Kiểu:
Xin chào !

 Số tay thơ

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 17 trên tổng số 17 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maidongbac

 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
 • Trạng thái: offline
RE: Số tay thơ 23.01.2009 11:33:51 (permalink)
QUEÂN VAØ NHÔÙ
                                                                Nguyeãn Ñöùc Haïnh
 
Nöôùc maét chaûy thaùng naêm hun huùt gieáng
Bao baø meï cuùi ñaàu nghieâng boùng xuoáng khoå ñau
Haøng trieäu ñöùa con trôû mình trong ñaát laïnh
Nöûa theá kæ tìm con run chaân meï qua caàu
Daãu gioù laõng queân thoåi doïc ñöôøng lòch söû
Nhöõng ngoâi moä voâ danh vaãn laøm vaáp chaân ngöôøi
Daãu vôùi ai chuyeän ñaïn bom ñaõ trôû thaønh coå tích
Ngaøy gioã con naøo – nöôùc maét meï chaúng rôi!
Höông traàm thôm töøng doøng lòch söû
Nöôùc maét trong veo khoâng tính noåi giaù thaønh
Moät ngaøn laàn noùi nhöõng tieác thöông
Xin moät laàn gheù vaøo maùi nhaø lôïp raï
Nhìn meï ta gaày laäp caäp giöõa trôøi xanh.
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
 
#16
  maidongbac

  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
  • Trạng thái: offline
  RE: Số tay thơ 01.02.2009 13:07:41 (permalink)
       ÑI
  Toá Höõu
  Taëng baïn treû
   
  Ñi, baïn ôi, ñi! Bieät thaùng ngaøy
  Hoang mang khoâng ñònh höôùng töông lai
  Buoàn thiu nhö döôùi chieàu queâ laëng
  Daûi nöôùc möông leâ xuoáng vuõng laày
   
  Ñi, baïn ôi, ñi! Soáng ñuû ñaày
  Soáng traøo sinh löïc, boác men say
  Soáng tung trong gioù thanh cao môùi
  Soáng maïnh, duø trong moät phuùt giaây.
   
  Ñi, baïn ôi, ñi! Caû cuoäc ñôøi
  Cuûa ta naøo chæ cuûa ta thoâi!
  Ñaõ vay doøng maùu thôm thieân coå
  Phaûi traû cho ta maïch gioáng noøi!
   
  Traû heát, khoâng quyeàn tieác maûy may
  Traû ngay, khoâng heïn khaát raøy mai
  Nöôùc non reân xieát trong xieàng xích
  Ñaõ giuïc ta ra giöõa chieán ñaøi!
   
  Vaø vaïn anh huøng treân gioù maây
  Vaø nghìn theá heä tôùi sau ñaây
  Ñöông nhìn ta ñoù! Ñi ñi baïn
  Caát nheï thaân leân giöõa phuùt naøy.
   
  Noã löïc bình sinh dieät ñòch cöøu
  Chuùng ta naøo phaûi luõ phieâu löu
  Tung böøa sinh maïng leân ñuøa bôõn
  Vôùi gioù maây nhö ñöùa thaû dieàu.
   
  Ta ñaõ ñi, laø ta ñaõ quyeát ñi!
  Ñaïp baèng trôû löïc, vöôït gian nguy
  Ngöïc coøn thoi thoùp, tim coøn ñaäp
  Coøn nghieán raêng giöông thaúng nghóa kì!
   
  Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
   
  #17
   Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
   Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 17 trên tổng số 17 bài trong đề mục

   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

   Chú Giải và Quyền Lợi

   • Bài Mới Đăng
   • Không Có Bài Mới
   • Bài Nổi Bật (có bài mới)
   • Bài Nổi Bật (không bài mới)
   • Khóa (có bài mới)
   • Khóa (không có bài mới)
   • Xem bài
   • Đăng bài mới
   • Trả lời bài
   • Đăng bình chọn
   • Bình Chọn
   • Đánh giá các bài
   • Có thể tự xóa bài
   • Có thể tự xóa chủ đề
   • Đánh giá bài viết

   2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9