Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch VI - Anh-Nguyên

Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
Đường Thi Trích Dịch VI - Anh-Nguyên 24.11.2008 10:30:53 (permalink)
 ĐƯỜNG THI
     TRÍCH DỊCH
 
                        Quyển VI           
  

           
GÒm 197 bài cûa 44 tác giä: 

  TÓng-Chi-VÃn ~ TrÀn-ñào ~ TrÀn-Ng†c-Lan
  TrÀn-Tº-Ngang ~ TriŒu-H‡ ~ TrÎnh-CÓc
  TrØ-Quang-Hy ~ TrØ-T¿-Tông ~ TrÜÖng-Cºu-Linh
  TrÜÖng-DiÍn ~ TrÜÖng-DuyŒt ~ TrÜÖng-Húc
  TrÜÖng-H¿u ~ TrÜÖng-K‰ ~ TrÜÖng- Kiều
  TrÜÖng-Kính-Trung ~ TrÜÖng-Lai 
  TrÜÖng-NhÜ®c-HÜ ~ TrÜÖng-Quân ~ TrÜÖng-TÎch
  TrÜÖng-Ti‰t ~ TrÜÖng-Tr†ng-TÓ ~ TrÜÖng-Vi
  TÜ-Không-ñÒ ~ TÜ-Không-Th¿ ~ TÜ-Mã-LÍ
  TØ-An-Trinh ~ TØ-DÀn ~ Ung-ñào ~ Vi-ThØa-Khánh 
  Vi-Trang ~ Vi-­ng-VÆt ~ Viên-BÃt-Чc
  Vu-LÜÖng-Sº ~ VÜÖng-B¶t ~ VÜÖng-Chi-Hoán
  VÜÖng-Duy ~ VÜÖng-Giá ~ VÜÖng-Hàn
  VuÖng-Ki‰n ~ VÜÖng-Loan ~ VÜÖng-Tích
  VÜÖng-VÛ-XÙng ~ VÜÖng-XÜÖng-Linh

             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2019 18:25:07 bởi Anh Nguyên >
 
#1
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: TỐNG ĐỖ THẨM NGÔN 24.11.2008 10:49:50 (permalink)
   
  TỐNG-CHI-VẤN

  TỐNG ĐỖ THẨM NGÔN
   
  送 杜 審 言
   
  臥 病 人 事 絕
  嗟 君 萬 里 行
  河 橋 不 相 送
  江 樹 遠 含 情
   
  宋 之 問
   
  Ngọa bệnh nhân sự tuyệt,
  Ta quân vạn lý hành.
  Hà kiều bất tương tống,
  Giang thụ viễn hàm tình.
  Tống-Chi-Vấn
   
  Dịch:
   
  Tiễn Đỗ-Thẩm-Ngôn
   
  Chuyện đời nằm bệnh chẳng tường,
  Thương anh đi vạn đặm đường xa xôi.
  Trên cầu không lúc chia phôi,
  Bên sông cây cũng bồi hồi cảm thương.
  Đinh-Vũ-Ngọc
   
  Bệnh rồi, muôn việc buông xuôi,
  Thương anh, vạn dặm chân trời ra đi.
  Bên cầu, chẳng được chia ly,
  Cây bên bờ tiễn người đi, ngậm ngùi...
  Anh-Nguyên
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2019 21:58:24 bởi Anh Nguyên >
   
  #2
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: TỐNG TƯ MÃ ĐẠO Sĩ DU THIÊN THAI 24.11.2008 11:05:08 (permalink)
    
   TỐNG TƯ MÃ ĐẠO SĨ DU THIÊN THAI
    
   送 司 馬 道 士 遊 天 台
    
   羽 客 笙 歌 此 地 違
   離 筵 數 處 白 雲 飛
   蓬 萊 闕 下 長 相 憶
   桐 柏 山 頭 去 不 歸
    
   宋 之 問
    
   Vũ khách sanh ca thử địa vi,
   Ly diên sổ xứ bạch vân phi.
   Bồng lai khuyết hạ trường tương ức,
   Đồng bách sơn đầu khứ bất quy.
   Tống-Chi-Vấn
    
   Dịch:
    
   Tiễn đạo sĩ Tư-Mã đi chơi Thiên-Thai
    
   Nơi đây múa hát tiễn người,
   Tiệc xong, mây trắng cũng bùi ngùi bay.
   Điện Bồng-Lai nhớ bao ngày,
   Đầu non Đồng-Bách bạn nay chẳng về.
   Đinh-Văn-Ngọc
    
   Hát, đàn, tiên vội ra đi,
   Tiệc tàn, mây trắng tức thì bay lên.
   Bồng-Lai, nhớ mãi không quên,
   Đầu non Đồng-Bách, đi lên chẳng về...
   Anh-Nguyên
         
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2019 21:59:48 bởi Anh Nguyên >
    
   #3
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: ĐỀ ĐẠI DỮU LĨNH BẮC DỊCH 24.11.2008 11:18:57 (permalink)
     
    ĐỀ ĐẠI DỮU LĨNH BẮC DỊCh          
     
    題 大 庾 嶺 北 驛
     
    陽 月 南 飛 雁,
    傳 聞 至 此 回,
    我 行 殊 未 已,
    何 日 復 歸 來?
    江 靜 潮 初 落,
    林 昏 瘴 不 開。
    明 朝 望 鄉 處,
    應 見 隴 頭 梅。 

     
    宋 之 問

    DÜÖng nguyŒt nam phi nhån,
    TruyŠn væn chí thº hÒi.
    Ngã hành thù vÎ dï,
    Hà nhÆt phøc quy lai.
    Giang tïnh triŠu sÖ låc,
    Lâm hôn chܧng bÃt khai.
    Minh triêu v†ng hÜÖng xÙ,
    Ðng ki‰n lÛng ÇÀu mai.
    TÓng-Chi-VÃn

    DÎch:  
     
    ñŠ ª tråm b¡c núi ñåi-D»u
     
    Tháng mÜ©i, nhån hܧng nam bay,
    Nghe truyŠn, t§i Çó låi quay trª vŠ.
    Nay ta chân vÅn còn lê,
    Ngày nào m§i låi quay vŠ ÇÜ®c Çây.
    Sông êm, triŠu xuÓng b§t ÇÀy,
    RØng m©, chܧng phû còn dÀy chÜa tan.
    Sáng mai ÇÙng ngóng vŠ làng,
    Tܪng chØng së thÃy mai vàng ÇÒng xa...
     Anh-Nguyên
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 07:57:22 bởi Anh Nguyên >
     
    #4
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: QUẾ DƯƠNG KIỀU NGỘ GIAI NHÂN 24.11.2008 11:32:33 (permalink)
      
     QUẾ DƯƠNG KIỀU NGỘ GIAI NHÂN
      
     桂 陽 橋 遇 佳 人
      
     江 雨 朝 飛 浥 細 塵,
     陽 橋 花 柳 不 勝 春。
     金 鞍 白 馬 來 從 趙,
     玉 面 紅 妝 本 姓 秦。
     妒 女 猶 憐 鏡 中 發,
     侍 兒 堪 感 路 傍 人。
     蕩 舟 為 樂 非 吾 事,
     自 嘆 空 閨 夢 寐 頻。
      
     宋 之 問
      

     Giang vũ triêu phi ấp tế trần,
     Dương kiều hoa liễu bất thăng xuân.
     Kim yên bạch mã lai tòng triệu,
     Ngọc điện hồng trang bản tính tần.
     Đố nữ do liên kính trung phát,
     Thị nhi kham cảm lộ bàng nhân.
     Đãng chu vi lạc phi ngô sự,
     Tự thán không khuê mộng mị tần.
     Tống-Chi-Vấn

     Dịch:
      
     Gặp người đẹp ở cầu Quế-Dương
      
     Sớm, mưa sông ướt bụi trần,
     Cầu Dương, hoa, liễu, sắc Xuân tươi mầu.
     Yên vàng, ngựa trắng, qua cầu,
     Điểm hồng nét ngọc, vốn đâu họ Tần.
     Tóc mây, ghét cũng yêu thầm,
     Hầu theo, khiến khách bâng khuâng bên đường.
     Dong thuyền, ta chẳng còn vương,
     Phòng không vắng vẻ, đêm thường mộng ai...
     Anh-Nguyên         
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2017 06:50:25 bởi Anh Nguyên >
      
     #5
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: LŨNG TÂY THÀNH 24.11.2008 12:09:51 (permalink)
       
      TRẦN-ĐÀO  

      LŨNG TÂY HàNH 

      隴 西 行

      誓 掃 匈 奴 不 顧 身,
      五 千 貂 錦 喪 胡 塵。
      可 憐 無 定 河 邊 骨,
      猶 是 深 閨 夢 裡 人。

       
      陳 陶

      Thệ tảo Hung Nô bất cố thân
      Ngũ thiên điêu cẩm táng Hồ trần
      Khả liên Vô Định hà biên cốt
      Do thị xuân khuê mộng lš nhân.
      Trần Đào
       
      Dịch:
       
      Lũng Tây
       
      Đánh Hung-nô quyết liều thân,
      Năm ngàn tướng sĩ vùi thân đất Hồ.
      Sông Vô-định, đống xương khô,
      Người còn trong mộng mấy cô khuê phòng.
      Trần Trọng Kim
       
      Quên mình thề giết Hung-nô,
      Năm ngàn tướng sĩ bụi Hồ vùi thân.
      Bên sông Vô-Định xương tàn,
      Vẫn người trong giấc mộng xuân khuê phòng.
      Trần Trọng San
       
      Liều thân thề quét sạch Hung Nô,
      Năm vạn quân chôn chốn bụi Hồ.
      Thiếu phụ còn mơ người trở lại,
      Thương thay Vô Định đống xương khô.
      Lê Nguyễn Lưu 

      Diệt Hung-Nô, nguyện quên mình,
      Đất Hồ vùi xác, chiến binh, năm ngàn.
      Thương bờ Vô-Định xương tàn,
      Người còn trong giấc mộng vàng phòng Xuân...
      Anh Nguyên
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:22:49 bởi Anh Nguyên >
       
      #6
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: KÝ PHU 24.11.2008 22:54:31 (permalink)
        
       TRẦN-NGỌC-LAN
        
       KÝ PHU

        
       寄 夫
        
       夫 戍 邊 關 妾 在 吳
       西 風 吹 妾 妾 憂 夫
       一 行 書 信 千 行 淚
       寒 到 君 邊 衣 到 無
        
       陳 玉 兰
        
       Phu thú biên quan thiếp tại ngô,
       Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu.
       Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ,
       Hàn đáo quân biên y đáo vô.
       Trần-Ngọc-Lan
        
       Dịch:
        
       Gửi cho chồng
        
       Quan ải chồng đi, thiếp tại phòng,
       Gió thu thổi thiếp, thiếp lo chồng.
       Một hàng thư tín, muôn hàng lệ,
       Lạnh đến biên thùy...áo đến không?!
       Chi-Điền
        
       Chàng trấn tây cương, thiếp ở đông,
       Gió tây lạnh thiếp, thiếp thương chồng.
       Một dòng thư gửi trăm dòng lệ,
       ‘’Rét đến bên chồng, áo đến không?’’
       Tương-Như
        
       Chàng biên ải, thiếp ở Ngô,
       Gió Thu thổi đến, thiếp lo cho chàng.
       Một hàng thư, lệ ngàn hàng,
       Lạnh về biên giới, áo chàng đến không?...
        
       Thiếp ở Ngô, chàng nơi biên ải,
       Gió tây về, thiếp mãi lo chàng.
       Mỗi hàng thư, lệ ngàn hàng,
       Ngoài biên lạnh đến, áo chàng đến không?...
       Anh-Nguyên

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:08:14 bởi Anh Nguyên >
        
       #7
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: TẶNG KIỀU THỊ LANG 24.11.2008 23:10:06 (permalink)
         
        TRẦN-TỬ-NGANG
          
        TẶNG KIỀU THỊ LANG
         
        贈 喬 侍 御
         
        漢 庭 榮 巧 宦,
        雲 閣 薄 邊 功。
        可 憐 驄 馬 使,
        白 首 為 誰 雄。
         
        陳 子 昂
         
        Hán đình vinh xảo hoạn,
        Vân các bạc biên công.
        Khả liên thông mã sứ,
        Bạch thủ vị thùy hùng.
        Trần-Tử-Ngang
         
        Dịch:
         
        Tặng ông Thị-lang họ Kiều
         
        Làm quan vinh hiển Hán triều,
        Gác mây ghi chép ít điều công lao.
        Khá thương thông mã sứ sao!
        Vì ai, đầu bạc tài cao tranh hùng?...
        Anh-Nguyên
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:06:33 bởi Anh Nguyên >
         
        #8
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA 24.11.2008 23:31:19 (permalink)
          
         ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA 
          
         登 幽 州 臺 歌
          
         前 不 見 古 人,
         後 不 見 來 者;
         念 天 地 之 悠 悠,
         獨 愴 然 而 涕 下。
          
         陳 子 昂
          
         Tiền bất kiến cổ nhân,
         Hậu bất kiến lai giả.
         Niệm thiên địa chi du du,
         Độc sảng nhiên nhi thế hạ.
         Trần-Tử-Ngang
          
         Dịch:
          
         Lên đài U-Châu
          
         Ngoảnh lại trước: người xưa vắng vẻ,
         Trông về sau: quạnh quẽ người sau.
         Ngẫm hay trời đất dài lâu,
         Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.
         Trần-Trọng-San
          
         Người xưa, trước chẳng thấy đâu,
         Người sau, ngoảnh lại, tìm đâu ra giờ!
         Ngẫm xem trời đất mịt mờ,
         Xót mình, lệ ướt đôi bờ hàng mi!...
          
         Nhìn trước, chẳng thấy người xưa,
         Ngó sau, nào thấy ai vừa đến đâu!
         Mịt mờ trời đất thẳm sâu,
         Mình ta thương cảm, lệ sầu tuôn rơi...
         Anh-Nguyên 
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:24:09 bởi Anh Nguyên >
          
         #9
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: CẢM NGỘ 24.11.2008 23:40:31 (permalink)
           
          CẢM NGỘ
           
          感 遇 其 二
           
          蘭 若 生 春 夏,
          芊 蔚 何 青 青!
          幽 獨 空 林 色,
          朱 蕤 冒 紫 莖。
          遲 遲 白 日 晚,
          嫋 嫋 秋 風 生。
          歲 華 盡 搖 落,
          芳 意 竟 何 成!
           
          陳 子 昂
           
          Lan nhược tự xuân hạ,
          Thiên uất hà thanh thanh.
          U độc không lâm sắc,
          Chu di xương tử hành.
          Trì trì bạch nhật vãn,
          Niểu niểu thu phong sinh.
          Tuế hoa tận dao lạc,
          Phương ý cánh hà thành.
          Trần-Tử-Ngang
           
          Dịch:
           
          Cảm xúc trước cảnh ngộ
           
          Thờ ơ xuân hết, hè qua,
          Chòm lan, khóm quế sao mà xanh xanh?
          Rừng không tươi đẹp một mình,
          Cái bông đỏ thắm, cái ngành tím tươi.
          Lân la ngày bạc muộn rồi,
          Gió thu hiu hắt bên trời thổi qua.
          Úa tàn, thôi hết mùa hoa!
          Ý thơm rút lại còn ra trò gì!
          Ngô-Tất-Tố
           
          Khóm lan từ hạ, từ xuân,
          Biết bao tươi thắm, muôn phần xanh xanh!
          Khoe màu rừng vắng một mình,
          Nở ra bông đỏ phủ nhành tím tươi.
          Ngày trôi chậm chậm, muộn rồi;
          Gió thu phơi phới bồi hồi thổi quanh.
          Hoa mùa thảy đã rụng cành,
          Ý thơm sau hết có thành gì đâu!
          Trần-Ngọc-San
           
          Khóm lan, Xuân hết Hạ về,
          Xanh xanh tươi tốt muôn bề thắm tươi.
          Rừng sâu khoe sắc tươi cười,
          Cánh hoa đỏ thắm, cọng thời tím nâu.
          Dần dần ngày cũng tàn mau,
          Hiu hiu ngọn gió Thu đâu thổi về.
          Theo mùa, hoa rụng não nề,
          Ý thơm rút lại chẳng hề ra chi...
          Anh-Nguyên     
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 19:55:59 bởi Anh Nguyên >
           
          #10
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: TỐNG THÔI TỨ TRÁC ĐÔNG CHINH 25.11.2008 00:45:13 (permalink)
            
           TỐNG THÔI TỨ TRÁC ĐÔNG CHINH
            
           送 崔 著 作 東 征
            
           金 天 方 肅 殺,
           白 露 始 專 征。
           王 師 非 樂 戰,
           之 子 送 佳 兵。
           海 氣 侵 南 部,
           邊 風 掃 北 平。
           莫 賣 盧 龍 塞,
           歸 邀 麟 閣 名。
            
           陳 子 昂
            
           Kim thiên phương túc sát,
           Bạch lộ thủy chuyên chinh.
           Vương sư phi lạc chiến,
           Chi tử tống giai binh.
           Hải khí xâm nam bộ,
           Biên phong tảo bắc bình.
           Mạc mại lư long tái,
           Quy yêu lân các danh.
           Trần-Tử-Ngang
            
           Dịch:
            
           Tiễn quan Trứ-tác Thôi-Dung đi đánh miền đông
            
           Trời Thu hiu hắt u sầu,
           Móc rơi trắng xoá, bắt đầu xuất chinh.
           Quân đi mưu sự thanh bình,
           Làm trai đã quyết nghiệp binh thuở nào.
           Biển, khí Nam-Bộ đổ vào,
           Bắc-Bình, gió quét ào ào từ biên.
           Lư-Long, đừng có bán liền,
           Gác Lân, mong được ghi tên khi về...
           Anh-Nguyên  


           <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 19:57:36 bởi Anh Nguyên >
            
           #11
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: TỐNG THÔI TỨ TRÁC ĐÔNG CHINH 25.11.2008 00:58:05 (permalink)
             
            XUÂN DẠ BIỆT HỮU NHÂN
             
            春 夜 別 友 人
             
            銀 燭 吐 青 煙,
            金 樽 對 綺 筵。
            離 堂 思 琴 瑟,
            別 路 繞 山 川。
            明 月 隱 高 樹,
            長 河 沒 曉 天。
            悠 悠 洛 陽 道,
            此 會 在 何 年?
             
            陳 子 昂
             
            Ngân chúc thổ thanh yên,
            Kim tôn đối ỷ diên.
            Ly đường tư cầm sắt,
            Biệt lộ nhiễu sơn xuyên.
            Minh nguyệt ẩn cao thụ,
            Trường hà một hiểu thiên.
            Du du lạc dương khứ,
            Thử hội tại hà niên.
            Trần-Tử-Ngang
             
            Dịch:
             
            Đêm Xuân từ biệt bạn
             
            Đuốc màu bạc khói cuộn mờ,
            Chén vàng trước tiệc đợi chờ, sáng choang.
            Nhà Ly biệt, nhớ đàn vang,
            Núi sông, tiễn biệt con đàng uốn quanh.
            Trăng vàng ẩn ngọn cây xanh,
            Sông Ngân, trời sáng, lặn nhanh mất rồi.
            Lạc-Dương, đi tới xa xôi,
            Cùng nhau gặp lại, biết hồi nào đây?...
            Anh-Nguyên


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 19:59:27 bởi Anh Nguyên >
             
            #12
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: VÃN THỨ NHẠC HƯƠNG HUYỆN 25.11.2008 01:20:28 (permalink)
              
             VÃN THỨ NHẠC HƯƠNG HUYỆN
              
             晚 次 樂 鄉 縣
              
             故 鄉 杳 無 際,
             日 暮 且 孤 征。
             川 原 迷 舊 國,
             道 路 入 邊 城。
             野 戍 荒 煙 斷,
             深 山 古 木 平。
             如 何 此 時 恨,
             噭 噭 夜 猿 鳴。
              
             陳 子 昂
              
             Cố hương yểu vô tế,
             Nhật mộ thả cô chinh.
             Xuyên nguyên mê cựu quốc,
             Đạo lộ nhập biên thành.
             Dã thú hoang yên đoạn,
             Thâm sơn cổ mộc bình.
             Như hà thử thì hận,
             Kích kích dạ viên minh.
             Trần-Tử-Ngang
              
             Dịch:
              
             Ghé huyện Nhạc-Hương
              
             Mịt mờ chẳng thấy quê nhà,
             Một mình, chiều tối đi xa giữa đồng.
             Tưởng quê, sông ruộng mịt mùng,
             Vào thành biên giới, đi cùng đường thôi.
             Đồn quê khói đã tàn rồi,
             Rừng già vẫn phủ núi đồi thâm sâu.
             Lúc này buồn hận tới đâu,
             Vượn kêu thảm thiết đêm thâu chẳng ngừng...
             Anh-Nguyên
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:25:25 bởi Anh Nguyên >
              
             #13
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: XUÂN NHẬT ĐĂNG CỬU HOA QUÁN 25.11.2008 03:09:39 (permalink)
               
              XUÂN NHẬT ĐĂNG CỬU HOA QUÁN
               
              春 日 登 金 華 觀
               
              白 玉 仙 台 古,
              丹 丘 別 望 遙。
              山 川 亂 雲 日,
              樓 榭 入 煙 霄。
              鶴 舞 千 年 樹,
              虹 飛 百 尺 橋。
              還 疑 赤 松 子,
              天 路 坐 相 邀。
               
              陳 子 昂
               
              Bạch ngọc tiên đài cổ,
              Đan khâu biệt vọng diêu.
              Sơn xuyên loạn vân nhật,
              Lâu tạ nhập yên tiêu.
              Hạc vũ thiên niên thụ,
              Hồng phi bách xích kiều.
              Hoàn phùng xích tùng tử,
              Thiên lộ sinh tương yêu.
              Trần-Tử-Ngang
               
              Dịch:
               
              Ngày Xuân lên quán Cửu-Hoa
               
              Đài tiên Bạch-Ngọc xưa rồi,
              Đan-Khâu trông tít xa xôi phương trời.
              Núi sông, mây quyện nắng trôi,
              Gác lầu sương khói phủ rồi, tối tăm.
              Hạc trên cây cổ nghìn năm,
              Cầu vồng mọc cả hàng trăm thước dài.
              Xích-Tùng-Tử, lại gặp ngài,
              Đường trời xin thỉnh, cả hai đi cùng...
              Anh-Nguyên   
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 20:01:52 bởi Anh Nguyên >
               
              #14
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: GIANG LÂU THƯ HOÀI 25.11.2008 03:20:07 (permalink)
                
               TRIỆU-HỖ 

               GIANG LÂU THƯ HOÀI
                
               江 樓 書 懷
                
               獨 上 江 樓 思 悄 然
               月 光 如 水 水 如 天
               同 來 玩 月 人 何 在
               風 景 依 稀 似 去 年
                
               趙 嘏
                
               Độc thướng giang lâu tứ tiễu nhiên,
               Nguyệt quang như thủy thủy như thiên.
               Đồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại,
               Phong cảnh y hi tự khứ niên.
               Triệu-Hỗ
                
               Dịch:
                
               Nỗi nhớ trên lầu bên sông
                
               Lên lầu, ý nghĩ mông lung,
               Ánh trăng như nước, nước chung sắc trời.
               Ngắm trăng, người cũ đâu rồi,
               Cảnh trông vẫn giống như hồi năm qua!...
               Anh-Nguyên

               <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2019 22:07:04 bởi Anh Nguyên >
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 200 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9