Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch V - Anh Nguyên

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 209 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: ĐỀ PHÁ SƠN TỰ HẬU THIỀN VIỆN 01.12.2008 09:19:17 (permalink)
 
ĐỀ PHÁ SƠN TỰ HẬU THIỀN VIỆN
 
題 破 山 寺 後 禪 院
 
清 晨 入 古 寺,
初 日 照 高 林。
曲 徑 通 幽 處,
禪 房 花 木 深。
山 光 悅 鳥 性,
潭 影 空 人 心。
萬 籟 此 俱 寂,
惟 聞 鐘 磬 音。
 
常 建
 
Thanh thần nhập cổ tự,
Sơ nhật chiếu cao lâm.
Khúc kính thông u xứ,
Thiền phòng hoa mộc thâm.
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm.
Vạn lại thử câu tịch,
Duy văn chung khánh âm.
Thường-Kiến
 
Dịch:
 
Đề thiền viện sau chùa Phá-Sơn
 
Sớm mai, chùa cổ, bước vào,
Mặt trời mọc, chiếu rừng cao sáng bừng.
Đường quanh, che khuất cây rừng,
Phòng thiền rợp bóng cây cùng cỏ hoa.
Chim vui núi nắng chói loà,
Bóng đầm im lặng lòng ta nhẹ bồng.
Nơi đây vạn tiếng đều không,
Chỉ nghe chuông khánh thiền phòng vang ra...
Anh-Nguyên   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:48:22 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: TÚC VƯƠNG XƯƠNG LINH ẨN CƯ 01.12.2008 09:26:14 (permalink)
   
  TÚC VƯƠNG XƯƠNG LINH ẨN CƯ
   
  宿 王 昌 齡 隱 居
   
  清 溪 深 不 測,
  隱 處 唯 孤 雲。
  松 際 露 微 月,
  清 光 猶 為 君。
  茅 亭 宿 花 影,
  藥 院 滋 苔 紋。
  余 亦 謝 時 去,
  西 山 鸞 鶴 群。
   
  常 建
   
  Thanh khê thâm bất trắc,
  Ẩn xứ duy cô vân.
  Tùng tế lộ vi nguyệt,
  Thanh quang do vị quân.
  Mao đình túc hoa ảnh,
  Dược viện tư đài văn.
  Dư diệc tạ thời khứ,
  Tây sơn loan hạc quần.
  Thường-Kiến
   
  Dịch:
   
  Ở nhà ẩn sĩ Vương-Xương-Linh
   
  Suối trong, sâu chẳng thể lường,
  Ẩn cư, chỉ thấy mây vương đỉnh trời.
  Rừng thông lọt ánh trăng lơi,
  Ánh trăng trong vắt giữa trời vì anh.
  Bóng hoa vào trú mái tranh
  Rêu lan phòng thuốc trông thành vẽ hoa.
  Cũng thời ta phải đi xa,
  Núi tây, loan hạc chờ ta xum vầy.
  Anh-Nguyên
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:49:17 bởi Anh Nguyên >
   
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: TÚC VƯƠNG XƯƠNG LINH ẨN CƯ 01.12.2008 09:37:02 (permalink)
    
   THƯỢNG-QUAN-NGHI
    
   LẠC ĐÊ HIỂU HàNH
    
   洛 堤 曉 行
    
   脈 脈 廣 川 流
   驅 馬 歷 長 洲
   鵲 飛 山 月 曙
   蟬 噪 野 風 秋
    
   上 官 儀
    
   Måch måch quäng xuyên lÜu,
   Khu mã lÎch trÜ©ng châu.
   Thܧc phi sÖn nguyŒt th¿,
   ThiŠn táo dã phong thu.
   Thܮng-Quan-Nghi
    
   DÎch:
    
   Buổi s§m Çi trên Çê sông Lạc
    
   CuÒn cu¶n khúc sông sâu,
   Bãi dài giøc vó câu.
   Træng non ng©i cánh thܧc,
   Gió n¶i r¶n ve sÀu.
   Lê-NguyÍn-LÜu
    
   CuÒn cu¶n, mênh mông, sông chÄy mau,
   Bãi dài, th£ng t¡p, giøc vó câu.
   Thܧc bay, træng núi, tr©i hºng sáng,
   ñÒng s§m ve kêu, Thu gió sÀu...
   Anh-Nguyên 

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:50:51 bởi Anh Nguyên >
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: PHÙNG HIỆP GIẢ 01.12.2008 09:47:56 (permalink)
     
    TIỀN-KHỞI
     
    PHùNG HIỆP GIẢ
     
    逢 俠 者
     
    燕 趙 悲 歌 士
    相 逢 劇 孟 家
    寸 心 言 不 盡
    前 路 白 將 斜
     
    錢 起
     
    Yên triệu bi ca sĩ,
    Tương phùng kịch mạnh gia.
    Thốn tâm ngôn bất tận,
    Tiền lộ nhật tương tà.
    Tiền-Khởi
     
    Dịch:
     
    Gặp hiệp khách
     
    Sĩ phu Yên, Triệu buồn ca,
    Hẹn cùng Kịch Mạnh tại nhà đến chơi.
    Tấc lòng, nói chẳng hết lời,
    Đường đi phía trước mặt trời xuống mau...
    Anh-Nguyên
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:51:39 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: PHÙNG HIỆP GIẢ 01.12.2008 09:55:38 (permalink)
      
     GIANG HàNH VỌNG KHUÔNG LƯ
      
     江 行 望 匡 廬
      
     咫 尺 愁 風 雨
     匡 廬 不 可 登
     祗 疑 雲 霧 窟
     猶 有 六 朝 僧
      
     錢 起
      
     Chỉ xích sầu phong vũ,
     Khuông lư bất khả đăng.
     Chỉ nghi vân vụ quật,
     Do hữu lục triều tăng.
     Tiền-Khởi
      
     Dịch:
      
     Đi trên sông ngắm núi Khuông-Lư
      
     Cách gang tấc, gặp gió mưa,
     Không lên được núi Khuông-Lư, thật buồn.
     Nghi hang, sương móc đương buông,
     Lục-Triều, sư cụ còn đương tham thiền...
     Anh-Nguyên
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:52:18 bởi Anh Nguyên >
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: ĐỀ THÔI DẬT NHÂN SƠN ĐÌNH 01.12.2008 10:08:41 (permalink)
       
      ĐỀ THÔI DẬT NHÂN SƠN ĐìNH
       
      題 崔 逸 人 山 亭
       
      藥 徑 深 紅 蘚,
      山 窗 滿 翠 微。
      羨 君 花 下 酒,
      蝴 蝶 夢 中 飛。
       
      錢 起
       
      Dược kính thâm hồng tiển,
      Sơn song mãn thúy vi.
      Tiện quân hoa hạ túy,
      Hồ điệp mộng trung phi.
      Tiền-Khởi
       
      Dịch:
       
      Đề nhà ẩn sĩ họ Thôi
       
      Lối đi vườn thuốc rêu hồng,
      Cửa song trên núi khí lồng xanh xanh.
      Dưới hoa, say, ngủ đi anh,
      Để cho bướm liệng yên lành trong mơ...
      Anh-Nguyên
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2015 11:13:53 bởi Anh Nguyên >
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: GIANG HÀNH 01.12.2008 10:15:05 (permalink)
        
       GIANG HàNH
        
       江 行
        
       睡 穩 葉 舟 輕
       風 微 浪 不 惊
       任 君 蘆 葦 岸
       終 夜 動 秋 聲
        
       錢 起
        
       Thụy ổn diệp chu khinh,
       Phong vi lãng bất kinh.
       Nhiệm quân lô vĩ ngạn,
       Chung dạ động thu thanh.
       Tiền-Khởi
        
       Dịch:
        
       Đi thuyền trên sông
        
       Ngủ yên, thuyền nhỏ nhẹ tênh,
       Gió làm gợn sóng, bập bềnh sợ chi.
       Mặc bờ lau sậy rù rì,
       Suốt đêm xào xạc khác gì tiếng Thu...
       Anh-Nguyên      
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:53:07 bởi Anh Nguyên >
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: QUY NHẠN 01.12.2008 10:22:23 (permalink)
         
        QUY NHẠN
         
        歸 雁
         
        瀟 湘 何 事 等 閒 回
        水 碧 沙 明 兩 岸 苔
        二 十 五 絃 彈 夜 月
        不 勝 清 怨 郤 飛 來
         
        錢 起
         
        Tiêu tương hà sự đẳng nhàn hồi,
        Thủy bích sa minh lưỡng ngạn đài.
        Nhị thập ngũ huyền đàn dạ nguyệt,
        Bất thăng thanh oán khước phi lai.
        Tiền-Khởi
         
        Dịch:
         
        Nhạn bay trở về
         
        Tiêu-Tương, sao đến lại về?
        Nước xanh, cát sáng, tràn trề bờ rêu.
        Hăm lăm dây thánh thót kêu,
        Đêm nghe ai oán nên đều bỏ đi!...
        Anh-Nguyên                     
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:53:58 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: MỘ XUÂN QUY CỐ SƠN THẢO ĐƯỜNG 01.12.2008 10:33:51 (permalink)
          
         MỘ XUÂN QUY CỐ SƠN THẢO ĐƯỜNG
          
         暮 春 歸 故 山 草 堂
          
         谷 口 春 殘 黃 鳥 稀
         辛 夷 花 盡 杏 花 飛
         始 憐 幽 竹 山 窗 下
         不 改 青 陰 待 我 歸
          
         錢 起
          
         Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hi,
         Tân di hoa tận hạnh hoa phi.
         Thủy liên u trúc sơn song hạ,
         Bất cải thanh âm đãi ngã quy.
         Tiền-Khởi
          
         Dịch:
          
         Cuối xuân, về mái tranh núi cũ
          
         Xuân tàn, Cốc-Khẩu oanh thưa,
         Tân Di hoa hết, hạnh vừa tàn, bay...
         Dưới song núi, trúc, thương thay,
         Sắc xanh chẳng đổi, chờ nay ta về !...
         Anh-Nguyên  
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:54:41 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: ĐỀ CỐC KHẨU THƯ TRAI 01.12.2008 10:39:53 (permalink)
           
          ĐỀ CỐC KHẨU THƯ TRAI
           
          題 谷 口 書 齋
           
          泉 壑 帶 茅 茨,
          雲 霞 生 薜 帷。
          竹 憐 新 雨 後,
          山 愛 夕 陽 時。
          閒 鷺 棲 常 早,
          秋 花 落 更 遲。
          家 童 掃 羅 徑,
          昨 與 故 人 期。
           
          錢 起
           
          Tuyền hác đới mao tì,
          Vân hà sinh bệ duy.
          Trúc liên tân vũ hậu,
          Sơn ái tịch dương thì.
          Nhàn lộ thê thường tảo,
          Thu hoa lạc cánh trì.
          Gia đồng tảo la kính,
          Tạc dữ cố nhân lai.
          Tiền-Khởi
           
          Dịch:
           
          Đề phòng sách nơi Cốc-Khẩu
           
          Suối, khe, cỏ đã mọc đầy,
          Ráng, mây, bờ giậu, còn bay la đà,
          Trúc, thương, vừa mới mưa qua,
          Núi non, thích lúc chiều tà ánh dương.
          Cò về đậu sớm, lệ thường,
          Hoa Thu rơi chậm, còn vương nỗi lòng.
          Lối đi, trẻ quét chưa xong,
          Hôm qua, bạn hẹn đi rong ghé nhà...
          Anh-Nguyên
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:55:34 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: BÁN NHẬT THÔN 01.12.2008 10:45:29 (permalink)
            
           BÁN NHẬT THÔN
            
           半 日 村
            
           半 日 吳 村 帶 晚 霞, 
           閒 門 高 柳 亂 飛 鴉。
           橫 雲 嶺 外 千 重 樹,
           流 水  聲 中 一 兩 家。
           愁 人 昨 夜 相 思 苦,
           閏 月 今 年 春 意 賒。
           自 歎 梅 生 頭 似 雪,
           卻 憐 潘 令 縣 如 花。
            
           錢 起
            
           Bán nhật ngô thôn đới vãn hà,
           Nhàn môn cao liễu loạn phi nha.
           Hoành vân lĩnh ngoại thiên trùng thụ,
           Lưu thủy thanh trung nhất lưỡng gia.
           Sầu nhân tạc dạ tương tư khổ,
           Nhuận nguyệt kim niên xuân š xa.
           Tự thán mai sinh đầu tự tuyết,
           Khước liên phan lệnh huyện như hoa.
           Tiền-Khởi
            
           Dịch:
            
           Thôn Bán-Nhật
            
           Xứ Ngô, Bán-Nhật ráng chiều,
           Liễu cao nơi cổng, có nhiều quạ bay.
           Mây giăng nghìn núi, rừng cây,
           Nước trong róc rách, đó đây hai nhà.
           Người thương, nhớ, khổ đêm qua,
           Năm nay tháng nhuận chưa là vào Xuân.
           Mai Thừa đầu tuyết bạc dần,
           Lại thương Phan Nhạc tóc gần như hoa...
           Anh-Nguyên                  
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2015 11:11:04 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: TẶNG KHUYẾT HẠ BÙI XÁ NHÂN 01.12.2008 10:54:50 (permalink)
             
            TẶNG KHUYẾT HẠ BùI XÁ NHÂN
             
            贈 闕 下 裴 舍 人
             
            二 月 黃 鸝 飛 上 林,
            春 城 紫 禁 曉 陰 陰。
            長 樂 鐘 聲 花 外 盡,
            龍 池 柳 色 雨 中 深。
            陽 和 不 散 窮 途 恨,
            霄 漢 長 懷 捧 日 心。
            獻 賦 十 年 猶 未 遇,
            羞 將 白 髮 對 華 簪。
             
            錢 起
             
            Nhị nguyệt hoàng ly phi thượng lâm,
            Xuân thành tử cấm vãn âm âm.
            Trường lạc chung thanh hoa ngoại tận,
            Long trì liễu sắc vũ trung thâm.
            Dương hòa bất tán cùng đồ hận,
            Tiêu hán thường huyền bổng nhật tâm.
            Hiến phú thập niên do vị ngộ,
            Tu tương bạch phát đối hoa trâm.
            Tiền-Khởi
             
            Dịch:
             
            Tặng xá nhân họ Bùi
             
            Tháng hai, oanh liệng Thượng-Lâm,
            Thành Xuân, cung cấm chiều dần tối thêm.
            Tiếng chuông Trường-Lạc vang lên,
            Long-Trì, liễu biếc bên thềm tắm mưa.
            Nỗi hờn, hơi ấm khó xua,
            Sông Ngân nâng đỡ lòng vừa nghĩa, nhân.
            Uổng công dâng phú bao lần,
            Thẹn đem tóc bạc kề gần trâm hoa...
            Anh-Nguyên        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2015 11:11:53 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: HOẠ VƯƠNG VIÊN NGOẠI TÌNH TUYẾT TẢO TRIỀU 01.12.2008 11:03:20 (permalink)
              
             HOẠ VƯƠNG VIÊN NGOẠI TìNH TUYẾT TẢO TRIỀU
              
             和 王 員 外 雪 晴 早 朝
              
             紫 微 晴 雪 帶 恩 光,
             繞 仗 偏 隨 鴛 鷺 行。
             長 信 月 留 寧 避 曉,
             宜 春 花 滿 不 飛 香。
             獨 看 積 素 凝 清 禁,
             已 覺 輕 寒 讓 太 陽。
             題 柱 盛 名 兼 絕 唱,
             風 流 誰 繼 漢 田 郎。
              
             錢 起
              
             Tử vi tình tuyết đới ân quang,
             Nhiễu trượng thiên tùy uyên lộ hàng.
             Trường tín nguyệt lưu ninh tị hiểu,
             Nghi xuân hoa mãn bất phi hương.
             Độc khan tích tố ngưng thanh cấm,
             Dĩ giác khinh hàn nhượng thái dương.
             Đề trụ thịnh danh kiêm tuyệt xướng,
             Phong lưu thùy kế hán điền lang.
             Tiền-Khởi
              
             Dịch:
              
             Hoạ bài "Tuyết tan chầu sớm"
              
             Tử-Vi, tuyết dứt, nắng vàng,
             Lại bày nghi trượng cạnh hàng lộ, uyên.
             Trăng soi Trường-Tín suốt đêm,
             Nghi-Xuân, hoa nở trước thềm chẳng thơm.
             Cấm thành đượm vẻ trắng trơn,
             Mới hay se lạnh chẳng hơn mặt trời.
             Trụ đề nổi tiếng tuyệt vời,
             Phong lưu, ai nối Điền đời Hán chăng?...
             Anh-Nguyên    
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2015 11:12:37 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: VỌNG XUÂN TỪ 01.12.2008 11:19:18 (permalink)
               
              TIẾT-ĐàO

              VỌNG XUÂN TỪ
               
              望 春 詞
               
              花 開 不 同 賞,
              花 落 不 同 悲。
              欲 問 相 思 處,
              花 開 花 落 時。
               
              薛 濤
               
              Hoa khai bất đồng thưởng,
              Hoa lạc bất đồng bi.
              Dục vấn tương tư xứ,
              Hoa khai hoa lạc thì.
              Tiết-Đào
               
              Dịch:
               
              Trông ngóng Xuân
               
              Ngắm hoa nở, chẳng được cùng,
              Nhìn hoa rơi rụng, chẳng chung nhau sầu.
              Nhớ nơi đâu muốn hỏi nhau,
              Khi hoa nở, rụng vui sầu hỏi han...
               
              Ngắm hoa nở, chẳng vui cùng,
              Nhìn hoa rụng, cũng chẳng chung nỗi buồn.
              Nhớ nơi đâu, muốn hỏi luôn,
              Lúc hoa nở, rụng, vui buồn hỏi nhau...
              Anh-Nguyên
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:57:20 bởi Anh Nguyên >
               
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: TỐNG HỮU NHÂN 01.12.2008 11:30:23 (permalink)
                
               TỐNG HỮU NHÂN
                
               送 友 人
                
               水 國 蒹 葭 夜 有 霜
               月 寒 山 色 共 蒼 蒼
               誰 言 千 里 自 今 夕
               離 別 杳 如 關 路 長
                
               薛 濤
                
               Thủy quốc kiêm hà dạ hữu sương,
               Nguyệt hàn sơn sắc cộng thương thương.
               Thùy ngôn thiên lý tự kim tịch,
               Ly mộng yểu như quan lộ trường.
               Tiết-Đào
                
               Dịch:
                
               Tiễn bạn
                
               Sương khuya ướt cỏ bên bờ,
               Núi trăng một vẻ xanh mờ xa xa.
               Dặm trường ai nói phôi pha,
               Viễn phương mờ mịt quan hà biệt ly.
               Ngụy-Vạn-Lim
                
               Đêm về lau sậy mờ sương,
               Núi non, trăng lạnh, một phương xanh mờ.
               Bảo xa nghìn dặm từ giờ?
               Sầu ly biệt tựa đường mờ mịt xa...
               Anh-Nguyên          
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:58:07 bởi Anh Nguyên >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 209 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9