Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch V - Anh Nguyên

Thay đổi trang: << < ..11121314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 209 trên tổng số 209 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: THU NHẬT HỒ THƯỢNG 01.12.2008 11:43:55 (permalink)
 
TIẾT-OÁNH

THU NHẬT HỒ THƯỢNG
 
秋 日 湖 上
 
落 日 五 湖 遊
煙 波 處 處 愁
浮 沈 千 古 事
誰 與 問 東 流
 
薛 瑩
 
Lạc nhật ngũ hồ du,
Yên ba xứ xứ sầu.
Phù trầm thiên cổ sự,
Thùy dữ vấn đông lưu.
Tiết-Oánh
 
Dịch:
 
Ngày Thu trên hồ
 
Ngũ-Hồ, ác lặn, dạo chơi,
Sóng vờn, khói phủ, khắp nơi đều buồn.
Chuyện xưa, chìm nổi nhớ luôn,
Về đông, sao nước cứ tuôn theo dòng...
Anh-Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:59:09 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: CUNG TỪ 01.12.2008 22:19:28 (permalink)
   
  TIẾT-PHùNG

  CUNG TỪ
   
  宮 詞
   
  十 二 樓 中 盡 曉 粧,
  望 仙 樓 上 望 君 王。
  鎖 銜 金 獸 連 環 冷,
  水 滴 銅 龍 晝 漏 長。
  雲 髻 罷 梳 還 對 鏡,
  羅 衣 欲 換 更 添 香。
  遙 窺 正 殿 帘 開 處,
  袍 褲 宮 人 掃 御 床。
   
  薛 逢
   
  Thập nhị lâu trung tận hiểu trang,
  Vọng tiên lâu thượng vọng quân vương.
  Tỏa hàm kim thú liên hoàn lãnh,
  Thủy trích đồng long trú lậu trường.
  Vân cát bãi sơ hoàn đối kính,
  La y dục hoán cánh thiêm hương.
  Dao khuy chính điện liêm khai xứ,
  Bào khố cung nhân tảo ngự sàng.
  Tiết-Phùng
   
  Dịch:
   
  Việc trong cung
   
  Mười hai lầu, điểm trang xong,
  Vọng-Tiên, lên gác, nóng lòng chờ vua.
  Đôi khoen, khóa thú vàng lùa,
  Rồng đồng, giọt nước đong đưa, ngày dài.
  Tóc mây, chải ngắm gương hoài,
  Sắp thay áo lụa còn nài thêm hương.
  Xa nhòm chánh điện rèm buông,
  Gái hầu váy ngắn quét giường cho vua...
  Anh-Nguyên
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2016 11:02:37 bởi Anh Nguyên >
   
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: HÁN VŨ 02.12.2008 01:35:55 (permalink)
    
   HÁN VŨ CUNG TỪ
    
   漢 武 宮 辭
    
   漢 武 清 齋 夜 筑 壇,
   自 斟 明 水 醮 仙 官。
   殿 前 玉 女 移 香 案,
   雲 際 金 人 捧 露 盤。
   絳 節 幾 時 還 入 夢,
   碧 桃 何 處 更 驂 鸞。
   茂 陵 煙 雨 埋 弓 劍,
   石 馬 無 聲 蔓 草 寒。
    
   薛逢
    
   Hán vÛ thanh trai då hܧng Çàn,
   T¿ châm minh thûy ti‰n tiên quan.
   ñiŒn tiŠn ng†c n» di thiên án,
   Vân t‰ kim nhân phûng l¶ bàn.
   Giáng ti‰t k› thì hoàn nhÆp m¶ng,
   Bích Çào hà xÙ cánh tham loan.
   MÆu læng yên vÛ mai cung ki‰m,
   Thåch mã vô thanh mån thäo hàn.
   Ti‰t-Phùng
    
   DÎch:
    
   Vua Hán-VÛ
    
   Gi» chay, Hán VÛ lên Çàn,
   T¿ tay rót nܧc trong làm lÍ tiên.
   Điện, bàn, ng†c n» dâng lên,
   Kim nhân hÙng móc, ÇÙng liŠn dܧi mây.
   M¶ng mÖ, Giáng-Ti‰t vào Çây,
   Bích-ñào, loan c«i vui vÀy nÖi Çâu?
   MÆu-Læng, cung ki‰m vùi lâu,
   Im lìm ng¿a Çá, lånh mÀu cÕ xanh...
   Anh-Nguyên                          
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 19:30:44 bởi Anh Nguyên >
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: KHAI NGUYÊN HẬU NHẠC 02.12.2008 01:44:10 (permalink)
     
    KHAI NGUYÊN HẬU NHẠC
     
    開 元 後 樂
     
    莫 奏 開 元 舊 樂 章,
    樂 中 歌 曲 斷 人 腸。
    邠 王 玉 笛 三 更 咽,
    虢 國 金 車 十 里 香。
    一 自 犬 戎 生 薊 北,
    便 從 征 戰 老 汾 陽。
    中 原 駿 馬 搜 求 盡,
    沙 苑 年 來 草 又 芳。
     
    薛逢
     
    Mạc tấu khai nguyên cựu nhạc chương,
    Nhạc trung ca khúc đoạn nhân trường.
    Bân vương ngọc địch tam canh yết,
    Quắc quốc kim xa thập lš hương.
    Nhất tự khuyển nhung sinh kế bắc,
    Tiện tòng chinh chiến lão phần dương.
    Trung nguyên tuấn mã sưu cầu tận,
    Sa uyển niên lai thảo hựu phương.
    Tiết-Phùng
     
    Dịch:
     
    Khúc nhạc sau Khai-Nguyên
     
    Đừng đàn khúc nhạc Khai-Nguyên,
    Nghe lời ca ấy, lòng liền nát tan.
    Bân-Vương, sáo ngọc oán than,
    Xe vàng Quắc-Quốc hương tràn dặm xa.
    Giặc nơi Kế-Bắc bung ra,
    Phần-Dương chinh chiến mọi nhà xác xơ.
    Trung-Nguyên, ngựa tốt, vét vơ,
    Sang năm, Sa-Uyển cỏ giờ ngát hương...
    Anh-Nguyên     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 19:32:12 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: THU TRIÊU LÃM KÍNH 02.12.2008 01:54:55 (permalink)
      
     TIẾT-TẮC 
      
     THU TRIÊU LãM KíNH
      
     秋 朝 覽 鏡
      
     客 心 驚 落 木
     夜 坐 聽 秋 風
     朝 日 看 容 髮
     生 涯 在 鏡 中

     薛 稷
      
     Thu triêu lãm kính
      
     Khách tâm kinh lạc mộc,
     Dạ tọa thính thu phong.
     Triêu nhật khan dung mấn,
     Sinh nhai tại kính trung.
     Tiết-Tắc
      
     Dịch:
      
     Sớm Thu soi gương
      
     Thấy cây rụng lá, dạ kinh,
     Gió Thu đêm thổi, một mình ngồi nghe.
     Sáng nhìn đầu tóc mà ghê,
     Làm ăn vất vả khó che gương này...
     Anh-Nguyên 
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 19:34:16 bởi Anh Nguyên >
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: PHẦN THƯỢNG KINH THU 02.12.2008 02:18:37 (permalink)
       
      TÔ-ĐĨNH
       
      PHẦN THƯỢNG KINH THU
       
      汾 上 驚 秋
       
      北 風 吹 白 雲
      萬 里 渡 河 汾
      心 緒 逢 搖 落
      秋 聲 不 可 聞
       
      蘇 頲
       
      Phần thượng kinh thu
      Bắc phong xuy bạch vân,
      Vạn lš độ hà phần.
      Tâm tự phùng dao lạc,
      Thu thanh bất khả văn.
      Tô-Đĩnh
       
      Dịch:
       
      Trên sông Phần, ngại mùa Thu
       
      Gió từ bắc thổi mây bay,
      Đường dài vạn dặm qua đây sông Phần.
      Nỗi lòng, lá rụng, bâng khuâng,
      Tiếng Thu chẳng để tâm thần lắng nghe...
      Anh-Nguyên 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 19:35:34 bởi Anh Nguyên >
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TÚC ĐÀO LỆNH ẨN CƯ 02.12.2008 05:11:02 (permalink)
         
       TÔ-QUẢNG-VĂN 
        
       TÚC ĐàO LỆNH ẨN CƯ
        
       宿 陶 令 隱 居


       聞 道 桃 源 堪 避 秦,
       尋 幽 數 日 不 逢 人。
       煙 霞 洞 裏 無 雞 犬,
       風 雨 林 中 有 鬼 神。
       黃 公 石 上 三 芝 秀,
       陶 令 門 前 五 柳 春。
       醉 臥 白 雲 閒 入 夢,
       不 知 何 物 是 吾 身。

        
       蘇 廣 文
        
       Văn đạo (thuyết) hoa nguyên kham (khả) tị tần,
       Tầm u sổ nhật bất phùng nhân.
       Yên hà động lý vô kê khuyển,
       Phong vũ lâm trung (gian) hữu qủy thần.
       Hoàng công thạch thượng tam chi tú,
       Đào lệnh môn tiền ngũ liễu xuân.
       Túy ngọa bạch vân nhàn nhập mộng,
       Bất tri hà vật thị ngô thân.
       Tô-Quảng-Văn
        
       Dịch:
        
       Trọ nhà ở ẩn của Đào-Tiềm

       Lánh Tần, ở ẩn nguồn hoa,
       Mấy ngày, chốn vắng, tìm ra đâu người.
       Chó, gà, động vắng im hơi,
       Trong rừng mưa gió, là nơi có thần.
       Đá Hoàng, cành lá xanh rần,
       Đào-Tiềm, trước ngõ liễu Xuân tươi mầu.
       Trong mây, say, mộng vào mau,
       Thân ta, chẳng biết từ đâu mà thành!...
       Anh-Nguyên

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 19:44:48 bởi Anh Nguyên >
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: CHUNG NAM VỌNG DƯ TUYẾT 02.12.2008 05:28:19 (permalink)
         
        TỔ-VỊNH
         
        CHUNG NAM VỌNG DƯ TUYẾT
         
        終 南 望 餘 雪

        終 南 陰 嶺 秀,
        積 雪 浮 雲 端。
        林 表 明 霽 色,
        城 中 增 暮 寒。
         
        祖 詠
         
        Chung nam âm lĩnh tú,
        Tích tuyết phù vân đoan.
        Lâm biểu minh tê sắc,
        Thành trung tăng mộ hàn.
        Tổ-Vịnh
         
        Dịch:
         
        Ngắm tuyết chưa tan trên núi Chung-Nam
         
        Chung-Nam, trông núi đẹp xinh,
        Tuyết còn đọng lại, tưởng hình mây trôi.
        Ven rừng hoe ánh mặt trời,
        Trong thành, khí lạnh, chiều rơi, tăng dần...
        Anh-Nguyên 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 20:01:14 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: TÔ THỊ BIỆT NGHIỆP 02.12.2008 05:35:59 (permalink)
          
         TÔ THỊ BIỆT NGHIỆP
          
         蘇 氏 別 業
          
         別 業 居 幽 處
         到 來 生 隱 心
         南 山 當 戶 牖
         灃 水 映 園 林
         竹 覆 經 寒 雪
         庭 昏 未 夕 陰
         寥 寥 人 境 外
         閒 坐 聽 春 禽
          
         祖 詠
          
         Tô thị biệt nghiệp
          
         Biệt nghiệp cư u xứ,
         Đáo lai sinh ẩn tâm.
         Nam sơn đương hộ dũ,
         Phong thủy ánh viên lâm.
         Trúc phú kinh hàn tuyết,
         Đình hôn vị tịch âm.
         Liêu liêu nhân cảnh ngoại,
         Nhàn tọa thính xuân cầm.
         Tổ-Vịnh
          
         Dịch:
          
         Nhà ơ ẩn họ Tô
          
         Nhà trong chốn vắng xa xôi,
         Đến đây, lòng muốn sống đời ẩn cư.
         Chung-Nam, trước cổng im lừ,
         Dòng sông Phong cứ từ từ êm trôi.
         Hàng tre qua tuyết lạnh rồi,
         Đêm chưa tối hẳn, sân thời mù rơi.
         Vắng như ngoài cõi con người,
         Nghe chim Xuân hót, ngồi chơi an nhàn...
         Anh-Nguyên     
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 23:07:06 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: GIANG NAM LỮ TÌNH 02.12.2008 05:50:50 (permalink)
           
          GIANG NAM LỮ TìNH
           
          江 南 旅 情
           
          楚 山 不 可 極,
          歸 路 但 蕭 條。
          海 色 晴 看 雨,
          江 聲 夜 聽 潮。
          劍 留 南 斗 近,
          書 寄 北 風 遙。
          為 報 空 潭 橘,
          無 媒 寄 洛 橋。
           
          祖 詠
           
          Sở sơn bất khả cực,
          Quy lộ đản tiêu điều.
          Hải sắc tình khan vũ,
          Giang thanh dạ thính triều.
          Kiếm lưu nam đẩu cận,
          Thư kš bắc phong diêu.
          Vị báo không đàm quất,
          Vô môi kš lạc kiều.
          Tổ-Vịnh
           
          Dịch:
           
          Tình lữ khách ở Giang-Nam
           
          Núi non đất Sở không cùng,
          Đường về quê cũ sao trông tiêu điều.
          Biển quang thấy rõ mưa chiều,
          Đêm nghe sông nước thủy triều dâng lên.
          Để gươm Nam-Đẩu kế bên,
          Gửi thư gió Bắc về miền xa xôi.
          Qušt Không-Đàm, chửa nhắn lời,
          Lạc-Kiều, ai biết, đến nơi nói dùm...
          Anh-Nguyên
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 20:03:59 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: VỌNG KẾ MÔN 02.12.2008 10:40:18 (permalink)
             
           VỌNG KẾ MÔN
            
           望 薊 門
            
           燕 臺 一 望 客 心 驚,
           簫 鼓 喧 喧 漢 將 營。
           萬 里 寒 光 生 積 雪,
           三 邊 曙 色 動 危 旌。
           沙 場 烽 火 連 胡 月,
           海 畔 雲 山 擁 薊 城。
           少 小 雖 非 投 筆 吏,
           論 功 還 欲 請 長 纓。
            
           祖 詠
            
           Yên đài nhất khứ khách tâm kinh,
           Già cổ huyên huyên hán tướng dinh.
           Vạn lý hàn quang sinh tích tuyết,
           Tam biên thự sắc động nguy tinh.
           Sa trường phong hỏa xâm hồ nguyệt,
           Hải bạn vân sơn ủng kế thành.
           Thiếu tiểu tuy phi đầu bút lại,
           Luận công hoàn dục thỉnh trường anh.
           Tổ-Vịnh
            
           Dịch:
            
           Nhìn về ải Kế-Môn
            
           Yên-Đài, rời khỏi, khách kinh,
           Tiếng kèn, tiếng trống, Hán dinh ồn ào.
           Tuyết muôn dặm sáng, lạnh sao!
           Sáng, thành ba mặt, cờ cao lay hoài.
           Trăng Hồ khuất lửa phong đài,
           Kế-Thành, mây núi phủ dài thấy chi.
           Lại, tuy không ném bút đi,
           Luận công, lại muốn mũ chi dải dài...
           Anh-Nguyên                
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 20:04:41 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: QUAN VĨNH LẠC CÔNG CHỦ NHẬP PHIÊN 02.12.2008 11:00:14 (permalink)
             
            TÔN-ĐỊCH
             
            QUAN VĨNH LẠC CÔNG CHỦ NHẬP PHIÊN
             
            觀 永 樂 公 主 入 蕃
             
            邊 地 鶯 花 少
            年 來 未 覺 新
            美 人 天 下 落
            龍 塞 始 應 春

            孫 逖
             
            Quan Vĩnh-Lạc công chủ nhập Phiên
             
            Biên địa oanh hoa thiểu,
            Niên lai vị giác tân.
            Mỹ nhân thiên thượng lạc,
            Long tái thủy ưng xuân.
            Tôn-Địch
             
            Dịch:
             
            Xem Công chúa Vĩnh-Lạc vào đất Phiên
             
            Ngoài biên ít có oanh, hoa,
            Xuân về, chưa thấy gì là mới đâu.
            Mỹ nhân đi đến tuyến đầu,
            Ải Long mới có chút mầu sắc Xuân...
            Anh-Nguyên 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 20:06:07 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: VÂN MÔN CÁC 02.12.2008 11:09:50 (permalink)
              
             TÚC VÂN MÔN TỰ CÁC
              
             宿 雲 門 寺 閣

             香 閣 東 山 下,
             煙 花 象 外 幽。
             懸 燈 千 嶂 夕,
             捲 幔 五 湖 秋。
             畫 壁 餘 鴻 雁,
             紗 窗 宿 斗 牛。
             更 疑 天 路 近,
             夢 與 白 雲 遊。
              
             祖 詠
              
             Hương các đông sơn hạ,
             Yên hoa tượng ngoại u.
             Huyền đăng thiên chướng tịch,
             Quyển mạn ngũ hồ thu.
             Họa bích dư hồng nhạn,
             Sa song túc đẩu ngưu.
             Cánh nghi thiên lộ cận,
             Mộng dữ bạch vân du.
             Tôn-Địch
              
             Dịch:
              
             Lầu Vân-Môn
              
             Lầu hương ở dưới núi Đông,
             Khói hoa, trông vẻ vô cùng thâm u.
             Đèn treo, nghìn núi mịt mù,
             Năm hồ, màn vén, vào Thu mất rồi.
             Tường, hình hồng nhạn khắp nơi,
             Màn the cửa sổ, sao trời Đẩu Ngưu.
             Đường lên trời, tưởng gần đâu,
             Mơ cùng mây trắng quanh lầu dạo chơi...
             Anh-Nguyên        
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 20:07:09 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: HOẠ TỰ LẠC SỨ NHẬP KINH PHÙNG LẬP XUÂN 02.12.2008 11:22:18 (permalink)
               
              HOẠ TRƯƠNG VIÊN NGOẠI TỰ LẠC SỨ NHẬP KINH PHùNG LẬP XUÂN NHẬT
               
              和 張 員 外 自 洛 使 入 京 逢 立 春 日
               
              忽 睹 雲 間 數 雁 迴,
              更 逢 山 上 正 花 開。
              河 邊 淑 氣 迎 芳 草,
              林 下 輕 風 待 落 梅。
              秋 憲 府 中 高 唱 入,
              春 卿 署 裡 和 歌 來。
              共 言 東 閣 招 賢 地,
              自 有 西 征 謝 傅 才。
               
              祖 詠
               
              Hốt nhiên vân gian sổ nhạn hồi,
              Cánh phùng sơn thượng nhất hoa khai.
              Hà biên thục khí nghênh phương thảo,
              Lâm hạ kinh phong đãi lạc mai.
              Thu hiến phủ trung cao xướng nhập,
              Xuân khanh thự lš họa ca lai.
              Cộng ngôn đông các chiêu hiền địa,
              Tự hữu tây chinh tác phú tài.
              Tôn-Địch
               
              Dịch:
               
              Họa bài:
               
              Họa Trương Viên Ngọai từ đất Lạc đi vào kinh gặp ngày Lập Xuân
               
              Trong mây chợt thấy nhạn về,
              Trên non, hoa nở bên lề một bông.
              Khí lành đón cỏ bên sông,
              Gió rừng nhẹ thổi, trông chừng mai rơi.
              Hát, Thu-Hiến, vọng tới nơi,
              Xuân-Khanh, ngâm vịnh vang lời từ đâu.
              Chiêu hiền Đông các đứng đầu,
              Sẵn người làm phú mong cầu Tây chinh...
              Anh-Nguyên
               
               
               
               
              ĐƯỜNG THI TRICH DỊCH   
                             H‰t  Quy‹n V
                            
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2016 20:08:55 bởi Anh Nguyên >
               
               Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
               Thay đổi trang: << < ..11121314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 209 trên tổng số 209 bài trong đề mục

               Chuyển nhanh đến:

               Thống kê hiện tại

               Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

               Chú Giải và Quyền Lợi

               • Bài Mới Đăng
               • Không Có Bài Mới
               • Bài Nổi Bật (có bài mới)
               • Bài Nổi Bật (không bài mới)
               • Khóa (có bài mới)
               • Khóa (không có bài mới)
               • Xem bài
               • Đăng bài mới
               • Trả lời bài
               • Đăng bình chọn
               • Bình Chọn
               • Đánh giá các bài
               • Có thể tự xóa bài
               • Có thể tự xóa chủ đề
               • Đánh giá bài viết

               2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9