Kiểu:
Xin chào !

 Giới thiệu thơ Nhược Trần

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maidongbac

 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
 • Trạng thái: offline
Giới thiệu thơ Nhược Trần 05.02.2009 12:13:12 (permalink)
TÌNH LUÏY
Nhöôïc Traàn
 
Ñöøng yeâu toâi, xin ñöøng yeâu toâi!
Nôï tình khoù traû laém ngöôøi ôi!
Moät traùi tim chia naêm xeû baûy
Toâi xöû laøm sao veïn vôùi ngöôøi
 
Ñöøng yeâu toâi, xin ñöøng yeâu toâi!
Phuï ngöôøi loøng chæ xoùt xa thoâi
Ñem tình traûi khaép trong thieân haï
Toâi sôï sa chaân giöõa cuoäc ñôøi…
 
Ñöøng yeâu toâi, xin ñöøng yeâu toâi!
Cho toâi yeân nguû giaác ñôn coâi
Ñöøng lay toâi nheù rôøi côn moäng
Toâi ngaïi ñau thöông luïy tình ñôøi
 
Ñöøng yeâu toâi, xin ñöøng yeâu toâi!
Gioït saàu ñaõ ñoïng kín treân moâi
Ñôøi xaây bao moäng ñôøi tan vôõ
Toâi muoán toâi yeâu chæ moät ngöôøi.
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
 
#1
  maidongbac

  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
  • Trạng thái: offline
  RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:10:43 (permalink)
  SANG NGANG
  Nhöôïc Traàn
   
  Thoâi roài em ñaõ queân toâi
  Tình ba naêm tröôùc heát roài sao em?
  Kæ nieäm cuõ qua eâm ñeàm
  Em xöa nheï böôùc qua theàm gioù möa
  Taïi toâi khoâng chòu ñoùn ñöa
  AÂn tình chaúng noùi cho vöøa loøng ai
  Ñôøi toâi nhö caùnh chim bay
  Thích phieâu löu nhöõng thaùng ngaøy moäng mô
  Tuoåi ñôøi em khoù mong chôø
  Vaâng lôøi ba meï höõng hôø sang ngang
  Nghe tin toâi thoaùng ngôõ ngaøng
  Vui chaêng hay chæ beõ baøng xoùt xa?
  Ngöôøi ta ñaõ ngaét caùnh hoa
  Vöôøn xuaân thôm ngaùt cho ta maát naøng
  Duyeân xöa nay ñaõ lôõ laøng
  Qua caàu troâng ñaùm maây ngaøn giaêng giaêng
  Thöông em toâi bieát aên naên
  Xöa kia loøng doái raèng loøng chaúng yeâu
  Giôø ñaây ñeâm laïnh tieâu ñieàu
  Mình toâi nghe ngoùng quaïnh hiu trong hoàn
  Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
   
  #2
   maidongbac

   • Số bài : 232
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 14.01.2009
   • Nơi: Suối yêu thương
   • Trạng thái: offline
   RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:13:05 (permalink)
   HAÏNH PHUÙC TOÂI
    Nhöôïc Traàn
    
   Em öôùc mô cho thaät laø nhieàu
   Roài moäng cuõng voã caùnh bay cao
   Moäng ñi tìm khung trôøi kæ nieäm
   Laøm cuoäc ñôøi tan vôõ hö hao
    
   Em ñaõ choïn cho mình soá kieáp
   Mô moäng chæ veõ vôøi hö khoâng
   Tình ñôøi laø ngôõ ngaøng maát maùt
   Thì döûng döng chaát nhaän long ñong
    
   Tuoåi thô ôi soáng ñi keûo heát
   Moät ñôøi ngöôøi haïnh phuùc laø bao
   Nieàm vui xin ñöôïc thaêng hoa maõi
   Cho thôøi gian vuøi laáp thöông ñau….
    
   Nhöõng raïo röïc, soáng ñoäng ñam meâ
   Tuoåi treû hoàn xanh quaù nheï nhaøng
   Vöôn leân boài ñaép cho nguoàn soáng
   Haõy ñeå buoàn lo laøm ñaùm tang
    
   Nhöng…..
   Sao buoàn cöù ñi hoang vaøo hoàn….
   Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
    
   #3
    maidongbac

    • Số bài : 232
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 14.01.2009
    • Nơi: Suối yêu thương
    • Trạng thái: offline
    RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:15:17 (permalink)
    NGAØY QUA NGAØY
    Nhöôïc traàn
     
    Ngaøy laïi qua ngaøy
    Ñôøi nhö men röôïu say
    Thôm löøng nhö höông böôûi
    Chaùy noàng nhö côn say
     
    Roài ngaøy laïi qua ngaøy
    Bao nhieâu naêm meät moûi
    Bao nhieâu laàn thaàm hoûi
    Ta mong ñôïi gì ñaây
     
    Ta troâng chôø ai ñaây
    Haïnh phuùc seõ taøn phai
    Nieàm ñau nhö boït bieån
    Tan theo thaùng ngaøy daøi
     
    Ngaøy qua ngaøy qua ngaøy
    Thôøi gian khoâng chôø ai
    Ru ñieäu buoàn muoân thuôû
    Moãi ngaøy nhö moïi ngaøy
     
    Traû laò cho ñôøi naøy
    Nhöõng voâ voïng cuoàng say
    Nhöõng meânh moâng troáng vaéng
    Cho ngayø sôùm qua ngaøy
     
    Cho ngaøy sôùm qua ngaøy
    Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
     
    #4
     maidongbac

     • Số bài : 232
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 14.01.2009
     • Nơi: Suối yêu thương
     • Trạng thái: offline
     RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:17:17 (permalink)
     TÌNH MUOÄN
     Nhöôïc Traàn
      
     Nhöõng söï ñau buoàn khôûi söï ñaây
     Töø khi em coù maët choán naøy
     Töø khi anh ñeå loøng buoâng thaû
     Quaán quít theo laøn toùc em bay
      
     Run raåy bôø vai em laëng nhìn
     Noùi trong hôi thôû tieáng laëng thinh
     Noùi baèng aùnh maét nieàm u uaån
     Leä nhoû trong tim moät chuùt tình
      
     Toäi quaù ñi thoâi, em daïi khôø
     Thöông anh khi anh heát tuoåi thô
     Coøn gì cho em aân tình muoän?
     Ngoaøi nhöõng doái gian, nhöõng höõng hôø
      
     Ñôøi lôõ buoäc raøng chuyeän löùa ñoâi
     Thöông em anh mang toäi vôùi ngöôøi
     Bieát noùi laøm sao cho em hieåu?
     Bieát xöû  laøm sao veïn vôùi ñôøi?
      
     Baän loøng chi quaù khöù töông lai
     Thöông nhau, xin soáng troïn ñeâm nay
     Moät cuoäc tình thô duø ngaén nguûi
     Nhöng cuõng cuoàng say cuõng ñuû ñaày
     Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
      
     #5
      maidongbac

      • Số bài : 232
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 14.01.2009
      • Nơi: Suối yêu thương
      • Trạng thái: offline
      RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:19:36 (permalink)
      GOÏI TÌNH
      Nhöôïc Traàn
       
      Maëc aùo cho caây tìm boùng toái
      Ñoát tia löûa hoàng ñoùn maét trôøi
      Chôø cho côn gioù qua môøi goïi
      Chôø maây ñem tình ñaët leân ngoâi
       
      Ta thaáy em, ta thaáy em vui
      Ñöa maét qua xem giöõa cuoäc ñôøi
      Ñam meâ aûo giaùc noàng hôi thôû
      Tình töï bôø vai tieáng yeâu ngöôøi
       
      Daùng em xinh , maùi toùc laû lôi
      Ta ngaát ngaây ñieân moâi em cöôøi
      Loøng nguû trieàn mieân trong maét ngoïc
      Ta cheát hoàn say moäng nöûa ñôøi
       
      Yeâu nhau ñi chieàu hoâm tôùi roài!
      Yeâu nhau ñi ñeå ñöôïc laøm ngöôøi!
      Yeâu cho naùt hoàn, tan söông toûa
      Moøn xaùc thaân daãu boû cuoäc ñôøi
       
      Yeâu nhau xin tình maõi leân ngoâi
      Ta daét dìu nhau xaây moäng ñôøi
      Xa nhau xin ñöôïc laøm ma quaùi
      Laøm caùnh chim ñôn laïc giöõa trôøi
       
      Em yeâu ôi! Haõy ñeán beân toâi
      Yeâu nhau ñi baèng tim loaøi ngöôøi
      Toâi seõ ñoåi ngaøn hoa vöôøn moäng
      Ñeå xin em sôùm boû cuoäc chôi
       
      Ta seõ dìu em ñi khaép cuoäc vui
      Ta seõ beân em yeâu suoát cuoäc ñôøi
      Ai thöông em baèng toâi maø ñôïi
      Chôù aên naên tình ñaõ tan roài
      Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
       
      #6
       maidongbac

       • Số bài : 232
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 14.01.2009
       • Nơi: Suối yêu thương
       • Trạng thái: offline
       RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:50:20 (permalink)
       NHÖ LAÙ VAØNG BAY
       Nhöôïc Traàn
        
       Em ôi ! laù cheát rôi nhieàu quaù
       Laùc ñaùc beân ñöôøng phuû chaân ta
       Haøng caây rung chuyeån caønh trô truïi
       Laëng leõ thôøi gian thu böôùc qua
        
       Em ôi ! laù cheát rôi nhieàu quaù
       Töø ñoù hoâm naøo em vaéng ta
       Coù nghe laïnh laém bôø moâi aáy?
       Coù heùo taøn nhieàu nhuïy cuûa hoa
        
       Em ôi ! laù cheát rôi nhieàu quaù
       Phuû naëng hoàn ta tim xoùt xa
       Laâng laâng phaûng phaát theo ngaøn gioù
       Em ôû phöông naøo coù nhôù ta
       Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
        
       #7
        maidongbac

        • Số bài : 232
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 14.01.2009
        • Nơi: Suối yêu thương
        • Trạng thái: offline
        RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:52:45 (permalink)
        TA ÑAÕ QUEN ROÀI
        Nhöôïc Traàn
         
        Ta ñaõ quen roài noãi quaïnh hiu
        Trong caên gaùc nhoû quaù tieâu ñieàu
        Bao naêm laëng leõ trong hoang laïnh
        Nhö caùi boùng môø coõi coâ lieâu
         
        Ta ñaõ quen roài noãi nhôù thöông
        Bieát bao kæ nieäm ñeå vaán vöông
        Ta ngoài soi boùng mình thaàm laëng
        Nghe naëng taâm tö noãi chaùn chöôøng
         
        Ta ñaõ quen roài nhöõng thöông ñau
        Cuûa ñôøi mang ñeán nhöõng xoân xao
        Cuûa ta khaéc khoaûi tình nhaân theá
        Cuûa nhöõng xoùt xa, cuûa ngheïn ngaøo
         
        Ta ñaõ quen roài bao muoän phieàn
        Cuûa laàn tan vôõ moái tô duyeân
        Cuûa loøng ray röùt , hoàn hoang daïi
        Cuûa nhöõng hoân meâ moäng haõo huyeàn….
         
        ta ñaõ quen roài nhöõng chieàu ñoâng
        Tuyeát traéng xoùa nhoøa phuû treân khoâng
        Nhieàu ñeâm traèn troïc côn aûo töôûng
        Nghe gioït möa buoàn voã beân soâng
         
        Ta ñaõ quen roài nhöõng baâng khuaâng
        cuoäc ñôøi son treû boû sau löng
        Möôøi naêm vieãn xöù saàu xa vaéng
        Thaàm laëng thaùng ngaøy daï döûng döng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 18:59:27 bởi maidongbac >
        Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
         
        #8
         maidongbac

         • Số bài : 232
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 14.01.2009
         • Nơi: Suối yêu thương
         • Trạng thái: offline
         RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:55:07 (permalink)
             GIAI ÑIEÄU BUOÀN
         Nhöôïc Traàn
          
         ÔØ, thì cuoäc ñôøi laø nhöõng nieàm ñau
         Coá leân em cho vôïi côn saàu
         ÔØ, thì cuoäc ñôøi laø côn gioù buïi
         Laø thöïc hö, hö thöïc muoân maøu
          
         Töø nghìn naêm ñôøi cuõng chæ theá thoâi
         Em thaéc maéc? Moät mình em seõ khoå
         Roài em xem , em cuõng cheát nhö ngöôøi!
          
         Xin baøn tay naâng ñôõ em ñieân daïi
         Ta cuõng ñieân trong u meâ thaùng ngaøy
         Thoâi haõy soáng nhö bao ngöôøi ñang soáng
         Thôû ñi em, laéng moät tieáng thôû daøi....
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 19:25:43 bởi maidongbac >
         Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
          
         #9
          maidongbac

          • Số bài : 232
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 14.01.2009
          • Nơi: Suối yêu thương
          • Trạng thái: offline
          RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 11:57:42 (permalink)
          MUOÄN MAØNG
          Nhöôïc Traàn
           
          Toâi nhö vöøa tænh moät côn moäng
          Sau bao naêm khoâng hieåu ñöôïc loøng
          Toâi ñaõ ñeå cuoäc ñôøi troâi noåi
          Cho thôøi gian traûi roäng doøng soâng
           
          Tình trong taàm tay toâi höõng hôø
          Cho loøng cöù ñuoåi maõi boùng mô
          Khi böøng soáng tìm veà loái cuõ
          Thì tình xöa ñaõ ñöùt ñöôøng tô….
          Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
           
          #10
           maidongbac

           • Số bài : 232
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 14.01.2009
           • Nơi: Suối yêu thương
           • Trạng thái: offline
           RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 12:00:31 (permalink)
           AÅN TÌNH
           Nhöôïc Traàn
            
           Naøy cuoäc ñôøi ôi, traû laïi cho toâi
           Ñaõ maáy möôi naêm laøm kieáp con ngöôøi
           Cöôùp maát cuûa toâi nöûa hoàn hoang laïnh
           Coøn laïi nöûa hoàn soùng gioù cuoán troâi
            
           Loøng luoân khaéc khoaûi
           Ñem heát taám loøng thieän myõ hieán ban
           Theá maø vaãn nhaän phuõ phaøng cay nghieät…
           Bôûi nhöõng troø heà cuûa theá gian
            
           Laøm sao thieân haï thaáu roõ loøng toâi
           Khi laáy oaùn aân so saùnh tình ngöôøi
           Khi loøng ích kæ ñem caân ñoä löôïng
           Ñeå daï gheùt ghen möu söï an vui
           Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
            
           #11
            maidongbac

            • Số bài : 232
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 14.01.2009
            • Nơi: Suối yêu thương
            • Trạng thái: offline
            RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 12:06:15 (permalink)
            PHUØ DU
            Nhöôïc Traàn
             
            Moät ñôøi ngöôøi thì coù laø bao
            Xin tha thöù cho nhau maø soáng
            Vôùi loøng ngöôøi ta xin söôûi noùng
            Chia cho nhau moät vaïn nieàm ñau
             
            Ta laøm laïi cuoäc ñôøi bao laàn
            Trong côn khoå baùm laáy nieàm tin
            Phaän laøm ngöôøi traùnh sao phieàn naõo
            Cho moät laàn ta ñöôïc taùi sinh
             
            Cuoäc ñôøi soá phaän an baøi
            Chuyeän gì roài cuõng coù ngaøy troâi qua
            Thoâi thì haõy soáng vò tha
            Buoàn chi vì caûnh ñôøi laø phuø du
             
            Doøng ñôøi laåm caåm aâm u
            Caùi voøng vinh nhuïc, nguïc tuø khoå ñau
            Muoán hieåu ngöôøi ta böôùc vaøo
            Muoán nhìn theá söï ta chaøo böôùc ra
             
            Ñöùng giöõa ñôøi xaây moäng hoa
            Laøm thaân caùt buïi nhöng maø thaûnh thôi
            Ta khoâng ñeå loøng chôi vôi
            Cho voøng laån quaån cuûa ñôøi cuoán ñi
            Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
             
            #12
             maidongbac

             • Số bài : 232
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 14.01.2009
             • Nơi: Suối yêu thương
             • Trạng thái: offline
             RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 12:11:19 (permalink)
             SOÁNG
             Nhöôïc Traàn
              
             Côn baõo nheï troâi maát tuoåi thô
             Gioït möa nguoàn xoùa tuoåi moäng mô
             Thôøi gian qua nhö côn gioù thoaûng
             Nhaân gian ôi xin chôù höõng hôø
              
             Ñôøi phuø du nhö côn aûo moäng
             Buoàn laøm chi, phieàn muoän ñöôïc gì?
             Haõy vui leân ñaép xaây nguoàn soáng
             OÂi , khoå ñau,  xin taïm bieät mi
              
             Soáng nghóa laø chaáp nhaän ngöôøi ôi
             Vui buoàn, söôùng khoå cuõng vaäy thoâi
             Treân theá gian coøn bao caùi ñeïp
             Ngoài khoùc than chæ phí moät ñôøi
             Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
              
             #13
              maidongbac

              • Số bài : 232
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 14.01.2009
              • Nơi: Suối yêu thương
              • Trạng thái: offline
              RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 12:13:20 (permalink)
              THU VAØNG
              Nhöôïc Traàn
               
              Muøa thu nôi ñaây buoàn raõ rôøi
              Ta cöù boàng beành nhö maây troâi
              Nhìn laù vaøng thu rôi laùc ñaùc
              Nhö töøng gioït möa rôi trong ñôøi
               
              Phoá chieàu ñöôøng xöa im boùng naéng
              Thu xa vôøi ñoâi maét cuûa em
              Ta thaû hoàn say theo ngaøn laù
              Ñuoåi baét boùng nguôøi giöõa khoâng gian.
              Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
               
              #14
               maidongbac

               • Số bài : 232
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 14.01.2009
               • Nơi: Suối yêu thương
               • Trạng thái: offline
               RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 18:49:25 (permalink)
               NGAØY  BA QUA ÑÔØI
                
               Moät buoåi chieàu buoàn möa rôi taàm taõ
               Treân con ñöôøng daøi ngoïn coû xoùt xa
               Mòt muø doøm trôøi treân thaønh phoá nhoû
               Caûnh theâ löông vaø chaäm chôøn boùng ma
                
               Nghe tin ba qua ñôøi
               Toâi töôûng chöøng nhö ñaát trôøi suïp ñoå
               Oâi, coøn gì  ñaâu?
               Noãi thöông ñau ngheïn ngaøo
               Trong caên nhaø nhoû
               Ñeøn thaép môø môø
               Ba naèm trô vô
               Bình yeân, baát ñoäng
               Im laëng trieàn mieân
               Cho queân heát öu phieàn
                
               Thöông meï
               Khoùc caûnh töû bieät sinh ly
               Nhìn ñaøn con thô daïi
               Moà cuùt moà coâi
               Maø loøng teâ taùi
                
               Than oâi!
               Ba boû ñi voäi vaøng
               Tuoåi ñôøi coøn doïc ngang
               Tình phu theâ noàng ñaäm
               Tình phuï töû coøn theânh thang
               Ba ôi, sao ñaønh?
               Heát roài!
               Cuoäc ñôøi nghieät oan
               Cho ngöôøi traàn gian saùm hoái
               Taï loãi cho nhau
               Bieát bao buoàn tuûi
                
               Ba ôi, nay ba qua ñôøi
               Caàu nguyeän cho hoàn ngöôøi ñöôïc an vui nôi mieàn chín suoái
                
               Meï ôû laïi ñaây
               Chuùng con sum vaày
               Khoùc than keå leå
               Thöông ñau naøy chaúng deã gì nguoâi
                
               Thoâi ñaønh buoâng xuoâi
               Cho doøng ñònh meänh cuoán  troâi
               Vaø roài doøng ñôøi
               Seõ coøn xuoâi  chaûy
               Nay Ba khoâng coøn nöõa
               Hiu quaïnh thaùng ngaøy
               Mieät maøi nhôù nhau
               Meï vaø chuùng con roài seõ ra sao?
               Trong noãi thöông ñau?
                
               Oâi ñoïa ñaøy
               Ba naèm ñaây
               Trong coã quan taøi
               Troâng nhö gaàn guõi
               Nhöng ba ôi! Sao xa xoâi caùch trôû theá naøy?
                
               Toäi nghieäp ñöùa em thô daïi
               Phaûi sôùm moà coâi cha
               Maát maùt tình thöông moät nhaø eâm aùi
                
               Taâm hoàn troáng roãng
               Nhö côn aùc moäng
               Chôït hieän veà
                
               Ñeâm thöùc thaät saâu
               Naõo neà, loøng saàu ray röùt
               Böùt khoâng lìa
               Tình thöông coát nhuïc
               Coøn gì  nöõa ñaâu?
               Xaùc Ba lòm saâu
               Döôùi loøng ñaát laïnh
               Laø chaám döùt roài
               Chaúng bao giôø coøn nhìn thaáy maët nhau
               Vónh bieät Ba!
               Ñi veà mieàn vónh cöûu
               Ñôøi ñôøi chia xa.
                
               Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9