Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ trữ tình Trung-Quốc - Anh-Nguyên

Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: Thương xuân khúc 07.04.2009 20:42:09 (permalink)
 

THƯƠNG XUÂN KHÚC      


Thâm thi‹n thiŠm hoa thiên vån chi,
Bích sa song ngoåi chuy‹n hoàng ly.
Tàn trang hòa lŒ hå liêm t†a,
TÆn nhÆt thÜÖng xuân xuân bÃt tri.
~Båch-CÜ-DÎ~
 
DÎch:
 
ThÜÖng Xuân
 
Bên thŠm, ÇÆm nhåt muôn hoa,
Ngoài song the bi‰c, nghe hòa ti‰ng oanh.
NgØng trang, tràn lŒ, buông mành,
Xót Xuân ngày h‰t, Xuân Çành không hay!...
~Anh-Nguyên~
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 21:23:18 bởi Anh Nguyên >
 
#16
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: Chiêu-Quân tỳ-bà khúc 07.04.2009 21:03:00 (permalink)
   


  CHIÊU-QUÂN TỲ-Bà  KHÚC        
   
   
  Ngã bän hán gia tº,
  TÜÖng thích thiŠn vu Çình.
  TØ quy‰t vÎ cÆp chung,
  TiŠn khu dï kháng tinh.
  B¶c ng¿ thê lÜu ly,
  Viên mã bi thä minh.
  Ai uÃt thÜÖng ngÛ n¶i,
  KhÃp lŒ thÃp chu anh.
  Hành hành nhÆt dï viÍn,
  Toåi tháo hung nô thành.
  Diên ngã Ü khung lÜ,
  Gia ngã yên thÎ danh.
  Thû loåi phi sª an,
  Tuy quš phi sª vinh.
  Vô Çoan ki‰n læng nhøc,
  ñÓi chi tâm thä kinh.
  Sát thân lÜÖng bÃt dÎ,
  M¥c m¥c dï cÀu sinh.
  CÀu sinh diŒc hà liÍu,
  Tích tÜ thÜ©ng vÅn doanh.
  NguyŒn giä phi hÒng d¿c,
  ThØa chi dï hà chinh.
  Tích vi ni‰p trung ng†c,
  Kim vi phÄn thÜ®ng anh.
  Triêu hoa bÃt túc hoan,
  Cam d» thu thäo tình.
  TruyŠn ng» hÆu th‰ nhân,
  HÒ phø nan vi tình.
  ~Båch-CÜ-DÎ~
   
  DÎch:
   
  Khúc Tÿ-bà cûa Chiêu-Quân
   
  Ta là con gái Hán gia,
  ñem thân Çi gä cho nhà ThiŠn-Vu.
  ChÜa xong l©i nói giã tØ,
  Quân Çi phía trܧc, ng†n c© Çã giÜÖng.
  Con hÀu, ly biŒt khóc thÜÖng,
  Ng¿a xe Çau ǧn, trên ÇÜ©ng hš vang.
  UÃt lòng, thÜÖng t°n tâm can,
  Чt ÇÀm däi mÛ, lŒ tràn hoen mi.
  Ngày ngày, xa mãi vÅn Çi,
  Hung-Nô rÒi cÛng ljn khi t§i thành.
  ñón ta, nhà l§n Çã dành,
  TØ Çây Yên-ThÎ Çã thành tên ta.
  Khác dòng giÓng, thÃy cách xa,
  Tuy r¢ng có quš nhÜng mà ch£ng vinh.
  Không Çoan nghiêm, thÃy nhøc mình,
  Trܧc còn xÃu h°, sau kinh s® nhiŠu.
  Hoåi thân khó bi‰t bao nhiêu,
  L¥ng yên mà sÓng, chÎu nhiŠu Ç¡ng cay.
  SÓng thì buÒn tûi l¡m thay,
  Nghï nhiŠu càng thÃy tÙc ÇÀy tràn hông.
  Mong sao mÜ®n cánh chim hÒng,
  ñ‹ bay Çi tít t§i vùng xa khÖi.
  XÜa thân nåm ng†c sáng ng©i,
  Nay nhÜ hoa gi»a phân hôi khác gì.
  Sáng ra, hoa có vui chi,
  CÕ Thu làm bån, mong gì n»a Çâu.
  TruyŠn l©i này låi Ç©i sau:
  ‘‘V® HÒ, khó ª v§i nhau vì tình’’...
  ~Anh-Nguyên~
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 21:22:42 bởi Anh Nguyên >
   
  #17
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: Tặng nội 07.04.2009 21:21:00 (permalink)
    
    
   TẶNG NỘI        

    
   Sinh vi ÇÒng thÃt thân,
   Tº vi ÇÒng huyŒt trÀn.
   Tha nhân thÜ®ng tÜÖng miÍn,
   Nhi huÓng ngã d» quân.
   KiŠm lâu cÓ cùng sï,
   Thê hiŠn vong kÿ bÀn.
   Kš khuy‰t nhÃt nông phu,
   Thê kính nghiÍm nhÜ tân.
   ñào tiŠm bÃt doanh sinh,
   ñÎch thÎ t¿ soán tân.
   LÜÖng hÒng bÃt kh£ng sï,
   Månh quang cam bÓ quân.
   Quân tuy bÃt Ƕc thÜ,
   Thº s¿ nhï diŒc væn.
   Chí thº thiên täi hÆu,
   TruyŠn thÎ nhÜ hà nhân.
   Nhân sinh vÎ tº gian,
   BÃt næng vong kÿ thân.
   Sª tu giä y th¿c,
   BÃt quá bão d» ôn.
   SÖ th¿c túc sung cÖ,
   Hà tÃt cao lÜÖng trân.
   Tæng nhÙ túc ng¿ hàn,
   Hà tÃt cÄm tú væn.
   Quân gia h»u di huÃn,
   Thanh båch di tº tôn.
   Ngã diŒc trinh kh° sï,
   D» quân tân k‰t hôn.
   ThÙ bäo bÀn d» tÓ,
   Giai lão ÇÒng hân hân.
   ~Båch-CÜ-DÎ~
    
   DÎch:
    
   T¥ng v®
    
   SÓng cùng nhau dܧi mái nhà,
   Ch‰t cùng m¶ huyŒt, có xa chút nào.
   NgÜ©i dÜng còn bi‰t khuyên nhau,
   HuÓng chi ta v§i nàng Çâu xa gì.
   KiŠm-Lâu, lúc h†c, hàn vi,
   V® hiŠn tÆn tøy, quên Çi nghèo cùng.
   MÜu sinh, Kš-Khuy‰t nghŠ nông,
   V® luôn kính tr†ng nhÜ cùng khách xa.
   ñào-TiŠm, sinh k‰ lÖ là,
   M¶t tay bà ñÎch cºa nhà lo toan.
   LÜÖng-HÒng ch£ng chÎu làm quan,
   Áo quÀn väi xÃu, Månh-Quang cam Çành.
   Nàng tuy sách vª ch£ng rành,
   NhÜng nàng tai Çã nghe danh các bà.
   Nghìn næm, tuy Çã cách xa,
   Nay còn truyŠn tøng, vÅn là ngÜ©i trên.
   ñ©i ngÜ©i, lúc chºa quy tiên,
   TÃm thân, không th‹ bÕ quên ÇÜ®c rÒi.
   Áo cÖm, là viŒc cÀn thôi,
   MiÍn sao no Ãm ÇÜ®c rÒi, cÀu chi.
   ˆn rau h‰t Çói, cÀn gì,
   ThÙc æn, Çâu phäi cÀu kÿ bäo trân.
   Väi thô, m¥c cÛng Ãm thân,
   CÀn Çâu gÃm vóc vë v¢n thêu hoa.
   Nhà nàng truyŠn dåy trong nhà,
   Cháu, con, thanh båch ráng mà noi theo.
   Ta Çây vÓn h†c trò nghèo,
   Cùng nàng chÒng v®, cÛng theo gÜÖng này.
   Nghèo mà trong såch m§i hay,
   Cùng nhau vui sÓng tØ nay ljn già...
   ~Anh-Nguyên~
    
   #18
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Cảm kính 07.04.2009 21:44:10 (permalink)
     
     
     CẢM KíNH         
     
     
    MÏ nhân d» ngã biŒt,
    LÜu kính tåi håp trung.
    T¿ tòng hoa nhan khÙ,
    Thu thûy vô phù dung.
    Kinh niên bÃt khai håp,
    HÒng ai phú thanh ÇÒng.
    Kim triêu nhÃt phÃt thÙc,
    T¿ cÓ tiŠu tøy dung.
    Chi‰u bãi trùng trù trܧng,
    BÓi h»u song bàn long.
    ~Båch-CÜ-DÎ~
     
    DÎch:
     
    ThÜÖng cäm trܧc gÜÖng
     
    Ta cùng ngÜ©i ÇËp chia tay,
    TÃm gÜÖng Ç‹ låi h¶p này cÃt Çi.
    M¥t hoa cÃt bܧc, theo Çi,
    Nܧc Thu trong v¡t thÃy gì phù dung.
    SuÓt næm không mª h¶p dùng,
    Bøi hÒng Çã phû l§p ÇÒng Ó xanh.
    Sáng nay, gÜÖng, h¶p, lau nhanh,
    M¥t coi hÓc hác ch£ng Çành nhìn lâu.
    Soi xong, lòng låi thêm sÀu,
    ThÃy rÒng uÓn khúc kŠ ÇÀu sau gÜÖng!...
    ~Anh-Nguyên~
     
    #19
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: Văn dạ châm 07.04.2009 21:55:12 (permalink)
      
      
     VĂN DẠ CHÂM          

      
     Thùy gia tÜ phø thu Çäo båch,
     NguyŒt kh° phong thê châm chº bi.
     Bát nguyŒt cºu nguyŒt chính trÜ©ng då,
     Thiên thanh vån thanh vô liÍu thì.
     Ðng Çáo thiên minh ÇÀu tÆn båch,
     NhÃt thanh thiêm Ç¡c nhÃt hành ty.
     ~Båch-CÜ-DÎ~
      
     DÎch:
      
     Nghe ti‰ng chày Çêm
      
     Nhà ai ÇÆp løa Çêm Thu,
     Træng buÒn, gió lånh, sÀu u ti‰ng chày.
     Tháng này, Tám, Chín, Çêm dài,
     Træm, nghìn, cä vån ti‰ng chày thâu Çêm.
     Sáng ra ÇÀu båc nhÜ tiên,
     Tóc xanh, m‡i ti‰ng thành thêm tÖ rÒi!...
     ~Anh-Nguyên~
      
     #20
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Trường hận ca 07.04.2009 22:23:58 (permalink)
       
       
       TRƯỜNG HẬN CA            
       
       
      Hán hoàng tr†ng s¡c tÜ khuynh quÓc,
      Ng¿ vÛ Ça niên cÀu bÃt Ç¡c.
      DÜÖng gia h»u n» sÖ trܪng thành,
      DÜ«ng tåi thâm khuê nhân vÎ thÙc.
      Thiên sinh lŒ chÃt nan t¿ khí,
      NhÃt triêu tuy‹n tåi quân vÜÖng tr¡c.
      HÒi mâu nhÃt ti‰u bách mÎ sinh,
      Løc cung phÃn Çåi vô nhan s¡c.
      Xuân hàn tÙ døc hoa thanh trì,
      Ôn tuyŠn thûy hoåt tÄy ngÜng chi.
      ThÎ nhi phù khªi kiŠu vô l¿c,
      Thûy thÎ tân thØa ân tråch thì.
      Vân mÃn hoa nhan kim b¶ Çiêu,
      Phù dung trܧng noãn Ƕ xuân tiêu.
      Xuân tiêu kh° Çoän nhÆt cao khªi,
      Tùng thº quân vÜÖng bÃt täo triŠu.
      ThØa ân thÎ y‰n vô nhàn hå,
      Xuân tùng xuân du då chuyên då.
      HÆu cung giai lŒ tam thiên nhân,
      Tam thiên sûng ái tåi nhÃt thân.
      Kim Óc trang thành kiŠu thÎ då,
      Ng†c lâu y‰n bãi túy hòa xuân.
      T› mu¶i ÇŒ huynh giai liŒt th°,
      Khä liên quang thái sinh môn h¶.
      Toåi linh thiên hå phø mÅu tâm,
      BÃt tr†ng sinh nam, tr†ng sinh n».
      Ly cung cao xÙ nhÆp thanh vân,
      Tiên nhåc phong phiêu xÙ xÙ væn.
      Hoãn ca mån vÛ ngÜng ty trúc,
      TÆn nhÆt quân vÜÖng khán bÃt túc.
      NgÜ dÜÖng bŠ c° Ƕng ÇÎa lai,
      Kinh phá nghê thÜ©ng vÛ y khúc.
      Cºu trùng thành khuy‰t yên trÀn sinh,
      Thiên thØa vån kœ tây nam hành.
      Thúy hoa dao dao hành phøc chÌ,
      Tây xuÃt Çô môn bách dÜ lš.
      Løc quân bÃt phát vô nåi hà,
      Uy‹n chuy‹n nga mi mã tiŠn tº.
      Hoa ÇiŠn ûy ÇÎa vô nhân thu,
      Thúy kiŠu kim tܧc ng†c tao ÇÀu.
      Quân vÜÖng y‹m diŒn cÙu bÃt Ç¡c,
      HÒi khan huy‰t lŒ tÜÖng hòa lÜu.
      Hoàng ai tán mån phong tiêu sách,
      Vân sån oanh vu Çæng ki‰m các.
      Nga mi sÖn hå thi‹u nhân hành,
      Tinh kÿ vô quang nhÆt s¡c båc.
      Thøc giang thûy bích thøc sÖn thanh,
      Thánh chúa triêu triêu m¶ m¶ tình.
      Hành cung ki‰n nguyŒt thÜÖng tâm s¡c,
      Då vÛ væn linh trÜ©ng Çoån thanh.  
      Thiên triŠn ÇÎa chuy‹n hÒi long ng¿,
      ñáo thº trù trØ bÃt næng khÙ.
      Mã ngôi pha hå nê th° trung,
      BÃt ki‰n ng†c nhan không tº xÙ.
      Quân thÀn tÜÖng cÓ tÆn triêm y,
      ñông v†ng Çô môn tín mã quy.
      Quy lai trì uy‹n giai y c¿u,
      Thái dÎch phù dung vÎ ÜÖng liÍu.
      Phù dung nhÜ diŒn liÍu nhÜ mi,
      ñÓi thº nhÜ hà bÃt lŒ thùy.
      Xuân phong Çào lš hoa khai nhÆt,
      Thu vÛ ngô ÇÒng diŒp låc thì.
      Tây cung nam n¶i Ça thu thäo,
      Låc diŒp mãn giai hÒng bÃt täo.
      Lê viên ÇŒ tº båch phát tân,
      Tiêu phòng a giám thanh nga lão.
      TÎch ÇiŒn huÿnh phi tÙ tiÍu nhiên,
      Cô Çæng khiêu tÆn vÎ thành miên.
      Trì trì chung c° sÖ trÜ©ng då,
      Cänh cänh tinh hà døc th¿ thiên.
      Uyên ÜÖng ngõa lãnh sÜÖng hoa tr†ng,
      PhÌ thúy khâm hàn thùy d» c¶ng.
      Du du sinh tº biŒt kinh niên,
      HÒn phách bÃt t¢ng lai nhÆp m¶ng.
      Lâm cùng Çåo sï hÒng Çô khách,
      Næng dï tinh thành trí hÒn phách.
      VÎ cäm quân vÜÖng tri‹n chuy‹n tÜ,
      Toåi giao phÜÖng sï ân cÀn mÎch.
      Bài không ng¿ khí bôn nhÜ ÇiŒn,
      Thæng thiên nhÆp ÇÎa cÀu chi bi‰n.
      ThÜ®ng cùng bích låc hå hoàng tuyŠn,
      LÜ«ng xÙ mang mang giai bÃt ki‰n.
      HÓt væn häi thÜ®ng h»u tiên sÖn,
      SÖn tåi hÜ vô phi‰u di‰u gian.
      Lâu các linh lung ngÛ vân khªi,
      Kÿ trung trác ܧc Ça tiên tº.
      Trung h»u nhÃt nhân t¿ thái chân,
      Tuy‰t phu hoa måo sâm si thÎ.
      Kim khuy‰t tây sÜÖng khÃu ng†c quynh,
      Chuy‹n giao ti‹u ng†c báo song thành.
      Væn Çåo hán gia thiên tº sÙ,
      Cºu hoa trܧng lš m¶ng hÒn kinh.
      Lãm y thôi chÄm khªi bÒi hÒi,
      Châu båc ngân bình dï lŒ khai.
      Vân cát bán biên tân thøy giác,
      Hoa quan bÃt chÌnh há ÇÜ©ng lai.
      Phong xuy tiên khuy‰t phiêu phiêu cº,
      Do t¿ nghê thÜ©ng vÛ y vÛ.
      Ng†c dung tÎch mÎch lŒ lan can,
      Lê hoa nhÃt chi xuân Çái vÛ.
      Hàm tình ngÜng ÇŒ tå quân vÜÖng,
      NhÃt biŒt âm dung lÜ«ng di‰u mang.
      Chiêu dÜÖng ÇiŒn lš ân ái tuyŒt,
      BÒng lai cung trung nhÆt nguyŒt trÜ©ng.
      HÒi ÇÀu hå v†ng trÀn hoàn xÙ,
      BÃt ki‰n trÜ©ng an ki‰n trÀn vø.
      Duy tÜÖng c¿u vÆt bi‹u tâm tình,
      ñiŠn håp kim thoa kš tÜÖng khÙ.
      Thoa lÜu nhÃt c° håp nhÃt phi‰n,
      Thoa tÎch hoàng kim hiŒp phân ÇiŠn.
      ñän giáo tâm t¿ kim ÇiŠn kiên,
      Thiên thÜ®ng nhân gian h¶i tÜÖng ki‰n,
      Lâm biŒt ân cÀn tr†ng kš tØ,
      TØ trung h»u thŒ lÜ«ng tâm tri.
      ThÃt nguyŒt thÃt nhÆt trÜ©ng sinh ÇiŒn,
      Då bán vô nhân tÜ ng» thì.
      Tåi thiên nguyŒn tác t› d¿c Çi‹u,
      Tåi ÇÎa nguyŒn vi liên lš chi.
      Thiên trÜ©ng ÇÎa cºu h»u thì tÆn,
      Thº hÆn miên miên vô tuyŒt kÿ.
      ~Båch-CÜ-DÎ~
       
      DÎch:
       
      MÓi hÆn lâu dài
       
      Quân vÜÖng tr†ng s¡c ‘‘khuynh thành’’,
      Bao næm kén ch†n cÛng Çành u°ng công.
      H† DÜÖng, gái tu°i kén chÒng,
      Phòng khuê nuôi dåy, ngÜ©i không hay gì.
      S¡c tr©i cho, khó bÕ Çi,
      S§m kia trúng tuy‹n vÜÖng thi kén ngÜ©i.
      Træm xinh, khi hé miŒng cÜ©i!
      Sáu cung thoa phÃn, không ngÜ©i nào hÖn.
      Hoa-Thanh t¡m Çóa hoa thÖm,
      Nܧc ao Ãm mát såch trÖn da ngà.
      ThÎ tÿ xúm Ç« tiên nga,
      ThÃm nhuÀn ân Çó chÌ là ban sÖ.
      Tóc mây, gót ng†c nhË ÇÜa,
      Phù dung trܧng Ãm, xuân vØa qua Çêm.
      ñêm sao ng¡n!...ánh dÜÖng lên,
      TØ Çây, vÜÖng chÆm ho¥c quên bu°i chÀu.
      Mãi vui, hÀu tiŒc nhàn Çâu,
      Xuân theo xuân ljn, Çêm hÀu qua Çêm.
      Ba nghìn cung n» kŠ bên,
      ChÌ yêu thÜÖng m¶t, bÕ quên ba nghìn.
      Nhà vàng, ngÜ©i ÇËp vui Çêm,
      Låi thêm lÀu ng†c say mŠm v§i xuân.
      Anh em ÇŠu ÇÜ®c Ç¥c ân,
      Khi‰n thÜÖng thiên hå khªi tâm mong cÀu.
      Sinh con ÇËp t¿a håt châu,
      CÙ sinh con gái ch£ng cÀu sinh trai.
      Cung Ly cao tÆn mây bay,
      Nhåc tiên theo gió lan ngay kh¡p vùng.
      Sáo Çàn múa hát tÜng bØng,
      SuÓt ngày say Ç¡m ch£ng ngØng, låi Çêm!
      NgÜ-DÜÖng, trÓng gi¥c vang rŠn,
      Nghê-ThÜ©ng vÛ khúc cÛng liŠn bÕ ngang.
      Hoàng thành gió bøi tràn lan,
      Ngàn xe, vån ng¿a, tây nam hܧng vŠ.
      Thúy-Hoa û rÛ thäm thê,
      Phía tây træm d¥m Çã lìa ñô-Môn.
      Sáu quân ch£ng ti‰n! NguÒn cÖn?
      - Mày ngài ng¿a trܧc, ch‰t còn n»a Çâu!
      Kim thoa m¥t ÇÃt ai thâu!
      Thúy-kiŠu, kim-tܧc cài ÇÀu còn Çây.
      Quân vÜÖng ngoänh m¥t, bó tay,
      Khi quay låi thÃy, lŒ ÇÀy tràn mi.
      Bøi vàng mù mÎt thÃy chi,
      ñÜ©ng mây Ki‰m-Các quanh Çi quËo vŠ.
      Nga-Mi v¡ng bóng ngÜ©i Çi,
      M¥t tr©i bàng båc, vÜÖng kÿ û ê.
      Núi sông nܧc Thøc ÇËp ghê,
      Quân vÜÖng sáng, tÓi, mäi mê hÆn tình.
      Hành cung, træng nhåt s¡c hình,
      MÜa Çêm, nhåc ng¿a, hÆn tình låi khêu!...
      Tr©i xoay, vÜÖng låi hÒi triŠu,
      Qua nÖi chÓn cÛ tiêu ÇiŠu...khó Çi.
      Mã-Ngôi, bùn džng, thÃy gì?
      Tìm Çâu nét ng†c, còn chi chÓn này!
      Vua, tôi, áo lŒ thÃm ÇÀy,
      ñô-Môn låi hܧng ÇÜ©ng này vŠ Çông.
      Phù dung Thái-DÎch vÅn trông,
      VÎ-ÐÖng liÍu rû ch© mong ngÜ©i vŠ.
      Phù dung : m¥t, liÍu : hàng mi,
      CÙ trông thÃy th‰, nhiŠu khi lŒ nhòa.
      Gió xuân, Çào lš tr° hoa,
      Ngô ÇÒng røng lá, nhåt nhòa mÜa Thu.
      Tây-Cung, hoa cÕ buÒn chÜa,
      ñÕ hÒng lá røng n¢m bØa lÓi Çi.
      VÜ©n lê, con hát quá thì,
      Tiêu phòng thái giám sÀu bi vŠ già.
      Cung vàng, tÓi Çóm bay ra,
      ñèn m©, bÃc løn, ch£ng sa giÃc sÀu.
      TØ tØ trÓng Çi‹m Çêm thâu,
      Ngân-Hà sang sáng soi bÀu tr©i khuya.
      Mái uyên, sÜÖng Çã ÇÀm Çìa,
      TÃm mŠn PhÌ-Thúy, bi‰t chia ai cùng.
      Tº sinh, suy nghï mông lung,
      Phách hÒn sao ch£ng vŠ cùng m¶ng mÖ.
      Lâm-Cùng, Çåo sï HÒng-ñô,
      Có tài triŒu thÌnh ÇÜ®c cô hÒn vŠ.
      Cäm vÜÖng tình š tràn trŠ,
      D¥n dò c¥n kë m†i bŠ rÒi Çi.
      Trên không bi‰n hóa diŒu kÿ,
      Lên tr©i, xuÓng ÇÃt, chuyŒn chi cÛng rành.
      SuÓi vàng, lên t§i tr©i xanh,
      Kh¡p trong hai nÈo, tìm Çành bó tay.
      Låi nghe trên bi‹n...núi này,
      TØng không lÖ lºng có bÀy Tiên-Nga.
      Gác mây næm s¡c chói lòa,
      Ÿ trong, Tiên n» m¶ng hoa dŒt thÀm.
      Có nàng tên g†i Thái-Chân,
      M¥t hoa, da tuy‰t, ch£ng cÀn Çi‹m trang.
      Mái Tây then ng†c cºa vàng,
      LiŠn nh© Ti‹u-Ng†c nh¡n sang Long-Thành.
      Nghe vÜÖng gºi sÙ ñÜ©ng Çình,
      Trܧng hoa tÌnh m¶ng, hÒn kinh phách r©i.
      Mang y, gåt gÓi, bÒi hÒi,
      Rèm châu, mành båc v¶i d©i nhË ra.
      Tóc mây b§i v¶i, lòa xòa,
      MÛ hoa Ƕi lŒch, bܧc ra bÆc thŠm.
      Gió Çâu th°i phÃt áo Tiên,
      GiÓng nhÜ múa khúc vÛ tên Nghê-ThÜ©ng.
      M¥t hoa, lŒ ng†c trào tuôn,
      Cành lê mÃy håt mÜa vÜÖng trong ngÀn.
      NghËn ngào: ‘‘Xin tå thâm ân,
      TØ khi ly biŒt, s¡c âm m© dÀn.
      Chiêu-DÜÖng Çã tuyŒt ái ân,
      BÒng-Lai cung qu‰, ngày dÀn trôi qua.
      Cõi trÀn, nhìn xuÓng xót xa,
      TrÜ©ng-An, chÌ thÃy bøi và mù sÜÖng.
      Xin trao vÆt cÛ yêu thÜÖng:
      Thoa vàng h¶p khäm t¥ng vÜÖng, mang vŠ.
      M¶t phÀn k› vÆt cÃt Çi
      Thoa vàng bÈ nhánh, h¶p chia mänh này.
      ThÜÖng nhau bŠn t¿a vàng Çây,
      Trên tr©i, dܧi th‰, có ngày g¥p nhau.
      Cáo tØ, xin nh¡n m¶t câu:
      L©i gì hËn ܧc trên lÀu næm xÜa?
      TrÜ©ng-Sinh, song thÃt - xin thÜa -
      Nºa Çêm thanh v¡ng say sÜa thŠ bÒi:
      NguyŒn chim liŠn cánh tung tr©i,
      Làm cây liŠn nhánh cõi Ç©i mai sau.
      ñÃt tr©i tuy mãi dài lâu,
      DÅu cho có tÆn, hÆn sÀu ch£ng nguôi...’’
      ~Anh-Nguyên~

       

       
      #21
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: Tỳ bà hành 08.04.2009 03:54:13 (permalink)
        
        
        TỲ Bà HàNH          
        
        
       TÀm dÜÖng giang ÇÀu då tÓng khách,
       Phong diŒp lÎch hoa thu s¡t s¡t.
       Chû nhân hå mã khách tåi thuyŠn,
       Cº tºu døc Äm vô quän huyŠn.
       Túy bÃt thành hoan thäm tÜÖng biŒt,
       BiŒt th©i mang mang giang tÄm nguyŒt.
       HÓt væn thûy thÜ®ng tÿ bà thanh,
       Chû nhân vong quy khách bÃt phát.
       TÀm thanh ám vÃn Çàn giä thùy,
       Tÿ bà thanh Çình døc ng» trì.
       Di thuyŠn tÜÖng cÆn yêu tÜÖng ki‰n,
       Thiêm tºu hÒi Çæng trùng khai y‰n.
       Thiên vô vån hoán thûy xuÃt lai,
       Do bäo tÿ bà bán già diŒn.
       Chuy‹n trøc bát huyŠn tam lÜ«ng thanh,
       VÎ thành khúc ÇiŒu tiên h»u tình.
       HuyŠn huyŠn y‹m Ùc thanh thanh tÙ,
       T¿ tÓ bình sinh bÃt Ç¡c chí.
       ñê mi tín thû tøc tøc Çàn,
       Thuy‰t tÆn tâm trung vô hån s¿.
       Khinh lÛng mån nhiên måt phøc khiêu,
       SÖ vi nghê thÜ©ng hÆu løc yêu.
       ñåi huyŠn tào tào nhÜ cÃp vÛ,
       Ti‹u huyŠn thi‰t thi‰t nhÜ tÜ ng».
       Tào tào thi‰t thi‰t thác tåp Çàn,
       ñåi châu ti‹u châu låc ng†c bàn.
       Nhàn quan oanh ng» hoa Ç‹ hoåt,
       U y‰t tuyŠn lÜu thûy hå than.
       Thûy tuyŠn lãnh sáp huyŠn ngÜng tuyŒt,
       NgÜng tuyŒt bÃt thông thanh tiŒm y‰t.
       BiŒt h»u u tình ám hÆn sinh,
       Thº th©i vô thanh th¡ng h»u thanh.
       Ngân bình xå phá thûy tÜÖng bính,
       Thi‰t kœ Ƕt xuÃt Çao thÜÖng minh.
       Khúc chung thâu bát ÇÜÖng tâm hoåch,
       TÙ huyŠn nhÃt thanh nhÜ liŒt båch.
       ñông thuyŠn tây phäng tiÍu vô ngôn,
       Duy ki‰n giang tâm thu nguyŒt båch.
       TrÀm ngâm phóng bát sáp huyŠn trung,
       ChÌnh ÇÓn y thÜ©ng khªi liÍm dung.
       T¿ ngôn bän thÎ kinh thành n»,
       Gia tåi hà mô læng hå trú.
       ThÆp tam h†c Ç¡c tÿ bà thành,
       Danh thu¶c giáo phÜ©ng ÇŒ nhÃt b¶.
       Khúc bãi t¢ng giao thiŒn tài phøc,
       Trang thành m‡i bÎ thu nÜÖng ÇÓ.
       NgÛ læng niên thi‰u tranh triŠn ÇÀu,
       NhÃt khúc hÒng tiêu bÃt tri sÓ.
       ñiŠn ÇÀu ngân bì kích ti‰t toái,
       Huy‰t s¡c la quÀn phiên tºu Ó.
       Kim niên hoan ti‰u phøc minh niên,
       Thu nguyŒt xuân phong Ç£ng nhàn Ƕ.
       ñŒ tÄu tòng quân a di tº,
       M¶ khÙ triêu lai nhan s¡c cÓ.
       Môn tiŠn lãnh låc xa mã hy,
       Lão Çåi giá tác thÜÖng nhân phø.
       ThÜÖng nhân tr†ng l®i khinh biŒt ly,
       TiŠn nguyŒt phù lÜÖng mãi trà khÙ.
       KhÙ lai giang khÄu thû không thuyŠn,
       NhiÍu thuyŠn minh nguyŒt giang thûy hàn.
       Då thâm hÓt m¶ng thi‰u niên s¿,
       M¶ng ÇŠ trang lŒ hÒng lan can.
       Ngã væn tÿ bà dï thán tÙc,
       H¿u væn thº ng» trùng tÙc tÙc.
       ñÒng thÎ thiên nhai luân låc nhân,
       TÜÖng phùng hà tÃt t¢ng tÜÖng thÙc.
       Ngã tòng khÙ niên tØ Ç‰ kinh,
       Trích cÜ ng†a bŒnh tÀm dÜÖng thành.
       TÀm dÜÖng ÇÎa tÎch vô âm nhåc,
       Chung tu‰ bÃt væn ty trúc thanh.
       Trú cÆn bÒn giang ÇÎa Çê thÃp,
       Hoàng lô kh° trúc nhiÍu tråch sinh.
       Kÿ gian nhÆt m¶ væn hà vÆt,
       ñ‡ quyên ÇŠ huy‰t viên ai minh.
       Xuân giang hoa triêu thu nguyŒt då
       Vãng vãng thû tºu hoàn Ƕc khuynh.
       Khªi vô sÖn ca d» thôn ÇÎch,
       …u á trào tri‰t nan vi thinh.
       Kim då væn quân tÿ bà ng»,
       NhÜ thính tiên nhåc nhï tåm minh.
       Måc tØ cánh t†a Çàn nhÃt khúc,
       Vi quân phiên tác tÿ bà hành.
       Cäm ngã thº ngôn lÜÖng cºu lÆp,
       Khܧc t†a xúc huyŠn huyŠn chuy‹n cÃp.
       Thê thê bÃt t¿ hܧng tiŠn thanh,
       Mãn t†a trùng væn giai y‹m khÃp.
       T†a trung khÃp hå thùy tÓi Ça,
       Giang châu tÜ mã thanh sam thÃp.
       ~Båch-CÜ-DÎ~
        
       DÎch:
        
       Khúc Tÿ-bà
        
       TiÍn ÇÜa khách b‰n TÀm-DÜÖng,
       Lau Thu hiu h¡t Çêm trÜ©ng gió lay.
       Chû r©i ng¿a, khách thuyŠn này,
       Chén quÿnh muÓn cån, buÒn thay thi‰u Çàn.
       Vui say gì lúc ly tan,
       Sông nhÜ tÄm ánh træng vàng mênh mông.
       Tÿ-bà ch®t v£ng trên sông,
       Chû ngÒi nán låi, khách không muÓn r©i.
       HÕi ai Çàn m§i dåo chÖi,
       Ti‰ng Çàn ngÜng b¥t, ti‰ng ngÜ©i cÛng im.
       R©i thuyŠn, ghé låi Çi tìm,
       KhÖi Çèn, châm rÜ®u, tiŒc thêm m¶t lÀn.
       Phäi m©i mãi, m§i ljn gÀn,
       Ôm Çàn che khuÃt m¶t phÀn m¥t hoa.
       So dây, v¥n trøc, dåo qua,
       Tuy chÜa thành khúc, nghe ra tình ÇÀy.
       Ti‰ng lòng uÄn Ùc m‡i dây,
       ñ©i nhÜ chÙa chÃt dÅy ÇÀy oán than.
       Khép mi, tay lܧt trên Çàn,
       N‡i lòng sâu th£m muÓn tràn tuôn ra.
       NhË nhàng, n¡n vuÓt thi‰t tha,
       ‘‘Nghê-thÜ©ng’’ Çàn trܧc, sau là ‘‘Løc-yêu’’
       Dây to, nhÜ Ç° mÜa chiŠu,
       Dây nhÕ tha thi‰t nhÜ ÇiŠu riêng tÜ.
       ThÃp cao hòa lÅn ti‰ng tÖ,
       NhÕ to, mâm ng†c, h»ng h© gieo châu.
       Dܧi hoa, oanh ríu rít nhau,
       ào ào, dòng suÓi Ç° mau xuÓng ghŠnh.
       SuÓi Çông ch£ng chäy, buÒn tênh,
       DÀn dÀn im b¥t, l¥ng thinh ti‰ng Çàn.
       U buÒn, oán hÆn ÇÀy tràn,
       Ti‰ng Çàn im b¥t låi càng buÒn hÖn.
       Bình båc b‹, ti‰ng nܧc tuôn,
       Ng¿a xe ch®t ljn, Çao thÜÖng Òn ào.
       CuÓi cùng, búng ti‰ng thÆt cao,
       Ti‰ng nhÜ xé løa ph° vào bÓn dây.
       ThuyŠn n¢m l¥ng ng¡t Çông tây,
       Træng Thu chi‰u sáng tràn ÇÀy lòng sông.
       NgÆm ngùi, Çàn, móng, x‰p xong,
       Áo xiêm, sºa låi, nh»ng mong ngÕ l©i .
       R¢ng: ‘‘XÜa, thành thÎ, ra Ç©i,
       CÒn Hà-Mô chính là nÖi trܪng thành.
       MÜ©i ba, Çàn Çã h†c rành,
       Giáo phÜ©ng ñŒ-NhÃt ghi danh rõ ràng.
       ñàn xong, trai trÈ n‹ nang,
       Thu-NÜÖng, trang Çi‹m, khi‰n nàng phäi ghen.
       NgÛ-Læng, chàng trÈ Çua chen,
       Bao nhiêu løa th¡m giành khen khúc Çàn.
       Trâm vàng gõ nhÎp, gÅy tan,
       QuÀn hÒng hoen Ó, rÜ®u tràn b© ly.
       Vui cÜ©i, næm låi, næm Çi,
       Træng Thu nhàn hå, låi vŠ gió Xuân.
       Dì qua Ç©i, ÇŒ tòng quân,
       ChiŠu Çi, sáng låi, s¡c dÀn nhåt phai.
       Cºa ngoài, xe ng¿a nào ai,
       Khách thÜÖng, duyên k‰t kÈo mai tu°i già.
       Ham l©i, khách mäi Çi xa,
       Phù-LÜÖng, tháng trܧc mua trà låi Çi.
       Gi» con thuyŠn trÓng, thÜÖng gì,
       Quanh thuyŠn træng sáng, nܧc Çi lånh lùng.
       ñêm khuya, tu°i trÈ mÖ mòng,
       Má hÒng trang Çi‹m lŒ hÒng tràn tuôn.’’
       ‘‘Nghe Çàn, ta Çã thÃy buÒn,
       Låi rÀu nghe k‹ ng†n nguÒn Ç¡ng cay.
       Cùng là lÜu låc chÓn này,
       G¥p nhau, ch£ng cÙ quen ngày xa xÜa.
       TØ kinh, ta ljn tåm cÜ,
       Næm qua ÇÃt trích bŒnh tØ TÀm-DÜÖng.
       TÀm-DÜÖng, ch£ng có cung thÜÖng,
       Không nghe ti‰ng trúc, ti‰ng ÇÜ©ng dây tÖ.
       Sông BÒn ª tåm bên b©,
       Lau vàng trúc úa bÖ th© bên hiên.
       Ti‰ng gì s§m tÓi kêu liŠn,
       Bi ai vÜ®n hót, buÒn phiŠn cuÓc kêu.
       Sông Xuân, hoa s§m, træng chiŠu,
       M¶t mình nâng chén càng khêu mÓi sÀu.
       Ti‰ng ca, ÇÎch, ch£ng không Çâu,
       Líu lo, nghe ch£ng ra ÇÀu Çuôi chi.
       ñêm nay nghe khúc Çàn Tÿ,
       NhÜ nghe Tiên nhåc gÀn kŠ bên tai,
       Xin ngÒi Çàn ti‰p m¶t bài,
       Khúc Tÿ-Bà, së vì ai soån thành.’’
       Cäm l©i, ÇÙng mãi ch£ng Çành,
       Låi ngÒi l¿a phím, Çàn nhanh nhanh dÀn.
       Thê lÜÖng khác trܧc b¶i phÀn,
       Kh¡p trong tiŒc rÜ®u âm thÀm lŒ tuôn.
       LŒ ai Ç° xuÓng nhiŠu hÖn?
       Áo xanh TÜ-Mã, lŒ tuôn ܧt ÇÀm!...
       ~Anh-Nguyên~
        
       #22
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thượng-Dương nhân 08.04.2009 04:21:44 (permalink)
         
         
        THƯỢNG-DƯƠNG NHÂN              

         
        ThÜ®ng dÜÖng nhân thÜ®ng dÜÖng nhân,
        HÒng nhan ám lão båch phát tân.
        Løc y giám sº thû cung môn,
        NhÃt b‰ thÜ®ng dÜÖng Ça thi‹u xuân.
        HuyŠn tông måt tu‰ sÖ tuy‹n nhÆp,
        NhÆp th©i thÆp løc kim løc thÆp.
        ñÒng thì thái tråch bách dÜ nhân,
        Linh låc niên thâm tàn thº thân.
        Ức tích thôn bi biŒt thân t¶c,
        Phù nhÆp xa trung bÃt giao khÓc.
        Giai vân nhÆp n¶i tiŒn thØa ân,
        Ki‹m t¿ phù dung hung t¿ ng†c.
        VÎ dung quân vÜÖng Ç¡c ki‰n diŒn,
        Dï bÎ dÜÖng phi dao tr¡c møc.
        ñÓ linh tiŠm phÓi thÜ®ng dÜÖng cung,
        NhÃt sinh toåi hܧng không phòng túc.
        Túc không phòng thu då trÜ©ng,
        Då trÜ©ng vô mœ thiên bÃt minh.
        Cänh cänh tàn Çæng bÓi bích änh,
        Tiêu tiêu ám vÛ Çä song thanh.
        Xuân nhÆt trì,
        NhÆt trì Ƕc t†a thiên nan m¶,
        Cung oanh bách chuy‹n sÀu y‰m væn.
        LÜÖng yên song thê lão hÜu ÇÓ,
        Oanh quy y‰n khÙ trÜ©ng tiÍu nhiên.
        Xuân vãng thu lai bÃt kš niên,
        Duy hܧng thâm cung v†ng minh nguyŒt.
        ñông tây tÙ ngÛ bách hÒi viên,
        Kim nhÆt cung trung niên tÓi lão.
        ñåi gia dao tÙ thÜ®ng thÜ hiŒu,
        Ti‹u ÇÀu hài lš trách y thÜ©ng.
        Thanh Çåi Çi‹m mi mi t‰ trÜ©ng,
        Ngoåi nhân bÃt ki‰n ki‰n Üng ti‰u.
        Thiên bäo måt niên th©i th‰ trang,
        ThÜ®ng dÜÖng nhân kh° tÓi Ça.
        Thi‰u diŒc kh° lão diŒc kh°,
        Thi‰u kh° lão kh° lÜ«ng nhÜ hà.
        Quân bÃt ki‰n,
        Tích th©i lã thÜ®ng mÏ nhân phú.
        Quân bÃt ki‰n,
        Kim nhÆt thÜ®ng dÜÖng
               cung nhân båch phát ca.
        ~Båch-CÜ-DÎ~
         
        DÎch:
         
        NgÜ©i cung ThÜ®ng-DÜÖng
         
        ThÜ®ng-DÜÖng!
               H«i ngÜ©i ThÜ®ng-DÜÖng!
        Má hÒng phai nhåt, tóc sÜÖng pha mÀu.
        Cºa cung cÃm, gi» Çã lâu,
        ThÜ®ng-DÜÖng giam gi» mái ÇÀu bao xuân.
        HuyŠn-Tông tuy‹n gái trong dân,
        Lúc vào mÜ©i sáu, nay gÀn sáu mÜÖi.
        Ch†n vào có cä træm ngÜ©i,
        Lâu næm rÖi røng, sÓng th©i riêng tôi.
        Nh§ xÜa tØ biŒt m†i ngÜ©i,
        Lên xe cÃm khóc, ngÆm ngùi chia ly.
        Bäo vào cung ÇÜ®c yêu vì...
        Phù dung nhÜ má, ng¿c thì ng†c, châu.
        Quân-vÜÖng Çã g¥p m¥t Çâu,
        DÜÖng phi qu¡c m¡t, m¥c dÀu ª xa.
        ThÜ®ng-DÜÖng ngÀm nhÓt thân ngà,
        M¶t Ç©i phòng trÓng vào ra m¶t mình.
        ñêm Thu thanh v¡ng dài kinh,
        SuÓt Çêm ch£ng ngû, riêng mình sÀu thÜÖng.
        ñèn tàn soi bóng trên tÜ©ng,
        MÜa rÖi rä rích Çêm trÜ©ng ngoài song.
        Ngày Xuân Çi ChÆm...
        M¶t mình ngÒi ngóng chiŠu vŠ,
        Trong cung oanh hót, ch£ng hŠ muÓn nghe.
        Hình Çôi chim én không che,
        Én Çi, oanh låi bên hè vÅn yên.
        Xuân qua, Thu låi, buÒn thêm,
        Thâm cung chÌ bi‰t ng¡m nhìn ánh træng.
        BÓn træm lÀn ng¡m træng r¢m,
        Tu°i già cung cÃm, phäi chæng ÇÙng ÇÀu.
        ThÜ®ng thÜ, tên g†i diÍu nhau,
        Áo quÀn bó hËp, giÀy ÇÀu nhÕ Çi.
        Mày dài, kÈ nhÕ, Çen xì,
        NgÜ©i ngoài ch£ng thÃy, thÃy thì låi chê.
        Th©i Thiên-Bäo ÇÃy, ÇËp ghê!
        ThÜ®ng-DÜÖng ngÜ©i kh° træm bŠ ai hay.
        Già thì kh°, trÈ Ç¡ng cay,
        TrÈ già ÇŠu kh°, viŒc này tính sao?
        Anh thÃy không,
        XÜa Lã-ThÜ®ng làm thÖ ‘‘NgÜ©i ÇËp’’.
        Anh thÃy không,
        Nay ngÜ©i cung ThÜ®ng-DÜÖng làm
        ‘‘Khúc hát Båc ÇÀu!...’’
        ~Anh-Nguyên~
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 04:40:57 bởi Anh Nguyên >
         
        #23
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: Trường tương tư 08.04.2009 04:37:10 (permalink)          TRƯỜNG TƯƠNG TƯ             


          
         Trường tương tư,
         Ti Trường An.
         Lc vi thu đề kim t
         nh lan,
         Vi phong thê thê đim s
         c hàn.
         đăng bt minh t dc tuy
         t,
         Quyn duy vng nguyt không trườ
         ng than.
         M nhân như hoa cách vân đ
         oan,
         Thượng hu thanh mc chi trườ
         ng thiên,
         H hu lc th
         y chi ba lan.
         Thiên trường địa vin hn phi khổ,

         Mng hn bt đ
         áo quan san nan.
         Trường tương tư,

         Ti tâm can.
         ~Bch-Cư-Dị~ 

         Dch:

          
         Nh nhau hoài

         Nh
         nhau hoài,
         Ở Trườ
         ng-An.
         Dế kêu bên giế
         ng thu vàng,
         Sương m lnh lo, chiếu càng lnh hơ
         n.
         Đèn mờ, trng vng, cô đơn,

         Cun rèm, trăng sáng, cht bun th
         than.
         M nhân th
         p thoáng mây ngàn,
         Trên, tri bát ngát m
         t màn màu xanh,
         Dưới, sông sóng biếc lượn
         quanh,
         Tri cao đất rng, hn đành mt thôi.

         Quan san hn khó đến nơi…

         Bao nhiêu ước mng, nay thi nát tan.
         Nh
         nhau hoài,
         Đứt rut gan!...

         ~Anh-Nguyên~
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 05:02:22 bởi Anh Nguyên >
          
         #24
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Khuê oán 08.04.2009 04:48:52 (permalink)
            

           CAO-BIỀN             

            
           KHUÊ OÁN             

           
           
          Nhân th‰ bi hoan bÃt khä tri,
          Phu quân sÖ phá h¡c sÖn quy.
          NhÜ kim h¿u hi‰n bình nam sách.
          Täo vãn thôi phùng hiŒu ǧi y.
          ~Cao-BiŠn~
           
           DÎch:
           
          N‡i oán nÖi phòng the
           
          ñ©i ngÜ©i nào bi‰t buÒn vui,
          H¡c-SÖn vØa dËp, trª lui quê nhà.
          Nay dâng k‰ Çánh phÜÖng xa,
          S§m chiŠu giøc giã áo ra chi‰n trÜ©ng!...
          ~Anh-Nguyên~

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 05:05:17 bởi Anh Nguyên >
           
          #25
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: Khuê oán 08.04.2009 05:26:45 (permalink)
              

            CÁP-GIA-VẬN            
             

            
             
            KHUÊ OÁN              
             
            
            
           ñä khªi hoàng oanh nhi,
           Måc giao chi thÜ®ng ÇŠ.
           ñŠ thì kinh thi‰p m¶ng,
           BÃt Ç¡c Çáo Liêu-Tê.
           ~Cáp-Gia-VÆn~
            
           DÎch:
            
           N‡i oán trong Xuân
            
           ñu°i ngay Çi cái vàng anh,
           Ch£ng cho nó hót trên cành cây cao.
           Kêu làm tÌnh giÃc chiêm bao,
           Liêu-Tây em bi‰t làm sao ljn gi©!..
           ~Anh-Nguyên~
            
           #26
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Khuê oán 08.04.2009 05:39:36 (permalink)
             
                         
             
            CÁT-CA-NHI            

               
             HOàI LƯƠNG NHÂN              
              
              

             
            BÒng mÃn kinh thoa th‰ s¿ hy,
            BÓ quÀn do thÎ giá th©i y.
            HÒ ma häo chûng vô nhân chûng,
            Chính thÎ quy kÿ ÇŠ bÃt quy?
            ~Cát-Ca-Nhi~
             
            DÎch:
             
            Mong chÒng
             
            Thoa gai đời gặp mÃy khi,
            VÅn manh quÀn cÛ thuª Çi lÃy chÒng.
            TrÒng mè ljn vø ai trÒng?
            HËn vŠ Çã t§i, sao không thÃy vŠ!..
            ~Anh-Nguyên~
             
            #27
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: Khuê ý 08.04.2009 09:35:13 (permalink)
               
                           
              
             CHU-KHÁNH-DƯ            

                 
              KHUÊ Ý              
              
              
              
             ñ¶ng phòng tåc då Çình hÒng chúc,
             ñãi hi‹u ÇÜ©ng tiŠn bái c»u cô.
             Trang bãi Çê thanh vÃn phu t‰,
             H†a mi thâm thi‹n nhÆp th©i vô.
             ~Chu-Khánh-DÜ~
              
             DÎch:
              
             Ý nghï trong phòng the
              
             ñ¶ng phòng, t¡t ng†n ÇuÓc hÒng,                                
             Ch© mai låy mË cha chÒng n»a thôi.
             ñi‹m trang xong, khë hÕi l©i,
             Chàng xem ÇÆm nhåt, h®p th©i hay không?...
             ~Anh-Nguyên~
              
             #28
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Xuân biệt 08.04.2009 09:46:23 (permalink)
                
                             
               
              CHƯƠNG-KIỆT             

                   
               XUÂN BIỆT             
                
               
                
               
              TrÎch hå ly trÜ©ng chÌ loån sÖn,
              Xu trình bÃt Çãi phøng sinh tàn.
              Hoa biên mã tܧc kim hàm khÙ,
              Lâu thÜ®ng nhân thùy ng†c tr® khan.
              LiÍu måch tuy nhiên phong niÍu niÍu,
              Thông hà do t¿ tuy‰t man man.
              Ân cÀn måc y‰m Çiêu cØu tr†ng,
              Khûng phåm tam biên ngÛ nguyŒt tàn.
              ~ChÜÖng-KiŒt~

              DÎch:

              Xuân ly biŒt

              Quæng ly, chÌ hܧng núi ngàn,
              V¶i Çi, ch£ng Ç®i ljn tàn ti‰ng ca.
              Ngàm vàng, ng¿a bܧc bên hoa,
              Trên lÀu, lŒ ng†c chan hòa nhìn theo.
              Bên b©, gió th°i, liÍu reo,
              Sông Thông, tuy‰t vÅn còn deo ÇŠu ÇŠu.
              Xin ai ch§ bÕ áo Çiêu,
              Tam-Biên, tr©i vÅn lånh nhiŠu tháng Næm...
              ~Anh-Nguyên~
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 09:52:12 bởi Anh Nguyên >
               
              #29
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: Sinh tra từ 08.04.2009 10:00:23 (permalink)
                
                       
                
               DIÊU-KHOAN              

                     
                SINH TRA TỪ            
                  
                
                   
                
               Lang nhÜ måch thÜ®ng trÀn,
               Thi‰p t¿ Çê biên nhÙ.
               TÜÖng ki‰n lÜ«ng du dÜÖng,
               Tung tích vô tÀm xÙ.
                
               Tºu diŒn phÓc xuân phong,
               LŒ nhãn linh thu vÛ.
               Quá liÍu biŒt ly thì,
               Hoàn giäi tÜÖng tÜ phù.
               ~Diêu-Khoan~
                
               DÎch:
                
               TÜÖng tÜ
                               
               Chàng nhÜ håt bøi trên ÇÜ©ng,
               Thi‰p nhÜ bông liÍu tÀm thÜ©ng ven Çê.
               G¥p nhau quÃn quít vui ghê,
               Tìm sao ÇÜ®c dÃu chàng vŠ nÖi Çâu!
                
               Gió xuân vuÓt m¥t say này,
               LŒ tuôn nhÜ th‹ m¡t ÇÀy mÜa Thu.
               Qua th©i cách biŒt mÎt mù,
               M§i hay có thÆt tÜÖng tÜ không nào!
               ~Anh-Nguyên~
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 10:02:00 bởi Anh Nguyên >
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 140 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9