Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch V - Anh Nguyên

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 209 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: LƯƠNG TỨ 17.11.2008 23:26:39 (permalink)
 
LƯƠNG TỨ
 
涼 思

客 去 波 干 檻,
蟬 休 露 滿 枝。
永 懷 當 此 節,
倚 立 自 移 時。
北 斗 兼 春 遠,
南 陵 寓 使 遲。
天 涯 占 夢 數,
疑 誤 有 新 知。

 
李 商 隱
 
Khách khứ ba bình hạm,
Thiền hưu lộ mãn chi.
Vĩnh hoài đương thử tiết,
Ý lập tự di thì.
Bắc đẩu kiêm xuân viễn,
Nam lăng ngụ sứ trì.
Thiên nhai chiêm mộng số,
Nghi ngộ hữu tân tri.
Lý-Thương-Ẩn
 
Dịch:
 
Ý nghĩ êm dềm
 
Khách đi, ngoài cửa sóng êm,
Ve ngừng, sương xuống nằm im trên cành.
Tiết trời, cứ nghĩ quẩn quanh,
Đứng yên, thời khắc trôi nhanh chẳng ngờ.
Mùa Xuân, Bắc-Đẩu xa mờ,
Nam-Lăng, bè bạn đưa thơ chậm rồi.
Chân trời, bói mộng thử chơi,
Nghi rằng bạn gặp ai nơi chốn này...
Anh-Nguyên          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 10:31:49 bởi Anh Nguyên >
 
#16
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: BẮC THANH LA 18.11.2008 00:25:34 (permalink)
   
  BắC THANH LA
   
  北 青 蘿

  殘 陽 西 入 崦,
  茅 屋 訪 孤 僧。
  落 葉 人 何 在,
  寒 雲 路 幾 層。
  獨 敲 初 夜 磬,
  閑 倚 一 枝 藤。
  世 界 微 塵 裡,
  吾 寧 愛 與 憎。

   
  李 商 隱
   
  Tàn dương tây nhập yểm,
  Mao ốc phỏng cô tăng.
  Lạc diệp nhân hà tại,
  Hàn vân lộ kỷ tằng.
  Độc xao sơ dạ khánh,
  Nhàn ỷ nhất chi đằng.
  Thế giới vi trần lý,
  Ngô ninh ái dữ tăng.
  Lý-Thương-Ẩn
   
  Dịch:
   
  Ở bắc Thanh-La
   
  Mặt trời, núi Yểm, khuất rồi,
  Một minh, nhà cỏ, đến nơi thăm thầy.
  Người đâu, lá rụng đổ đầy,
  Đường bao nhiêu bậc phủ mây lạnh lùng.
  Khánh vang chiều tối mông lung,
  Vội chi, đứng tựa cành cùng dây leo.
  Cõi đời trong bụi tẻo teo,
  Ghét, yêu, há bận chạy theo làm gì...
  Anh-Nguyên     
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 10:34:56 bởi Anh Nguyên >
   
  #17
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: MÃ NGÔI 18.11.2008 00:38:24 (permalink)
    
   Mã NGÔI
    
   馬 嵬

   海 外 徒 聞 更 九 州,
   他 生 未 卜 此 生 休。
   空 聞 虎 旅 傳 宵 柝,
   無 復 雞 人 報 曉 籌。
   此 日 六 軍 齊 駐 馬,
   當 時 七 夕 笑 牽 牛。
   如 何 四 紀 為 天 子,
   不 及 盧 家 有 莫 愁。

    
   李 商 隱 

   Hải ngoại đồ văn cánh cửu châu,
   Tha sinh vị bốc thử sinh hưu.
   Không văn hổ lữ truyền tiêu tích,
   Vô phục kê nhân báo hiểu trù.
   Thử nhật lục quân đồng trú mã,
   Đương thì thất tịch tiếu khiên ngưu.
   Như hà tứ kỷ vi thiên tử,
   Bất cập lư gia hữu mạc sầu.
   Lš-Thương-Ẩn
    
   Dịch:
    
   Gò Mã-Ngôi


   Đồn ngoài biển có chín châu,
   Kiếp này đã hết, kiếp sau thế nào.
   Không nghe Hổ-Lữ truyền rao,
   Kê-Nhân còn thấy sớm nào kêu đâu.
   Sáu quân dừng ngựa buồn rầu,
   Khuê Ngưu, thất tịch còn đâu tiếng cười.
   Sao hơn bốn kỷ Con Trời,
   Thua Lư có Mạc suốt đời bên nhau?!...
   Anh-Nguyên                           

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:57:55 bởi Anh Nguyên >
    
   #18
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: TRÙ BÚT DỊCH 18.11.2008 00:50:01 (permalink)
     
    TRù BÚT DỊCH              
     
    籌 筆 驛

    猿 鳥 猶 疑 畏 簡 書,
    風 雲 常 為 護 儲 胥。
    徒 令 上 將 揮 神 筆,
    終 見 降 王 走 傳 車。
    管 樂 有 才 原 不 忝,
    關 張 無 命 欲 何 如?
    他 年 錦 里 經 祠 廟,
    梁 父 吟 成 恨 有 餘。


    李 商 隱


    Viên Çi‹u do nghi úy giän thÜ,
    Phong vân trÜ©ng vÎ h¶ trØ tÜ.
    ñÒ linh thÜ®ng tܧng huy thÀn bút,
    Chung ki‰n hàng vÜÖng tÄu truyŒn xa.
    Quän nhåc h»u tài chân bÃt thi‹m,
    Quan trÜÖng vô mŒnh døc hà nhÜ.
    Tha niên cÄm lš kinh tØ mi‰u,
    LÜÖng phû ngâm thành hÆn h»u dÜ.
    Lš-ThÜÖng-…n
     
    DÎch:
     
    Tråm Trù-Bút
     
    VÜ®n, chim, s® thÈ tre xanh,
    Vì ông, mây gió che quanh giúp ngÀm.
    U°ng công Thượng Tܧng bút thÀn,
    Xe vua hàng để an thân chạy rÒi.
    Tài nhÜ Quän-Nhåc, Çâu tÒi,
    Quan-TrÜÖng mŒnh båc ch‰t rÒi, bi‰t sao.
    Qua ÇŠn thôn CÄm næm nào,
    Ngâm xong ‘‘LÜÖng Phû’’, hÆn sao vÅn còn!...
    Anh-Nguyên             

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:58:46 bởi Anh Nguyên >
     
    #19
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: ĐỀ BẠCH THẠCH LIÊN HOA 18.11.2008 01:05:32 (permalink)
      
     ĐỀ BẠCH THẠCH LIÊN HOA
      
     題 白 石 蓮 花

     白 石 蓮 花 誰 所 供,
     六 時 常 捧 佛 前 燈。
     空 庭 苔 蘚 饒 霜 露,
     時 夢 西 山 老 病 僧。
     大 海 龍 宮 無 限 地,
     諸 天 雁 塔 幾 多 層。
     漫 誇 鶖 子 真 羅 漢,
     不 會 牛 車 是 上 乘。

      
     李 商 隱

     Bạch thạch liên hoa thùy sở cung,
     Lục thì thường phủng phật tiền đăng.
     Không đình đài tiển nhiêu sương lộ,
     Thì mộng tây sơn lão bệnh tăng.
     Đại hải long cung vô hạn địa,
     Chư thiên nhạn tháp kỷ đa tằng.
     Mạn khoa thu tử chân la hán,
     Bất hội ngưu xa thị thượng thừa.
     Lý-Thuơng-Ẩn
      
     Dịch:
      
     Đề hoa sen đá trắng
      
     Hoa sen đá trắng ai dâng,
     Ngọn đèn trước Phật, đứng nâng sáu thời.
     Ngoài sân, rêu đẫm sương rồi,
     Tây-Sơn, mơ thấy thầy nơi núi này.
     Cung rồng biển lớn rộng thay,
     Cõi trời tháp nhạn đã xây bao tầng.
     Họ Thu, La-Hán, khoe xằng,
     Xe trâu, nào có biết chăng Thượng-Thừa...
     Anh-Nguyên    
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 09:00:38 bởi Anh Nguyên >
      
     #20
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: TÚC TẤN XƯƠNG ĐÌNH VĂN KINH CẦM 18.11.2008 01:29:19 (permalink)
       
      TÚC TẤN XƯƠNG ĐìNH VĂN KINH CẦM
       
      宿 晉 昌 亭 聞 驚 禽
       
      羈 緒 鰥 鰥 夜 景 侵,
      高 窗 不 掩 見 驚 禽。
      飛 來 曲 渚 煙 方 合,
      過 盡 南 塘 樹 更 深。
      胡 馬 嘶 和 榆 塞 笛,
      楚 猿 吟 雜 橘 村 砧。
      失 群 掛 木 知 何 限,
      遠 隔 天 涯 共 此 心。
       
      李 商 隱 
       
      Cơ tự quan quan dạ cảnh xâm,
      Cao song bất yểm kiến kinh cầm.
      Phi lai khúc chử yên phương hợp,
      Quá tận nam đường thụ cảnh thâm.
      Hồ mã tê hòa du tái địch,
      Sở viên ngâm tạp quất thôn châm.
      Thất quần quải mộc tri hà hạn,
      Viễn cách thiên nhai cộng thử tâm.
      Lý-Thương-Ẩn
       
      Dịch:
       
      Trọ đình Tấn-Xương, nghe con chim e sợ
       
      Đêm, lòng rối rắm tăng dần,
      Thấy con chim sợ bay gần trước song.
      Bay qua khói phủ bãi sông,
      Ao nam, bay đến cây trồng thâm u.
      Ngựa Hồ hí, sáo ải Du,
      Vượn bên Sở hú, chầy Thu vang rồi.
      Lạc đàn, biết lúc nào thôi,
      Ta nay tâm ấy, chân trời cách xa!...
      Anh-Nguyên 
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 09:18:02 bởi Anh Nguyên >
       
      #21
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TẶNG TÒNG HUYNH LÃNG CHI 18.11.2008 03:01:22 (permalink)
        
       TẶNG TòNG HUYNH LãNG CHI
        
       贈 從 兄 閬 之
        
       悵 望 人 間 萬 事 違,
       私 書 幽 夢 約 忘 機。
       荻 花 村 裏 魚 標 在,
       石 蘚 庭 中 鹿 跡 微。
       幽 徑 定 攜 僧 共 入,
       寒 塘 好 與 月 相 依。
       城 中 猘 犬 憎 蘭 佩,
       莫 損 幽 芳 久 不 歸。
        
       李 商 隱
        
       Trường vọng nhân gian vạn sự vi,
       Tư thư u mộng ước vong ki.
       Địch hoa thôn lš ngư tiêu tại,
       Thạch tiển đình trung lộc tích vi.
       U kính chỉ huề tăng cộng nhập,
       Hàn đường hảo dữ nguyệt tương y.
       Thành trung chế khuyển tăng lan bội,
       Mạc tổn u phương cửu bất quy.
       Lš-Thương-Ẩn
        
       Dịch:
        
       Tặng anh họ Lãng-Chi
        
       Buồn trông trái ngược cõi người,
       Sách riêng, mơ kín, cuộc đời mong quên.
       Xóm lau, phao vẫn còn nguyên,
       Dấu hiêu, rêu đã phủ trên sân rồi.
       Dẫn sư, lối nhỏ, tối trời,
       Bên ao lạnh lẽo, nương nơi trăng mờ.
       Thanh cao, chó dại gầm gừ,
       Lâu về, chớ để làm hư hương nồng...
       Anh-Nguyên
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 09:17:07 bởi Anh Nguyên >
        
       #22
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: SÙNG NHƯỢNG TRẠCH YẾN TÁC 18.11.2008 03:08:17 (permalink)
         
        SÙNG NHƯỢNG TRẠCH YẾN TÁC
         
        崇 讓 宅 燕 作
         
        露 如 微 雨 不 前 池
        風 過 回 塘 萬 竹 悲
        浮 世 本 來 多 聚 散
        紅 蕖 何 事 亦 離 非
        悠 揚 歸 夢 惟 燈 見
        護 落 生 涯 獨 酒 知
        豈 到 白 頭 長 只 爾
        嵩 陽 松 雪 有 心 期
         
        李 商 隱
         
        Lộ như vi vũ há tiền trì,
        Phong quá hồi đường vạn trúc bi.
        Phù thế bản lai đa tụ tán,
        Hồng cừ hà sự diệc ly phi.
        Du dương quy mộng duy đăng kiến,
        Hộ lạc sinh nhai độc tửu tri.
        Khởi đáo bạch đầu trường chỉ nhĩ,
        Tung dương tùng tuyết hữu tâm kỳ.
        Lš-Thương-Ẩn
         
        Dịch:
         
        Ở nhà Sùng-Nhượng uống say rồi làm thơ
         
        Sương như mưa bụi trên ao,
        Gió quanh đê thổi, trúc xào xạc lay.
        Cõi đời tan, hợp, đổi thay,
        Sen hồng sao cũng trông đầy xác xơ.
        Về nhà, đèn biết giấc mơ,
        Sinh nhai xa xút, chẳng ngờ rượu hay.
        Bạc đầu, há mãi thế này!
        Núi Tung, thông, tuyết, hẹn ngày cùng ta...
        Anh-Nguyên
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 09:15:44 bởi Anh Nguyên >
         
        #23
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: ĐÀM CHÂU 18.11.2008 03:20:07 (permalink)
          
         ĐàM CHÂU
          
         潭 州

         潭 州 官 舍 暮 樓 空,
         今 古 無 端 入 望 中。
         湘 淚 淺 深 滋 竹 色,
         楚 歌 重 疊 怨 蘭 叢。
         陶 公 戰 艦 空 灘 雨,
         賈 傅 承 麈 破 廟 風。
         目 斷 故 園 人 不 至,
         松 醪 一 醉 與 誰 同﹖

          
         李 商 隱
          
         Đàm châu quan xá mộ lâu không,
         Kim cổ vô đoan nhập mộng trung.
         Tương lệ thiển thâm tư trúc sắc,
         Sở ca trùng điệp oán lan tùng.
         Đào công chiến hạm không than vũ,
         Giả phó thừa trần phá miếu phong.
         Mục đoạn cố viên nhân bất chí,
         Tùng giao nhất túy dữ thùy đồng.
         Lý-Thương-Ẩn
          
         Dịch:
          
         Đàm-Châu
          
         Đàm-Châu, vắng lặng lầu chiều,
         Tình cờ lọt mắt những điều xưa nay.
         Sông Tương, trúc thấm lệ đầy,
         Tiếng ca Sở oán đêm ngày khóm lan.
         Đào công, thuyền chiến mưa tràn,
         Miếu xưa, Giả-Phó bụi vàng gió tung.
         Mỏi trông vườn cũ, người không!
         Một phen say khướt dưới thông, ai cùng?...
         Anh-Nguyên             
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2015 10:09:46 bởi Anh Nguyên >
          
         #24
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: XUÂN VŨ 18.11.2008 03:26:37 (permalink)
           
          XUÂN VŨ
           
          春 雨
           
          悵 臥 新 春 白 袷 衣,
          白 門 寥 落 意 多 違。
          紅 樓 隔 雨 相 望 冷,
          珠 箔 飄 燈 獨 自 歸。
          遠 路 應 悲 春 渺 晚,
          殘 宵 猶 得 夢 依稀。
          玉 璫 緘 札 何 由 達,
          萬 里 雲 羅 一 雁 飛。
           
          李 商 隱
           
          Trướng ngọa tân xuân bạch giáp y
          Bạch môn liêu lạc sự đa vi.
          Hồng lâu cách vũ tương vương lãnh,
          Châu bạc phiêu đăng độc tự quy.
          Viễn lộ ưng bi xuân uyển vãn,
          Tàn tiêu do đắc mộng y hy.
          Ngọc đương giam trát hà do đạt,
          Vạn lý vân la nhất nhạn phi.
          Lý-Thương-Ẩn
           
          Dịch:
           
          Mưa Xuân
           
          Ngày Xuân khoác áo nằm dài,
          Bạch-Môn lưu lạc, trái tai thấy nhiều.
          Lầu hồng lạnh lẽo mưa chiều,
          Màn châu, đèn gió, cô liêu trở về.
          Đường xa, xuân muộn, buồn ghê,
          Đêm tàn, giấc mộng còn về, hiếm sao!
          Ngọc đeo tai, gửi nơi nào?
          Mây giăng, chiếc nhạn bay cao giữa trời...
          Anh-Nguyên              
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 09:12:37 bởi Anh Nguyên >
           
          #25
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: VÔ DỀ 18.11.2008 03:42:59 (permalink)
            
           VÔ DỀ      
            
           無 題

           相 見 時 難 別 亦 難,
           東 風 無 力 百 花 殘。
           春 蠶 到 死 絲 方 盡,
           蠟 炬 成 灰 淚 始 乾。
           曉 鏡 但 愁 雲 鬢 改,
           夜 吟 應 覺 月 光 寒。
           蓬 萊 此 去 無 多 路,
           青 鳥 殷 勤 為 探 看。
            

           李 商 隱

            
           Tương kiến thời nan biệt diệc nan,
           Đông phong vô lực bách hoa tàn.
           Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
           Lạp cự thành khôi lệ thủy can.
           Hiểu kính đản sầu vân mấn cải,
           Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
           Bồng lai thử khứ vô đa lộ,
           Thanh điểu ân cần vị thám khan.
           Lš-Thương-Ẩn
            
           Dịch:
            
           Không đề
            
           Gặp nhau, ly biệt, khó thay,
           Gió đông không sức để lay hoa tàn.
           Chết, tầm mới hết tơ vàng!...
           Nến thành tro, lệ mới đang khô dần.
           Soi gương, tóc bạc buồn thân,
           Ngâm thơ, trăng sáng trước sân lạnh lùng.
           It đường đi tới non Bồng,
           Thăm đường dò lối, hỏi cùng chim Xanh...
           Anh-Nguyên                 
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 08:00:16 bởi Anh Nguyên >
            
           #26
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: QUAN KỲ VŨ 18.11.2008 03:56:02 (permalink)
             
            LÝ ƯỚC

            QUAN KỲ VŨ                                

            觀 祈 雨

            桑 條 無 葉 土 生 煙,
            簫 管 迎 龍 水 廟 前。
            朱 門 幾 處 看 歌 舞,
            猶 恐 春 陰 咽 管 弦。


            李 約
             

            Tang điều vô diệp thổ sinh yên,
            Tiêu quản nghênh long thủy miếu tiền.
            Chu môn kỷ xứ khan ca vũ,
            Do khủng xuân âm yết quản huyền.
            Lš-Ước
             
            Dịch:
             
            Xem lễ cầu mưa
             
            Dâu không lá, đất bốc hơi,
            Đón rồng trước miếu, sáo thời véo von.
            Người ta ca múa lầu son,
            Sợ rằng Xuân mát, không còn đàn ca?!...
            Anh-Nguyên               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 08:01:09 bởi Anh Nguyên >
             
            #27
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: QUY CHÂU CHIÊU QUÂN MiẾU 18.11.2008 04:29:20 (permalink)
              
             LÝ VIÊN              
              
             QUY CHÂU CHIÊU QUÂN MIẾU           

             歸 州 昭 君 廟

             獻 之 閑 坐 說 歸 州
             曾 到 昭 君 廟 裡 游
             自 古 行 人 皆 怨 恨
             至 今 鄉 土 尚 風 流
             泉 如 珠 淚 侵 階 滴
             花 似 紅 妝 滿 路 愁
             河 畔 猶 殘 翠 眉 樣
             有 時 新 月 傍 簾 鉤

             李 遠
              


             Hiến chi nhàn tọa thuyết quy châu,
             Tằng đáo chiêu quân miếu lý du.
             Tự cổ hành nhân giai oán hận,
             Chí kim hương thổ thượng phong lưu.
             Tuyền như châu lệ xâm giai trích,
             Hoa tự hồng trang mãn lộ sầu.
             Hà bạn do tàn thúy mi dạng,
             Hữu thì tân nguyệt bạng liêm câu.
             Lš-Viễn
              
             Dịch:
              
             Miếu Chiêu-Quân ở Quy-Châu
              
             Hiến-Chi kể chuyện Quy-Châu,
             Miếu Chiêu-Quân đã đến đâu mấy lần.
             Đi qua, ai cũng oán thầm,
             Đất quê hương vẫn đầy phần ấm êm.
             Suối như lệ ngọc bên thềm,
             Hoa như thoa phấn hồng trên vệ đường.
             Bờ sông, mày biếc còn vương,
             Trăng non, có lúc còn đương bên rèm...
             Anh-Nguyên      
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 08:02:59 bởi Anh Nguyên >
              
             #28
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: XUÂN VŨ TỨC SỰ 18.11.2008 04:52:57 (permalink)
               
              LỤC QUY MÔNG
                   

              XUÂN VŨ TỨC SỰ
               
              春 雨 即 事
               
              小 謝 輕 埃 日 日 飛,
              城 邊 江 上 阻 春 暉。
              雖 愁 野 岸 花 房 凍,
              還 得 山 家 藥 筍 肥。
              雙 屐 著 頻 看 齒 折,
              敗 裘 披 苦 見 毛 稀。
              比 鄰 釣 叟 無 塵 事,
              灑 笠 鳴 蓑 夜 半 歸。
               
              陸 龜 蒙
               
              Tiểu tạ khinh ai nhật nhật phi,
              Thành biên giang thượng trở xuân huy.
              Tuy sầu dã ngạn hoa phòng đống,
              Hoàn đắc sơn gia dược duẫn phì.
              Song kịch trước tần khan xỉ chiết,
              Bại cầu phi khổ kiến mao hi.
              Tị lân điếu tẩu vô trần sự,
              Sái lạp minh soa dạ bán quy.
              Lục-Quy-Mông
               
              Dịch:
               
              Tả việc trong mưa Xuân
               
              Ngày ngày, Tiểu-Tạ bụi bay,
              Bên thành, sông biếc, nắng ngày Xuân ngăn.
              Ven đồng, phòng đã lạnh băng,
              Trên non, mầm thuốc lớn căng lên rồi.
              Guốc đi răng gẫy vài nơi,
              Áo cừu, lông đã thưa rồi từ lâu.
              Bác chài, bận việc đời đâu,
              Rũ tơi, rửa nón, đã hầu nửa đêm...
              Anh-Nguyên 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 09:28:14 bởi Anh Nguyên >
               
              #29
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: KHÚC TRÌ HÀ 18.11.2008 05:08:43 (permalink)
                
               LƯ CHIẾU LÂN
                
               KHÚC TRì Hà                             
                
               曲 池 荷

               浮 香 绕 曲 岸,
               圆 影 覆 华 池。
               常 恐 秋 风 早,
               飘 零 君 不 知。


               盧 照 鄰

                
               Phù hương nhiễu khúc ngạn,
               Viên ảnh phú hoa trì.
               Thường khủng thu phong tảo,
               Phiêu linh quân bất tri.
               Lư-Chiếu-Lân
                
               Dịch:
                
               Sen trong ao Khúc
                
               Quanh bờ ao Khúc hương bay,
               Lá tròn che khắp ao đầy cả hoa.
               Sợ cơn gió sớm Thu qua,
               Xa, anh đâu biết gió hoa sẽ tàn!...

               Hương thơm tỏa ngát bên hồ,
               Bóng tròn của lá dật dờ trên ao.
               Gió Thu, sợ sớm thổi vào,
               Lay hoa rụng hết, anh nào có hay!...
               Anh-Nguyên              
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 08:03:59 bởi Anh Nguyên >
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 209 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9