời mình.
13 Con người ăn uống, thấy sự tốt lành
Trong việc mình – sự ban cho của Chúa.

14 Việc Ngài làm nên còn có đời đời
Người ta chẳng bớt thêm gì được nữa
Và Đức Chúa Trời đã làm như thế
Để loài người kính sợ trước mặt Ngài.

15 Điều chi hiện có, đã có ngày xưa
Điều sẽ xảy ra, từ lâu đã xảy
Đức Chúa Trời gọi lại việc đã qua.

16 Và ta vẫn còn thấy dưới mặt trời:
Nơi tòa án mà lại vô pháp luật
Chốn sự thật mà không hề sự thật.

17 Ta nói trong lòng rằng Đức Chúa Trời
Sẽ đoán xét kẻ công bình, gian ác
Vì ở đó có định kỳ mọi việc.

18 Ta lại nói trong lòng rằng: phải thế
Vì Đức Chúa muốn thử thách con người
Và để cho họ thấy một điều này:
Người thực ra không hơn gì loài thú.

19 Vì số kiếp của loài thú ra sao
Thì số kiếp của loài người cũng vậy
Sự xảy đến với hai loài giống nhau
Thú chết thế nào, con người thế ấy.

Cả hai loài đều thở một thứ chung
Vì loài người không hơn gì loài thú
Vì một điều rằng: tất cả - hư không.

20 Tất cả rồi đây đi về một chỗ
Tất cả đều từ bụi đất mà ra
Rồi lại trở về bụi đất như cũ.

21 Ai biết: hoặc hồn của người thăng lên
Hay hồn loài thú sẽ sa xuống đất?

22 Bởi thế, ta chẳng thấy gì tốt hơn
Cho con người là vui vì công việc
Bởi vì đó chính là phần của mình
Ai đem mình về xem sau khi chết?
 

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 10:21:47

Vua Solomon dạy bảo
 
 
CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 2) Đời đầy rẫy đau đớn và sai lầm

IV
1 Ta xây lại, xem xét sự hà hiếp
Những việc làm ra ở dưới mặt trời
Kia, nước mắt của kẻ bị hà hiếp
Nhưng không có ai an ủi cho vơi.

2 Vậy, ta khen những kẻ chết lâu rồi
Là sướng hơn những người còn sống đấy.
3 Còn những kẻ chưa sinh ra trên đời
Chưa thấy những gian ác dưới mặt trời
Là hạnh phúc hơn hai đằng kia vậy.

4 Ta cũng thấy mọi nghề, mọi thành công
Gây cho người ghen ghét nhau quá đỗi.
Và điều này cũng là sự hư không
Là hư không, là theo luồng gió thổi.

5 Kẻ dại ngồi khoanh tay ăn thịt mình.
6 Thà đầy một bàn tay mà bình an
Hơn cả hai mà lao công, theo gió thổi.

7 Ta đã thấy hư không dưới mặt trời.
8 Người cô đơn không anh em, con cái
Mặc dầu vậy, nó làm việc không thôi
Và mắt nó luôn khát thèm của cải.

Nó không nghĩ ra: “Vậy ta khó nhọc
Bắt linh hồn nhịn sung sướng vì ai?”
Đó là sự hư không, và điều này
Quả thực, là một việc làm không tốt!

9 Bao giờ cũng vậy, hai người hơn một
Vì công giá tốt về công việc mình.
10 Nếu người này ngã người kia nâng lên
Nhưng khổ thân người ngã mà có một.

11 Cũng vậy, hai người ngủ chung thì ấm
Còn một mình thì ấm áp làm sao?
12 Kẻ một mình bị người khác thắng
Nhưng hai người sẽ dễ dàng đứng vững
Dây bện ba lần khó đứt được mau.

13 Thà một người trẻ tuổi nghèo mà khôn
Hơn một ông vua già nhưng mà dại
Chẳng còn biết nghe những lời khuyên can.

14 Vì người trẻ từ ngục lên chính trường
Dù sinh ra trong nước mình nghèo khó.
15 Những người sống đi lại dưới mặt trời
Ta thấy họ đều nghe theo người đó
Là người thay thế cho vị vua kia.

16 Dân phục dưới quyền thật đông vô khối
Dù những kẻ sau chẳng thích gì người.
Đó cũng là sự hư không mà thôi
Là hư không, là theo luồng gió thổi.

Khuyên về sự nhân từ và dùng của phải cách

V
1 Khi ngươi bước vào nhà Đức Chúa Trời
Thì nhớ để ý bước chân mình với
Thà nghe hơn là dâng lễ, kẻ ngu muội
Vì chúng không nghĩ rằng làm điều tồi.

2 Chớ vội mở miệng nói trước Chúa Trời
Vì Chúa trên trời còn ngươi dưới đất.
Bởi thế nên nhà ngươi chỉ ít lời.

3 Hễ nhiều lo lắng ắt có chiêm bao
Còn nhiều lời sẽ sinh ra ngu dại.

4 Khi ngươi khấn hứa với Đức Chúa Trời
Thì hãy lo vội vàng mà làm lấy
Bởi vì Ngài chẳng ưa thích kẻ dại
Đã hứa ra hãy thực hiện với Ngài.

5 Thà ngươi đừng khấn hứa cũng còn hơn
Là hứa hẹn mà rồi không làm lấy.
6 Đừng để miệng làm cho xác thịt mình
Phạm lỗi lầm, và ngươi chớ nói
Trước mặt Thiên sứ: “ấy là lỗi lầm!”

Sao lại đi làm Chúa Trời nổi giận
Vì lời ngươi, làm hỏng việc tay ngươi?

7 Trong nhiều chiêm bao và trong nhiều lời
Sự hư không cũng có nhiều vô khối
Nhưng ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời.

8 Nếu thấy kẻ nghèo bị áp bức trong xứ
Hoặc phạm phép công, chớ lấy ngạc nhiên
Vì có kẻ trên cao vẫn coi chừng
Và lại còn có Đấng cao hơn nữa.

9 Song ưu thế của quê hương xứ sở
Là có vua lo lắng đến quốc gia.

10 Kẻ tham bạc, chẳng hề no nhờ bạc
Kẻ hám giàu ích lợi chỉ là không
Và điều này cũng là sự hư không.

11 Của cải càng nhiều, tiêu pha càng lớn
Chủ ích chi, chẳng lẽ chỉ ngắm nhìn?

12 Giấc ngủ của người lao động là ngon
Dù người đó ăn nhiều hay ăn ít.
Nhưng sự no nê, thỏa thích giàu sang
Sẽ làm cho người giàu không ngủ được.

13 Có điều khổ ta thấy dưới mặt trời
Là của tích gom hại cho thân chủ.
14 Sự giàu sang vì không may sụp đổ
Sinh đứa con chỉ còn lại tay không.

15 Mình khi lọt khỏi lòng mẹ trần truồng
Như thế nào ắt trở về thế đó
Và các hoa lợi từ sự lao khổ
Chẳng có chi đem theo được tay mình.

16 Điều này là một tai nạn trần gian
Ra đời thế nào, trở về thế ấy
Sự lao khổ đành theo luồng gió thổi
Người nhọc nhằn có ích lợi gì chăng?

17 Lại trọn đời ăn trong sự tối tăm
Nhiều phiền não và buồn rầu, đau đớn.
18 Kìa, ta đã nhìn thấy rằng: ăn uống
Và hưởng phước của lao khổ mình làm

Dưới mặt trời trong ngày mà Đức Chúa
Đã ban cho ấy là tốt và hay
Vì đó là kỉ phần của mình đây.

19 Và nếu người nào được Đức Chúa Trời
Ban giàu có và Ngài cho dùng nó
Thì người nhận phần mình và vui vẻ
Đó chính là quà của Đức Chúa Trời.

20 Người nhớ không lâu những ngày của đời
Nên Đức Chúa ban tặng lòng vui vẻ.
 

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 10:29:05

Solomon - vua Israel
 
 
CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 3)

Của cải mà người ta hưởng không đặng và sự ước ao không chán, đều là hư không

VI
1 Có điều ác ta thấy dưới mặt trời
Và nó thường xuyên có giữa loài người.

2 Có một người mà Đức Chúa đã ban
Sự giàu sang và rất nhiều của cải
Nhiều đến nỗi không còn gì để mong
Nhưng Chúa không cho người này ăn lấy

Mà Chúa lại cho người khác được ăn.
Chính điều này là một sự hư không
Một tai nạn thật nặng nề lắm vậy.

3 Nếu có người sinh một trăm đứa con
Và sống nhiều đến cao niên trường thọ
Nhưng lòng khổ sở, chết chẳng được chôn
Ta nói: để sẩy thai còn hơn người đó.

4 Vì đứa con sẩy đi vào tối tăm
Và tên nó chôn vùi trong bóng tối.
5 Nó không biết mặt trời và không thấy
Nó yên ổn hơn người đã nói trên.

6 Người kia dù sống đến hai ngàn năm
Mà không được hưởng chút nào hạnh phúc
Tất cả cuối cùng về một chỗ chung?

7 Lao khổ của người là vì miệng mình
Nhưng linh hồn người không hề thỏa mãn.

8 Người khôn ngoan hơn chi người đần độn
Người nghèo biết đi trước mặt người ta
Và điều này thì nào có ích chi?
9 Mắt nhìn thấy hơn là hồn thơ thẩn.

Điều đó lại là một sự hư không
Là hư không, là theo luồng gió thổi!

10 Điều có từ trước đã được đặt tên
Và đã biết rằng con người không thể
Đi tranh cãi với Đấng mạnh hơn mình.

11 Có nhiều điều nhân lên sự hư không
Còn điều gì tốt hơn cho người nữa?
12 Ai biết được điều gì là tốt hơn
Trong đời hư không người như bóng lá.

Và có ai cho con người nhắn nhủ
Điều xảy ra sau ở dưới mặt trời?

Câu luận về đời khó khăn, về sự khôn ngoan và sự tiết kiệm

VII
1 Danh tiếng hơn là dầu quí
Ngày chết hơn ngày sinh.
2 Thà đi đến nhà tang chế còn hơn
Là đi đến nhà ngươi ta tiệc lễ.

Vì tại đó thấy điểm cuối con người
Và người sống để vào lòng mình vậy.

3 Buồn rầu hơn là vui vẻ
Vì mặt buồn lòng được vui.
4 Lòng người khôn ở nhà tang chế
Lòng người dại ở tại nhà vui.

5 Thà đi nghe lời quở trách của người
Khôn ngoan, hơn là lời ca ngu muội.
6 Vì tiếng cười của người ngu dại
Giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi.

Và điều này cũng là sự hư không.

7 Ép người khác, người khôn hoá thành ngu
Của hối lộ khiến cho lòng hư hại.
8 Khi đóng công việc hơn khi mở ra
Lòng kiên nhẫn hơn tự cao tự đại.

9 Chớ để hồn mình vội vàng giận dữ
Vì giận lót ổ trong lòng kẻ ngu.
10 Đừng nói: “Sao ngày xưa tốt hơn bây giờ?”
Vì hỏi vậy thì có khôn đâu chứ.

11 Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp
Nó có ích cho người thấy mặt trời
12 Vì khôn ngoan che thân như tiền bạc
Nhưng hay hơn – giữ mạng sống cho người.

13 Hãy xem công việc của Đức Chúa Trời
Vì Ngài làm cong, ai làm thẳng được?

14 Trong ngày hạnh phúc hãy vui mừng
Trong ngày bất hạnh hãy coi chừng
Đức Chúa Trời sinh ngày này, ngày nọ
Để con người không thấy trước, sau mình.

15 Ta nhìn thấy trong những ngày hư không
Người công bình cũng chịu điều mất mát
Còn kẻ hung ác lại được sống lâu.
16 Công bình quá thì có lợi gì đâu
Cớ làm sao để cho mình chịu thiệt?

17 Cũng đừng điên cuồng, cũng đừng ngu dốt
Cớ sao lại đi chết trước định kỳ.
18 Người giữ được điều này, ấy là tốt
Mà lại cũng đừng nới tay điều kia.

Vì ai trước Đức Chúa Trời kính sợ
Ắt tránh khỏi mọi điều không hay đó.
19 Sự khôn ngoan sẽ khiến cho người khôn
Mạnh hơn mười kẻ cai trị trong thành.

20 Chẳng hề có người công bình trên đất
Làm điều thiện mà không phạm lỗi lầm.
21 Chớ bận lòng vì miệng lưỡi thế gian
Để khỏi nghe lời tôi đòi nhiếc móc.

22 Vì ngươi biết mình từng nhiếc móc kẻ khác.
23 Ta lấy khôn ngoan nghiệm xét điều này
Ta nói rằng: “Ta sẽ khôn ngoan đây”
Nhưng thực ra khôn ngoan còn xa cách.

24 Điều chi xa xôi, điều chi sâu sắc
Điều sâu xa ai hiểu được cho mình?

25 Ta hết lòng tìm kiếm sự khôn ngoan
Và xét nét từng điều hơn lẽ thiệt
Nhận ra nguy hại của điều dại dột
Của sự ngu si và sự điên cuồng.

26 Ta thấy điều cay đắng hơn cái chết
Ấy là đàn bà có lòng như lưới vây
Và đôi bàn tay tựa như dây trói
Ai đẹp lòng Chúa Trời ắt thoát khỏi
Còn ai lầm lỗi sẽ bị nó vây.

27 Người truyền đạo nói: sau khi xem xét
Từng điều, từng vật muôn sự mở ra.
28 Có điều chi lòng ta chưa tìm ra?
Ấy là trong nghìn đàn ông thấy một
Chẳng thấy ai trong cả thảy đàn bà.

29 Chỉ có điều này là ta tìm thấy
Đức Chúa Trời đã tạo nên người ngay
Song loài người nhiều mưu mô lắm vậy.

Phải kính vua

VIII
1 Có ai sánh được với người khôn đây?
Và ai hiểu nghĩa muôn loài sự vật?
Sự khôn ngoan làm cho người sáng mắt
Vẻ nghiêm khắc trên gương mặt đổi thay.

2 Ta nói: vì lời thề trước Đức Chúa Trời
Lời của vua hãy gắng lo gìn giữ.
3 Chớ vội lui ra khỏi trước mặt người
Đừng gian ác, vì muốn, vua sẽ trị.

4 Ở đâu lời vua, ở đó quyền lực
Và ai dám hỏi: “điều chi ngươi làm?”
5 Ai biết vâng lời không lo điều ác
Lòng người khôn biết phép tắc, thời gian.

6 Sự gì cũng có phép tắc, thời gian
Chính điều này mà con người tai nạn.
7 Vì người không biết điều chi xảy đến
Ai nói trước cùng điều xảy sau không?

8 Chẳng ai trị được sinh khí, để cầm
Sinh khí lại, hay quyền trong ngày chết
Nơi tranh chiến không miễn trừ ai hết
Gian ác nào cứu được kẻ làm ra.

9 Ta đã thấy những điều này, và ta
Chuyên lòng suy dưới mặt trời mọi việc
Có khi người này cai trị người kia
Mà lại làm cho người kia điều ác.

10 Ta thấy kẻ gian ác chết được chôn
Còn người làm lành phải lìa đất thánh
Bị những người sống trong thành quên lãng
Và điều này cũng là sự hư không.

Trí loài người chẳng giải quyết được các vấn đề

11 Không phạt ngay những việc ác, nên lòng
Con loài người không sợ làm điều ác.
Kẻ có tội làm một trăm lần ác
Mà cuối cùng vẫn được sống trường niên.

Nhưng ta biết rồi sau ắt được phước
Cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời.

13 Kẻ ác không được phước, không sống lâu
Vì đời nó đi qua như chiếc bóng
Vì nó không kính sợ Đức Chúa Trời.

14 Có sự hư không trên mặt đất này:
Người công bình bị đãi như kẻ ác
Còn công việc của những người gian ác
Lại được đãi theo việc kẻ công bình
Ta nói rằng: đó là sự hư không!

15 Ta bèn khen sự vui vẻ, hân hoan
Vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt
Cho con người hơn ăn uống, vui mừng
Vì ấy là điều còn lại cho mình
Nhờ công lao trong những ngày của Chúa.

16 Khi chuyên lòng nhận biết sự khôn ngoan
Để hiểu mọi việc làm ra trên đất
Thì ta thấy có người không cho mắt
Được ngủ ban ngày cũng như ban đêm.

17 Thấy mọi việc của Chúa ta hiểu rằng
Con người ta không thể dò mọi việc
Làm ra dưới mặt trời, dù cực nhọc
Để đi tìm thì cũng chẳng tìm ra

Dù người khôn tưởng rằng sẽ biết ra
Nhưng người ấy không thể nào biết được.
 

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 10:37:12

 
 
CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 4)

Dù không hiểu được Đức Chúa Trời, người khôn vui lòng hưởng ơn Ngài ban cho

IX
1 Mọi việc khác ta chuyên lòng xem xét
Người khôn, công bình cùng việc họ làm
Đều ở trong tay Đức Chúa, và rằng
Họ không biết trước, dù yêu hay ghét.

2 Tất cả đều có một số phận chung:
Người công bình hay là kẻ hung ác
Người thanh sạch hay kẻ không thanh sạch
Người dâng tế lễ hay người không dâng.

Là người thiện hay là kẻ có tội
Kẻ phát thề hay người sợ lời thề
Tất cả đều có phận chung như vậy.

3 Có một tai nạn ở dưới mặt trời
Ấy là tất cả đều chung phận số
Cái ác đầy rẫy trong lòng con người
Và sự điên cuồng choán trong lòng họ
Sau đó họ đi theo kẻ chết rồi.

4 Ai còn ở trong những người đang sống
Thì người ấy hãy còn niềm hy vọng
Vì chó sống hơn sư tử chết rồi.

5 Người đang sống biết mình rồi sẽ chết
Còn người đã chết chẳng biết chút gì
Không còn được nhận phần thưởng chi hết
Ký ức về họ đã bị quên đi.

6 Sự yêu thương, lòng căm thù của họ
Cả hờn ghen cũng đã biến mất rồi
Và với họ muôn đời không còn nữa
Phần việc làm ra ở dưới mặt trời.

7 Bởi thế, hãy đi ăn bánh vui mừng
Và uống rượu với lòng vui hớn hở
Khi Chúa Trời chấp nhận sự lao công.

8 Và mọi lúc ngươi sẽ mặc áo trăng
Trên đầu ngươi luôn hương dầu thơm ngát.

9 Trong những ngày hư không cuộc đời ngươi
Dưới mặt trời đã ban nhờ Đức Chúa
Cùng người vợ mình yêu thương vui vẻ
Đó là phần ngươi được nhận trong đời
Vì lao khổ làm ra dưới mặt trời.

10 Mọi việc mà bàn tay ngươi làm đặng
Thì hãy gắng làm cho hết sức mình
Vì dưới âm phủ, nơi ngươi đi đến
Chẳng việc làm, tri thức, sự khôn ngoan.

Sự khôn ngoan chẳng được phước luôn

11 Ta để ý và thấy dưới mặt trời
Có kẻ lẹ làng mà không được chạy
Dũng cảm không thắng, thông sáng không giàu
Khôn không được bánh, khéo chẳng được ơn
Dù có chung thời thế và cơ hội.

12 Vì con người không biết thời của mình
Như cá mắc lưới, như chim mắc bẫy
Con loài người luôn luôn bị vấn vương
Thời tai họa đến thình lình thế ấy.

13 Ta đã thấy khôn ngoan dưới mặt trời
Và ta cứ ngỡ nó là quan trọng.
14 Có thành nhỏ và dân chỉ ít thôi
Mà vây hãm nó một ông vua lớn
Đắp thành lũy cao ngất đến tận trời.

15 Trong thành ấy có người nghèo mà khôn
Dùng khôn ngoan để giải vây thành ấy
Song người nghèo không được ai nhớ ơn.
16 Ta nói rằng: khôn hơn sức mạnh vậy.

Nhưng người nghèo khôn ngoan bị khinh rẻ
Và lời của người chẳng có ai nghe.

17 Lời người khôn được nói ra lặng lẽ
Hơn tiếng kêu chúa tể với ngu đần
Sự khôn ngoan tốt hơn đồ binh khí
Nhưng người có tội phá huỷ sự lành.

Các ý luận khác

X
1 Con ruồi chết làm cho thối dầu thơm
Người sang trọng nhẹ danh vì chút dại.
2 Nằm bên phải con tim của người khôn
Còn kẻ dại, con tim nằm bên trái.

3 Kẻ dại dột đi đường chẳng hề khôn
Nó nói cho mọi người là kẻ dại.

4 Nếu cùng ngươi nổi giận người cai quản
Thì chớ vội vàng rời khỏi chỗ mình
Vì sự mềm mỏng sẽ bao trùm lên
Và sẽ ngăn ngừa được tội lỗi lớn.

5 Một tai họa ta thấy dưới mặt trời
Như một lỗi lầm từ người cai quản.
6 Kẻ dốt nát được đặt chốn cao vời
Người giàu có lại ngồi nơi thấp kém.

7 Ta từng thấy tôi tớ ngồi trên ngựa
Còn quan trưởng đi bộ như bầy tôi.
8 Ai đào hầm sẽ bị sa xuống hố
Kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn thôi.

9 Ai lăn đá sẽ bị đá đè lên
Người bổ củi có khi là nguy hại.
10 Cái rìu cùn mà không mài lưỡi lại
Thì người ta phải rán sức nhiều hơn
Nhưng sự khôn ngoan biết tìm sửa lại.

11 Nếu rắn cắn không cần lời yếm chú
Thì thầy yếm chú có ích gì chăng?
12 Lời từ miệng của người khôn có ơn
Nhưng môi của kẻ dại khờ nuốt nó.

13 Lời từ miệng nó bắt đầu – ngu dại
Và cuối cùng cũng vẫn sự cuồng điên.
14 Dại nói nhiều, không biết điều sẽ xảy
Ai nói cho điều sẽ tới sau mình?

15 Công lao kẻ dại làm cho nó mệt
Vì nó không biết đường đi đến thành.

16 Hỡi xứ, khốn cho mày khi có vua ấu thơ
Và các quan ăn từ lúc buổi sáng.
17 Hỡi xứ, phước cho mày khi có ông vua, là
Dòng cao sang, và quan ăn giờ đúng
Để hồi sức, chứ không phải no nê.

18 Tại tay làm biếng nên trần nhà đổ
Khi buông tay thì đã dột mái nhà.
19 Người ta bày tiệc là để say sưa
Rượu làm cho cuộc đời thêm vui vẻ
Có bạc tiền thì mọi chuyện đều qua.

20 Dù ý nghĩ cũng chớ nguyền rủa vua
Trong phòng ngủ chớ trách người giàu mạnh
Vì chim trời sẽ đồn tiếng ngươi, và
Biến lời ngươi thành những lời có cánh.
 

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 10:43:42

 
 
CỰU ƯỚC: TRUYỀN ĐẠO – TRỌN QUYỂN (Phần 5)

Khuyên làm phước và vui vẻ

XI
1 Hãy thả chiếc bánh của ngươi trên nước
Rồi sau nhiều ngày ngươi lại tìm ra.
2 Cho bảy hoặc tám người đem phân chia
Vì chẳng biết tai nạn nào trên đất.

3 Khi mây đầy nước, nó mưa xuống đất
Nếu cây ngã về hướng nam hay bắc
Ngã về đâu, ở chỗ đó vẫn còn.
4 Ai xem gió không gieo, xem mây không gặt.

5 Ngươi không biết đường gió đi, hay xương cốt
Kết trong bụng người đàn bà mang thai
Cũng vậy, không thể biết việc Chúa Trời
Là Đấng làm nên muôn loài, muôn vật.

6 Trong buổi sáng hãy gieo giống của ngươi
Và buổi chiều chớ để tay nghỉ việc
Vì không biết này hay kia sẽ tốt
Hay chúng sẽ đều tốt đẹp cả hai.

7 Ánh sáng thật dịu êm, và con mắt
Nhìn thấy mặt trời lấy làm vui thích.

8 Nếu có một người được sống lâu năm
Thì hãy để cho người này vui vẻ
Song cũng đừng quên những ngày tối tăm
Vì những ngày ấy có nhiều vô kể.
Phàm việc gì đến – đều là hư không.

Người trẻ tuổi phải hưởng các năm tươi tốt của mình trước khi già chết nhưng chớ quên Đức Chúa Trời

9 Trẻ nhỏ hãy vui trong buổi thiếu niên
Lòng hớn hở khi hãy còn thơ ấu
Hãy đi theo con đường của lòng mình
Và hãy xem những gì mắt yêu dấu.

Nhưng hãy biết rằng vì tất cả ấy
Đức Chúa Trời rồi sẽ đoán xét con.

9 Hãy xua nỗi buồn ra khỏi con tim
Và cái ác khỏi xác thân hãy đuổi
Vì thời thơ ấu và thời trẻ tuổi
Tất cả chỉ là một sự hư không.

XII
1 Buổi ấu thơ hãy nhớ Tạo Hoá mình
Trước khi những ngày gian nan chưa đến
Những ngày mà rồi ngươi sẽ nói rằng:
“Chẳng có gì ta lấy làm thoả mãn”.

2 Một ngày hãy còn chưa tắt ánh sáng
Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao
Đám mây mới sau cơn mưa chưa đến.

3 Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy
Những người mạnh mẽ cũng sẽ cong khom
Người xay cối, vì ít, nên ngừng lại
Kẻ ngó qua cửa sổ mỏi mắt nhòm.

4 Và hai cánh cửa bên đường đóng lại
Tiếng cối xay rồi cũng sẽ lặng im
Tiếng gà gáy làm người ta thức dậy
Và tiếng con gái hát bỗng im lìm.

5 Lúc ấy người ta sợ hãi lên cao
Đi trên đường sẽ vô cùng khiếp sợ
Và sẽ trổ bông những khóm hạnh đào
Cào cào nặng, ước ao không còn nữa.

Vì bấy giờ ngươi đi về nơi ở
Trong ngôi nhà ngươi muôn thuở, muôn đời
Những kẻ đưa tang đi vòng quanh, trên phố.

6 Nhớ Tạo Hoá trước khi dây bạc đứt
Chén vàng tan, bình bên suối vỡ ra
Trước khi gục vào trên giếng bánh xe.

7 Và tro bụi trở về đất như cũ
Còn linh hồn về với Đức Chúa Trời
Là Đấng trước đây ban nó cho người.

8 Kẻ truyền đạo nói:
Hư không của sự hư không!
Thảy đều hư không!

9 Vả lại, vì kẻ truyền đạo là người khôn
Nên cứ dạy tri thức cho dân sự
Ngài rà soát, sắp đặt theo thứ tự
Và cân nhắc rất nhiều câu châm ngôn.

10 Kẻ truyền đạo đã chuyên lo kiếm tìm
Những câu hay, và các lời đã viết
Đều chính trực và là lời chân thật.

11 Lời của người khôn ngoan giống như kim
Các câu châm ngôn như đinh đóng chặt
Từ kẻ chăn chiên duy nhất rao truyền.

12 Con hãy gìn giữ những lời dạy trên
Vì người ta chép nhiều sách chẳng cùng
Đọc nhiều quá - nhọc nhằn cho thân xác.

13 Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời kết:
Kính sợ Chúa và giữ điều răn Ngài
Vì đấy là bổn phận của con người.

14 Vì Đức Chúa Trời đem ra đoán xét
Tất cả mọi việc, dù là kín thầm
Và dù điều thiện hay là điều ác.
 
Hết Truyền Đạo - Ecclesiastes  

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 13:25:10

 
 
TÂN ƯỚC: MA-THI-Ơ. CHƯƠNG 5, 6, 7 (Phần 1)

Bài giảng của Đức Chúa Giê-su trên núi

V
1 Đức Chúa Giê-su thấy đoàn dân đông
Bèn đi xuống núi, và Ngài ngồi xuống
Khi Ngài ngồi thì các môn đồ đến.
2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

3 Phúc cho những kẻ có lòng khó khăn
Vì nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy.
4 Phúc cho những kẻ đang ngồi khóc than
Vì rồi đây họ sẽ được an ủi.

5 Phúc cho những kẻ thùy mị, dịu dàng
Vì rồi đây đất đai dành cho họ.
6 Phúc cho kẻ đói, khát sự công bằng
Vì những kẻ này rồi đây no đủ.

7 Phúc cho những kẻ hay xót thương người
Bởi vì họ sẽ được lòng thương xót.
8 Phúc cho những kẻ có lòng trong sạch
Vì họ sẽ được thấy Đức Chúa Trời.

9 Phúc cho những kẻ làm cho hòa hợp
Vì họ được gọi con Đức Chúa Trời.
10 Phúc cho những kẻ công bình bị bắt
Vì nước thiên đàng của những kẻ này.

11 Khi vì ta, mà người ta mắng nhiếc
Xua đuổi và vu cáo cho các ngươi
Thì các ngươi hãy coi là được phước.
12 Hãy để cho lòng hoan hỉ, hãy vui.

Vì phần thưởng cho các ngươi trên trời
Sẽ rất lớn, bởi vì người ta cũng
Từng bắt đấng tiên tri trước các ngươi.

Các môn đồ như muối và sự sáng

13 Các ngươi là muối mặn của đất đai
Nếu hết mặn, lấy gì cho mặn lại?
Không dùng được, phải quăng đi muối ấy
Muối bị đem chà đạp dưới chân người.

14 Các ngươi là sự sống của thế gian
Thành trên núi không khi nào khuất cả.
15 Không ai thắp đèn mà để dưới thùng
Nhưng trên đế thì sáng cho tất cả.

16 Sự sáng các ngươi hãy soi như vậy
Soi sự sáng này trước mặt mọi người
Để việc tốt lành người ta sẽ thấy
Và ngợi khen Cha các ngươi trên trời.

Luật pháp và lời tiên tri

17 Các ngươi đừng nghĩ rằng ta đi đến
Để phá luật pháp hay lời tiên tri
Mà ta đến đây để làm cho trọn.

18 Vì ta nói thật lòng với các ngươi
Một khi chưa qua đi trong đất trời
Thì trong luật pháp chưa một nét, chấm
Chưa qua đi, một khi chưa làm trọn.

19 Ai phạm dù nhỏ, trong những điều răn
Thì bị xưng nhỏ trong nước thiên đàng
Còn ai giữ, dạy những điều răn ấy
Sẽ được xưng lớn trong nước thiên đàng.

20 Vì vậy, ta phán cho các ngươi rằng
Nếu sự công bình các ngươi không hơn
Sự công bình của các thầy thông giáo
Thì các ngươi không vào nước thiên đàng.

21 Các ngươi đã nghe lời phán xưa rằng:
Ngươi chớ giết một ai, và rằng
Kẻ giết người sẽ bị tòa xử án.
22 Còn ta lại phán cho các ngươi rằng:

Hễ ai giận dữ người anh em mình
Thì kẻ đó đáng bị tòa xử án
Và ai mắng người anh em mình rằng:
Ra-ca, thì đáng bị tòa xử án.

Ai mắng anh em mình là đồ điên
Thì đáng bị lửa địa ngục thiêu bỏng.

23 Khi ngươi đem dâng lễ trước bàn thờ
Mà nhớ rằng người anh em thù nghịch.
24 Thì hãy để lễ vật đó, quay về
Giảng hòa xong rồi mới lên dâng tiếp.

25 Hãy hòa giải ngay với kẻ nghịch thù
Một khi còn đi trên đường với họ
Kẻo họ nộp ngươi cho quan án đó
Quan án đem ngươi giao nộp nhà tù.

26 Ta nói thật: ngươi trả thiếu một đồng
Thì ngươi không thể nào ra tù được.

27 Các ngươi đã từng nghe lời phán rằng
Với người xưa: “Chớ phạm tội tà dâm!”
28 Song các ngươi hãy nghe lời ta phán:
Hễ ngó đàn bà mà dậy lòng ham
Thì tội tà dâm trong lòng đã phạm.

29 Nếu mắt phải xui cho ngươi lầm lạc
Thì hãy móc mà quẳng nó cho xa
Thà một phần thân thể ngươi chịu hư
Còn hơn cả thân thể vào địa ngục.

30 Nếu tay phải xui cho ngươi lầm lạc
Thì hãy chặt mà liệng nó cho xa
Thà một phần thân thể ngươi chịu hư
Còn hơn cả thân thể vào địa ngục.

31 Lại có nói: nếu ai để vợ mình
Thì đưa cho vợ cái tờ ly dị.
32 Song ta phán cùng các ngươi rằng
Ai không vì cớ ngoại tình để vợ

Là làm cho vợ thành người tà dâm
Và ai cưới người đàn bà bị để
Thì người này cũng phạm tội tà dâm.

33 Các ngươi còn nghe lời phán xưa rằng:
“Chớ thề dối, nhưng giữ vẹn thề mình”
Song các ngươi hãy nghe lời ta phán:
34 Đừng thề thốt điều gì với trời xanh
Vì một điều, đó là ngôi của Chúa.

35 Các ngươi cũng đừng chỉ đất mà thề
Bởi vì đất là bệ chân của Chúa
Đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề
Bởi vì thành là của vua lớn đó.

36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề
Vì ngươi không thể, dù một sợi tóc
Làm cho trắng ra hay thành đen được.

37 Nhưng mà lời của các ngươi sẽ là:
“Có, có”, “không, không”, còn điều thêm nữa
Là do lời từ quỉ dữ mà ra.

38 Các ngươi từng nghe có lời phán rằng:
“Mắt đền mắt, còn răng phải đền răng”
39 Song ta nói: chớ đối đầu kẻ dữ
Ai vả má này đưa má kia luôn.

40 Ai muốn kiện ngươi để lột áo ngắn
Hãy để người ta lấy áo dài luôn.
41 Ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường
Thì hãy đi với người ta hai dặm.

42 Ai xin của ngươi thì hãy đem cho
Ai muốn mượn của ngươi, đừng từ chối.

43 Các ngươi từng nghe có lời phán rằng:
“Hãy yêu người gần, ghét người thù nghịch”
44 Song ta nói cùng với các ngươi rằng
Hãy yêu kẻ thù, cầu cho người bắt.

45 Và các ngươi rồi sẽ được làm con
Của Cha trên trời, bởi Ngài sai khiến
Mặt trời soi cho cả ác, cả thiện
Làm mưa cho độc ác lẫn công bình.

46 Vì nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình
Thì phần thưởng cho các ngươi đâu có
Kẻ thu thuế há chẳng làm như thế?
47 Và chỉ tiếp đãi người anh em mình

Thì điều này chẳng có gì là lạ
Người ngoại đạo há chẳng làm như thế?
48 Nên các ngươi hãy trọn vẹn đủ đầy
Như Cha các ngươi trọn vẹn trên trời.
 

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 13:40:20

 
 
TÂN ƯỚC: MA-THI-Ơ. CHƯƠNG 5, 6, 7 (Phần 2)

Sự bố thí, cầu nguyện và ăn chay

VI
1 Đừng ban ơn huệ trước mặt mọi người
Bằng không, chẳng được Cha thưởng trên trời.
2 Khi bố thí đừng thổi kèn trước mặt
Như bọn giả nhân đã làm ngoài trời

Và trong nhà hội để được tôn kính
Quả thật, ta nói cùng với các ngươi
Bọn đó đã được phần của mình rồi.

3 Khi bố thí đừng cho tay phải ngươi
Biết tay trái làm việc gì hết cả.
4 Để sự bố thí của ngươi kín kẽ
Cha thấy kín đáo sẽ thưởng cho ngươi.

5 Khi các ngươi cầu nguyện thì chớ làm
Như bọn giả nhân nguyện cầu, vì họ
Cầu trong nhà hội, cầu ngoài đường phố
Hầu cho thiên hạ thấy việc họ làm.

Quả thật, ta nói cùng với các ngươi
Bọn đó đã được phần của mình rồi.

6 Khi cầu nguyện vào phòng mình, và ngươi
Đóng cửa lại, cầu Cha nơi kín đó
Cha là Đấng nhìn ra nơi kín kẽ
Ngài sẽ ban ơn và thưởng cho ngươi.

7 Khi các ngươi cầu nguyện thì chớ dùng
Những lời lặp vô ích như người ngoại
Họ tưởng nhiều lời sẽ được nghe chăng.

8 Vậy, các ngươi đừng như họ lắm lời
Vì Cha biết điều các ngươi cần đến
Trước khi các ngươi chưa cầu xin Ngài.
9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vầy:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời!
Danh Cha được thánh
10 Nước Cha được đến
Ý cha được nên, ở đất như trời!

11 Xin cho chúng tôi đồ ăn đủ ngày
12 Và xin tha tội lỗi cho chúng tôi
Như chúng tôi cũng sẽ tha tội lỗi
Cho những kẻ phạm nghịch cùng chúng tôi.

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ
Mà hãy cứu chúng tôi khỏi điều dữ!
Bởi Ngài là vương quốc, là quyền lực
Là vinh quang muôn thuở. Amen!”

14 Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta
Thì cho các ngươi Cha trên trời tha thứ.
15 Song nếu không tha lỗi cho người ta
Thì cho các ngươi Cha không tha thứ.

16 Khi các ngươi ăn chay chớ buồn phiền
Như bọn giả nhân vì họ nhăn mặt
Để cho mọi người biết họ kiêng ăn
Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng
Bọn đó phần thưởng của mình đã được.

17 Hãy xức dầu trên đầu khi ăn chay
Và rửa mặt, cho người không nhận thấy
18 Rằng ngươi ăn chay, nhưng chỉ Cha ngươi
Là Đấng ở nơi kín nhiệm nhìn thấy.

Và Cha ngươi trong chỗ kín nhiệm ấy
Sẽ nhìn ra và sẽ thưởng cho ngươi.

19 Các ngươi đừng chứa của cải dưới đất
Nơi có sâu mối, kẻ trộm lấy mất
20 Mà hãy cất của cải ở trên trời
Nơi không sâu mối và không trộm cắp.

21 Vì một điều: của cải cất ở đâu
Thì lòng ngươi sẽ hướng về nơi đó.

22 Con mắt là ngọn đèn của thân thể
Nếu mắt ngươi sáng thì thân thể ngươi
23 Sẽ được sáng tỏ, nhưng nếu mắt ngươi
Mà xấu thì sẽ tối tăm thân thể.

Nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm
Thì tối tăm này sẽ lớn vô cùng!

Sự lo lắng

24 Chẳng ai làm được tôi cho hai chủ
Vì trọng người kia mà ghét người này
Các ngươi không thể làm tôi Chúa Trời
Mà lại còn làm tôi Ma-môn nữa.

25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng
Đừng vì sự sống mà lo đồ ăn
Đừng vì thân thể mà lo đồ mặc
Sự sống há chẳng quí hơn đồ ăn?
Thân thể há chẳng quí hơn áo quần?

26 Các ngươi hãy nhìn những con chim trời
Chẳng có kho tàng, không cần gieo gặt
Mà chim vẫn có Cha trên trời nuôi
Các ngươi há chẳng quí hơn chim chóc?

27 Và lại, có ai dù lo lắng thế
Làm cho đời dài thêm một khắc không.
28 Còn các ngươi đi lo sắm áo quần
Hãy xem trên đồng những bông hoa huệ

Hoa không khó nhọc, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng mà ta phán cùng các ngươi rằng
Vua Solomon dù rất giàu sang
Vẫn không mặc đẹp như loài hoa đó.

30 Hỡi những kẻ ít đức tin! Loài cỏ
Là giống nay còn sống, mai bỏ lò
Ấy thế mà Đức Chúa Trời vẫn cho
Chúng mặc đẹp, thì các ngươi, không lẽ!

31 Vậy nên các ngươi chớ lo lắng hỏi:
“Chúng ta ăn gì? uống gì? mặc gì?”
32 Vì người ngoại vẫn đi tìm, và Cha
Ở trên trời biết các ngươi cần tới.

33 Nhưng trước hết hãy lo đi tìm kiếm
Nước Đức Chúa Trời và sự công bình
Còn mọi điều rồi Ngài sẽ cho thêm.
34 Về ngày mai, hãy nhớ, đừng lo lắng

Vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai
Khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Sự đoán xét

VII
1 Các ngươi hãy đừng đoán xét người nào
Để rồi khỏi bị ngươi ta xét đoán.
2 Vì ngươi đoán xét người ta ra sao
Cũng như vậy mà người ta xét đoán.

Các ngươi lường cho người ta mức nào
Thì người ta lường lại cho mức ấy.
3 Ngươi thấy rác trong mắt anh em, sao
Không nhìn thấy cây trong mắt mình vậy?

4 Sao ngươi dám nói với người anh em:
“Để tôi lấy trong mắt anh cái rác”
Khi chính ngươi có cây nằm trong mắt?
5 Kẻ giả nhân! Lấy cây trong mắt mình
Sau mới nhìn thấy để mà lấy rác.

Các lời khuyên bảo khác

6 Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng
Quẳng ngọc trai của mình trước mặt lợn
Kẻo nó giẫm đạp ngọc trai dưới chân
Rồi quay lại với các ngươi nó cắn.

7 Hãy xin – sẽ được, hãy tìm – sẽ gặp
Và hãy gõ cửa – người sẽ mở cho.
8 Vì hễ ai xin sẽ được người cho
Và ai đi tìm thì người đó gặp
Ai đi gõ cửa – cửa sẽ mở ra.

9 Trong các ngươi có ai là kẻ, mà
Con mình xin bánh lại đem cho đá?
10 Hay cho rắn, khi con mình xin cá?

11 Vậy thì các ngươi là kẻ xấu, mà
Còn biết cho con cái mình vật tốt
Huống hồ Đấng ở trên trời là Cha
Lại không cho kẻ cầu xin vật tốt.

12 Hễ điều chi mà ngươi muốn người ta
Làm cho mình thì cũng làm cho họ
Vì ấy là luật pháp, là tiên tri.

13 Hãy đi vào cửa hẹp, vì cửa rộng
Đường thênh thang dẫn đến sự tiêu điều
Và người đi trên đường ấy có nhiều.

14 Bởi vì cửa hẹp và con đường chật
Dẫn đến sự sống, kẻ tìm ra ít.

Bởi việc làm nhận biết tiên tri giả

15 Hãy coi chừng những tiên tri giả dối
Đội lốt chiên đi đến với các ngươi
Nhưng bên trong, thực ra là chó sói.
16 Theo quả nó mà nhận ra, các ngươi

Vì ai hái nho nơi bụi cây gai
Hay trái vả từ bụi chôm kinh cước.
17 Vì hễ cây tốt thì sinh trái tốt
Còn cây xấu thì trái nó cũng tồi.

18 Cây tốt chẳng sinh ra được trái tồi
Mà cây xấu không thể sinh trái tốt.
19 Hễ cây nào chẳng sinh ra trái tốt
Thì chặt cây, vứt đống lửa cho rồi.
20 Vậy, các ngươi theo trái mà nhận biết.

21 Chẳng phải cứ kẻ nói với ta rằng:
“Lạy Chúa” thì được vào nước thiên đàng
Nhưng chỉ kẻ làm theo ý Cha muốn.
22 Ngày đó nhiều kẻ nói với ta rằng:

“Lạy Chúa, Lạy Chúa” chúng tôi chẳng từng
Nhân danh Chúa lời tiên tri đã nói?
Nhân danh Chúa đã tiệt trừ ma quỉ?
Nhân danh Chúa làm nhiều phép thần thông?

23 Thì khi đó ta phán cùng họ rằng:
“Chưa bao giờ các ngươi ta biết đến
Hãy lui khỏi ta, những kẻ ác gian”.

Cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời

24 Kẻ nào nghe và làm theo lời ta
Giống như người khôn xây nhà trên đá.
25 Dù nước chảy, dù gió táp mưa sa
Nhưng không sập vì nhà xây trên đá.

26 Kẻ nào nghe, không làm theo lời ta
Giống người dại cất nhà mình trên cát.
27 Khi mưa sa, nước chảy, gió xô nhà
Thì hư hại rất nhiều và đổ sập.
 
  

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 20.02.2008 13:48:38

 
 
TÂN ƯỚC: LU-CA. CHƯƠNG 6

Những lời dạy của Đức Chúa Giê-su

20 Phúc cho các ngươi hiện đang nghèo khó
Vì nước Chúa Trời thuộc về các ngươi!
21 Phúc cho các ngươi hiện đang đói khổ
Vì rồi các ngươi sẽ được đủ đầy!

Phúc cho các ngươi hiện đang khóc lóc
Vì rồi các ngươi sẽ được mừng vui!
22 Phúc cho các ngươi bị người căm ghét
Đuổi mắng, nhiếc móc, bỏ tên các ngươi!

23 Đến ngày đó, hãy nhảy nhót mừng vui
Vì phần thưởng ở trên trời lớn lắm
Tổ phụ đã dành đãi đấng tiên tri.

24 Song thật khốn nạn cho các ngươi, là
Người giàu có – đã nhận về an ủi!
25 Khốn cho các ngươi là kẻ đương no
Bởi vì các ngươi rồi đây sẽ đói!

Khốn cho các ngươi là kẻ đang cười
Vì rồi đây để tang và khóc đấy!
26 Khi mọi người khen, khốn cho các ngươi
Tổ phụ với giả tiên tri cũng vậy!

27 Nhưng các ngươi là người nghe, ta nói:
Các ngươi hãy yêu kẻ thù của mình
Hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình.
28 Hãy cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình
Kẻ rủa mình cũng chúc phúc như vậy.

29 Nếu ai vả ngươi vào má bên này
Hãy đưa luôn má bên kia cho họ
Còn ai giật của ngươi chiếc áo ngoài
Thì hãy đưa luôn áo trong, đừng giữ.

30 Hễ có ai xin thì hãy đem trao
Và ai chiếm đoạt thì đừng đòi lại.
31 Muốn người ta làm cho mình thế nào
Thì hãy làm cho người ta thế ấy.

32 Nếu các ngươi chỉ yêu kẻ yêu mình
Thì ơn chi? Kẻ lỗi lầm cũng vậy
33 Chỉ làm ơn cho kẻ làm ơn mình
Thì ơn chi? Kẻ lỗi lầm cũng vậy.

34 Cho ai mượn mong trả, thì ơn chi?
Lầm lỗi cũng cho kẻ lầm lỗi mượn
Rồi bấy nhiêu sẽ đầy đủ nhận về.

35 Nhưng các ngươi hãy yêu lấy kẻ thù
Chớ ngã lòng, hãy làm ơn, cho mượn
Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn
Và sẽ làm con của Đấng Trên Xanh
Ngài bao dung cả kẻ ác, vong ân.

36 Hãy thương xót như Cha hay thương xót.

37 Đừng đoán xét ai cho khỏi bị xét đoán
Đừng lên án ai cho khỏi bị lên án
Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.
38 Hãy đem cho, và người sẽ cho mình.

Họ lấy đấu lớn lắc cho đầy tràn
Vào trong lòng cho các ngươi giao đủ
Vì các ngươi lường mức nào cho họ
Theo mức kia họ lường lại cho bằng.

39 Ngài phán cùng họ một thí dụ rằng:
Kẻ mù có thể dắt kẻ mù chăng?
Há cả hai chẳng cùng lăn xuống hố?

40 Trò hơn thầy là chuyện không hề có
Nhưng trò hoàn thiện sẽ bằng thầy mình.
41 Ngươi thấy rác trong mắt anh em mình
Sao không thấy cây trong mắt ngươi đó?

42 Sao ngươi nói được với người anh em:
Để tôi lấy trong mắt anh cái rác
Mà ngươi không thấy cây trong mắt mình?
Hãy lấy cây ra khỏi mắt mình trước
Rồi mới lấy rác trong mắt anh em.

43 Cây không tốt nếu cây sinh trái xấu
Cây không xấu nếu cho trái tốt lành.

44 Vì nhận ra cây theo trái của cây
Không hái được vả từ bụi cây gai
Hay hái được nho từ chôm kinh cước.

45 Người tốt trong lòng phát ra điều tốt
Kẻ xấu trong lòng điều xấu phát ra
Miệng nói ra vì trong lòng đầy ắp.
46 Sao gọi: Chúa! Chúa! mà không nghe ta?

47 Ta chỉ cho kẻ nào đến cùng ta
Nghe lời, làm theo, với ai sẽ giống.
48 Kẻ ấy giống như một người xây nhà
Đào đất cho sâu, xây nền đá vững.

Nước tràn lan, dù cho dòng nước mạnh
Xô vào nhà nhưng xô động được đâu
Vì ngôi nhà đã được xây chắc chắn.

49 Còn kẻ nghe lời mà không làm theo
Giống như người xây nhà không có móng
Khi dòng nước xô vào nhà thật mạnh
Nhà đổ tức thì và hư hại lớn lao.
   

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 05.10.2010 10:01:57
TÂN ƯỚC. THƯ GỬI TÍN HỮU CÔ-RINH-TÔ. CHƯƠNG 13
 
1Giá như tôi nói được nhiều thứ tiếng
Của loài người và của cả thiên thần
Mà trong tôi không có lòng yêu mến
Thì tôi chỉ là não bạt leng keng.
 
2Giá như tôi được ơn nói tiên tri
Biết những cao siêu, biết nhiều bí ẩn
Hay tôi có thể dời non lấp biển
Nhưng thiều tình yêu tôi chẳng là gì.
 
3Giá như tôi có đem cả gia tài
Ra bố thí, hay xác thân thiêu đốt
Nhưng tình yêu lòng tôi không có được
Thì cũng hư không, vô ích mà thôi.
 
4Tình yêu thương thì nhẫn nhục, bao dung
Không vênh vang, không tự đắc, ghen tuông
5Không tư lợi, không làm điều bất chính
Không giận dữ, không chia rẽ thù hằn.
 
6Thấy điều gian ác tình yêu không mừng
Nhưng tình vui khi thấy điều chân thật
7Tình yêu thương sẵn sàng tha thứ hết
Tin tất cả và chịu đựng đến cùng.
 
8Tình yêu thương không bao giờ lụi tàn
Dù lời tiên tri rồi cũng hư không
Dù bao ngôn ngữ đến ngày chấm dứt
Dù cho hiểu biết rồi cũng về không.
 
9Vì chưng hiểu biết thì chỉ có ngần
Và ơn tiên tri cũng là có hạn
10Bởi một khi sự vẹn toàn đi đến
Thì cái có ngần có hạn về không.
 
11Thuở ấu thơ tôi nói như trẻ con
Tôi nghĩ suy, hiểu biết như trẻ con
Nhưng sau này tôi trở thành người lớn
Tôi bỏ lại những gì là trẻ con.
 
12Giờ tôi thấy mờ như trong tấm gương
Nhưng mai sau tôi sẽ nhìn đối diện
Giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn
Nhưng mai này tôi sẽ biết nhiều hơn.
 
13Giờ có lòng tin, có hy vọng, yêu thương
Nhưng yêu thương to lớn hơn tất cả.
 
 
TÂN ƯỚC: BA LÁ THƯ CỦA GIĂNG
GIĂNG – LÁ THƯ THỨ NHẤT (Phần 1)
 
Lời chứng của Giăng
 
I
 
1 Điều có từ trước tiên chúng tôi đã nghe
Đó là điều mắt chúng tôi đã ngắm
Điều chúng tôi đã ngẫm, tay đã sờ
Đó chính là Lời về sự sống.
 
2 Vì sự sống hiện ra, chúng tôi đã thấy
Đang chứng kiến và đang rao truyền
Cho anh em, sự sống ấy muôn năm
Ở Chúa Cha mà chúng tôi đã lấy.
 
3 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe
Để anh em cùng chúng tôi giao tiếp
Vì chúng tôi giao tiếp cùng Chúa Cha
Và con Ngài – Đức Giê-su Christ.
 
4 Chúng tôi viết cho anh em điều này
Để cho mừng vui trọn vẹn, đủ đầy.
 
Sự giao tiếp với Đức Chúa Trời và sự tha tội bởi Đấng Christ
 
5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi
Nghe ở Ngài và chúng tôi tuyên bố
Rằng Đức Chúa Trời là sự sáng tỏ
Ở trong Ngài chẳng có tối tăm đâu.
 
6 Nếu ta nói rằng với Ngài giao tiếp
Mà ta còn đi trong sự tối tăm
Ấy là ta nói dối, và không làm
Là nói dối, không làm theo lẽ thật.
 
7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sáng tỏ
Cũng như ở trong sáng tỏ, chính Ngài
Thì anh em giao tiếp cùng chúng tôi
Máu của Ngài rửa lỗi lầm ta đó.
 
8 Nếu ta nói: không lỗi lầm chi hết
Là ta dối mình và không sự thật.
 
9 Còn nếu chúng ta xưng tội của mình
Thì Ngài tin tưởng và Ngài công bình
Để tha thứ cho chúng ta tội lỗi
Và làm cho ta sạch điều gian dối.
 
10 Nhược bằng chúng ta nói mình vô tội
Ấy là chúng ta cho Ngài nói dối
Và lời của Ngài không ở trong ta.
 
II
 
1 Hỡi các con bé mọn của ta
Cho các con những điều này ta viết
Để các con không lỗi lầm chi hết
Nếu có ai phạm tội thì chúng ta
 
Có Đấng cầu thay ở Đức Chúa Cha
Là Đức Chúa Giê-su Christ
Tức là Đấng công bằng hơn hết.
2 Chính Ngài làm lễ chuộc tội cho ta
 
Không chỉ tội lỗi chúng ta đâu, mà
Cũng vì tội lỗi cả trần gian nữa.
 
Ai nhận biết Đức Chúa Giê-su thì giữ các điều răn Ngài
 
3 Sao chúng ta biết ta đã biết Ngài
Ấy là bởi điều răn ta giữ lại.
4 Kẻ nào nói: Ta đã biết Ngài
Mà không giữ điều răn là nói dối
Lẽ thật quyết không ở trong người ấy.
 
5 Nhưng ai giữ lại lời phán của Ngài
Thì lòng yêu Chúa trọn trong người ấy
Bởi chúng ta biết mình ở trong Ngài
6 Ai nói ở trong Ngài, phải làm theo Ngài vậy.
 
Lòng yêu thương đối với anh em
 
7 Hỡi những người rất yêu dấu của ta
Ấy chẳng phải là điều răn mới
Mà điều răn cũ đã từng nhận lấy
Điều răn này anh em đã từng nghe.
 
8 Song ta viết ra điều răn mới nữa
Điều chân thật trong Chúa, trong anh em
Là bởi vì rằng cái sự tối tăm
Đã tan rồi, sự sáng giờ sáng tỏ.
 
9 Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng
Mà ghét anh em là trong sự tối tăm.
10 Còn ai yêu mến anh em của mình
Thì người đó đang ở trong sự sáng
Nơi chẳng có điều chi gây vấp phạm.
 
11 Nhưng ai ghét người anh em của mình
Thì ở trong tối tăm, làm những việc
Cũng tối tăm, và không thể biết
Mình đi đâu vì mù bởi tối tăm.
 
Ba hạng tuổi
 
12 Hỡi các con bé mọn của ta
Ta viết cho các con vì tội lỗi
Của các con nhờ danh Chúa được tha.
13 Và tôi viết cho các ông, phụ lão
 
Vì các ông đã biết Đấng có từ
Lúc ban đầu. Hỡi những người trẻ tuổi
Ta viết cho các ngươi, là bởi vì
Vì các ngươi đã vượt qua ma quỉ.
 
14 Hỡi con trẻ, ta viết cho các con
Vì các con đã biết rồi Đức Chúa.
Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông
Vì biết Đấng lúc ban đầu đã có.
 
Ta đã viết cho các ngươi, tuổi trẻ
Viết cho các ngươi vì các ngươi mạnh mẽ
Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi
Và các ngươi đã thắng được ma quỉ.
 
Lòng yêu thế gian với lòng yêu Đức Chúa Trời
 
15 Chớ yêu thế gian và vật ở thế gian
Bởi yêu thế gian, tình yêu Chúa chẳng còn.
 
16 Vì tất cả mọi sự nơi trần thế
Như ham mê xác thịt, mắt mê-tham
Hay kiêu ngạo, đều chẳng từ Đức Chúa
Mà chỉ sinh ra ở cõi trần gian.
 
17 Nhưng sự tham lam, dục vọng của người trần
Những thứ này đều đi qua tất cả
Song những ai vẫn làm theo ý Chúa
Còn đến đời đời, còn đến muôn năm.
 
Những kẻ địch lại Đấng Christ
 
18 Hỡi các con cái ta, hỡi các con
Giờ cuối là đây, các con nghe nói
Rằng kẻ địch Chúa Giê-su phải tới
Giờ có nhiều kẻ chống Chúa Giê-su
Vì thế chúng ta biết là giờ cuối.
 
19 Chúng ở giữa ta, nhưng về ta chẳng thuộc
Vì nếu thuộc về thì đã ở cùng ta
Song điều đó xảy ra, và ta biết
Rằng những kẻ này không thuộc về ta.
 
20 Về phần các con, các con của ta
Đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh
Thì các con đã biết rồi mọi chuyện
Ta viết cho các con là chẳng phải vì
 
21 Lẽ sự thật các con không hề biết
Nhưng vì lẽ thật các con đã biết:
Dối trá nào từ lẽ thật mà ra.
22 Ai nói dối là chối Chúa Giê-su
 
Là chối từ Đấng Giê-su Christ
Đối với Chúa người ấy là kẻ địch
Là chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
23 Vì chối Con thì Cha cũng không còn.
 
24 Điều đã nghe phải ở trong các con
Nếu điều các con đã nghe lúc ấy
Vẫn trong mình thì các con cũng sẽ
Cả ở trong Cha và ở trong Con.
 
25 Lời hứa của mình mà Ngài đã hứa
Ấy là sự sống muôn đời, muôn thuở.
 
26 Ta viết cho các con những điều này
Chỉ về những kẻ dối lừa con đó.
27 Phần các con đã xức dầu nơi Chúa
Vẫn trong mình, không cần đến một ai
 
Dạy cho mình, song vì sự xức dầu
Của Ngài dạy cho các con mọi việc
Mà chuyện ấy không dối gian, là thật
Thì các con hãy ở lại trong Ngài.
 
28 Hỡi các con ta, hãy ở trong Ngài
Để cho vững lòng nếu Ngài hiện đến
Để cho chúng ta không hề hổ thẹn
Quăng xa Ngài khi Ngài ngự đến đây.
 
29 Ví các con biết công bằng là Ngài
Thì hãy biết rằng ai theo sự ấy
Là kẻ bởi Ngài mà sinh ra vậy.

phuongthao02
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2007
RE: KINH THÁNH_Diễn thơ - 06.10.2010 12:49:34
TIẾP LÁ THƯ THỨ NHẤT
 
Sự trông cậy và sự thanh sạch của con cái Đức Chúa Trời
 
III


1 Các con hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ
Cho chúng ta sự yêu thương nhường nào
Để ta được xưng con Đức Chúa Trời
Và chúng ta quả là con Ngài đó.

 
Thế gian vì thế chẳng biết chúng ta
Bởi vì họ về Ngài không biết rõ.

 
2 Hỡi các con, những người rất yêu dấu
Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời
Nhưng thế nào thì chưa rõ một ai
Bởi vì điều này chưa ai hiểu thấu.

 
Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến
Thì chúng ta cũng sẽ giống như Ngài
Vì sẽ thấy Ngài như vậy xưa nay.

 
3 Ai hy vọng thì trong lòng thanh sạch
Và cũng thanh sạch như bởi chính Ngài.
4 Còn phạm tội và lầm lỗi những ai
Thì lỗi lầm chính là điều trái luật.

 
5 Và các con biết Đức Giê-su Christ
Đã hiện ra để cất tội lỗi đi
Rằng trong Ngài không có tội lỗi gì.

 
6 Ai ở trong Ngài thì không lầm lỗi
Ai phạm lỗi không hiểu, không thấy Ngài.

 
7 Hỡi các con bé nhỏ, hỡi các con
Các con chớ để cho ai lừa dối
Ai sự thật là kẻ công bình vậy
Cũng giống như chính Chúa là công bình.

 
8 Thuộc về ma quỉ những kẻ lỗi lầm
Vì ma quỉ tự ban đầu phạm tội
Chính vì thế con Chúa Trời đã tới
Đặng việc làm của ma quỉ phá tan.

 
9 Ai người sinh ra bởi Đức Chúa Trời
Thì người đó không thể nào phạm tội
Hạt giống Chúa trong người nên không lầm lỗi
Bởi vì sinh ra từ Đức Chúa Trời.

 
10 Bởi thế, người ta nhận ra con cái
Của quỉ ma và của Đứa Chúa Trời:
Ai không làm điều thật, không thuộc về Ngài
Và kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.

 
Tình yêu anh em của con cái Đức Chúa Trời
 
11 Vả, lời rao truyền các con nghe lúc đầu ấy
Là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

 
12 Chớ như Ca-in, kẻ đã giết em mình
Tại vì sao người em mình đem giết?
Bởi việc làm của Ca-in là ác
Còn việc làm người em là công bình.

 
13 Hỡi anh em, chớ lấy làm ngạc nhiên
Nếu thiên hạ với anh em ghen ghét.
14 Chúng ta biết mình vượt qua cái chết
Vào cuộc đời vì yêu anh em mình.

 
Còn ai chẳng yêu người anh em mình
Thì người đó đang nằm trong cái chết.
15 Tất cả những ai anh em mình ghen ghét
Thì kẻ đó chính là kẻ giết người.

 
Anh em biết rằng những kẻ giết người
Sự sống đời đời trong họ không hề có.

 
16 Bởi đó chúng ta nhận biết yêu thương
Là Chúa vì ta bỏ vào sự sống
Ta cũng nên bỏ vì anh em mình.

 
17 Nếu những ai có của cải ở đời
Và nhìn thấy anh em mình nghèo túng
Mà người đó tấm lòng mình giấu kín
Thì có chăng lòng yêu Đức Chúa Trời?

 
Sự tin chắc của con cái Đức Chúa Trời
 
18 Hỡi các con bé nhỏ của ta ơi
Chớ nói mến yêu bằng lời, bằng lưỡi
Mà bằng việc làm của lẽ thật thôi.

 
19 Theo đó, ta biết thuộc về lẽ thật
Và ta an lòng ở trước mặt Ngài.
20 Vì nếu lòng trách thì Đức Chúa Trời
Lớn hơn lòng ta, biết tất mọi chuyện.

 
21 Hỡi những người yêu dấu của ta ơi
Ví bằng lòng của ta không xét đoán
Thì chúng ta có lòng rất bạo dạn
Đặng cho ta đến gần Đức Chúa Trời.

 
22 Và điều cầu xin nhận được từ Ngài
Bởi chúng ta giữ các điều răn ấy
Và làm những gì cho đẹp ý Ngài.

 
23 Mà điều răn là phải tin con Ngài
Tức là tin Đấng Giê-su Christ
Và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau
Như lời truyền dạy mà ta đã biết.

 
24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài, thì
Ở trong Chúa và Chúa trong người ấy
Chúng ta biết Ngài trong lòng ta đấy
Nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho.

 
Phải thử các thần
 
IV
1 Người dấu yêu! Chớ tin hết mọi thần
Mà hãy thử có phải từ Đức Chúa
Bởi có rất nhiều những tiên tri giả
Nhiều tiên tri giả dối chốn trần gian.

 
2 Bởi điều này phải nhận biết Thánh Linh
Của Chúa Trời, phàm thần nào xưng Chúa
Giê-su lấy xác thịt ra đời, thần đó
Đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời.

 
3 Còn không xưng Chúa Giê-su là thần
Không phải từ Đức Chúa Trời, không phải
Đó là thần của địch đang chống lại
Đấng Christ hiện đã ở trần gian.

 
4 Hỡi các con bé bỏng, hỡi các con
Chính các con là thuộc về Đức Chúa
Đã thắng họ, trong các con đang ở
Đấng lớn hơn những kẻ ở trần gian.

 
5 Họ là những kẻ thuộc về trần gian
Nói chuyện trần nên trần gian nghe họ.

 
6 Chúng ta những kẻ thuộc về Đức Chúa
Ai biết Chúa Trời kẻ đó nghe ta.

 
Còn những ai chẳng hề nghe chúng ta
Kẻ đó về Đức Chúa Trời không thuộc
Chính vì thế chúng ta cần nhận biết
Thần sai lầm, thần chân thật cho ta.

 
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta là nguồn cội lòng chúng ta yêu Chúa và anh em
 
7 Hỡi người rất yêu dấu của ta ơi
Chúng ta hãy cùng yêu nhau đi nhé
Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa
Kẻ nào yêu sẽ nhìn biết Chúa Trời.

 
8 Ai không yêu sẽ không biết Chúa Trời
Bởi Đức Chúa là lòng yêu thương đó.

 
9 Yêu chúng ta trong điều này sáng tỏ
Đức Chúa đã sai Con Một của Ngài.

 
10 Này sự yêu thương hãy ở lại đây
Ấy chính là ta đã yêu Đức Chúa
Ngài yêu thương chúng ta thì đã rõ
Chuộc tội cho ta làm lễ Con Ngài.

 
11 Hỡi kẻ dấu yêu, nếu Đức Chúa Trời
Đã yêu thương lũ chúng ta nhường ấy
Thì chúng ta hãy cùng yêu nhau vậy.

 
12 Chưa từng có ai thấy Đức Chúa Trời
Nhưng nếu ta yêu nhau thì Đức Chúa
Đức Chúa Trời trong lòng ta sẽ ở
Và trong ta tình trọn vẹn với Ngài.

 
13 Ta trong Ngài và Ngài ở trong ta
Ban cho chúng ta Thánh Linh của Chúa.

 
14 Ta chứng kiến thấy rằng  Đức Cha Chúa
Sai Chúa Con làm Cứu-Chúa thế gian.

 
15 Hễ có ai xưng Đức Chúa Giê-su
Là con Chúa Trời thì trong người đó
Có Chúa Trời và trong Ngài sẽ ở.

 
16 Chúng ta biết và tin sự yêu thương
Tình yêu thương đối với ta của Chúa
Đức Chúa Trời chính là yêu thương đó
Ta trong Ngài là trong sự yêu thương.

 
17 Chính điều này mà trong sự yêu thương
Cho tình yêu được trở thành trọn vẹn
Cho ta bạo dạn trong ngày xét đoán
Chúa thế nào, ta vậy trên thế gian.

 
18 Trong tình yêu không có sợ hãi, nhưng
Tình trọn vẹn sẽ xua đi nỗi sợ
Bởi vì sợ hãi chính là đau khổ
Kẻ nhát gan không trọn vẹn trong tình.

 
19 Ta yêu Chúa vì Chúa yêu ta trước.
 
20 Ai người nói rằng yêu Đức Chúa Trời
Mà ghét anh em mình là nói dối
Vì không yêu người anh em nhìn thấy
Thì làm sao yêu không thấy Chúa Trời?

 
21 Ta đã từng nhận được điều răn này:
Ai yêu Chúa là yêu anh em vậy!

 
Đức tin trong Đấng Christ được lập lên trên lời chứng của Đức Chúa Trời
 
V
1 Đức Giê-su là Đấng Christ, ai tin
Thì người đó do Chúa Trời sinh hạ
Ai yêu Chúa Trời – là Đấng sinh thành
Thì cũng yêu người sinh ra bởi Chúa.

 
2 Ta biết rằng ta yêu Con Chúa Trời
Khi ta yêu Ngài và điều răn giữ trọn.

 
3 Vì đó chính là lòng ta yêu mến
Đức Chúa Trời và giữ điều răn kia
Điều răn của Ngài chẳng phải nặng nề.

 
4 Vì hễ sự gì sinh từ Đức Chúa
Sẽ thắng cuộc đời, sẽ thắng thế gian
Chiến thắng thế gian – ấy là lòng tin.

 
5 Ai thắng thế gian há chẳng phải người tin
Rằng con Chúa Trời là Giê-su Christ?

 
6 Ấy chính Đức Chúa Giê-su Christ
Đã lấy nước và huyết mà đến đây
Chẳng những Ngài chỉ lấy nước mà thôi
Mà Ngài lấy cả nước cùng với huyết.

 
7 Đức Thánh Linh đã làm chứng về Ngài
Vì Đức Thánh Linh ấy là lẽ thật.

 
8 Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, và nước
Cùng với huyết, ba ấy nằm trong một.

 
9 Nếu chúng ta nhận chứng của loài người
Nhưng nhiều hơn – chứng của Đức Chúa Trời
Vì của Đức Chúa ấy là chứng kiến
Mà Chúa Trời làm về Con của Ngài.

 
10 Ai người tin vào con Đức Chúa Trời
Thì có ở trong mình chứng ấy
Ai không tin, sẽ cho Ngài nói dối

Vì không tin chứng về con của Ngài.
 
11 Chứng kiến ấy tức là Đức Chúa Trời
Cho ta sự sống muôn đời muôn thuở
Sự sống ấy vẫn ở trong con Ngài.

 
12 Ai có Đức Chúa con thì có cuộc đời
Ai không có Ngài thì không sự sống


13 Điều mà ta viết cho các con đây
Cho các con biết mình có sự sống
Sự sống đời đời vì tin ở con Ngài.

 
Lời cầu xin được nhậm. Cầu thay cho kẻ có tội. Đức Chúa Trời chân thật
 
14 Chúng ta bạo dạn, khi trước mặt Ngài
Theo ý Ngài mà ta cầu xin việc
Xin điều gì Ngài sẽ nghe chúng ta.

 
15 Khi biết rằng Ngài nghe ta tất cả
Dù có điều gì ta chẳng cầu xin
Điều đã xin ta đều nhận đủ.

 
16 Nếu nhìn thấy anh em mình phạm tội
Không đến nỗi chết người thì hãy cầu xin
Và Đức Chúa Trời sự sống sẽ ban
Cho kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi.

 
Cũng có tội lỗi dẫn về cái chết
Ta không nói là kẻ đó cầu xin.
17 Đều là tội – mọi sự không công bình
Nhưng có tội không dẫn về cái chết.

 
18 Ai sinh bởi Đức Chúa Trời ta biết
Rằng người này không hề có lỗi lầm
Nhưng kẻ sinh từ Đức Chúa giữ mình
Thì ma quỉ sẽ chẳng làm hại được.

 
19 Ta thuộc về Đức Chúa Trời, ta biết
Rằng thế gian bị ma quỉ lộng hành.
20 Ta biết rằng Con Chúa Trời đã đến
Ban cho ta ánh sáng và trí khôn

 
Và chúng ta nhận thức một điều rằng
Đấng chân thật, ta ở trong chân thật
Là trong Đức Chúa Giê-su Christ
Là Đấng chân thật, là sự sống muôn năm.

 
21 Hỡi các con bé nhỏ, hỡi các con
Hãy nhớ giữ mình về thần tượng.

 
 
 
GIĂNG – LÁ THƯ THỨ HAI
 
Lời đạt và chào thăm
 
1 Trưởng lão gửi cho quí bà được chọn
Và con cái bà mà tôi thật mến yêu
Không chỉ mình tôi yêu mến thôi đâu
Mọi người yêu lẽ thật đều yêu mến.

 
2 Chính vì lẽ thật ở trong chúng ta
Và ở lại trong lòng ta mãi mãi.

 
3 Xin ân huệ, bình an, lòng thương xót
Từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
Cùng các con trong tình yêu, lẽ thật.

 
Khuyên làm theo lẽ thật và sự yêu thương
 
4 Tôi vui thấy nhiều người theo lẽ thật
Như lời răn nhận từ Đức Chúa Cha.

 
5 Hỡi bà được chọn, nay tôi khuyên bà
Không phải như truyền một điều răn mới
Nhưng điều đã nhận buổi đầu, nhắc lại
Rằng chúng ta cần phải yêu thương nhau.

 
6 Yêu, nghĩa là làm theo điều răn của Ngài
Đó là điều răn đã nghe từ lúc trước
Đặng để cho các ngươi sẽ làm theo.

 
Phải tránh kẻ dỗ dành mà bền lòng theo đạo Đấng Christ
 
7 Bởi trong thế gian đã có thật nhiều
Những kẻ chẳng xưng Đấng Giê-su Christ –
Là Đấng đi đến đây trong xác thịt –
Những kẻ này là chống Chúa Giê-su.

 
8 Hãy giữ để không mất kết quả việc mình
Cho được phần thưởng đủ đầy, trọn vẹn.

 
9 Ai không bền lòng theo đạo Đấng Christ
Thì người ấy không có Đức Chúa Trời
Còn ai bền lòng theo đạo Đấng Christ
Thì Đức Chúa Cha và Con có đủ đầy.

 
10 Ai đến mà không đem đạo ấy theo
Đừng rước vào nhà, đừng chào đón họ.
11 Bởi vì ai người chào đón họ
Tức là dự vào việc ác đấy thôi.

 
12 Còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi
Nhưng ta không muốn viết bằng giấy mực
Mà hy vọng đến ngày cùng đối mặt
Hầu cho các ngươi trọn vẹn niềm vui.

 
13 Con cái của người chị em được chọn
Gửi lời chào, lời thăm hỏi đến bà.
 

 

GIĂNG – LÁ THƯ THỨ BA
 
Lời đạt
 
1 Trưởng lão gửi cho Gai-út dấu yêu
Là người tôi mến yêu theo lẽ thật.

 
Lòng tin kính và nhân từ của Gai-út
 
2 Tôi cầu nguyện cho anh khỏe phần xác
Và thành công trong mọi việc anh làm
Cũng như thành công phần linh hồn anh.

 
3 Bởi vì tôi rất lấy làm vui vẻ
Khi thấy những người anh em đến đây
Họ chứng kiến việc anh làm như vầy
Và lòng tin của anh theo lẽ thật.

 
4 Nghe con cái mình làm theo lẽ thật
Thì quả không còn vui sướng nào hơn.

 
5 Người dấu yêu! Anh trung thành làm cho anh em
Và cũng làm cho những anh em trọ nữa.

 
6 Họ chứng kiến về tình yêu anh đó
Trước mặt Hội Thánh. Và anh giúp đỡ
Cho anh em xứng với Đức Chúa Trời.

 
7 Bởi họ ra đi là vì danh của Ngài
Không lấy chút gì của người ngoài hết.
8 Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người
Cho ta với họ cùng theo lẽ thật.

 
Đi-ô-trép và Đê-mê-tri. Lời chào thăm
 
9 Tôi đã viết ít nhiều cho Hội Thánh
Nhưng Đi-ô-trép không tiếp nhận chúng ta.
10 Bởi thế, nếu khi tôi đi đến
Sẽ bới lên việc xấu người làm, là

 
Lấy lời độc ác mà nghịch cùng chúng ta
Và chưa đủ, người lại không tiếp nhận
Những ai mong muốn thì người ngăn cấm
Anh em khỏi Hội Thánh người đuổi ra.

 
11 Người dấu yêu! Chớ làm theo điều dữ
Nhưng mà hãy bắt chước điều lành thôi
Ai làm điều lành thuộc về Đức Chúa Trời
Kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Chúa.

 
12 Về Đê-mê-tri đã làm chứng tất cả
Và chính lẽ thật cũng làm chứng cho
Chúng ta cũng làm chứng cho người đó
Hợp lẽ thật lời chứng của chúng ta.

 
13 Còn nhiều điều tôi muốn viết cho anh
Nhưng tôi không muốn viết bằng bút mực
14 Tôi ao ước mau tới ngày gặp mặt
Và chúng ta sẽ đối mặt tâm tình.

 
15 Nguyền xin sự bình an ở với anh
Các bạn hữu cũng chào thăm anh đấy
Hãy chào thăm bạn hữu theo đích danh.

 
Hết ba lá thư của Giăng