Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ hay!

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maidongbac

 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
 • Trạng thái: offline
RE: Những bài thơ hay! 20.01.2009 14:50:26 (permalink)
ÑEÂM TRAÉNG
Töø Keá Töôøng
 
Moät maûnh traêng vaét qua cöûa soå
Khu vöôøn im gioù khoâng tieáng laù khua
Toâi ngoài bao laâu ñôïi ñieàu gì khoâng theå bieát
Khoaûnh haønh lang vaéng khoùm quyønh höông vöøa nôû
Ñeâm theâm kì aûo laïnh ngöôøi
Con ñöôøng moøn aáy coû laáp daáu chaân xöa
Laù muïc treân neàn tro than noàng aåm
Tieáng deá khan ñaâu coù moät gioïng buoàn
Caùnh dôi ñaäp trong boùng môø
Buoát laïnh nhö söông
Em khoâng coøn tôùi thaû toùc boàng beành sau aùnh traêng
Chieác boùng aån hieän
Toâi coâ ñoäc trong ngoâi nhaø khoâng coù chính toâi
Naèm nghe tieáng thaïch suøng
Ñaùnh thöùc nhöõng gì ñaõ maát
Maûnh traêng vaãn khoâng bình yeân maø chìm vaøo gioâng baõo
Toâi nhö ngöôøi moäng du
Ra vöôøn lanh quanh tìm nhaët nhöõng sôïi toùc
Baøn tay kheõ ñoäng muøi höông
Thaønh noãi nhôù cuøng ñeâm traéng.
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
 
#16
  maidongbac

  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
  • Trạng thái: offline
  RE: Những bài thơ hay! 21.01.2009 10:23:31 (permalink)
  SAÙNG MAI RA
  Nguyeãn Nhaät Aùnh
   
  Coù theå naøo bieát ñöôïc saùng mai ra
  Ta thöùc daäy ñaát trôøi khoâng ñoåi khaùc
  Daõy nuùi thaãm phía chaân trôøi bieán maát
  Gioïng chim quen thoâi hoùt ñaõ laâu roài
  Röøng bieán thaønh soâng, suoái hoùa thaønh ñoài
  Maáy thaønh gioù, gioù cuõng thaønh caùt thoåi
  Cuoäc soáng quanh ta töøng giôø thay ñoåi
  Coû coâng vieân vöøa uùa döôùi chaân giaøy
  Moät boâng hoàng chôït heùo ôû treân tay
  Bôø daäu cuõ phôi toaøn xieâm aùo laï
  Nhöõng baïn beø coâng danh daêm baûy böõa
  Gaëp laïi nhau khaùch laï ñaõ qua ñöôøng
  Chieác göông troøn cöù ngôõ thaân quen
  Luùc chaûi toùc soi vaøo lieàn thaáy khaùc
  Treân ñaàu anh baát ngôø daêm sôïi baïc
  Vaàng traùn em ñoät ngoät neáp nhaên daøi
  Ai bieát moät ñieàu gì tröôùc moät ngaøy mai
  Bao thay ñoåi ôû hai ñaàu giaác nguû
  Chæ coù moät ñieàu khoâng bao giôø cuõ:
  Anh yeâu em vaø anh ñöôïc em yeâu…
   
  Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
   
  #17
   maidongbac

   • Số bài : 232
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 14.01.2009
   • Nơi: Suối yêu thương
   • Trạng thái: offline
   RE: Những bài thơ hay! 21.01.2009 10:29:32 (permalink)

   Mình coù maáy baøi thô coøn chöa xaùc minh roõ lí lòch trích trong quyeån: " TTKH naøng laø ai?" Xin göûi ñeán caùc baïn yeâu thô TTKH tham khaûo.  
   BAØI THÔ ÑAN AÙO

   T.T.KH
   Chò ôi, neáu chò ñaõ yeâu
   Ñaõ töøng lôõ haùi ít nhieàu ñau thöông
   Ñaõ xa haún quaõng ñôøi höông
   Ñaõ ñem loøng göûi gioù söông mòt muøng
   Hay chaêng chò moät chieàu ñoâng
   Ñaùng thöông nhöõng keû coù choàng nhö em
   Vaãn coøn giaù laïnh trong tim
   Ñan ñi ñan laïi aùo len cho choàng
   Con tim ai nhoát trong loàng
   Haït möa noù ruïng beân soâng bô thôø
   Löng trôøi noåi tieáng tieâu sô
   Hay ñaâu gioù ñaõ sang bôø li tan
   Thaùng ngaøy mieãn cöôõng em ñan
   Keùo daøi moät chieác aùo lam cho choàng
   Nhö con chim nhoát trong loàng
   Thaùng ngaøy than tieác aùnh hoàng nôi nao
   Ngoaøi trôøi hoa naéng xoân xao
   Ai ñem khoùa cheát chim vaøo loàng nghieâm
   Ai ñem leã giaùo giam em
   Soáng hôø heát kieáp vôùi duyeân traùi ñôøi
   Loøng em khoå laém chò ôi
   Trong bao ngôø vöïc vôùi lôøi mæa mai
   Quang caûnh laï, thaùng naêm daøi
   Ñeâm ñeâm naèm töôûng ngaøy mai, giaät mình
      1938
   Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
    
   #18
    maidongbac

    • Số bài : 232
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 14.01.2009
    • Nơi: Suối yêu thương
    • Trạng thái: offline
    RE: Những bài thơ hay! 21.01.2009 10:31:41 (permalink)
    MAØU MAÙU TI- GON
    Thaâm Taâm
    Göûi T.T.KH
     
    Ngöôøi ta traû laïi caùnh hoa taøn
    Thoâi theá duyeân tình cuõng dôû dang
    Maøu maùu ti - gon ñaø bieán saéc
    Tim ngöôøi yeâu cuõ phuû maøu tang
     
    K… hôõi! Ngöôøi yeâu cuûa toâi ôi!
    Naøo ngôø em gieát cheát moät ñôøi
    Döôùi moà ñau khoå anh ghi nhôù
    Hình aûnh em hoaøi maõi theá thoâi
     
    Queân laøm sao ñöôïc thuôû ban ñaàu
    Moät caùnh ti-gon daï khaéc saâu
    Moät caùnh hoa xöa maøu hi voïng
    Nay coøn dö aûnh traùi tim ñau.
     
    Anh bieát laøm sao ñöôïc hôõi trôøi?
    Döùt tình bao nôõ, nhôù khoâng thoâi
    Thoâi em haõy giöõ caønh hoa uùa
    Kæ nieäm ngaøn naêm moät cuoäc ñôøi.
    Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
     
    #19
     maidongbac

     • Số bài : 232
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 14.01.2009
     • Nơi: Suối yêu thương
     • Trạng thái: offline
     RE: Những bài thơ hay! 21.01.2009 10:33:50 (permalink)
     CAÙC ANH
     Thaâm Taâm
     Göûi T.T.KH
     Caùc anh haõy uoáng thaät say
     Cho toâi uoáng nhöõng coác ñaày roài im
     Giôø hình nhö quaù nöûa ñeâm
     Loøng ñau mang laïi caùi tin cuoái muøa
     Hôi ñaøn buoàn nhö trôøi möa,
     Caùc anh truùt noát aâm thöøa ñi thoâi.
     Giôø hình nhö ôû ngoaøi trôøi
     Tieáng xe ñaõ nghieán ñöôøng rôøi raõ ñi.
      
     Hoàn toâi lôø môø söông khuya
     Bôûi chöng toâi vieát baøi thô traû lôøi.
     Vaâng toâi bieát coù moät ngöôøi
     Moät ñeâm coá töôûng raèng toâi laø choàng
     Ñeå hoâm sau khoùc trong loøng
     Vaâng, toâi bieát laém caùnh ñoàng thôøi gian
     Hoâm qua gaët heát luùa vaøng,
     Vaø toâi lôõ chuyeán chieàu taøn veà khoâng
     Veát xe trong veät buïi hoàng,
     Naøng ñi thuôû aáy nhö  trong khoùi môø
     Veát xe trong xaùc phaùo xöa
     Naøng ñi coù maáy baøi thô trôû veà
     Tieáng xe môû loái vu quy
     Hay laø tieáng caét naøng chia cuoäc ñôøi?
     Mieäng choàng, Khaùnh gaén treân moâi
     Hình anh, maét Khaùnh saùng ngôøi coøn mô.
      
     Töø ngaøy ñaøn chia ñöôøng tô
     Sao toâi khoâng bieát höõng hôø naøng ñan
     Keùo daøi moät chieác aùo len
     Tô caøng ñöùt moái naøng caøng noái daây
     Naøng caøng gôõ maõi treân tay
     Thì tô duyeân môùi ñaõ thay haún maøu
     Goùp hai thöù toùc treân ñaàu
     Sao coøn ñan noái nhöõng caâu taâm tình?
     Khaùnh ôi! Coøn hoûi gì anh?
     Laù rôi ñaõ heát maøu xanh maøu vaøng
     Chæ keâu nhöõng tieáng thu taøn
     Tình ta ñaõ cheát, anh caøng muoán xa
     Chieàu tan, chieàu taét, chieàu taø,
     Ngaøy mai , ngaøy moát vaãn laø ngaøy nay
     Em queân maát loái chim bay
     Vaø em ñaõ chaùn troâng maây troâng môø
     Ñoøan vieân töøng phuùt töøng giôø
     Ñôøi yeân laëng theá em chôø gì hôn?
     Töøng naêm töøng ñöùa con son
     Mæm cöôøi vaù kín veát thöông laïi laønh
     Khaùnh ôi! Coøn ñôïi gì anh?
     Xöa tình ñaõ vôõ nay tình laïi nguyeân
     Em veà ñan noát tô duyeân
     Vaøo taø aùo môùi, ñöøng tìm moái xöa.
     Bao nhieâu gioït leä coøn thöøa
     Haõy daønh maø khoùc nhöõng giôø vò vong
     Bao nhieâu nhöõng caùnh hoa hoàng
     Haõy daâng cho troïn nghóa choàng, hoàn cha,
     Nhaéc laøm chi chuyeän ñoâi ta
     Cuoäc ñôøi anh ñaõ phong ba daäp vuøi…
      
      
     Haõy vui leân caùc anh ôi,
     Naøng ñi toâi goïi hoàn toâi trôû veà.
      
     Taâm hoàn laïnh nhaït ñeâm nghe
     Tieáng muøa thu cheát ñaõ xeâ xích chieàu
     Giôø hình nhö gioù ñoåi nhieàu
     Nhöõng loaøi “hoa maùu” voäi gieo noát ñôøi
     Bao nhieâu ngheä só noåi troâi
     Saù chi caùi ñeïp döôùi trôøi mong manh
     Saù chi nhöõng chuyeän taâm tình,
     Loøng ñau ñem chöõa trong bình röôïu cay!
                                            4/5/1940
     Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
      
     #20
      maidongbac

      • Số bài : 232
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 14.01.2009
      • Nơi: Suối yêu thương
      • Trạng thái: offline
      RE: Những bài thơ hay! 21.01.2009 20:45:52 (permalink)
      COÂ GAÙI VÖÔØN THANH
      Nguyeãn Bính
                                                              Taëng T.T.KH
       
      Gioù ñöa xaùc laù veà ñöôøng
      Thu sang nhuoäm caû saàu thöông moät trôøi
      Saàu thöông quyeän laáy hoàn toâi
      Ñeâm qua ngoài ñoïc thô ngöôøi xa xaêm
      Moät ngaøn naêm, moät vaïn naêm
      Con taèm vaãn kieáp con taèm vöông tô
      Taëng ngöôøi goïi moät doøng thô
      Hay laø doøng nöôùc maét thöøa ñeâm qua
      Ñöôøng veà Thanh Hoùa bao xa
      Bao giôø veà, nhôù ruû ta vôùi naøng
      Baûo raèng quan chaúng cho sang
      Ai ñôøi quan caám ñoø ngang bao giôø
      Vöôøn Thanh qua ñaáy naêm xöa
      Troï nhôø ñeâm aáy giôøi möa toái trôøi
      Quanh loø söôûi aám beân toâi
      Beân ngöôøi laõo boäc , naøng ngoài quay tô
      Tuoåi naøng naêm aáy coøn thô
      Coøn bao höùa heïn ñôïi chôø moät mai
      Roài ñaây bao gioù buïi ñôøi
      Toâi queân sao ñöôïc con ngöôøi vöôøn thanh
      Laïnh luøng canh laïi sang canh
      Loøng toâi thao thöùc vôùi tình baâng quô
      Bôûi sinh laøm kieáp giang hoà
      Daùm ñaâu toan tính xe tô giöõa ñöôøng
      Thu sang roài laïi thu sang
      Cuùc bao laàn nôû , laù vaøng bao rôi
      Bao nhieâu vaät ñoåi sao rôøi
      Ñöôøng bao daëm thaúm hôõi ngöôøi boán phöông
      Troï bao nhieâu quaùn beân ñöôøng
      Nhöng khoâng laàn nöõa tôùi vöôøn Thanh xöa
      Coâ naøng ñeâm aáy quay tô
      Toâi queân sao ñöôïc ? haún chöa laáy choàng?
      Moät hoâm loøng laïi nhuû loøng
      Nôi ñaây giaùp vôùi caùnh ñoàng vöôøn Thanh
      Roài toâi len leùn moät mình
      Ra ñi vôùi moät taâm tình hay hay
      Ñöôøng moøn coû ngaäp boâng may
      Gioù heo baùo tröôùc moät ngaøy thu sang
      Döøng chaân tröôùc cöûa nhaø naøng
      Thaáy hoa vaøng vôùi böôùm vaøng hoân nhau
      Tìm naøng chaúng thaáy naøng ñaâu
      Laù rôi laû taû treân laàu nhö möa
      Chôït ngöôøi laõo boäc naêm xöa
      Töø ñaâu mang maûnh guoàng tô laïi nhaø
      Moät hai xin pheùp oâng giaø
      Troï nhôø ñeâm aáy nöõa laø hai ñeâm
      OÂng giaø neå khaùch ngöôøi quen
      Ngaäm nguøi keå laïi moät thieân haän tình
      Roài oáng keát, gioïng baát bình:
      “ Giôøi cay nghieät theá cho ñaønh, thöa oâng
      Coâ toâi nhaït caû maù hoàng
      Coâ toâi cheát caû taám loøng ngaây thô
      Ñaâu coøn soáng laïi trong mô
      Ñaâu coøn soáng laïi beân bôø soâng yeâu
      Buoàng the saàu sôùm thöông chieàu
      Khoùc thaàm bieát coù bao nhieâu leä roài
      Tô duyeân ñeán theá laø thoâi
      Theá laø uoång caû moät ñôøi taøi hoa
      Ñeâm ñeâm beân caïnh choàng giaø
      Vaø beân caïnh boùng ngöôøi xa hieän veà…”
      Ruøng mình toâi voäi gaït ñi
      Giaø ôi thaûm laém, keå chi daøi doøng
      Chaùu töø maéc soá long ñong
      Yeâu ñöông chìm töï ñaùy loøng ñaõ laâu
      Ñau thöông qua maáy nhòp caàu
      Caïn doøng nöôùc maét coøn ñaâu khoùc ngöôøi
      Doái giaø moät chuùt maø thoâi
      Nghe lôøi giaø keå chaùu möôøi ñeâm luoân
      Chôït thöông, chôït khoùc, chôït buoàn
      Chaùu nhö moät keû maát hoàn giaø ôi
      Chuyeän xöa hoà laõng queân roài
      Boãng ñaâu xem ñöôïc thô ngöôøi vöôøn Thanh
      Bao nhieâu oan khoå vì tình
      Côù sao gioáng heät chuyeän mình gaëp xöa
      Phaûi chaêng mình coù neân ngôø
      Raèng ngöôøi naêm aáy baây giôø laø ñaây?
                                                         1940
      Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
       
      #21
       maidongbac

       • Số bài : 232
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 14.01.2009
       • Nơi: Suối yêu thương
       • Trạng thái: offline
       RE: Những bài thơ hay! 22.01.2009 14:40:59 (permalink)
       HOA TIM
       Thö Linh
        
       Daây leo moûng maûnh keát chuøm hoa
       Nho nhoû xinh xinh daùng dòu hoøa
       Maáy caùnh hoàng hình tim khaéng khít
       Bao tua xanh saéc laù nhaït pha
        
       Gioù leân loàng loäng boâng rôi ruïng
       Naéng leân môø phai daï xoùt xa
       Thi só ví nhö tim vôõ naùt
       Tình yeâu tan taùc gioáng ñôøi hoa
        
       T.T.KH phöông xa
       Coù coøn nhôù ñeán loaøi hoa tim naøy?
       Tuoåi hoàng vöông moäng tænh say
       Ñöôøng tô dôû khuùc, loøng day döùt buoàn
        
       Vöôøn thanh xöa, caùnh hoa vöông
       Toùc maây phô phaát ai thöôøng vuoát ve
       Taøi hoa caùt buïi traàn che
       Non soâng giuïc böôùc loøng se saét loøng
        
       Moät chieàu thu naéng qua song
       Beân nhau “ngöôøi aáy” maét troâng aùnh buoàn
       Roõi theo boùng haïc môø söông
       Vin caønh hoa traéng ngaém phöôøng trôøi chieàu
        
       Tay ngaø naâng caùnh hoa yeâu
       Thôû daøi ngöôøi aáy ñaêm chieâu nhuû raèng
       Hoa nhö tim vôõ thaáy chaêng?
       Söï tình tan vôõ…naøng raèng: khoâng ñaâu…
        
       Saéc hoa traéng moái tình ñaàu
       Chuùng ta haùt khuùc baïc ñaàu traêm naêm
       Hoaøng hoân nhaït neùt chieâu ñaêm
       Maây troâi laõng ñaõng, nuùi naèm cheo leo
        
       Gioù leân hoa traéng bay veøo
       Duyeân thieâng tænh moäng, tình treo chæ maønh
       Trôøi xui soùng roän bieån xanh
       Hoaøng hoân nhuoäm tím moái tình ñaàu tieân
        
       Hoa tim vôõ naùt höông nguyeàn
       Lôøi thô laïnh khoùc duyeân thieäng nöûa vôøi
       Ngöôøi ñi ngaøy moät xa xoâi
       Ngaøn doøng taâm söï, moät trôøi nhôù thöông
        
       Vöôøn thanh hoa coû se buoàn
       Ñeâm ngaøy deät moái tô vöông ngaäm saàu
       Daûi ñöôøng xa boùng ai ñaâu?
       Tieáng thöông hoa vôõ, naùt loøng chia ly
        
       Khoâng gian baët tieáng ngöôøi ñi
       Moâi hoàng nhaït saéc, hoàn thi thaám saàu
       Thaùng naêm chôø tróu loøng ñau
       Aùo Trang Sinh coù nhuoäm maøu Höông Quan?
        
       Vöôøn thanh hoa naùt, canh taøn
       Ghi thô thöông nhôù, nhaán ñaøn chôø troâng
       Moái mai cha meï baän loøng
       Vaâng lôøi heïn hieáu aùo hoàng uû vai
        
       Baéc, Trung ñieåm gioït u hoaøi
       Phaùo hoàng thaém saéc ñeïp ngôøi vinh quang
       Duyeân laønh uû traùi tim tan
       Nöôùc maây thöông khoùc ña ñoan ngheïn lôøi
        
       Nhôù, queân … oâi cuõng ñaønh thoâi
       Chung tình seû nöûa beân ngöôøi beân ta
       Tình ñaàu ñeïp nhaát tuoåi hoa
       Thôøi gian troäi maõi vaãn laø nhôù thöông
        
       Laéng nghe tieáng vaïc chieàu söông
       Buoàn nghieâng tröôùng gaám saàu vöông maùi laàu
       Khoâng gian baøng baïc tình ñaàu
       Ai baâng khuaâng nhôù? Ai raàu ró thöông?

        
       Hoa tim ruïng traéng trong vöôøn
       Hoa tan taùc moäng ngheõn ñöôøng gioù bay
       Taùi phuøng truùc coãi mai gaày
       Leä thu giaøn duïa höông ngaây muûi loøng
        
       Baøi thô kí taét naõo nuøng
       Bao doøng taâm söï ngaøn truøng quan san
       Tình xöa aån naùu thôøi gian
       Ngöôøi ngöôøi thöông caûm baøng hoaøng hoûi: Ai?
        
       Laëng caâm naùu thaùng naêm daøi
       Giöõ danh choàng haù daùm phai chöõ ñoàng
       Hoa ti-gon vôõ tim hoàng
       Cung thöông lôû dôû tô loøng ñöùt daây
        
       Tình yeâu mang maùc trôøi maây
       Vì yeâu chòu khoå ñoïa ñaøy dôû dang
       Moái tình ñeïp giöõa traàn gian
       Laø hoa tim vôõ, moäng taøn kieáp thô .
       Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
        
       #22
        maidongbac

        • Số bài : 232
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 14.01.2009
        • Nơi: Suối yêu thương
        • Trạng thái: offline
        RE: Những bài thơ hay! 23.01.2009 11:28:51 (permalink)
        VAN GOÁC
                                                                 Leâ Hai
         
        Van goác ! Van Goác
        Toâi bieát chaúng bao giôø anh nghe ñöïôc
        Haøng trieäu ngöôøi ñang goïi teân anh
         
        Van Goác
        Tieáng goõ vaøo voâ voïng
        Nhö khi anh soáng
        Vaät vaõ vôùi ñoùi ngheøo
        Ñau ñôùn vôùi tình yeâu
        Ñeå ñeán moät buoåi chieàu treân caùnh ñoàng luùa chín
        Baàu trôøi uùa ra
        Anh chóa suùng vaøo ngöïc mình veõ neùt cuoái cuøng
        Moät thoaùng bay leân
         
        Van Goác!
        Giaù ngöôøi ta ñem choân nhöõng böùc tranh cuûa anh xuoáng moà
        Thì baây giôø coøn gì cho hoï noùi
        Coøn gì cho hoï ngôïi ca?
        Boán möôi trieäu ñoâ la moät böùc tranh Van Goác
        Hai möôi trieäu baûng anh -moät taøi naêng cuûa ngöôøi ñaõ cheát
        Van Goác!
        Nhöõng böùc tranh lung linh neàn ngheä thuaät
        Moät danh hoïa tuyeät vôøi
        Moät con ngöôøi tuyeät ñænh ñôùn ñau
        Ñaâu chæ buùt vaø maøu
        Anh aán naùt ngöïc mình vaøo böùc tranh
        Ñeå traêm naêm sau ngöôøi ñôøi mang ñaáu giaù
         
        Van Goác!
        Caâu thô toâi löôïn lôø quanh neùt veõ
        Nghe thôøi gian thong thaû goïi teân mình
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 11:30:25 bởi maidongbac >
        Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
         
        #23
         maidongbac

         • Số bài : 232
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 14.01.2009
         • Nơi: Suối yêu thương
         • Trạng thái: offline
         RE: Những bài thơ hay! 24.01.2009 12:56:22 (permalink)
         BEÁN LÔÛ
         Kheâ Giang
          
         Anh keå cho em nghe
         Moät xoùm chaøi ôû mieàn nam
         Naèm taän cuøng chöõ  S
         Nôi coù boùng döøa quanh naêm xanh maùt
         Nôi coù con ñoø chôû naëng phuø sa
         Coù nhöõng chaøng trai soùng gioù ñaäm ñaø
         Nhöõng coâ gaùi maën maø vò bieån
          
         Nhöng moät chieàu nieàm ñau aäp ñeán
         Bieån cöôùp ñi taát caû nhöõng trai laøng
         Bieån quaêng vaøo bôø nhöõng chieác khaên tang
         Bieån xaùt muoái vaøo loøng ngöôøi ôû laïi
         Keå töø ñoù nhöõng ngöôøi qua beán baõi
         Thöôøng goïi nôi ñaây laø xoùm Khoâng Choàng
         Nôi aáy chæ coøn treû con
         Cuøng nhöõng ngöôøi thieáu phuï
         Nhöõng ñoâi maét thaâm quaàng uû ruû
         Baøng baïc khôi xa
         Ñau ñaùu moûi moøn
          
         Nhöõng con thuyeàn töø ñoä baõo gioâng
         Troøng traønh goùa buïa
         Nhöõng tuùp leàu lieâu xieâu
         Goái ñaàu leân caùt lôû
         Chaäp chôøn giaác nguû moà coâi
                   Soùng voã veà bôø maõi vaãn chôi vôi
         Taát caû laù khoâng ñuøm noåi maûnh ñôøi goùa buïa
         Hoï tieác nuoái nhöõng chieàu treân beán chôï
         Thoân xoùm xoân xao moãi ñoä thuyeàn veà
         Hoï theøm nghe caû tieáng chöûi theà
         Tieáng quaùt thaùo la raày hôøn giaän
         Nhôù baøn tay thoâ daøy chai saïn
         Löôùt khöôùt côn say cheách choaùng coõi loøng
          
         Coù dòp vaøo mieàn Nam
         Anh ñöa em veà xoùm Khoâng Choàng
         Gheù thaêm nhöõng baõi boài chua maën
         Nhöõng maûnh ñôøi xaùc xô hiu quaïnh
         Ñang leânh ñeânh theo con nöôùc lôùn roøng
          
         Em seõ hieåu vì sao
         Ngöôøi ta thöôøng mong nhöõng thöù khoâng coøn
         Coøn coù caùi laïi nhieàu khi queân giöõ
         Nhöõng con thuyeàn khi daït veà beán lôû
         Môùi mieân man nghe soùng voã beân boài.
          
          
          
          
          
         Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
          
         #24
          maidongbac

          • Số bài : 232
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 14.01.2009
          • Nơi: Suối yêu thương
          • Trạng thái: offline
          RE: Những bài thơ hay! 24.01.2009 12:58:29 (permalink)
          NOÙI DOÁI
          Nguyeãn Ñình Aát
           
          - Sao laïi coù ngaøy noùi doái?
          Ñaõ heát ñaâu xaûo traù loïc löøa
          Coøn thoån thöùc gioït leä Kieàu oan tuûi
          Traàn gian naøo ñaõ saïch luõ baùn tô!
          AÛ thò Maàu söôùng cuoäc ñôøi nhaêng cuoäi
          Tieåu kính Taâm cheát laëng döôùi coång chuøa!
          Trong tuyeät voïng Xuùy Vaân giaû daïi
          Töï doái mình chuoác laáy vaï ñöôïc thua!
           
          - Chæ nguyeân coù moät ngaøy noùi doái
          Coøn quanh naëm thaät caû roài ö?
          Ngöôøi caû tin, daïi khôø, noâng noåi
          Hay töï löøa ñoåi thöïc laáy mô?
          -Bôûi coù ngaøy noùi doái
          Beân goác ña, naéng taét , Cuoäi nghoeûn cöôøi
          -Duø thö giaõn phuùt giaây nhaøn roãi
          Ñöøng dieãu troø ñuøa thöïc giaû ngöôøi ôi!
          Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
           
          #25
           maidongbac

           • Số bài : 232
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 14.01.2009
           • Nơi: Suối yêu thương
           • Trạng thái: offline
           RE: Những bài thơ hay! 24.01.2009 13:00:38 (permalink)
           CHUØA HÖÔNG
                    (thieân kí söï cuûa moät coâ beù ngaøy xöa)
           Nguyeãn Nhöôïc Phaùp
            
           Hoâm nay ñi chuøa höông
           Hoa coû môø hôi söông
           Cuøng thaày me em daäy
           Em vaán ñaàu soi göông
            
           Khaên ñoû, ñuoâi gaø cao
           Em ñeo daûi yeám ñaøo
           Quaàn lónh, aùo the môùi
           Tay caàm noùn quai thao
            
           Me cöôøi: “ Thaày noù troâng!
           Chön ñi ñoâi deùp cong
           Con toâi xinh xinh quaù!
           Bao giôø coâ laáy choàng?”
            
           _ Em tuy môùi möôøi laêm
           Maø ñaõ laém ngöôøi thaêm
           Nhôø moái mai ñöa tieáng
           Khen töôi nhö traêng raèm
            
           Nhöng em chöa laáy ai
           Vì thaày baûo ngöôøi mai
           Raèng em coøn beù laém
           ( YÙ ñôïi ngöôøi taøi trai)_
            
           Em ñi cuøng vôùi me
           Me em ngoài caùng tre
           Thaày theo sau cöôõi ngöïa
           Thaét löng daøi ñoû hoe
            
           Thaày me ñi ra ñoø
           Thuyeàn maáp meânh beân bôø
           Em nhìn soâng nöôùc chaûy
           Ñöa caùnh buoàm loâ nhoâ
            
           Mô xa laïi nghó gaàn
           Ñôøi maáy keû tri aâm?
           Thuyeàn nan vöøa leï böôùc
           Em thaáy moät vaên nhaân
            
           Ngöôøi ñaâu thanh laï nhöôøng!
           Töôùng maïo troâng phi thöôøng
           Löng cao daøi, traùn roäng
           Hoûi ai nhìn khoâng thöông?
            
           Chaøng ngoài beân me em
           Me hoûi chuyeän laøm quen:
           “thöa thaày ñi chuøa aï!?
           Thuyeàn ñoâng giôøi oâi chen!”
            
           Chaøng thöa: vaâng thuyeàn ñoâng
           Roài ngaém trôøi meânh moâng
           Xa xa môø nuùi bieác
           Phôn phôùt aùng maây hoàng
            
           Doøng soâng nöôùc ñuïc lôø
           Ngaâm nga chaøng ñoïc thô!
           Thaày khen hay, hay quaù!
           Em nghe roài ngaån ngô
            
             
           Thuyeàn ñi, beán Ñuïc qua
           Moãi luùc gaëp ngöôøi ta
           Theïn thuøng em khoâng noùi:
           “Nam voâ A di ñaø!”
            
           Reùo raét suoái ñöa quanh
           Ven bô,ø ngoïn nuùi xanh
           Duïp caàu xa nho nhoû
           Caûnh ñeïp gaàn nhö tranh
            
           Sau nuùi Oaûn, gaø, xoâi
           Bao nhieâu laø khæ ngoài
           Tôùi nuùi con voi phuïc
           Coù ñuû caû ñaàu ñuoâi
            
           Chuøa laáp sau röøng caây
           (Thuyeàn ta ñi moät ngaøy)
           Leân cöûa chuøa em thaáy
           Hôn moät traêm aên maøy
            
           Em ñi, chaøng theo sau
           Em khoâng daùm ñi mau
           Sôï chaøng cheâ haáp taáp
           Soá gian nan khoâng giaøu
            
           Thaày me ñeán ñieän thôø
           Traàm höông khoùi toûa môø
           Höông nhö laø sao laïc
           Lôùp soùng ngöôøi loâ nhoâ
            
           Chen vaøo thaät laém coâng
           Thaày me em leã xong
           Quay veà nhaø ngang baûo:
           “Mai môùi vaøo chuøa trong”
            
           Chaøng hai maù ñoû hoàng
           Keâu vôùi thaèng tieåu ñoàng
           Mang tuùi thô baàu röôïu
           “Mai ta vaøo chuøa trong”
            
           ñeâm hoâm aáy em möøng!
           Muøi traàm höông bay löøng
           Em naèm nghe tieáng moõ
           Roài chim keâu trong röøng
            
           Em mô, em yeâu ñôøi
           Mô nhieàu…. vieát theá thoâi
           Keûo ai maø xem thaáy
           Nhìn em ñeán nöïc cöôøi
            
           Em chöa tænh giaác noàng
           Maây nuùi ñaõ pha hoàng
           Thaày me em saép söûa
           Vaøng höông vaøo chuøa trong
            
           Ñöôøng maây ñaù cheo veo
           Hoa ñoû, tím, vaøng leo
           Vì thöông me quaù meät
           Saên soùc chaøng ñi theo
            
           Me baûo “ñöôøng coøn laâu
           Cöù vöøa ñi ta caàu
           Quan theá aâm boà taùt
           Laø tha hoà ñi mau!”
            
           Em ö? Em khoâng caàu
           Ñöôøng vaãn thaáy ñi mau
           Chaøng cuõng cho nhö theá
           (Ra ta hôïp taâm ñaàu)
            
           Khi qua chuøa giaûi oan
           Troâng thaáy böùc töôøng ngang
           Chaøng ñöa tay leï buùt
           Thaûo baøi thô lieân hoaøn
            
           Taám taéc thaày khen hay
           Chöõ ñeïp nhö roàng bay
           (Baøi thô em vaãn nhôù
           neân chaû cheùp vaøo ñaây)
            
           oâi! Chuøa trong ñaây roài!
           Ñoäng thaúm boùng xanh ngôøi
           Gaám theâu traàn thaïch nhuõ
           Ngoïc nhuoám höông traàm rôi
            
           Me vui möøng haû heâ:
           “ Taëc! Con ñöôøng maø gheâ!”
           thaày keâu mau leân nheù
           chieàu hoâm nay ta veà
            
           em nghe boãng ruïng rôøi!
           Nhìn ai luoáng ngheïn nhôøi!
           Giôø vui ñôøi coù vaäy
           Thoaûng ngaøy vui qua roài!
            
           Laøn gioù thoåi haây haây
           Em nghe taø aùo bay
           Em tìm hôi chaøng thôû
           Chaøng oâi! Chaøng coù hay?
            
           Ñöôøng ñaây kia leân giôøi
           Ta böôùc töïa vai cöôøi
           Yeâu nhau  yeâu nhau maõi!
           Ñi, ta ñi, chaøng oâi!
            
           Ngun nguùt khoùi höông vaøng
           Say trong giaác mô maøng
           Em caàu xin giôøi phaät
           Sao cho em laáy chaøng.
           ( Thieân kí söï ñeán ñaây laø heát. Toâi tin hai ngöôøi laáy nhau, vì khoâng laáy ñöôïc nhau thì coâ beù coøn vieát nhieàu. Laáy nhau roài laø heát chuyeän)
            
           Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
            
           #26
            maidongbac

            • Số bài : 232
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 14.01.2009
            • Nơi: Suối yêu thương
            • Trạng thái: offline
            RE: Những bài thơ hay! 24.01.2009 13:03:35 (permalink)
            TIEÁNG TRUÙC TUYEÄT VÔØI
                                                                       Theá löõ 
            Tieáng ñòch thoåi ñaâu ñaây
            Coù sao nghe reo raét?
            Lô löûng cao ñöa taän chaân trôøi xanh ngaét
            Maây bay…gioù quyeán maây bay…
            Tieáng vi vu nhö khuyeân van nhö dìu daët
            Nhö hiu haét cuøng hôi gioù heo may.
            AÙnh chieàu thu
            Löôùt maët hoà thu
            Söông hoàng lam nheï lan treân soùng bieác
            Raëng lau giaø xao xaùc tieáng reo khoâ
            Nhö khua ñoäng noãi nhôù nhung thöông tieác
            Cho loøng ngöôøi ñöùng beân hoà
            Coâ em ñöùng beân hoà
            Nghieâng töïa mình caây , daùng thaån thô
            Chöøng coâ töôûng ñeán ngaøy vui seõ maát
            Maø saéc ñeïp rôõ raøng roài seõ taét
            Nhö boùng chieàu daàn khuaát
            Döôùi chaân trôøi
            Cho neân coâ nghe tieáng truùc tuyeät vôøi
            Thoån thöùc vôùi loøng coâ thoån thöùc
            Man maùc vôùi noãi loøng coâ man maùc
            Coâ ñeå taâm hoàn teâ taùi baêng khuaâng
            Ta muoán naâng
            Taám khaên hoàng lau maét leä cho ai
            Vì ta sôï maù ñaøo kia phai
            Cuõng nhö ta ñaõ ca
            Khuyeân ngaøy vui trôû laïi
            Cuøng vôùi aùnh quang minh coøn maõi
            Cho ngöôøi vôùi caûnh queân giaø
            Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
             
            #27
             maidongbac

             • Số bài : 232
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 14.01.2009
             • Nơi: Suối yêu thương
             • Trạng thái: offline
             RE: Những bài thơ hay! 01.02.2009 12:49:24 (permalink)
             GAËP THAÀY GIAÙO CUÕ ÑI BAÙN SAÙCH CUÕ
             Nguyeãn Thaùi Vaän
              
             Phuùt thaày troø vöøa nhaän ra nhau
             Ñoâi tay thaày tuoät rôi choàng saùch cuõ
             Giöõa quaùn saùch ngheøo baùn mua laëng leõ
             Möôøi naêm xa gaëp laïi söõng sôø
              
             Toâi nhaän ra töøng trang saùch ngaây thô
             “Thôøi gian khoù” cuøng “Nhöõng ngöôøi khoán khoå”
             Seách – xpia , Toân –xtoâi…. chöøng chöa hieåu roõ
             Vì sao thaày ñem hoï ñeán ñaây?
              
             Tuoåi treû toâi nuoâi khao khaùt buoàn vui
             Theo tuû saùch ñeán nhieàu bôø beán laï
             Thaày nhö con ong caàn cuø huùt nhuïy
             Loïc saùch ra thaønh lôøi giaûng say söa
              
             Saùch vôùi thaày laø baùu vaät trong nhaø
             Laø boä oùc, traùi tim nhaân loaïi
             Bìa quaên meùp thaày ñöa tay vuoát laïi
             Moät chöõ in sai coù neùt chöõ cuûa thaày
              
             Kho baùu ñôøi thaày coù phaûi ñaõ vôi
             Vì saùch cöù thaønh môù rau haït gaïo?
             Toâi cuùi maët cuøng thaày ñoâi tay naëng tróu
             Khoâng daùm hoûi ñaâu, chæ laëng leõ nhìn thaày.
             Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
              
             #28
              maidongbac

              • Số bài : 232
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 14.01.2009
              • Nơi: Suối yêu thương
              • Trạng thái: offline
              RE: Những bài thơ hay! 01.02.2009 12:53:29 (permalink)
              HAI CHÒ EM
                                                                          Vöông Troïng
               
              Nín ñi em boá meï baän ra toøa
              Chò leân baûy ñöùa em trai ba tuoåi
              Thaèng beù khoùc buïng chöa quen chòu ñoùi
              Hai baøn tay níu aùo ñoøi côm
               
              Boá meï ñi saùng sôùm khaùc moïi hoâm
              Khoâng naáu nöôùng cuõng khoâng heà troø chuyeän
              Hai caùi boùng ôû hai ñaàu ngoõ heûm
              Cuøng moät ñöôøng sao chaúng theå chôø nhau
               
              Bieát laáy gì ñeå doã em nín ñaây
              Ngoaøi hai tieáng “ra toøa” vöøa nghe ñöôïc
              Chaéc noù nghó nhö ra ñoàng ra baõi
              Sôùm muoän chi roài boá meï cuõng veà
               
              Meï beá em aâu yeám vuoát ve
              Boá xaùch nöôùc khi meï veà naáu beáp
              Noù sung söôùng ra vaøo tíu tít
              Roài quaây quaàn noài côm môû vung ra
               
              Noù bieát ñaâu boá meï noù ra toøa
              Laø caàm cuûa xeû chia tình ñoaøn tuï
              Ñöùa coøn meï thì thoâi maát boá
              Hai chò em roài seõ maát nhau
               
              Nín ñi em khaûn gioïng theùt gaøo
              Chò meáu maùo ñaàm ñìa nöôùc maét
              Nhöõng boá meï beân bôø chia caét
              Phuùt giaây thoâi, haõy nghe tieáng con mình.
              Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
               
              #29
               maidongbac

               • Số bài : 232
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 14.01.2009
               • Nơi: Suối yêu thương
               • Trạng thái: offline
               RE: Những bài thơ hay! 04.02.2009 11:34:40 (permalink)
               KHOAÛNH KHAÉC
                
               Coù khoaûnh khaéc naøo ta daønh troïn cho nhau
               Khi ngoaøi kia ñôøi boän beà toan tính
               Chieác laø naøo rôi ngoaøi khoaûng khoâng tónh laëng
               Veà coäi nguoàn chôø moät kieáp hoài sinh
                
               Coù khoaûnh khaéc naøo ta soáng thaät laø mình
               Khi ñeán vôùi nhau trong moät hình haøi xa laï
               Moät voû boïc hoaøn toaøn eâm aû
               Sôï moïi ngöôøi thaáy roõ caû loøng nhau
                
               Coù khoaûnh khaéc naøo ta oâm troïn nieàm ñau
               Göûi gioù cho maây veà moät nôi xa laém
               ÔÛ ñoù coù maët trôøi vaø naéng aám
               Coù em ñoùa höôùng döông daùm ngaång maët nhìn trôøi
                
               Coù khoaûnh khaéc naøo ta caûm thaáy chôi vôi
               Ngueäch ngoaïc veõ leân nhöõng hình haøi voâ thöïc
               Cho doøng suoái chaûy ngöôïc töø ñaùy vöïc
               Leân trôøi cao thaønh moät traän möa raøo
               Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9