Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ trữ tình Trung-Quốc - Anh-Nguyên

Thay đổi trang: 12345678910 > | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
Những bài thơ trữ tình Trung-Quốc - Anh-Nguyên 03.04.2009 22:59:50 (permalink)
 
 
      những bài
THƠ TRỮ TìNH 
       TRUNG QUỐC
 

                                               ----------------- 
                           
                GỒM NHIỀU TÁC GIẢ
  
                      Anh-Nguyên dịch
         
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 05:42:57 bởi Anh Nguyên >
 
#1
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: Quan thư 03.04.2009 23:15:54 (permalink)
   


  KINH THI  QUAN THƯ

   
  Quan quan thưu,
  Tạ
  i hà chi châu.
  Yể
  u điệu thục nữ
  ,
  Quân tử
  hảo cầ
  u.

  Sâm si hạ
  nh thái,
  Tả
  hữu lư
  u chi.
  Yể
  u điệu thục nữ
  ,
  Ngụ
  mỵ cầu chi.


  Cầ
  u chi bất đắ
  c,
  Ngụ
  mỵ phụ
  c.
  Du tai du tai,
  Triể
  n chuyển phản trắ
  c.

  Sâm si hạ
  nh thái,
  Tả
  hữ
  u thái chi.
  Yể
  u điệu thục nữ
  ,
  Cầ
  m sắt hữ
  u chi.

  Sâm si hạ
  nh thái,
  Tả
  hữu mạ
  o chi.
  Yể
  u điệu thục nữ
  ,
  Chung cổ
  lạc chi.

  ~Kinh Thi~

  D
  ch:

  Thư
  u kêu quan quan

  Thư
  u kêu tiế
  ng quan quan,
  Bên con sông vắ
  ng, bãi toàn cát thôi.
  Gái ngoan yể
  u điệu đứng ngồ
  i,
  Ngườ
  i quân tử thực xứng đ
  ôi cùng nàng.

  Xum xuê rau hạ
  nh mọc đầ
  y,
  Theo dòng phả
  i trái các cây xanh rì,
  Gái ngoan yể
  u điệu đứng đ
  i,
  Ngày đ
  êm mơ mộng ước chi gặp nàng.


  Thế
  rồi mơ mộng cũ
  ng tan,
  Như
  ng ngày đêm vẫn nhớ
  nàng khôn nguôi.
  Buồ
  n thay, buồn quá đ
  i thôi!
  Suố
  t đêm trằn trọc đứng ngồi chẳ
  ng yên.

  Xum xuê rau hạ
  nh mọ
  c lên,
  Trướ
  c sau phải trái hai bên hái đề
  u.
  Ngườ
  i đâu sao quá yêu kiề
  u,
  Gẩ
  y đàn cầm sắt để liề
  u làm thân.

  Xum xuê rau hạ
  nh xanh rầ
  n,
  Hai bên phả
  i trái chẳng cần trướ
  c sau.
  Gái ngoan yể
  u điệu, tìm đ
  âu,
  Gióng chuông đ
  ánh trống mong cầu nàng vui...

  ~Anh-Nguyên~
     

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 06:42:16 bởi Anh Nguyên >
   
  #2
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: Bá hề 04.04.2009 03:04:25 (permalink)
    

   BÁ HỀ


   Bá hề khiết hề,
   Bang chi kiệ
   t hề
   ,
   Bá dĩ
   chấ
   p thù,
   Vi
   vương tiề
   n khu.

   Tự
   bá chi đ
   ông,
   Thủ
   như phi bồ
   ng.
   Khở
   i vô cao mộ
   c,
   Thùy chích vi dung.

   Kỳ
   , kỳ
   ,
   Cả
   o cảo xuất nhậ
   t.
   Nguyệ
   n ngôn tư
   bá,
   Cam tâm thủ
   tậ
   t.

   Yên đắ
   c huyên thả
   o,
   Ngôn thụ
   chi bộ
   i.
   Nguyệ
   n ngôn tư
   bá,
   Sử
   ngã tâm muộ
   i.
   ~Kinh Thi~

   D
   ch:

   Chàng ơ
   i!

   Chàng ơ
   i, chàng thậ
   t là tài,
   Khắ
   p trong cả nước chẳng ai bằ
   ng chàng.
   Cây côn, chàng xách nhẹ
   nhàng,
   Vì vua, chàng đứ
   ng  hàng đầ
   u quân.

   Từ
   khi chàng tiến về đ
   ông,
   Đầu em tóc rối, cỏ bồ
   ng khác chi.
   Há không có phấ
   n son gì,
   Mặ
   t mày trang điểm, để vì ai đây?!...

   Mong trời mưa xuống thậ
   t mau,
   Mặ
   t trời đã ló, mộ
   t màu chói chang.
   Em nguyề
   n chỉ nhớ tớ
   i chàng,
   Đầu tuy có nhức cũng cam tấm lòng. 


   Làm sao có đượ
   c cỏ
   huyên,
   Đem về chái bắc, dưới thềm trồ
   ng ngay.
   Nhớ
   chàng, nguyện chẳng đổ
   i thay,
   Dẫ
   u cho đau đớn lòng này, quả
   n chi!...
   ~Anh-Nguyên~
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 06:12:32 bởi Anh Nguyên >
    
   #3
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Phiếu hữu mai 04.04.2009 20:02:56 (permalink)
     

    PHIẾU HỮU MAI


    Phiếu hữu mai,
    Kỳ thực thất hề
    ,
    Cầ
    u ngã thứ
    ,
    Đãi kỳ cát hề
    .

    Phiế
    u hữ
    u mai,
    Kỳ
    thực tam hề
    .
    Cầ
    u ngã thứ
    ,
    Đãi kỳ kim hề
    .

    Phiế
    u hữ
    u mai,
    Khuynh khuông kí chi.
    Cầ
    u ngã thứ
    ,
    Đãi kỳ vị chi.

    ~Kinh Thi~


    D
    ch:

    Quả
    mai rụ
    ng

    Quả
    mai nay đã rụng rồ
    i,
    Mườ
    i phần còn bẩy, rụng rơi ba phầ
    n.
    Hỏ
    i em, tài tử, vă
    n nhân,
    Ngày lành, tháng tố
    t, chọn dần đ
    i thôi.

    Quả
    mai nay đã rụng rồ
    i,
    Mườ
    i phần rụng bẩy, chưa rơi ba phầ
    n.
    Hỏ
    i em, tài tử, vă
    n nhân,
    Hôm nay đế
    n hỏi, chẳng cần chờ
    lâu.

    Quả
    mai nay rụng hết rồ
    i,
    Em nghiêng giỏ
    nhặt mai rơi nghĩ thầ
    m.
    Hỏ
    i em, tài tử, vă
    n nhân,
    Lúc này đế
    n nói chẳng cần chờ chi...

    ~Anh-Nguyên~
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 05:00:52 bởi Anh Nguyên >
     
    #4
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: Tĩnh nữ 06.04.2009 05:11:26 (permalink)
      

     TĨNH NỮ
      

     nh nữ kỳ xu,
     ngã ư
     thành ngu.
     Ái nhi bấ
     t kiế
     n,
     Tao thủ
     trì trù.

     nh nữ kỳ luyế
     n,
     Di ngã đồ
     ng quả
     n.
     Đồng quản hữu vĩ
     ,
     Duyệ
     t dịch nữ mỹ
     .

     Tự
     mục quy đề
     ,
     Tuân mỹ
     thả dị
     ,
     Phi nhữ
     chi vi mỹ
     ,
     Mỹ
     nhân chi di.
     ~Kinh Thi~

     Dị
     ch:

     Cô gái thùy mỵ


     Gái xinh đẹ
     p lại hiề
     n lành,
     Hẹ
     n ta đợi ở góc thành gặ
     p nhau.
     Yêu nàng chẳ
     ng thấy nàng đ
     âu,
     Đi đi lại lại vò đầ
     u ngóng trông.

     Gái hiề
     n quyến luyế
     n bao tình,
     Tặ
     ng ta bút đỏ vươ
     ng hình bóng ai.
     Ở đầu bút có tua dài,
     Ta yêu nét đẹ
     p của ai mất rồ
     i.

     Trên đồ
     ng nàng tặng cỏ
     non,
     Cỏ
     trông lạ đẹp gói tròn niềm thươ
     ng.
     Thậ
     t ra chẳng đẹp, rất thườ
     ng,
     Vì ngườ
     i đẹp tặng nên thươ
     ng vô cùng...
     ~Anh-Nguyên~
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 04:46:21 bởi Anh Nguyên >
      
     #5
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Thái cát 06.04.2009 05:47:27 (permalink)
       

      THÁI CÁT


      Bỉ thái cát hề,
      Nhất nhật bất kiến
      Như tam nguyệt hề.

      Bỉ thái tiêu hề,
      Nhấ
      t nhật bất kiế
      n
      Như
      tam thu hề
      .

      Bỉ
      thái ngải hề
      ,
      Nhấ
      t nhật bất kiế
      n
      Như
      tam tuế hề.

      ~Kinh Thi~

      D
      ch:


      Hái dây sắ
      n

      Nàng đ
      i cắt sắn nơ
      i xa,
      Mộ
      t ngày chẳng thấy, như ba tháng trờ
      i.

      Cỏ
      tiêu nàng hái chố
      n xa,
      Mộ
      t ngày chẳng thấy, như ba thu rồ
      i.

      Nàng đ
      i hái ngải đườ
      ng xa,
      Mộ
      t ngày chẳng thấy như ba năm trường.

      ~Anh-Nguyên~  
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 04:23:41 bởi Anh Nguyên >
       
      #6
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: Hoa-Sơn kỳ 06.04.2009 22:09:21 (permalink)
        

       HOA SƠN KỲ        

        
       Đề trướng thự,
       Lệ
       lạc chẩm tươ
       ng phù,
       Thân trầ
       m bịu khứ
       .

       Tươ
       ng tống Lao-Lao chử
       ,
       Trườ
       ng Giang bất ư
       ng mãn,
       Thị
       nùng lệ thành hử.

       ~Nhạc-Phủ Thi-Tập~

       Dị
       ch:

       Đau buồn ly biệt


       Đau buồn khóc đến rạng đông,
       Lệ tuôn lã chã gối bồng bềnh trôi.
       Thân chìm dòng lệ cuốn lôi,
       Áo chăn cũng bị cuốn trôi mất rồi...
        
       Bến Lao-Lao, tiễn nhau đây,
       Nước Trường-Giang chẳng nên đầy làm chi.
       Sợ thêm nước mắt em thì
       Dòng sông đầy ắp có khi tràn bờ...
       ~Anh-Nguyên~

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 03:38:06 bởi Anh Nguyên >
        
       #7
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Tý dạ ca 06.04.2009 22:29:08 (permalink)
         

        TÝ DẠ CA


        Túc tích bấ
        t sơ đầu,
        Ty phát bị
        lưỡ
        ng kiên.
        Uyể
        n thân lang tất thượ
        ng,
        Hà xứ
        bất khả
        liên.

        Thủ
        y dục thứ
        c lang thì,
        Lưỡ
        ng tâm vọng như nhấ
        t.
        Lš ty nhậ
        p tàn ky,
        Hà ngộ
        bất thành thấ
        t.

        Dạ
        trường bất đắ
        c miên,
        Minh nguyệ
        t hà chước chướ
        c.
        Tưở
        ng hoan tán hoán thanh.
        ứng không trung nặc.

        ~Nhạ
        c Phủ Thi Tập~


        D
        ch:

        Khúc ca củ
        a nàng Tš-Dạ
         
         

        Đêm xưa chẳng kịp chải đầ
        u,
        Đôi vai phủ kín một mầ
        u tóc xanh.
        Lả
        thân trên gối củ
        a anh,
        i đâu là chẳng trở thành dễ thươ
        ng.

        Thuở
        anh mới biết ban đầ
        u,
        Tuy hai, mong chỉ
        giố
        ng nhau môt lòng.
        Dệ
        t tơ, khung hỏ
        ng khó xong,
        Lỗ
        i đâu, đôi lứa chẳng mong kế
        t thành?!...

        Đêm dài, ngủ chẳ
        ng an lành,
        Vầ
        ng trăng vằng vặc đêm thanh sáng ngờ
        i.
        Tưở
        ng như anh gọi ‘‘Em ơ
        i!’’,
        Vộ
        i vàng em ‘‘Dạ!’’ đáp lời hư không!...

        ~Anh-Nguyên~
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 03:32:31 bởi Anh Nguyên >
         
        #8
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: Giá cô thiên 06.04.2009 22:37:07 (permalink)
           

         ÁN-KỶ-ĐẠO         GIÁ CÔ THIÊN   
           
          
         Thái tø ân cÀn b°ng ng†c chung,
         ñÜÖng niên biŠn khܧc túy nhan hÒng.
         VÛ Çê dÜÖng liÍu lâu tâm nguyŒt,
         Ca tÆn Çào hoa phi‰n Ç‹ phong.
         Tòng biŒt hÆu,
         ­Ức tÜÖng phùng,
         K› hÒi hÒn m¶ng d» quân ÇÒng.
         Kim tiêu th¥ng bä ngân giang chi‰u,
         Do khûng tÜÖng phùng thÎ m¶ng trung.
         ~Án-K›-ñåo~
          
         DÎch:
          
         Yêu thÀm
          
         Áo tÖ nâng chén rÜ®u nÒng,
         Næm xÜa say đm màu hÒng má ai.
         Múa nhÜ cành liÍu mänh mai,
         Quåt Çào thôi phÃt hát bài vừa xong.
         Xa sau Çó,
         Nh§ trong lòng.
         Bao lÀn mơ m¶ng ÇÜ®c cùng vui chung,
         ñêm nay Çèn båc sáng trưng.
         Còn ngờ trong m¶ng ÇÜ®c cùng g¥p nhau!...
         ~Anh-Nguyên~
          
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 03:38:53 bởi Anh Nguyên >
          
         #9
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Thái liên khúc 07.04.2009 00:58:41 (permalink)
           
           
          BẠCH-CƯ-DỊ  
           
           

          THÁI LIÊN KHÚC    
            
           
          Læng diŒp oanh ba hà chi‰m phong,
          Hà hoa thâm xÙ ti‹u thuyŠn thông.
          Phùng lang døc ng» Çê ÇÀu ti‰u,
          Bích ng†c tao ÇÀu låc thûy trung.
          ~Båch-CÜ-DÎ~
           
          DÎch:
           
          Hái sen
           
          Sóng ÇÜa, sen, Ãu, nhÃp nhô,
          Hái hoa, thuyŠn nhÕ gi»a hÒ vào sâu.
          G¥p chàng, nhoÈn miŒng, cúi ÇÀu,
          ñ‹ rÖi kËp ng†c xuÓng sâu Çáy hÒ ...
          ~Anh-Nguyên~

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 04:06:57 bởi Anh Nguyên >
           
          #10
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: Hậu cung từ 07.04.2009 10:14:24 (permalink)
            
            
           HẬU CUNG TỪ 
            
            
           LŒ thÃp la cân m¶ng bÃt thành,
           Då thâm tiŠn ÇiŒn án ca thanh.
           HÒng nhan vÎ lão ân tiên Çoån,
           Tà › huân lung t†a Çáo minh.
           ~Båch-CÜ-DÎ~
            
           DÎch:
            
           L©i than nÖi hÆu cung
            
           Khæn tÖ lŒ ÇÅm, ngû không Çành,
           ñiŒn trܧc, Çêm khuya nhÎp phách nhanh.
           ChÜa nhåt má hÒng, ân Çã nhåt,
           LÒng hÜÖng, ngÒi t¿a suÓt næm canh!...
           ~Anh-Nguyên~
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 19:58:19 bởi Anh Nguyên >
            
           #11
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Trường tương tư 07.04.2009 10:33:40 (permalink)
             
             
            TRƯỜNG TƯƠNG TƯ


            Biệ
            n thủy lưu,
            Tứ
            thủy lư
            u,
            u đáo qua châu cổ độ đầ
            u.
            Ngô sơ
            n điểm điểm sầ
            u.
            Tứ
            du du,
            Hậ
            n du du,
            Hậ
            n đáo quy thời phương thủy hư
            u.
            Nguyệ
            t minh nhân ỷ
            lâu.
            ~Bạ
            ch-Cư-Dị
            ~

            Dị
            ch:

            Nhớ
            người đ
            i

            Sông Biệ
            n, nước lững lờ
            trôi,
            Từ
            từ, sông Tứ nướ
            c xuôi theo dòng.
            Qua Châu, bế
            n đó đế
            n xong,
            Núi Ngô, ngọ
            n, ngọn khiến lòng buồn đ
            au.
            Mênh mông nỗ
            i nhớ thươ
            ng nhau,
            Giườ
            ng đơn gối chiếc hận sầu sụ
            c sôi.
            Chàng về
            hận ấy mớ
            i nguôi.
            Tự
            a lầu, trăng sáng, nhớ người ra đ
            i... 
            ~Anh-Nguyên~
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 10:52:43 bởi Anh Nguyên >
             
            #12
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: Chiêu-Quân từ 07.04.2009 20:09:47 (permalink)
              

             CHIÊU-QUÂN TỪ
              
              
             Hán sÙ khܧc hÒi b¢ng kš ng»,
             Hoàng kim hà nhÆt thøc nga my.
             Quân vÜÖng nhÜ®c vÃn thi‰p nhan s¡c,
             Måc Çåo bÃt nhÜ cung lš thì.
             ~Båch-CÜ-DÎ~
              
             DÎch:
              
             Lời Chiêu-Quân
              
             SÙ vŠ tâu h¶ mÃy l©i,
             Ngày nào vàng båc chu¶c tôi trª vŠ?
             N‰u vua hÕi ljn s¡c, thì:
             ñØng thÜa ch£ng ÇÜ®c nhÜ kÿ trong cung...
             ~Anh-Nguyên~
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 20:12:54 bởi Anh Nguyên >
              
             #13
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Tư phụ mi 07.04.2009 20:24:37 (permalink)
               
               
              TƯ PHỤ MI  

               
              Xuân phong dao Çãng t¿ Çông lai,
              Chi‰t tÆn anh Çào trán tÆn mai.
              Duy dÜ tÜ phø sÀu mi k‰t,
              Vô hån xuân phong xuy bÃt khai.
              ~Båch-CÜ-DÎ~
               
              DÎch:
               
              Mày thi‰u phø
               
              Gió Xuân th°i t§i tØ Çông,
              Hoa mai rÖi h‰t, Çào bông røng ÇÀy.
              Mi sÀu thi‰u phø còn Çây,
              Gió Xuân th°i mãi, mi này vÅn chau...
              ~Anh-Nguyên~
               
              #14
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: Thái liên khúc 07.04.2009 20:34:29 (permalink)
                

               THÁI LIÊN KHÚC    
                
                
               Læng diŒp oanh ba hà chi‰m phong,
               Hà hoa thâm xÙ ti‹u thuyŠn thông.
               Phùng lang døc ng» Çê ÇÀu ti‰u,
               Bích ng†c tao ÇÀu låc thûy trung.
               ~Båch-CÜ-DÎ~
                
               DÎch:
                
               Hái sen
                
               Sóng ÇÜa, sen, Ãu, nhÃp nhô,
               Hái hoa, thuyŠn nhÕ gi»a hÒ vào sâu.
               G¥p chàng, nhoÈn miŒng, cúi ÇÀu,
               ñ‹ rÖi kËp ng†c xuÓng sâu Çáy hÒ ...
               ~Anh-Nguyên~
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12345678910 > | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 140 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9