Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ hay!

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maidongbac

 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
 • Trạng thái: offline
Những bài thơ hay! 18.01.2009 21:55:26 (permalink)
Chaøo caùc yeâu thô!
Mình ñaõ may maén söu taàm ñöôïc moät soá baøi thô hay muoán chia xeû cuøng caùc baïn neáu coù gì sai soùt thì mong caùc baïn goùp yù chænh söûa. Baïn yeâu thô naøo coù baøi thô hay muoán giôùi thieäu cho moïi ngöôøi cuøng ñoïc thì haõy taäp trung laïi ñaây nheù!
 
Mình nghe giôùi thieäu veà moät soá baøi thô ( nghe noùi laø raát hay) nhöng chöa tìm ra ñöôïc baïn naøo coù cho mình vôùi! Caùm ôn caùc baïn raát nhieàu, raát nhieàu....
- "Thö göûi caùc thieân thaàn" cuûa nhaø thô Ñoã Trung Quaân
- "Em muoán giaêng tay giöõa trôøi maø heùt!" cuûa nhaø thô Phaïm Thò Ngoïc Lieân
- "Khi ñeán nhaän phaàn mình" cuûa nhaø thô "Laâm Xuaân Thi"
 
 

ÑOÀNG BOÙNG
Laâm Xuaân Thi

Hôõi nhöõng vong hoàn
Soáng khoân thaùc thieâng
Vaát vöôûng traêm mieàn
Theo lôøi ta veà ñaây tuï taäp
Ngöôøi aùo maõo caân ñai – keû khoâng manh chieáu ñaép
Anh huøng hay tuïc töû cuõng loay hoay
Trong cuoäc chôi naøy….
 
Ta muoán möôïn chuùt danh xöng hieån haùch
Ta muoán möôïn chuùt oai linh thaàn thaùnh
Trong nhöõng ñieàu ngaïo maïn kia
Ta muoán nhaéc ñeán teân ñaát nöôùc…,
vaø nhöõng laân quoác
Nhö moät keû chaøo ñôøi khoâng bieát roõ meï cha
Loøng ñaày maëc caûm….
Ta muoán noùi nhöõng ñieàu khoâng coù thöïc
Veà nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát
 
Hôõi nhöõng vong hoàn
Haõy hieän ra baïc nhöôïc
Nhöõng vì vua vaø nhöõng baäc danh nhaân
Nhöõng hoaøng töû vaø caùc coâng nöông
Nhöõng keû taàm thöôøng
Nhöõng ngöôøi cheát khoâng laøm neân ñaïi cuoäc…
Ta muoán thöû baøy ra moät troø ma thuaät
Chuùt oàn aøo cho xao ñoäng nhaân gian….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:11:12 bởi maidongbac >
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
 
#1
  maidongbac

  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
  • Trạng thái: offline
  RE: Những bài thơ hay! 18.01.2009 22:09:52 (permalink)
  BAØI CA CHIEÁN BAÏI
  Laâm Xuaân Thi
   
  Môû maøn cuoäc chôi khoâng ñuùng luaät
  Anh ngaõ xuoáng trong giaây phuùt ñaàu tieân
  Phuùt ra tay cuûa ngöôøi baïn ñoàng haønh
  Baèng nhaùt cheùm sau löng….
   
  Môû maøn cuoäc chôi khoâng caân söùc
  Anh töï bieát mình cuõng nhoû con
  Gaõ thö sinh troùi gaø khoâng chaët
  Vaãn tính döïa vaøo moät ít trí khoân
   
  Môû maøn cuoäc chôi anh ñaõ thaáy baét ñaàu ngao ngaùn
  Tieáng keâu gaøo cuûa ñaùm ñoâng…
   
  Môû maøn cuoäc chôi teân löøa thaày phaûn baïn
  Loâi keùo anh vaøo nhöõng chuyeän voâ ôn
  Môû maøn cuoäc chôi nhöõng teân thuû phaïm
  Giaû daïng thaønh naïn nhaân…
   
  Môû maøn cuoäc chôi muõi teân khoâng truùng ñích
  Tay thieän xaï ngaäp ngöøng – vieân ñaïn leäch taâm
  Thaø ñeå anh laøm moät keû voâ danh
  Neáu em vaãn thích baøy ra nhöõng troø ñuøa noåi tieáng
   
  Khi muùa voäi moät ñöôøng göôm nguy hieåm
  Anh chæ sôï mình thaønh moät keû saùt nhaân…
  Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
   
  #2
   maidongbac

   • Số bài : 232
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 14.01.2009
   • Nơi: Suối yêu thương
   • Trạng thái: offline
   RE: Những bài thơ hay! 18.01.2009 22:12:26 (permalink)
   BAØI HAÙT CUÕ
   Voõ Sa Haø
    
   Chæ coøn moät cuï baø haùt baøi haùt aáy thoâi
   Ngöôøi cheát mang caùc baøi haùt ñi caû roài
   Thanh nieân ñaâu caàn baøi haùt cuõ
   Moät ngöôøi haùt neân baøi ca buoàn ruõ
   Noù khoâng ñuû söùc chaïy ra ngoaøi cöûa
   Noù phaûi töïa löng vaøo vaùch nöùa
   Noù hoån heån trong maét oâi leä öùa
   Cheäch choaïng toâi daét lôøi ca ñi
   Toâi laàn töøng baäc caàu thang
   Ñeán ngoài beân suoái
   Ñaèm mình trong boùng nuùi
   Lôøi ca rôi töøng gioït xuoáng hoàn
   Lôøi ca laøm baûi hoaûi caû traêng non
   Khoâng bieát baø cuï coøn haùt ñöôïc bao nhieâu laàn nöõa?
   Cuï baø haùt phì phoø tieáng thôû
   OÂi queâ höông ! Queâ höông!
   Coøn moät baøi haùt cuõ.
   Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
    
   #3
    maidongbac

    • Số bài : 232
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 14.01.2009
    • Nơi: Suối yêu thương
    • Trạng thái: offline
    RE: Những bài thơ hay! 19.01.2009 14:26:25 (permalink)
    BAÏCH TUYEÁT VAØ TAÙM CHUÙ LUØN
        Nguyeãn Nhaät Aùnh
     
    Seõ khoâng ai bieát ñeán caùc chuù
    Neáu khoâng coù naøng
    Naøng ñeán
    Vaø theá laø caùc chuù töï döng noåi tieáng
    Chöù caùc chuù naøo coù gì
    Nhöõng chieác gheá beù teïo cuûa caùc chuù
    Ai maø theøm ngoài
    Baây giôø ngöôøi ta thích ngoài treân nhöõng chieác gheá cao thaät cao
    Thaäm chí cao hôn chính ngöôøi ngoài leân chuùng
    Vaø nhöõng thöù ñóa taùch con con maø caùc chuù thöôøng duøng
    Thuù thaät chaúng ai maøng ñaâu
    Baây giôø ngöôøi ta thích aên nhöõng mieáng thaät to
    Nhöõng mieáng aên khoâng phaûi cuûa mình
    Ngöôøi ta laïi caøng thích
    Roài nhöõng chieác giöôøng nhoû nhaén nhö ñoà chôi kia
    Trong thôøi buoåi baây giôø chæ ñaùng baøy trong tuû kieáng
    Ngöôøi ta ñaõ cheá ra nhöõng chieác giöôøng thuaän tieän
    Coù theå vöøa xoay doïc laïi xoay ngang.
    Vì vaäy, suy cho cuøng
    Caùc chuù chaúng coù gì ñeå leân maët
    Neáu muï dì gheû khoâng xua naøng vaøo röøng
    Ñeå naøng phaûi sôï haõi vì daãm leân gai vaø ñaù nhoïn
    Vì nhìn thaáy töøng ñaøn thuù döõ löôïn quanh
    Tröôùc khi ngaãu nhieân laïc vaøo caên nhaø chaúng ra nhaø cuûa caùc  chuù
    (Laïi laø thöù nhaø chaúng ôû maët tieàn baây giôø coù cho thueâ cuõng chaúng ai theøm möôùn)
    Maø caùc chuù cuõng chaúng töû teá gì
    Caùc chuù ñöøng hoøng bòp ta
    Treû em khaép theá giôùi ñeàu nghe caùc chuù ngoaùc moàm keâu toaùng leân nhö moät luõ quaï öa sinh söï:
    -                     Ai ñaõ ngoài treân chieác gheá xinh ñeïp cuûa toâi?
    -                     Ai ñaõ aên ôû ñóa nho nhoû cuûa toâi?
    -                     Ai ñaõ neám rau cuûa toâi?
    -                     Ai ñaõ laáy nóa beù xíu cuûa toâi ñeå xieân thöùc aên?
    -                     Ai ñaõ laáy dao xinh xaén cuûa toâi caét gì roài?
    -                     Ñaõ coù ai uoáng nöôùc ôû caùc ly cuûa toâi?
    -                     Ai ñaõ daãm leân giöôøng cuûa toâi?
    Thaät buoàn cöôøi,
    Caùc chuù cöù nhaëng xò caû leân
    Nhö nhöõng con roái ngoác ngheách
    Caùi troø nheách nhaùc aáy khoâng coù ai laø khoâng hay bieát
    Chæ tröø coù naøng
    Luùc aáy naøng ñang nguû
    Ñieàu ñoù thaät may cho caùc chuù
    Nhöng ta chæ noùi theá thoâi
    Duø sao ta cuõng muoán laøm ngöôøi anh em cuûa caùc chuù
    Ta khoâng thích ngoài treân nhöõng chieác gheá cao hôn ñaàu ngöôøi
    Ta khoâng thích giaønh giaät mieáng ngon cuûa keû khaùc
    Ta khoâng thích töï choân mình treân nhöõng chieác giöôøng bieát co giaõn
    Ta seõ töø boû caên nhaø maø ta khoâng bao giôø coù
    Ñeå ñeán ôû vôùi caùc chuù
    Chaät choäi moät tiù cuõng chaû sao
    Ta seõ sung söôùng ngoài vaøo chieác gheá beù teïo
    AÊn nhöõng moùn aên beù teïo trong caùi ñóa beù teïo
    Vaø uoáng nöôùc trong caùi ly cuõng beù teïo noát
    Duy chieác giöôøng cuûa ta thì khoâng beù chuùt naøo
    Ta ñoùng chieác giöôøng cuûa ta vöøa vaën vôùi khoå ngöôøi cuûa naøng
    Treân ñoù naøng seõ nguû, seõ mô, seõ thaáy, seõ noùi meâ
    Coøn ta ta naèm döôùi ñaát
    Vì ta laø thôï röøng
    Gaõ thôï röøng khoâng bao giôø ñoán cuûi
    Suoát ngaøy ngoài daäp xoùa nhöõng caâu thô
    Caùc chuù ñöøng buoàn vì sôï ta quaáy raày
    Ta höùa seõ khoâng laøm phieàn caùc chuù
    Caùc chuù cuõng ñöøng sôï raèng theá giôùi chæ bieát coù baûy chuù luøn vaø moät naøng Baïch Tuyeát
    Maø baây giôø phaûi söûa laïi truyeän coå Grimm
    Caùc chuù ñöøng lo
    Naøy ta baûo thaät
    Ta caàn quaùi gì nhöõng trang saùch
    Ta caàn gì löu danh nhö caùc chuù
    Ta ñeán vaø ôû laïi, theá thoâi
    Treû em coù theå seõ khoâng bieát ñeán ta
    Nhöng naøng bieát, theá laø ñuû
    Khi caùc chuù keùo nhau vaøo röøng
    Ta seõ ôû nhaø baûo veä naøng
    Traùnh xa nhöõng quaû taùo ngon maét ñaõ ñöôïc taåm thuoác ñoäc
    (taëng nhöõng quaû taùo taåm thuoác ñoäc cho nhau thôøi buoåi baây giôø vaãn coù)
    Ta seõ lang thang trong röøng luùc maët trôøi chöa moïc
    Haùi cho naøng möôøi laêm gioû ñaày
    Nhöõng quaû taùo chín moïng coøn ñaãm hôi söông
    Buoåi saùng, tröôùc khi naøng thöùc giaác
    Ta kòp caém nhöõng boâng hoa quanh boán goùc giöôøng naøng nguû
    Nhöõng boâng hoa töï tay ta gieo haït vaø chaêm soùc
    Caùc chuù phaûi bieát raèng
    Vôùi naøng ta seõ laøm taát caû nhöõng gì ta laøm ñöôïc
    Nhöõng gì khoâng laøm ñöïôc
    Ta cuõng laøm
    Chung quy, chæ vì ta yeâu naøng
    Vaø ñeå naøng kòp yeâu ta
    Tröôùc khi gaõ hoaøng töû vaø luõ thò veä dôû hôi phi ngöïa ñeán.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 14:28:53 bởi maidongbac >
    Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
     
    #4
     maidongbac

     • Số bài : 232
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 14.01.2009
     • Nơi: Suối yêu thương
     • Trạng thái: offline
     RE: Những bài thơ hay! 19.01.2009 14:39:04 (permalink)
     Giôùi thieäu thô Phaïm Thò Ngoïc Lieân
     Phaïm Thò Ngoïc Lieân tröôùc sau vaãn vaäy, chaân thaønh töï veõ chaân dung cuûa mình. Ñoù laø khuoân maët cuûa moät ngöôøi phuï nöõ khoâng bao giôø nguoâi caùi khaùt voïng soáng chaùy boûng.
     Thô cuûa Phaïm Thò Ngoïc Lieân laø tieáng keâu thaûng thoát mong ñöôïc yeâu vaø daâng taëng tình yeâu....
     Trong theá giôùi tình yeâu cuûa Phaïm Thò Ngoïc Lieân ta luoân baét gaëp moät noãi coâ ñôn quaèn quaïi. ...thô Phaïm Thò Ngoïc Lieân traøn ñaày nöõ tính.

      
      

     NHÖÕNG VAÀNG TRAÊNG CHÆ MOÏC MOÄT MÌNH

         Phaïm thò ngoïc Lieân
      
     Khi em khoâng coøn anh
     Ngaøy vaø ñeâm gioáng nhau heát söùc
     Ngaøy coù löûa trôøi noùng nöïc
     Ñeâm beùn ngoùt ñeâm ñen…
      
     Ñoù laø khi anh khoâng coøn nghó veà em
     Tình côø ñoïc baøi thô keát thuùc
     Chuùt laõng maïn mô hoà coøn soùt
     Ñaõ ruøng mình tröôùc hai chöõ caùm ôn
     (Caùm ôn anh ñaõ an uûi ñôøi em…)
     Caùm ôn lôøi noùi ñeïp
     Caùm ôn söï rung ñoäng cuûa con ngöôøi saét theùp
     Vaø caùm ôn caùi hoân khinh mieät cuoái cuøng!
     Söï phuõ phaøng truøm leân noãi nhôù mong
     Tình yeâu ñaõ trôû thaønh thuoác ñoäc
      
     Khi em vieát baøi thô keát thuùc
     Khoâng theå naøo tin mình ñaõ töøng laø cuûa nhau
     Khoâng theå naøo tin ta rôi xuoáng hoá saâu
     Söï ñoå vôõ baát ngôø ñeán theá
     Caùi ngoït lòm trôû thaønh cay xeù
     Caùi gaàn guõi thaân quen thaønh baän bòu quaáy raày
     Moãi nuï hoân nhôù laïi noåi gai
     Caùi chaùn gheùt laøm ta kinh ngaïc!
     Khoâng theå naøo tin tröôùc kia ta raát khaùc
     Raát hoàn nhieân vaø raát ñaém say
     Moãi giaây phuùt gaàn nhau theá giôùi chaúng coøn ai
     Vaø haïnh phuùc reân leân cuoáng quít
     Söï ñoä vôõ baát ngôø
     Tình yeâu boãng cheát
     Côn ñau aùc tính keùo qua ñôøi
     Boãng döng mình coøn laïi moät mình thoâi…
     Caùm ôn anh ñaõ khoâng coøn laø cuûa em
     Caùi maát maùt cuûa ñòa caàu khi gaáu nuoát vaàng traêng chaéc cuõng chæ u aùm theá
      
     Söï chia bieät cuûa con ngöôøi ñaõ trôû thaønh thoâng leä
     Trong em – gaáu nuoát maët trôøi
     Trong em vôõ naùt nieàm vui
     Haïnh phuùc moãi ngaøy giaû taïo
     Chieác maët naï vôùi nuï cöôøi khoâng theå thieáu
     Haønh trang ngaïo maïn böôùc leân ñôøi
      
     Caùm ôn chieác maët naï vui
     Daáu ñôøi traêng laïnh leõo
     (Veû quaïnh hiu chieác boùng beân ñöôøng)
     Nhöng söï thaät traàn truoàng nhö theá vaãn coøn hôn
     Caùi goùp maët teâ loøng caûu traêm nghìn chuù cuoäi
     Caùi buoát giaù nöûa chöøng ñaùnh ñoåi
     Ngaïi ñaâu traêng phaûi moïc moät mình
     Quôø quaïng laøm gì nhöõng sao nhaùy chung quanh?
      
     Nhôø anh
     Em coù ñöïôc baøi thô keát thuùc
     Döïng baèng tre traêm ñoát cuaû ñôøi
      
     Ñoát haïnh phuùc tình yeâu
     Ñoát kæ nieäm raõ rôøi
     Ñoát anh vaø em
     Ñoát khôûi ñaàu vaø chaám heát
     Neáu Buït xöa bay veà trôøi bieàn bieät
     Chaúng ban cho aân suûng cuoái cuøng
     Chieác maët naï cöôøi em vaãn giöõ
     Phaûi khoâng?
      
     Chaøo anh, haïnh phuùc cuûa em
     Phuùt thoaûng qua ñau nhoùi
     Nhöõng ngaøy ñeâm heùo moøn chôø ñôïi
     Cuoäc soáng rieâng tì veát caûu moãi ngöôøi
     Nhöõng noãi buoàn chen laãn vôùi nieàm vui
     Söï ñoå vôõ baát ngôø ñeán theá!
     Khi haïnh phuùc bay ñi laëng leõ
     Caùi boùng cuûa ñôøi ngöôùc maét traùo tröng
     Anh vaø em leõ naøo chæ laø nhöõng chöùng nhaân
     Caùi o eùp cuûa ñôøi baét ta quay maët laïi
     Neáu hoâng ñôøi coøn bay nhöõng con dieàu giaáy
     Nhöõng hình nhaân bieát muùa bieát cöôøi
     Nhöõng noâng caïn beân trong
     Nhöõng haøo nhoaùng beân ngoaøi
     Nhöõng saâu thaúm chæ ñôøi ta bieát ñöôïc…
     Khoâng theå nguû daøi trong tuyeät voïng
     Daãu laø traêng phaûi moïc moät mình
     OÂi haïnh phuùc naøo baèng haïnh phuùc hoài sinh
     Maét môû lôùn vaø traùi tim bieát thôû
     Phaûi haïnh phuùc thaáy hoàn mình môû cöûa
     Ñang nöïc cöôøi
     Khi noùi
     Caùm ôn!
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 14:56:04 bởi maidongbac >
     Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
      
     #5
      maidongbac

      • Số bài : 232
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 14.01.2009
      • Nơi: Suối yêu thương
      • Trạng thái: offline
      RE: Những bài thơ hay! 19.01.2009 18:53:58 (permalink)
      KEÁT THUÙC MOÄT TAÙC QUYEÀN
      Phaïm thò Ngoïc Lieân
       
      ÔÛ trong quaõng toái vaø quaõng saùng
      Ngöôøi qua ñôøi nhö moät veát thöông
      Caùm ôn anh ñaõ an uûi ñôøi em
      Baèng mieáng boâng ñoäc döôïc
      Caùm ôn anh ñaõ doäi xuoáng hoàn em
      Töøng gioït tình buoàn
       
      Vaø cuoái cuøng em vôõ
      Nhö vieân phaùo noå sau xuaân
      Tieáng noå leû loi
      Coâ quaïnh
      Tieáng chaéc löôõi cheâ bai
      Tieáng thôû daøi cam phaän
      Em noå trong choã cuûa mình
      Nhôù tình yeâu ti tieän
      Vaø tình thaêng hoa
       
      Caùm ôn anh ñaõ döûng döng ñi qua ñôøi em
      Nhöõng böôùc chaân ñinh nhoïn
      Nhöõng böôùc chaân ñaù taûng
      Ñeø naëng chaát choàng
      Nhöõng böôùc chaân tình queân
      Vua chuùa vaø toâi tôù!
       
      ÔÛ trong quaõng toái vaø quaõng saùng
      Caûm ôn anh ñaõ giuùp em nhìn roõ cuoäc ñôøi
      Vaø chaân dung tình yeâu
      Chaân dung beø baïn
      Moãi ngöôøi ñeàu laø moät hí vieän nhoû
      Khoâng boâi maët hoùa trang vaãn saém ñuû vai troø
      Taám maøn ñôøi môû cöûa
      Ta cuùi chaøo hoan hoâ!
       
      Caùm ôn anh ñaõ cho em xem traêm veû maët
      Soáng traêm veû ñôøi
      Thuø haän  cay chua
      Em ñaø neám ñuû
      Mieáng ngon haïnh phuùc
      Sao anh choái töø?
       
      ÔÛ trong quaõng toái vaø quaõng saùng
      Ngöôøi ñeán beân ngöôøi baèng löøa loïc ñaõ quen
      Caùm ôn anh ñaõ khoâng traùo trôû phuùt ñaàu tieân
      Neân em coù moät khoaûng lôùn thôøi gian nhaàm laãn
      Caùm ôn anh ñaõ quay löng cuùi maët
      Ñeå em bieát ñoù laø ñôøi
      Vaø söï thaät
      Chaân dung anh
       
      Vaø söï thaät
      Moãi ngaøy em moãi hoân leân taám aûnh cuûa anh
      Nhoû vaøo ñoù nhöõng gioït nöôùc maét
      Quaêng ñi trong thuø haän
      Löôïm laïi trong yeâu thöông
      Vaø söï thöïc
      Nhö nhöõng lôøi noùi muõi teân
      Anh ñaõ baén thaúng vaøo tim em khoâng heà thöông xoùt
      Tình yeâu heát roài
       
      Cuoái cuøng em vôõ
       
      Nhö tieáng noå bong boùng vui
      Bong boùng bay leân trôøi traêm nghìn maøu saéc
      Coù saéc naøo traéng hôn baøn tay tình yeâu ñaõ maát?
      Coù saéc naøo ñen hôn traùi tim tình yeâu ñaõ queân?
      Boùng noå giöõa trôøi
      Tieáng noå khoâng ai nghe
      Leû loi coâ quaïnh
      Xaùc phôi treân maùi nhaø cuoäc ñôøi
      Haïnh phuùc ngöôøi ta vaãn xanh…
       
      Caûm ôn anh ñaõ cho em hieåu bieát
      Theá naøo laø thuû ñoaïn
      Chieám ñoaït
      Vaø ñuoåi xoâ
      Laïnh luøng  vaø taøn nhaãn
      Beà daøy khuoân maët cuûa ngöôøi ñôøi
      Sau caùnh coång vaøng son cuûa ñaïo lyù
      Sau naác thang cuoái cuøng cuûa danh voïng
      Söï giaû doái coù theå ñaït ñöôïc
      Taát caû nhöõng gì caàn ñaït
      (duø baèng caùi cheát cuûa ngöôøi khaùc)
      Söï vinh quang cuûa chính mình
      Vaãn lôùn lao hôn!
       
      Caùm ôn anh
      Em ñaõ vôù vaø em ñaõ cheát
      Töø bieät hí tröôøng
       
      ÔÛ trong quaõng toái vaø quaõng saùng
      Vì tình yeâu vónh cöûu
      Vaãn xin caùm ôn ñôøi
      Xin caùm ôn anh!
      Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
       
      #6
       tuongtuvisao

       • Số bài : 1
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 17.01.2009
       • Nơi: Địa ngục
       • Trạng thái: offline
       RE: Những bài thơ hay! 19.01.2009 19:10:45 (permalink)
       BEÁN XÖA
       Trònh Thanh Sôn
        
       Hai möôi laêm naêm caùch bieät, hoâm nay em ñeán tìm toâi
       Chæ nghe noùi vaäy thoâi, toâi ñoaùn laø em chöù naøo gaëp maët
       Chæ ñoaùn laø em maø ñaõ cay khoùe maét
       Em ôi ñeå böôùc qua lôøi nguyeàn naøo coù deã gì ñaâu?

       Moät phaàn tö theá kæ doãi hôøn nhau.
       Ta xa nhau chæ vì nhöõng côù khoâng ñaâu
       Anh choân vaøo ñeâm saâu ñieàu chöa noùi ñöôïc
       Anh choân vaøo goác nhaõn nhöõng lôøi nguyeän öôùc
       Choân nöôùc maét anh vaøo bôø ñeâ ngaøy em sang ngang.

       Hai möôi laêm naêm anh ñaõ ñi lang thang,
       Gieo haït buoàn vui, gaët muøa cay ñaéng,
       Anh töøng gaëp nhieàu ngöôøi ñaøn baø,
       Anh töøng soáng nhieàu ñeâm khaùch saïn,
       Nhöng nhöõng ngöôøi ñaøn baø chæ gôïi nhôù veà anh goác nhaõn ngaøy xöa.

       Hai möôi laêm naêm bieát maáy gioù möa,
       Chuù beù ngaøy xöa ñaõ thaønh ngöôøi ñaøn oâng töøng traûi,
       Töøng bò ngöôøi ta löøa vaø ñoâi khi löøa laïi,
       Töøng bò nhaán chìm nhöng laïi ngoi leân.


       Khi vui anh chôït nghó veà em, khi buoàn anh chôït nhôù veà em.
       Khi hoân ngöôøi ñaøn baø khaùc anh chôït nghó veà em, ngöôøi ta côûi aùo, Anh cöù nhaém maét laïi vaø nghó raèng em ñang côûi aùo
       Hai möôi laêm naêm, caàu ñaõ gaõy roài, em tìm anh caùch gì maø ñeán ñöôïc?

       Böôùc qua lôøi nguyeàn ö?
       Ñoù laø ñieàu khoâng coù thöïc.
       Nhöng em ôi trong giaác mô anh vaãn cöù mong moät nhòp caàu laïi moïc
       Gioáng nhö caàu voàng sau möa ñeå anh veà tìm em treân beán soâng xöa.
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 19:15:47 bởi tuongtuvisao >
       Có gì đẹp trên đời hơn thế
       Người yêu người sống để yêu thương!
        
       #7
        maidongbac

        • Số bài : 232
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 14.01.2009
        • Nơi: Suối yêu thương
        • Trạng thái: offline
        RE: Những bài thơ hay! 19.01.2009 19:29:25 (permalink)
        THU KHUÙC
                                                                    Phaïm Thò Ngoïc Lieân
         
        Luõ böôùm chieàu hoâm nay bay qua theàm cöûa
        Ñôïi traêng veà
        Phaù coã trung thu
        Aùo em nhieàu maøu nhö ñeøn keùo quaân
        Khoâng keùo ñöôïc nieàm vui chæ toaøn noãi nhôù
        Baâng khuaâng thaùng baûy goïi möa veà
         
        Lòch naêm nhuaàn trung thu giaø theâm moät thaùng
        Thu coù daøi kæ nieäm
        Daøi cho heát muøa traêng
        Daãu thu saøi goøn khoâng laù vaøng thao thöùc nhôù mong
        Laù xanh cöù ruû nhau xuoáng phoá
        Haøng möa öôùt möa ñeâm chau maøy nheï thôû
        Lôøi tình thaùnh thoùt böôùc chaân ñi
         
        Lôøi möa hay lôøi em
        Chaøo haïnh phuùc cuûa muøa thu cuõ
        Baøn tay laïnh theøm baøn tay aáp uû
        Anh coù veà cho giaác nguû xoân xao
        Thu saøi goøn khoâng coù laù vaøng ñaâu
        Maây xaùm giaêng giaêng maây buoàn maây bieát noùi
        Laù xanh vaãy nhö ngoùn tay em goïi
        Coång nhaø ai heù môû ñôïi traêng veà
        Coång nhaø ai muøi nguyeät queá nôû khuya
        Bay vaøo hoàn em ñeå ngoû
        Hoa coù döïng neân thaønh töôøng coå
        Queùt muøa thu laù muïc
        UÛ moái tình xa xöa?...
         
        Saøi goøn baây giôø anh ñaõ queân chöa
        Laù xanh vaãn ruû nhau xuoáng phoá
        Traêng chöa moïc neân traêng chöa heà vôõ
        Nhö hoàn em saùng rôõ moät thu naøo
        Oâi thu Saøi Goøn khoâng coù laù vaøng ñaâu
        Möa thaùng baûy keùo daøi sang thaùng taùm
        Luõ böôùm chieàu nhôûn nhô laõng maïn
        Ñôïi traêng veà…
        Em vaãn chôø anh!....
         
        Anh thaân yeâu baây giôø saøi goøn thu
        Côn baõo rôùt chaïy ngang qua thaønh phoá ñeïp
        Baõo trong maét neân maét thaønh maøu tím
        Baõo laø möa neân maét öôùt ñôïi chôø
        Thu saøi Goøn vaãn laø thu raát möa
        Nhöõng haïnh phuùc nhö doøng möa ñoå xuoáng
        Nhöõng haïnh phuùc cuûa moät ñôøi goã muïc
        Moïc thaønh caây naám ngoït giöõa trôøi
        Nhö em bao giôø cuõng chæ coù anh thoâi….
                   
        Nhöõng chaáp nhaän ñaéng cay vaø thua thieät
        Nhöõng raïn nöùt vaø traêm ñieàu bi thieát
        Chaûy thaønh soâng thaønh bieån cuoán troâi röøng
        Haïnh phuùc boãng laø con caù quaãy
        Theo soùng veà vöôït chín taàng khoâng
        Haïnh phuùc nhö caùnh chuoàn quaù moûng
        Ngaån ngô bay chôø baõo thoåi veà.
        Em cuoái cuøng goùi ñôøi caát voäi
        Sôï mai naøy hoàn ngaäp reâu rong…
                   
        Anh thaân yeâu ngaøy aáy coøn khoâng?
        Côn loác xoaùy troøn nhö boâng vuï
        Em chaúng phaûi em muøa thu cuõ
        Moãi moät naêm nhìn laïi ñôøi mình
        Thaáy boãng treû boãng giaø baát chôït
        Chuùt noàng naøn laãn chuùt thô ô
        Anh ôû ñaâu tình yeâu röïc löûa
        Thaønh tro than ñoát chaùy buoåi ñaàu .
        Thu Saøi Goøn vaãn laø thu baõo
        Chuyeån ñeán ñôøi nhöõng bieån nhôù lao ñao. . . .
                   
        Vaãn bieát ñôøi haïnh phuùc chaúng bao nhieâu
        Caùi thoaùng choác cuûa moät thôøi tuoåi treû
        Caùi deø daët cuûa tuoåi giaø rôùm leä
        Caùi meânh moâng hieän taïi eâm ñeàm
        Em bao giôø cuõng vaãn laø em
        - laø ngoïn neán chaúng bao giôø taét -
        Thöù aùnh saùng ñieàm nhieân hiu haét
        - Ñieàm nhieân ñi thoác giöõa tim ngöôøi
        Anh coù luùc thaáy mình buoát laïnh
        Tìm ñaâu ra ngoïn löûa moà coâi? . . .
                   
        Saøi Goøn thu veà anh thaân yeâu ôi
        Con maét baõo nhìn qua cöûa chôùp
        Con maét nhaùy tình yeâu choaùng ngôïp
        Uoán cong emtrong haïn heïp ñôøi thöôøng
        Em vo troøn taát caû nhöõng nuï hoân
        Vaét kieät heát noãi buoàn gôûi baõo
        Baõo yeân laëng nhaän moùn quaø aûo naõo
        Coøn cho em huôûng chuùt traêng taøn
        Traêng yeân laëng soi hoàn em xaùm ngaét
        Traêng soi hoaøi maø chaúng thaáy anh ñaâu . . .
                  
        Traêng soi ñeán bao giôø tìm ñöôïc ñôøi nhau
        Vaø baõo rôùt laïnh run ngoaøi theàm cöûa
        Vai keà vai seõ chaùy buøng ngoïn löûa
        Thu saùng tröng con maét coù anh roài
        Thu hoàng haøo töøng gioït maät löùa ñoâi
        Maëc caù quaãy chuoàn bay vaø neán saùng
        Möa cöù rôi ñeàu ñeàu vaø nheï haït
        Saøi Goøn thu coøn coù laïi hai ngöôøi
        Saøi Goøn thu veà anh thaân yeâu ôi! . . .  
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:04:01 bởi maidongbac >
        Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
         
        #8
         maidongbac

         • Số bài : 232
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 14.01.2009
         • Nơi: Suối yêu thương
         • Trạng thái: offline
         RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 13:16:09 (permalink)
         Giôùi thieäu caùc baïn baøi thô naøy! Tieác laø mình khoâng nhôù ñöôïc teân taùc giaû, baïn naøo bieát thì boå sung nheù! Chaân thaønh caùm ôn!
         TAÂM SÖÏ LOAØI CHIM DI
          
         Haõy naém chaët tay nhau
         Ta trôû laïi töø ñaàu
         Nhö thuôû môùi bieát ñi
         Baét ñaàu
         Ta
         Ñi laïi
         Loaøi chim di
         Khoâng coù quyeàn thaát baïi
         Tröôùc maõnh löïc muøa ñoâng.
         Haõy naém chaët tay nhau
         Ta trôû laïi töø ñaàu
         Nhö thuôû bieát moäng mô
         Baét ñaàu
         Ta mô moäng
         Ñöøng tröøng maét oaùn hôøn
         Ñöøng chuøn chaân thaát voïng
         Loaøi chim di khoâng xeáp caùnh troán chôø
         Cuoäc ñôøi nhö moät giaác mô
         Trong mô chính laø ñôøi thaät
         Haïnh phuùc - khoå ñau
         Ñaéng cay – ñöôøng maät
         Haõy naém chaët tay nhau
         Ta trôû laïi töø ñaàu
         Ngaøy coù theå daøi ra
         Ñeâm coù theå xuoáng raát saâu
         Loaøi chim di khoâng coøn nôi cö truù
         Vaãn naém chaët tay
         Quyeát ñeán cuøng moäng mò
         Ñaõ ra ñi
         Laø trôû laïi töø ñaàu.
         Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
          
         #9
          maidongbac

          • Số bài : 232
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 14.01.2009
          • Nơi: Suối yêu thương
          • Trạng thái: offline
          RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 13:25:39 (permalink)
          MIEÀN COÛ PHÔI
          Traàn Hoøa Bình
           
          Baêng qua mieàn coû phôi
          Moät muøa ñoâng nhö ngöôøi tình gaëp laïi
          Coû noàng höông treân ñoàng döôùi baõi
          Coû noàng höông, ta buoàn thöông
           
          Taát thaûy
          “Laëng leõ nhö nuï cöôøi
          Cuûa ngöôøi khoâng nhôù tuoåi”
          Ta khoâng nhôù tuoåi nhöng ta nhôù em
          Chính vì nhôù em maø ta khoâng nhôù tuoåi
          Em ñaâu roài
          OÂi! Söông khoùi muøa ñoâng!
           
          Baêng qua mieàn coû phôi
          Thaáy mình laø ngoâi sao laïc
          Coù theå chaùy leân
          Coù theå chaúng laø gì…
          Coû noàng höông, ta buoàn thöông….
           
          Baêng qua mieàn coû phôi
          Khoâng ñòa chæ, khoâng lôøi
          Ngöôøi ñaøn oâng moäng mò
          Baêng qua mieàn coû phôi.
          Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
           
          #10
           maidongbac

           • Số bài : 232
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 14.01.2009
           • Nơi: Suối yêu thương
           • Trạng thái: offline
           RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 13:30:32 (permalink)
               XUOÁNG ÑÔØI
           Nhöôïc Traàn
            
           Trong tieáng thinh laëng
           Kinh hoaøng
           Giöõa boùng toái vaø aùnh saùng
           Chaäp choaïng
           Men theo vuõng laày
           Toâi ñi tìm toâi
           Moät toâi traàm laéng
           Moät toâi baïo taøn
           Moät toâi ña ñoan
           Voïng ñoäng
           Trong caùi tích taéc cuûa söï soáng
           Trong söï phaúng laëng cuûa doøng soâng
           Hö hao maûnh ñôøi
           Beân boài
           Beân lôû
           Dôû khoùc
           Dôû cöôøi
           Thaân toâi
           Cho toâi coøn laø toâi
           Moät toâi say ñaém
           Moät toâi phuõ phaøng
           Ña mang
           Da thòt ngöôøi
           Vaø muøi höông con gaùi
           Cho toâi khoâng laø toâi
           Ngoài laïi
           Nguû vuøi
           Trong mieân töôûng
            
            
           Söï thaät
           Nhö nhaùt dao
           Cheùm vaøo taâm thöùc
           Vöïc thaúm böùt lìa
           Hai ngaû loái
           Vaø
           Moät toái ngaäm nguøi
           Ñi ñaâu ta cuõng gaëp ngöôøi
           Loanh quanh nhaùnh coû treân ñôøi reâu phong
           Ngaøy troáng
           Ñeâm khoâng
           Noãi ñau traàm tích töøng doøng thòt da
           Chaúng thaø
           Maëc keä
           Thoâi laø
           Ngoån ngang moät môù laø ñaø thaân khoâng
           Meät moûi taám loøng
           Traùi tim hoùa thaïch
           Töø doøng cuoàng sinh
           Moät coõi
           Xa mình
           Buïi treân thaân theå
           Khoâng hình
           Khoâng teân
           Naëng nhoïc boàng beành
           Bao naêm
           Vaø moät khoaûnh khaéc
           Nieàm ñau
           Döôøng nhö
           Khuaát maët.
           Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
            
           #11
            maidongbac

            • Số bài : 232
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 14.01.2009
            • Nơi: Suối yêu thương
            • Trạng thái: offline
            RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 13:37:58 (permalink)
            LAÙ THU
            Thaûo Phöông
             
            Baây giôø ñang thu
            Thaùng möôøi
            Chôm chôùm…
             
            Tieáng chuoâng vaøng nhaït
            Kheõ buoâng
            Nheï nhö chieác laù maët ñöôøng ñaäu eâm….
            Thoâi… !
            Ñöøng nhaët leân
            Ñeå yeân chieác laù vôùi nieàm öu tö
            Tieáng chuoâng tan töï bao giôø
            Baøn tay níu giöõ söõng sôø
            Baøn tay…
            Ta quyø beân chieác laù naøy
            Nghe trong run raåy nhöõng ngaøy xa xöa
            Moät gioït möa…moät gioït möa…!
            Möa thu chôït raéc xanh bôø thôøi gian
            Giaõ töø – ôi chieác laù vaøng
            Giaõ töø – ôi tieáng chuoâng tan mô hoà…
             
            Ñaõ troâng trong buïi möa môø
            Ngaån ngô saéc bieác choài tô noõn naø…..
            Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
             
            #12
             maidongbac

             • Số bài : 232
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 14.01.2009
             • Nơi: Suối yêu thương
             • Trạng thái: offline
             RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 14:02:00 (permalink)
             MOÄ COÛ
             Maïnh Leâ
              
             Ñoù laø ngoâi moä coû cuûa moät coâ gaùi cheát troâi caùch ñaây hai möôi naêm
             Laøng chaøi vôùt leân giöõa ñeâm möa gioù
             Coâ gaùi coøn nguyeân thaân xaùc loõa loà
             Laøng boïc coâ trong taám vaûi buoàm cuõ raùch
              
             Quaùn nöôùc ñaàu laøng noùi raèng ñaõ gaëp
             Coâ gaùi aáy daét theo moät ñöùa con
             Môø saùng tôùi xin aên
             Ngöôøi laøng mang tôùi moä coû neùn nhang cuøng baùt côm quaû tröùng
              
             Nhaø beân ñeâ noùi raèng cuõng gaëp
             Coâ gaùi aáy ngoài ôû bôø ñeâ vaø vaù aùo cho con
             Thaùng baûy qua kì möa giaêng
             Moä coû coù theâm nhöõng boä quaàn aùo baèng giaáy maøu nguõ saéc.
             Ngöôøi coi chuøa noùi raèng cuõng gaëp
             Moàng moät teát coâ aáy daét con goõ cöûa chuøa laøng
             Baøn thôø chuøa theâm moät baùt höông
             Baùt höông chaùy ñoû caû ba ngaøy teát
              
             Ñaõ sang naêm thöù hai möôi moát
             Moä coû coàng leân thaønh coàn coû
             Coàn coû theâm nhieàu hoa daïi nôû
             Coù trai laøng ñaõ haùi hoùa treân moä coû taëng ngöôøi yeâu.
              
             Ñaõ hôn hai möôi naêm
             Laøng chöa gaëp thaân nhaân tôùi ñaây nhaän moä
             Caû laøng toâi thaønh nhöõng thaân nhaân.
             Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
              
             #13
              maidongbac

              • Số bài : 232
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 14.01.2009
              • Nơi: Suối yêu thương
              • Trạng thái: offline
              RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 14:40:45 (permalink)
              ÑEÂM
              Vöông Lieãu Haèng
               
              Gioù chaúng noùi gì caây coû cuõng laëng thinh
              Nhöõng vì sao vaãn laïnh luøng toûa saùng
              Ñeâm nhaït loaõng nhö li caøfeâ ñaù
              Moät mình em… nhaám nhaùp…moät mình
              Vuõ truï bao la, vuõ truï voâ tình
              Noãi nhôù chaùy leân thaønh hình ngoïn löûa
              Noãi nhôù boûng loøng em nhöng khoâng laøm aám noåi
              Boùng toái vaây quanh laïnh ñeán teâ ngöôøi
              Coõi soáng hoà xa vôøi
              Baøn tay em chôi vôi giöõa khoaûng khoâng nghieät ngaõ
              Chaúng coù ai, ngöôøi quen hay ngöôøi laï
              Anh  ôû nôi nao, anh khoâng ôû nôi naøo?
              Kæ nieäm töïa löôõi dao
              Dai daúng cöùa vaøo loøng em laøm baät leân nhöõng tieáng keâu khao khaùt
              Em goõ vaøo caùnh cöûa ñeâm ñen baèng nhòp tim cuoàng loaïn
              Nôi loàng ngöïc môû toang
              Ñeâm chaûy thaønh doøng ñeâm voã soùng meânh mang
              Xuoâi veà phía raïng ñoâng choùi loïi
              Hình nhö coù noãi ñau vöøa chín tôùi
              Thaûnh thôi rôi nheï xuoáng bình minh.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 14:43:30 bởi maidongbac >
              Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
               
              #14
               maidongbac

               • Số bài : 232
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 14.01.2009
               • Nơi: Suối yêu thương
               • Trạng thái: offline
               RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 14:46:47 (permalink)
               TÌNH CHAÂU GIANG
                
               Trong tim anh khaéc saâu bao kæ nieäm
               Tình yeâu chaân thaønh anh daønh caû cho em
               Daãu cuoäc ñôøi nhö beå daâu thay ñoåi
               Em vaãn laø ngoïn löûa aám trong ñeâm
                
               Ñaõ qua ñi nhöõng thaùng naêm khôø daïi
               Hay töï anh lau nöôùc maét cuûa mình
               Laëng leõ soáng giöõa ñeâm daøi baát taän
               Bao khoå ñau chôø tia naéng bình minh
                
               Khi traùi tim anh nhö muøa ñoâng giaù laïnh
               Anh ôû ñaâu thaønh traùi tim nhoû truøng khôi
               Ngay caû luùc ñöôïc tình yeâu chaép caùnh
               Naøo ñaõ ñi qua côn baõo taùp cuoäc ñôøi
               Nhöõng moäng aûo cuûa vinh hoa phuù quyù
               Cuõng chæ laø voâ nghóa cuûa ngaøy mai
               Khi gaëp em, anh môùi bieát theá naøo laø haïnh phuùc
               Nhöng noãi loøng mình anh ñaønh giaáu nôi saâu thaúm cuûa traùi tim
               Khi xa em anh môùi thaáy mình coâ ñôn döôøng aáy
               Nhöng doøng ñôøi nöôùc luõ ngaên anh ñeán tìm em
               Khi maát em anh môùi bieát theá naøo laø ñau khoå
               Nhöng nöôùc maét ñaéng cay khoâng xoùa môø kæ nieäm
                thieâng lieâng 
               Anh nhôù ñeán em vôùi bao noãi tieác nuoái xoùt xa
               Thôøi gian nhö nöôùc qua caàu
               Ñaõ laáy ñi nhöõng ngaøy töôi ñeïp nhaát
               Haïnh phuùc ñeán anh khoâng bieát dang tay maø ñoùn nhaän
               Naøo anh thaáy gì ñaâu ngoaøi con ñöôøng tröôùc maët quanh co
               Giôø ñaây taát caû ñaõ qua
               Trong maát maùc anh thaáy mình cöùng caùp
               Naûy nôû trong anh nhöõng maàm xanh hi voïng
               Nhöõng maàm xanh vöôn leân tìm kieám cuoäc soáng khaùt voïng cuûa ngaøy mai
               Nhöõng con ñöôøng soâng nuùi ta qua
               Ñeå laïi ngoït buøi cuoán ñi bao cay ñaéng
               Treân maûnh ñaát queâ höông hai söông moät naéng
               Nôi ta ñaõ yeâu thöông choái boû moät thôøi
               Haõy cho toâi tìm laïi moät maûnh trôøi
               Ñaõ vieát leân baøi thô tình hay nhaát
               Toâi muoán cho rieâng mình maûnh ñaát
               Ñem traùi tim laøm haït gioáng gieo leân
               Gioïng noùi xa roài caâu haùt cuõng laëng im
               Coøn ñoïng maõi trong toâi baøi ca haïnh phuùc
               Moät chuùt vaø raát nhieàu
               Nhö tình yeâu muoân ñôøi vaãn theá.
               Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9