Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch I - Anh Nguyên

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 167 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: TRÙNG DƯƠNG TỊCH THƯỢNG PHÚ BẠCH CÚC 24.10.2008 08:37:38 (permalink)
 
TRÙNG DƯƠNG TỊCH THƯỢNG
PHÚ BẠCH CÚC

重 陽 蓆 上 賦 白 菊

滿 園 花 菊 鬱 金 黃,
中 有 孤 叢 色 白 霜。
還 似 今 朝 歌 舞 席,
白 頭 翁 入 少 年 場。


白 居 易

 
Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng,
Trung hữu cô tùng sắc tự sương.
Hoàn tự kim triêu ca tửu tịch,
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường.
Bạch-Cư-Dị
 
Dịch:
 
Vịnh hoa cúc trắng
 
Cúc nở đầy vườn tựa nghệ pha,
Trắng như sương sớm một chòm hoa.
Khác gì buổi sáng trong bàn tiệc,
Giữa đám thanh niên, một lão già!
Lê-Nguyễn-Lưu
 
Đầy vườn cúc nở vàng hoe,
Riêng chòm cúc trắng đứng khoe sắc mầu.
Sáng nay, tiệc rượu khác đâu,
Lẫn trong đám trẻ, bạc đầu một ông!...
Anh-Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 18:07:35 bởi Anh Nguyên >
 
#16
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: THÁI LIÊN KHÚC 24.10.2008 08:54:07 (permalink)
     
  THÁI LIÊN KHÚC

  採 蓮 曲

  菱 葉 縈 波 荷 颭 風,
  荷 花 深 處 小 船 通。
  逢 郎 欲 語 低 頭 笑,
  碧 玉 搔 頭 落 水 中。

  白 居 易


  Lăng diệp oanh ba hà chiếm phong,
  Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông.
  Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu,
  Bích ngọc tao đầu lạc thủy trung.
  Bạch-Cư-Dị
   
  Dịch:
   
  Hái sen
   
  Ấu sen sóng gió một miền,
  Con thuyền len lỏi lối sen mịt mùng.
  Gặp chàng, muốn nói, thẹn thùng,
  Cúi đầu, trâm rớt vào trong nước hồ.
  Trần-Trọng-San
   
  Sóng đưa, sen, ấu, nhấp nhô,
  Hái hoa, thuyền nhỏ giữa hồ vào sâu.
  Gặp chàng, nhoẻn miệng, cúi đầu,
  Để rơi kẹp ngọc xuống sâu đáy hồ...
  Anh-Nguyên

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 10:33:52 bởi Anh Nguyên >
   
  #17
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: THƯƠNG XUÂN KHÚC 24.10.2008 09:01:35 (permalink)
    
              
   THƯƠNG XUÂN KHÚC

   傷 春 曲

   深 淺 簷 花 千 萬 枝
   碧 紗 窗 外 囀 黃 鸝
   殘 粧 和 淚 下 簾 坐
   盡 日 傷 春 春 不 知

   白 居 易


    
   Thâm thi‹n thiŠm hoa thiên vån chi,
   Bích sa song ngoåi chuy‹n hoàng ly.
   Tàn trang hòa lŒ hå liêm t†a,
   TÆn nhÆt thÜÖng xuân xuân bÃt tri.
   Båch-CÜ-DÎ
    
   DÎch:
    
   ThÜÖng xót Xuân
    
   ñÆm nhåt muôn hoa nª cånh nhà,
   Oanh vàng bên cºa hót Çêm qua.
   NgÜng trang, hoà lŒ, buông rèm xuÓng,
   SuÓt bu°i thÜÖng xuân...Xuân bi‰t a?!
   Chi-ñiŠn


   Bên thŠm, ÇÆm nhåt muôn hoa,
   Ngoài song the bi‰c, hót ca oanh vàng.
   Dܧi rèm, son nhåt, lŒ tràn,
   ThÜÖng Xuân, nào bi‰t Xuân nàng có hay?!...
    
   Bên thŠm, ÇÆm nhåt muôn hoa,
   Ngoài song the bi‰c, nghe hòa ti‰ng oanh.
   NgØng trang, tràn lŒ, buông mành,
   Xót Xuân ngày h‰t, Xuân Çành không hay!...

   Anh-Nguyên

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2019 23:22:37 bởi Anh Nguyên >
    
   #18
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: ĐẠI LÂN TẨU NGÔN HOÀI 24.10.2008 10:28:14 (permalink)
     
    ĐẠI LÂN TẨU NGÔN HOÀ
         

    代 鄰 叟 言 懷
     
    人 生 何 事 心 無 定
    宿 昔 如 今 意 不 同
    宿 昔 愁 身 不 得 老
    如 今 恨 作 白 頭 翁

     
    白 居 易

    Nhân sinh hà sự tâm vô định,
    Túc tích như kim š bất đồng.
    Túc tích sầu thân bất đắc lão,
    Như kim hận tác bạch đầu ông.
    Bạch-Cư-Dị
     
    Dịch:
     
    Nỗi lòng ông hàng xóm
     
    Người đời tâm trí đổi mau,
    Mỗi thời mỗi khác, trước sau chẳng đồng.
    Ngày xưa buồn chẳng lên ông,
    Ngày nay bực dọc làm ông bạc đầu!
    Chi-Điền
     
    Người đời tâm š đổi thay,
    Ý xưa cùng với ngày nay chẳng đồng.
    Xưa buồn chửa được thành ông,
    Ngày nay lại bực làm ông bạc đầu!...
    Anh-Nguyên
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 18:09:29 bởi Anh Nguyên >
     
    #19
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: HÀM ĐAN ĐÔNG CHÍ DẠ TƯ GIA 24.10.2008 22:42:31 (permalink)
      
      
     HÀM ĐAN ĐÔNG CHÍ DẠ TƯ GIA

     邯 鄲 冬 至 夜 思 家

     邯 鄲 驛 裡 逢 冬 至
     抱 膝 燈 前 影 伴 身
     想 得 家 中 深 夜 坐
     還 應 说 著 远 行 人

     白 居 易

      
     Hàm Çan dÎch lš phùng Çông chí,

     Bão tÃt Çæng tiŠn änh bån thân.
     Tܪng Ç¡c gia trung thâm då t†a,
     Hoàn Üng thuy‰t trܧc viÍn hành nhân.
     Båch-CÜ-DÎ
      
     DÎch:
      
     ñêm Çông chí ª Hàm-ñan
      
     Hàm ñan ª tråm ngày Çông chí,
     Bó gÓi bên Çèn bóng v§i ta.
     Tܪng lúc Çêm khuya nhà h†p m¥t,
     Còn Çang nh¡c nhª khách dÜ©ng xa.
     Lê-NguyÍn-LÜu
      
     ñêm ñông-Chí t§i Hàm-ñan,
     Trܧc Çèn bó gÓi, bóng Çang bån cùng.
     Tܪng nhà khuya kho¡t ngÒi chung,
     H£n Çang nh¡c t§i ngÜ©i không có nhà...
     Anh-Nguyên

      
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 18:11:44 bởi Anh Nguyên >
      
     #20
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: THÍNH BIÊN HỒNG 24.10.2008 22:53:27 (permalink)
       
      THÍNH BIÊN HỒNG    

      聽 邊 鴻

      驚 風 吹 起 塞 鴻 群,
      半 拂 平 沙 半 入 雲。
      為 問 昭 君 月 下 聽,
      何 如 蘇 武 雪 中 聞。

      白 居 易

       
      Kinh phong xuy khởi tái hồng quần,
      Bán nhập bình sa, bán nhập vân.
      Vị vấn chiêu quân nguyệt hạ thính,
      Hà như tô vũ tuyết trung văn.
      Bạch-Cư-Dị
       
      Dịch:
       
      Tiếng chim hồng ngoài biên
       
      Đàn hồng rợn gió ngoài biên,
      Nửa sa cát bể, nửa lên mây trời.
      Chiêu-Quân, Tô-Vũ nghe chơi,
      Dưới trăng, trong tuyết đôi nơi thế nào?
      Tản-Đà
       
      Ngoài biên gió nổi, hồng bay,
      Nửa sa bãi cát, nửa mây lẫn vào.
      Chiêu-Quân nghe tiếng, nghĩ sao
      Và nơi biển tuyết, thế nào chàng Tô?...
      Anh-Nguyên            

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 18:25:25 bởi Anh Nguyên >
       
      #21
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TRIỆU THÔN HỒNG HẠNH 24.10.2008 23:00:41 (permalink)
        
       TRIỆU THÔN HỒNG HẠNH
        
       趙 村 紅 杏

       趙 村 紅 杏
       年 開
       十 五 年 中
       幾 回
       七 十 三 人 難 再 到
       今 年 來 是 別 花 來

       白 居 易

        
       Triệu thôn hồng hạnh nhất niên khai,
       Thập ngũ niên trung khán kỷ hồi.
       Thất thập tam nhân nan tái đáo,
       Kim niên lai thị biệt hoa lai.
       Bạch-Cư-Dị
        
       Dịch:
        
       Hoa hồng hạnh ở thôn Triệu
        
       Triệu Thôn, hồng hạnh hàng năm nở,
       Bao lần hoa nở, bấy lần xem.
       Bảy mươi ba tuổi không về nữa,
       Vĩnh biệt hôm nay khách lại tìm!
       Chi-Điền
        
       Mười lăm năm hạnh nở ra,
       Đều về thôn Triệu xem hoa bấy lần.
       Bảy ba, đi lại khó dần,
       Nay về, về để một lần biệt hoa!...
        
       Triệu thôn, hồng hạnh nở ra,
       Mười lăm năm đã xem hoa bấy kỳ.
       Bảy mươi ba tuổi, khó đi,
       Năm nay trở lại, lại vì biệt hoa!...
       Anh-Nguyên       


       <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:01:04 bởi Anh Nguyên >
        
       #22
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: TRÚC CHI TỪ 24.10.2008 23:07:14 (permalink)
         
        TRÚC CHI TỪ
         
        竹 枝 詞

        瞿 塘 峽 口 冷 煙 低
        白 帝 城 頭 日 向 西
        唱 到 竹 枝 聲 咽 處
        寒 猿 晴 鳥 一 時 啼

        白 居 易 


        Cồ đường giáp khẩu lãnh yên đê,
        Bạch đế thành đầu nhật hướng tê.
        Xướng đáo trúc chi thanh yết xứ,
        Hàn viên tình điểu nhất thời đề.
        Bạch-Cư-Dị
         
        Dịch:
         
        Khúc hát Trúc-Chi
         
        Cồ-Đường khói lạnh lần sa thấp,
        Bạch-Đế, non Tây ngả bóng chiều.
        Khúc hát Trúc-Chi chừng nghẹn giọng,
        Chim hôm vượn lạnh lại đồng kêu.
        Chi-Điền
         
        Cồ-Đường, kẽm lạnh khói sa,
        Trên thành Bạch-Đế, nắng tà về tây.
        Trúc-Chi nghẹn tiếng nơi đây,
        Chim chiều, vượn lạnh, kêu đầy bi ai...
        Anh-Nguyên             

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:02:15 bởi Anh Nguyên >
         
        #23
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: HẬU CUNG TỪ 24.10.2008 23:25:55 (permalink)
             
         HẬU CUNG TỪ  

         後 宮 詞

         淚 濕 羅 巾 夢 不 成,
         夜 深 前 殿 按 歌 聲。
         紅 顏 未 老 恩 先 斷,
         斜 倚 薰 籠 坐 到 明。 

          
         白 居 易

         Lệ thấp la cân mộng bất thành,
         Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
         Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
         Tà ỷ huân lung tọa đáo minh.
         Bạch-Cư-Dị
          
         Dịch:
          
         Lời nơi hậu cung
          
         Lệ rơi, mất ngủ, ướt khăn là,
         Bên điện canh chầy, nhịp phách ca.
         Nhan sắc chưa tàn ân sủng hết,
         Lồng hương tựa bóng đợi đêm qua...
         Khánh-Vũ
          
         Khăn đầy lệ, mộng không thành,
         Đêm khuya Tiền-Điện, sáo tranh nhịp nhàng.
         Má hồng chưa nhạt, ân tan,
         Lồng hương, ngồi tựa đến tàn đêm thâu!...
          
         Khăn tơ lệ đẫm, ngủ không đành,
         Điện trước, đêm khuya nhịp phách nhanh.
         Chưa nhạt má hồng, ân đã nhạt,
         Lồng hương, ngồi tựa suốt năm canh!...
         Anh-Nguyên             

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:02:58 bởi Anh Nguyên >
          
         #24
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: LÂM GIANG TỐNG HẠ CHIÊM 24.10.2008 23:38:03 (permalink)
           
          LÂM GIANG TỐNG HẠ CHIÊM
           
          臨 江 送 夏 瞻

          悲 君 老 別 淚 沾 巾
          七 十 無 家 萬 里 身
          愁 見 舟 行 風 又 起
          白 頭 浪 裡 白 頭 人

          白 居 易


          Bi quân lão biệt lệ triêm cân,
          Thất thập vô gia vạn lš thân.
          Sầu kiến chu hành phong hựu khởi,
          Bạch đầu lãng lš bạch đầu nhân.
          Bạch-Cư-Dị
           
          Dịch:
           
          Bên sông tiễn bạn
           
          Muôn dặm thương anh, lệ biệt sầu,
          Bảy mươi tuổi tác, cửa nhà đâu?
          Buồn trông trận gió theo thuyền nổi,
          Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu.
          Tản-Đà
           
          Bạn già, tiễn lệ ướt khăn,
          Bảy mươi, vạn dặm, một thân, không nhà.
          Lặng nhìn gió nổi, thuyền xa,
          Trên đầu sóng bạc, bạn ta bạc đầu!...
          Anh-Nguyên    

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:03:45 bởi Anh Nguyên >
           
          #25
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: ĐẠI MẠI TÂN NỮ TẶNG CHƯ KỸ 24.10.2008 23:55:45 (permalink)
            
           ĐẠI MẠI TÂN NỮ
           TẶNG CHƯ KỸ

           代 賣 薪 女 贈 諸 妓

           亂 蓬 為 鬢 布 為 巾
           曉 踏 寒 山 自 負 薪
           一 種 錢 塘 江 上 女
           著 紅 騎 馬 是 何 人

           白 居 易    
            
           Loån bÒng vi mÃn, bÓ vi cân,

           Hi‹u Çåp hàn sÖn t¿ phø tân.
           NhÃt chûng tiŠn ÇÜ©ng giang bån n»,
           Trܧc hÒng kœ mã, thÎ hà nhân.
           Båch-CÜ-DÎ


           DÎch:
            
           Thay l©i chÎ bán cûi t¥ng các kÏ n»
            
           ñÀu bù khæn väi chùm tai,
           Trèo non gánh cûi sÜÖng mai lånh lùng
           TiŠn-ñÜ©ng cÛng gái bên sông,
           Mà xem yên ngựa quần hồng là ai?
           Tản-Đà
                              
           Tóc nhÜ cÕ rÓi, khæn thô,
           Sáng vào núi lånh, cûi khô gánh vŠ.
           TiŠn-ñÜ©ng, cÛng gái bãi Çê,
           QuÀn hÒng, lÜng ng¿a Çi, vŠ, là ai?...
            
           Tóc nhÜ cÕ rÓi, bÓ làm khæn,
           S§m lånh, vào non ki‰m cûi æn.
           CÛng gái TiŠn-ñÜ©ng trên bãi Ãy,
           QuÀn hÒng, yên ng¿a, phäi ai...chæng?...
           Anh-Nguyên

            
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:04:42 bởi Anh Nguyên >
            
           #26
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: TỰ KHUYẾN 25.10.2008 00:25:36 (permalink)
             
            TỰ KHUYẾN
             
            自 勸

            憶 昔 羈 貧 應 舉 年,
            脫 衣 典 酒 麴 江 邊。
            十 千 一 鬥 猶 賒 飲,
            何 況 官 供 不 著 錢。


            白 居 易

             
            Ức tích cơ hàn ứng cử niên,
            Thoát y điển tửu khúc giang biên.
            Thập thiên nhất đẩu do xa ẩm,
            Hà huống quan cung bất trị tiền.
            Bạch-Cư-Dị

            Dịch:
             
            Tự nhủ mình
             
            Đi thi năm ấy, buổi cơ hàn,
            Cầm áo tửu lầu bến Khúc-Giang.
            Đấu rượu mười nghìn còn dám uống,
            Huống nay quan chức kể gì vàng!
            Chi-Điền
             
            Nhớ xưa, nghèo khổ đi thi,
            Khúc-Giang, uống rượu, cởi y cầm liền.
            Mười ngàn một đấu, chẳng phiền,
            Huống nay quan chức, kể tiền làm chi?!...
            Anh-Nguyên            

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:05:48 bởi Anh Nguyên >
             
            #27
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: BẠCH VÂN TUYỀN 25.10.2008 05:36:42 (permalink)
              
             BẠCH VÂN TUYỀN
              
             白 雲 泉

             天 平 山 上 白 雲 泉,
             雲 自 無 心 水 自 閑。
             何 必 奔 衝 山 下 去,
             更 添 波 浪 向 人 間。


             白 居 易


             Thiên bình sơn thượng bạch vân tuyền,
             Vân tự vô tâm thủy tự nhàn.
             Hà tất bôn xung sơn hạ khứ,
             Cánh thiêm ba lãng hướng nhân gian.
             Bạch-Cư-Dị
              
             Dịch:

             Suối Bạch-Vân
              
             Non Tiên có suối Bạch-Vân,
             Mây thường vô sự, nước nhàn xưa nay.
             Cớ sao tuôn chảy thế này?
             Gây ra sóng gió đọa đầy nhân gian!
             Chi-Điền
              
             Thiên-Bình có suối Bạch-Vân,
             An nhàn nước chảy, vô tâm mây vờn.
             Cớ sao từ núi tràn tuôn,
             Nhân gian sóng gió, khổ muôn nghìn người?!..
             Anh-Nguyên              
                                   
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:06:37 bởi Anh Nguyên >
              
             #28
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: TRỰC TRUNG THƯ TỈNH 25.10.2008 05:49:14 (permalink)
               
              TRỰC TRUNG THƯ TỈNH 
              (TỬ VI HOA)

              紫 薇 花

              丝 纶 阁 下 文 章 静
              钟 鼓 楼 中 刻 漏 长
              独 坐 黄 昏 谁 是 伴
              紫 薇 花 对 紫 薇 郎

              白 居 易

              Ty luân các hạ văn chương tĩnh,
              Chung cổ lâu trung khắc lậu trường.
              Độc tọa hoàng hôn thùy thị bạn,
              Tử vi hoa đối tử vi lang.
              Bạch-Cư-Dị
               
              Dịch:
               
              Trực ở tòa Trung-Thư
               
              Rảnh việc ngồi chơi dưới gác Ty,
              Giọt đồng lầu trống điểm canh đi.
              Hoàng hôn chiếc bóng, nào ai bạn?
              Hoa Tử-Vi nhìn khách Tử-Vi.
              Chi-Điền
               
              Ty-Luân , xong chuyện văn thơ,
              Trong lầu chuông trống thì giờ chậm qua.
              Một mình, đâu bạn chiều tà,
              Tử-vi khách, tử-vi hoa ngắm hoài!...
              Anh-Nguyên

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 11:07:22 bởi Anh Nguyên >
               
              #29
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: TIỀN ĐƯỜNG HỒ XUÂN HÀNH 25.10.2008 06:00:24 (permalink)
                
               TIỀN ĐƯỜNG HỒ XUÂN HÀNH
                
               錢 塘 湖 春 行

               孤 山 寺 北 賈 亭 西
               水 面 初 平 雲 腳 低
               幾 處 早 鶯 爭 暖 樹
               誰 家 新 燕 啄 春 泥
               亂 花 漸 欲 迷 人 眼
               淺 草 才 能 沒 馬 蹄
               最 愛 湖 東 行 不 足
               綠 楊 陰 裏 白 沙 堤

               白 居 易

                
               Cô sơn tự bắc giả đình tê,
               Thủy diện sơ bình vân cước đê.
               Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ,
               Thùy gia tân yến trác xuân nê.
               Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn,
               Thiển thảo tài năng một mã đề.
               Tối ái hồ đông hành bất túc,
               Lục dương âm lš bạch sa đề.
               Bạch-Cư-Dị
                
               Dịch:
                
               Mùa Xuân đi bên hồ Tiền-Đường
                
               Tây đình Giả, bắc Cô-Sơn,
               Trời êm, nước phẳng chờn vờn chân mây,
               Oanh về tranh ấm các cây,
               Nhà ai, én lại vẩy đầy bùn Xuân.
               Trăm hoa mê mắt khách dần,
               Cỏ thưa mới ngập bước chân ngựa hồng.
               Đi hoài không chán bờ đông,
               Trên đê Cát-Trắng, liễu trông xanh rì...
               Anh-Nguyên  

               <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:04:18 bởi Anh Nguyên >
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 167 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9