Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ hay!

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 32 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maidongbac

 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
 • Trạng thái: offline
RE: Những bài thơ hay! 04.02.2009 11:38:02 (permalink)
ÑIEÀU ANH KHOÂNG HIEÅU
 
Anh khoâng hieåu vì sao…
Daãu coøn yeâu em maø nhö ngöôøi xa laï
Böôùc qua em ñieàm nhieân nhö phoá thu rôi ñaày laù
AÙnh maét ngaøy naøo rôi vaøo xa xaêm
Maø khoâng theå ñoái dieän vôùi nhau baèng traùi tim chaân thaät
Vaãn coøn day döùt ñeán ngaøy xöa maø sao anh ñeå maát
Moät nieàm tin daïi khôø nôi em
Anh khoâng theå hieåu vì sao trôøi ñoå gioù luùc veà ñeâm
Moät buoåi saùng vaãn bình yeân maø caây trô truïi laù
Heo may ñuoåi nhau veà phoá laï
Nôi em ñöùng ngaøy xöa phoá laëng leõ hao gaày
               Sao cöù phaûi chia tay?
Khi vaãn coøn thöông nhau moät thôøi vuïng daïi
Anh khoâng hieåu….
Anh nghó gì maø ñeå tröôït tay ñeå roài xa maõi
Moät haïnh phuùc dòu daøng yeâu daáu coù em.
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
 
#31
  maidongbac

  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
  • Trạng thái: offline
  RE: Những bài thơ hay! 04.02.2009 11:40:30 (permalink)
  AÂM THAÀM
  Nguyeãn Quang Haø
   
  Noãi troáng traûi nhö veát thöông nhoû maùu
  Töø baáy ñeán nay chöa kín mieäng bao giôø
  Anh caûm thaáy thôøi gian nhö ñöùng laïi
  Vaø em vaãn laø em cuûa ngaøy xöa
   
  Nhöõng gì töôûng ñaøo saâu choân chaët
  Coù ai ngôø vaãn soáng maõi cuøng ta
  Anh aân haän vì daïi khôø nhuùt nhaùt
  Ñaõ coù em roài laïi ñeå em xa
   
  Em ôi, moái tình dang dôû
  Cho anh bieát theá naøo laø yeâu em
  Em ôi, ñöôøng ñôøi soùng gioù
  Cho anh bieát theá naøo laø thieáu em
   
  Thôøi gian ñuû cho anh hieåu
  Haïnh phuùc khoâng ñôn giaûn chuùt naøo
  Nhöõng gì aâm thaàm neùn chòu
  Thaønh tieáng thôû daøi lang thang tìm nhau
   
  Cuoäc ñôøi naøy ai hieåu chuùng ta ñaâu
  Ai hieåu em noùi gì vôùi anh trong aùnh nhìn laëng leõ
  Ai hieåu em töøng theo anh suoát nhöõng thaêng traàm nghieät ngaõ
  Vaø ai hieåu phuùt giaây naøy anh nhôù em?
  Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
   
  #32
   Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
   Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 32 trên tổng số 32 bài trong đề mục

   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

   Chú Giải và Quyền Lợi

   • Bài Mới Đăng
   • Không Có Bài Mới
   • Bài Nổi Bật (có bài mới)
   • Bài Nổi Bật (không bài mới)
   • Khóa (có bài mới)
   • Khóa (không có bài mới)
   • Xem bài
   • Đăng bài mới
   • Trả lời bài
   • Đăng bình chọn
   • Bình Chọn
   • Đánh giá các bài
   • Có thể tự xóa bài
   • Có thể tự xóa chủ đề
   • Đánh giá bài viết

   2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9