Kiểu:
Xin chào !

 Giới thiệu thơ Nhược Trần

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 22 trên tổng số 22 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maidongbac

 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
 • Trạng thái: offline
RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:06:04 (permalink)
COÕI ÑEÂM
 
Ñeâm qua trong giaác mô maøng
Ai ñöa toâi ñeán theàm hoang naêm naøo
Ñaàu thu chieác laù rôi mau
Töøng côn gioù nheï thoåi vaøo saân em
Möôøi naêm caûnh cuõ coøn quen
Döôùi giaøn hoa tím, buoàn len vaøo hoàn
Nhôù xöa trong buoåi hoaøng hoân
Chia tay laàn cuoái moät nguoàn ñau thöông
Hoâm nay trôøi ñaát laï thöôøng
Theàm hoa coøn ñoù ngöôøi thöông ñaâu roài?
Con chim nhaûy nhoùt quanh toâi
Beân giaøn hoa tím haùt lôøi thôû than
Chim ôi, giuùp ta tìm naøng
Ñeå ta noái laïi cung ñaøn naêm xöa
Chim bay veà taän röøng thöa
Gaàn con suoái vaéng, boùng döøa choùi chang
Chim khoân ñaäu beân moä naøng
Moät naám ñaát nhoû, coû hoang moïc ñaày
Toâi nghe ñoã vôõ quanh ñaây
Quyønh ôi, hoàn ñaõ theo maây choán naøo?
Veà ñaây giöõa giaác chieâm bao
Veà ñaây mang khoái tình vaøo thieân thu…
Tieáng chim voïng coõi xa muø
Boùng ñeâm laëng leõ, hoang vu ngôõ ngaøng
Nöûa ñeâm tænh giaác mô maøng
Hai doøng leä nhoû baøng hoaøng côn meâ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 19:23:04 bởi maidongbac >
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
 
#16
  maidongbac

  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
  • Trạng thái: offline
  RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:09:28 (permalink)
  ÑEÂM TRAÉNG
   
  Ñôøi ta caùi keû ña tình
  Yeâu em trôøi ñaát giaät mình sôûn gai
  Run baøn tay
  Laïnh bôø vai
  Ngöïc em traên trôû
   
  Yeâu cho heát caïn khoâ noãi nhôù
  Yeâu traêng con soùng xoâ vaøo bôø
  Anh töø nhaät nguyeät hoang sô
  Oâm em baõi caùt vaøng ngô ngaùc vaøng.
  Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
   
  #17
   maidongbac

   • Số bài : 232
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 14.01.2009
   • Nơi: Suối yêu thương
   • Trạng thái: offline
   RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:15:41 (permalink)
   NAØNG THÔ
    
   Thuyeàn traêng anh laïc giöõa doøng
   Gaëp em cöù ngôõ beành boàng trong mô
   Naøng Thô ôi! Hôõi naøng Thô!
   Em laø theá giôùi ta chôø ñaây chaêng
    
   Ngöôøi yeâu toâi phaûi laø naøng Thô
   Cho toâi coù khung trôøi moäng mô
   Daùng cuûa maây vaø hoàn cuûa suoái
   Maét laø traêng soi ñeâm thu hoà
    
   Ta thaû hoàn troâi treân doøng soâng
   Cheát ngaát ñam meâ cuûa tuoåi hoàng
   Trong mô maøng coõi tình laõng töû
   Cuøng naøng Thô hoïa khuùc nhaïc loøng.
   Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
    
   #18
    maidongbac

    • Số bài : 232
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 14.01.2009
    • Nơi: Suối yêu thương
    • Trạng thái: offline
    RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:22:13 (permalink)
    MAØU HOA PHÖÔÏNG
     
    Moät chuyeán ñi vaø moät chuyeán veà
    Hai laàn li bieät, hai laàn meâ
    Ngaøy xöa coù daùng buoàn trong naéng
    Nay chæ coøn ñaây nhöõng naõo neà
     
    Trong saân tröôøng ngaäp ñaày hoa phöôïng
    Ngaøy heø veà gôïi nhôù gôïi thöông
    Moät naêm chaün – moät ñôøi bieät xöù
    Laø heát roài thöông tieác vaán vöông
     
    Tim traên trôû côn ñau thoån thöùc
    Nhö caønh hoa rung tröôùc saân xöa
    Ñaõ bao naêm mong chôø taùi ngoä
    Ñeå moät laàn taøn cuoäc gioù möa
     
    Ngöôøi em gaùi ngaøy xöa ñaõ cheát
    Mang tình toâi xuoáng taän ñaùy moà
    Boû laïi ñaây moät trôøi tang toùc
    Ñem yeâu thöông vaøo coõi hö voâ
     
    Treân naám moà caønh hoa môùi nôû
    Chieàu thaät buoàn con böôùm löôïn bay
    Toâi traàm ngaâm ñi vaøo cuoäc soáng
    Em quanh hiu naèm laïi nôi naøy.
    Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
     
    #19
     maidongbac

     • Số bài : 232
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 14.01.2009
     • Nơi: Suối yêu thương
     • Trạng thái: offline
     RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:34:00 (permalink)
     HÖÔNG QUYØNH
      
     Coù caùi gì nheø nheï, laâng laâng
     Coù caùi gì gôïi hoàn baâng khuaâng
     Coù caùi gì mieân man tróu naëng
     Coù caùi gì lô löûng treân khoâng
      
     Chaúng phaûi laø yeâu chaúng phaûi saàu
     Khoâng laø mô moäng chaúng thöông ñau
     Coù sôïi tô trôøi rung trong gioù
     Laøm tím khoâng gian, maây qua caàu
      
     Nhôù buoåi chieàu vaøng beân theàm xöa
     Coù caønh phöôïng vó gioù ñong ñöa
     Coù tieáng ve saàu keâu aûo naõo
     Coù aùng maây buoàn bay trong möa
      
     Nhôù moät ñeâm traêng gioù ru tình
     Coù loaøi hoa traéng nôû xinh xinh
     Coù höông ngaøo ngaït vaø loang toûa
     Vaø coù toâi thöông nhôù caùnh Quyønh….
      
     Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
      
     #20
      maidongbac

      • Số bài : 232
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 14.01.2009
      • Nơi: Suối yêu thương
      • Trạng thái: offline
      RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:38:30 (permalink)
      VOÏNG TÖÔÛNG
       
      Möa! Trôøi laïnh luøng , trôøi mòt muøng, gioù loác
      Maây! Trôøi ngaïi nguøng, trôøi beành boàng, naéng taét
      Traêng! Ñeâm aâm thaàm, ñeâm huyeàn hoaëc, soi saùng
      Bieån! Trôøi nghìn truøng, soùng chaäp chuøng, thuyeàn troâi
      Em! Loøng baøng hoaøng, tình ngôõ ngaøng, xa caùch
      Anh! Ñôøi höõng hôø, loøng mong chôø, nhôù thöông
       
      Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
       
      #21
       maidongbac

       • Số bài : 232
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 14.01.2009
       • Nơi: Suối yêu thương
       • Trạng thái: offline
       RE: Giới thiệu thơ Nhược Trần 06.02.2009 19:42:54 (permalink)
       BAÂNG KHUAÂNG
        
       Nhö traêng laëng leõ vôõ trong hoà
       Khung trôøi vieãn xöù naéng nhaáp nhoâ
       Ngaøn maây lô löûng hoàn thu laïnh
       Loøng xoùt xa loøng qua côn mô
        
       Vöông mang vieãn khaùch noãi mong chôø
       Chieàu thu theo gioù thoaûng buoâng tô
       Boùng ngöôøi xa khuaát mieàn voâ taän
       Moät tieáng thöông ôi…cuõng xoùa môø
        
       Cho em soáng maõi trong hoàn toâi
       Lôøi noùi yeâu luoân thaém thieát thoâi
       Tuoåi öôùc voïng thaùng ngaøy phieâu baït
       Laøm nieàm vui noàng aám cuoái ñôøi.
       Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
        
       #22
        Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
        Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 22 trên tổng số 22 bài trong đề mục

        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

        Chú Giải và Quyền Lợi

        • Bài Mới Đăng
        • Không Có Bài Mới
        • Bài Nổi Bật (có bài mới)
        • Bài Nổi Bật (không bài mới)
        • Khóa (có bài mới)
        • Khóa (không có bài mới)
        • Xem bài
        • Đăng bài mới
        • Trả lời bài
        • Đăng bình chọn
        • Bình Chọn
        • Đánh giá các bài
        • Có thể tự xóa bài
        • Có thể tự xóa chủ đề
        • Đánh giá bài viết

        2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9