Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ trữ tình Trung-Quốc - Anh-Nguyên

Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: Vọng nguyệt hoài viễn 01.05.2009 22:41:25 (permalink)
 

TRƯƠNG-CỬU-LINH   

 
VỌNG NGUYỆT HOàI VIỄN   


 
Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì.
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương ti (tư).
Diệt chúc liên quang mãn,
Phi y giác lộ ti (tư).
Bất kham doanh thủ tặng,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.
~Trương-Cửu-Linh~

Dịch:
                                                              
Nhìn trăng nhớ người phương xa

Trăng vàng, mặt biển, nhô lên,
Lúc này tưởng đến ai bên chân trời.
Người tình oán hận xa xôi,
Suốt đêm nỗi nhớ bời bời khôn nguôi.
Nến tàn, trăng sáng đầy trời,
Khoác vào, biết áo sương rơi ướt rồi.
Ánh trăng, sao bốc tặng người?
Đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành!...

~Anh-Nguyên~

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:30:40 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: Tự quân chi xuất hỹ 02.05.2009 10:22:20 (permalink)
   

  TỰ QUÂN CHI XUẤT HỸ 


  Tự quân chi xuất hỹ,
  Bất phục lš tàn ky.
  Tư quân như nguyệt mãn,
  Dạ dạ giảm thanh huy.
  ~Trương-Cửu-Linh~

  Dịch:

  Từ ngày chàng bước chân đi

  Từ ngày chàng bước chân đi,
  Chiếc khung cửi cũ chẳng khi nào nhòm.
  Nhớ chàng, như mảnh trăng tròn,
  Đêm đêm gầy bớt, héo hon, úa vàng...
  ~Anh-Nguyên~
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 07:30:25 bởi Anh Nguyên >
   
   Huyền Băng

   • Số bài : 3807
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 08.09.2005
   • Nơi: rừng thu 1953
   • Trạng thái: offline
   RE: Tự quân chi xuất hỹ 02.05.2009 15:41:05 (permalink)
   Chào Anh Nguyên,
    
   Font chữ của bạn do không phải unicode nên khi đăng vào đã bị chuyển đổi không đọc được. Huyền Băng đã chỉnh lại giùm bạn.
    
   Lần sau nếu bạn gặp trường hợp tương tợ, bạn copy bài mình, mở phần gỏ tiếng Việt, dán bài vào đó, chọn nhận dạng, sau đó chọn chuyển mã qua unicode trước khi đăng bài bạn nhé!
    
   Chúc thành công,
   Huyền Băng
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Tập linh đài (kỳ nhất) 04.05.2009 08:21:12 (permalink)
                                                     Xin cảm ơn bạn Huyền-Băng.


    TRƯƠNG-HỰU    

     
    TẬP LINH ĐàI           

    (Kÿ nhÃt)
     
    NhÆt quang tà chi‰u tÆp linh Çài,
    HÒng thø hoa nghênh hi‹u l¶ khai
    Tåc då thÜ®ng hoàng tân thø løc,
    Thái chân hàm ti‰u nhÆp liêm lai.
    ~TrÜÖng-H¿u~
      
    DÎch:
     
    ñài TÆp-Linh
    (Bài m¶t)
     
    N¡ng tà chi‰u TÆp-Linh Çài,
    Bông hÒng Çón móc nª vài cánh hoa.
    Vua ban thi‰p g†i Çêm qua,
    Thái-Chân cÜ©i mÌm, màn hoa bܧc vào...
    ~Anh-Nguyên~
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 08:24:50 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: Xuân giang hoa nguyệt dạ 04.05.2009 08:38:31 (permalink)


     TRƯƠNG-NHƯỢC-HƯ
        

      
     XUÂn GIANG HOA NGUYỆT DẠ  
      

       
     Xuân giang triŠu thûy liên häi bình,
     Häi thÜ®ng minh nguyŒt c¶ng triŠu sinh.
     DiÍm diÍm tùy ba thiên vån lš,
     Hà xÙ xuân giang vô nguyŒt minh?
     Giang lÜu uy‹n chuy‹n nhiÍu phÜÖng ÇiŒn,
     NguyŒt chi‰u hoa lâm giai nhÜ ti‹n,
     Không lš lÜu sÜÖng bÃt giác phi,
     ñinh thÜ®ng båch sa khan bÃt ki‰n.
     Giang thiên nhÃt s¡c vô tiêm trÀn,
     Håo håo không trung cô nguyŒt luân.
     Giang bån hà nhân sÖ ki‰n nguyŒt?
     Giang nguyŒt hà niên sÖ chi‰u nhân?
     Nhân sinh Çåi Çåi vô cùng dï,
     Giang nguyŒt niên niên v†ng tÜÖng t¿.
     BÃt tri giang nguyŒt chi‰u hà nhân,
     ñän ki‰n trÜ©ng giang tÓng lÜu thûy.
     Båch vân nhÃt phi‰n khÙ du du,
     Thanh phong phÓ thÜ®ng bÃt thæng sÀu.
     Thùy gia kim då biên chu tº?
     Hà xÙ tÜÖng tÜ minh nguyŒt lâu?
     Khä liên lâu thÜ®ng nguyŒt bÒi hÒi,
     Ðng chi‰u ly nhân trang kính Çài.
     Ng†c h¶ liêm trung quy‹n bÃt khÙ,
     ñäo y châm thÜ®ng bÃt hoàn lai.
     Thº th©i tÜÖng v†ng bÃt tÜÖng væn,
     NguyŒn trøc nguyŒt hoa lÜu chi‰u quân.
     HÒng nhån trÜ©ng phi quang bÃt Ƕ,
     NgÜ long tiŠm dÜ®c thûy thành væn.
     Tåc då nhàn Çàm m¶ng låc hoa,
     Khä liên xuân bán bÃt hoàn gia!
     Giang thûy lÜu xuân khÙ døc tÆn,
     Giang Çàm låc nguyŒt phøc tây tà.
     Tà nguyŒt trÀm trÀm tàng häi vø,
     KiŒt-Thåch, Tiêu-TÜÖng vô hån l¶.
     BÃt tri thØa nguyŒt k› nhân quy?
     Låc nguyŒt dao tình mãn giang thø.
     ~TrÜÖng-NhÜ®c-HÜ~
      
     DÎch:
      
     Hoa và sông Xuân trong Çêm træng
      
     Sông xuân, bi‹n nܧc triŠu b¢ng,
     Mênh mông m¥t nܧc, træng v¢ng v¥c soi.
     DÆp d©n sóng v‡ d¥m khÖi,
     Sông xuân Çâu ch£ng sáng ng©i ánh træng.
     Sông quanh hoa ngát bãi b¢ng,
     RØng hoa nhÜ tuy‰t ánh træng êm ÇŠm.
     Trên không mù b‡ng dâng lên,
     Bên b© cát tr¡ng ch£ng nhìn ÇÜ®c xa.
     LÜng tr©i lÒng l¶ng gÜÖng nga,
     Sông, tr©i m¶t s¡c không pha bøi trÀn.
     Træng, ai m§i thÃy m¶t lÀn?
     Næm nào ngÜ©i m§i m¶t lÀn træng soi?
     ñ©i Ç©i cu¶c sÓng n°i trôi,
     Næm næm træng Ãy vÅn th©i ch£ng thay.
     Nào hay træng chi‰u ai Çây,
     ChÌ hay nܧc vÅn tuôn ÇÀy dòng sông.
     M¶t vÀng mây tr¡ng bŠnh bÒng,
     Hàng phong trên b‰n càng trông thêm sÀu.                               
     ThuyŠn ai l© l»ng Çêm thâu,
     NÖi nào có nh§ ljn lÀu træng soi?
     Cäm thÜÖng, træng cÛng bÒi hÒi,
     ñài gÜÖng, chi‰u sáng cho ngÜ©i chia ly.
     CuÓn rèm træng ch£ng chÎu Çi,
     Lau chÀy ÇÆp áo, træng thì trª lui.
     Nh§ nhau nghe ch£ng ÇÜ®c l©i,
     NguyŒn theo træng Ç‹ t§i nÖi soi chàng.
     Nhån Çi bÕ ánh træng vàng,
     Cá rÒng l¥n, nhäy, g®n làn sóng hoa.
     N¢m mÖ hoa røng Çêm qua,
     Tu°i xuân quá nºa, xót xa chÜa vŠ.
     Nܧc sông cuÓn mãi xuân Çi,
     Trên sông, træng ngä dÀn vŠ hܧng tây.
     Træng chìm bi‹n cä mù mây,
     Tiêu-TÜÖng, KiŒt-Thåch, ÇÜ©ng ÇÀy th£m xa.
     MÃy ai træng c«i vŠ nhà,
     Træng tàn xao xuy‰n sông và cÕ cây...
     ~Anh-Nguyên~
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Tiết phụ ngâm 04.05.2009 08:50:32 (permalink)


      TRƯƠNG-
      TỊCH   

       
      TIẾT PHỤ NGÂM   
        

         
             
       
      Quân tri ti‰p h»u phu,
      T¥ng thi‰p song minh châu.
      Cäm quân triŠn miên š,
      HŒ tåi hÒng la nhu.
      Thi‰p gia cao lâu liên uy‹n khªi,
      LÜÖng nhân chÃp kích minh quang lš.
      Tri quân døng tâm nhÜ nhÆt nguyŒt,
      S¿ phu thŒ nghï ÇÒng sinh tº,
      Hoàn quân minh châu song lŒ thùy,
      HÆn bÃt tÜÖng phùng vÎ giá thì.
      ~TrÜÖng-TÎch~
                         
      DÎch:
       
      NgÜ©i Çàn bà ti‰t hånh
       
      Chàng hay em ch£ng còn son,                                    
      Mà Çôi ng†c quš chàng còn t¥ng nhau.
      Cäm chàng tình n¥ng š sâu,
      Em Çeo trong áo løa mÀu Çào hoa.
      Nhà em vÜ©n ng¿ bܧc qua,
      ChÒng em cÀm kích trong toà Minh-Quang.
      Bi‰t chàng lòng t¿a træng vàng,
      Th© chÒng thi‰p n« phø phàng ÇÜ®c sao.
      Trä chàng ng†c, lŒ tuôn trào,
      ChÜa chÒng ch£ng g¥p, bi‰t bao hÆn lòng...
      ~Anh-Nguyên~
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: Thu tứ 04.05.2009 20:13:27 (permalink)
        
        
       THU TỨ
        
        
       Lạc dương thành lš kiến thu phong,
       Dục tác gia thư š vạn trùng.
       Phục khủng thông thông thuyết bất tận,
       Hành nhân lâm phát hựu khai phong.

       ~Trương-Tịch~

       Dịch:

       Ý Thu

       Lạc-Dương, thành gió Thu sang,
       Thư nhà muốn viết, ngổn ngang bao điều.
       Vội, nên nói chẳng được nhiều,
       Người đi sắp sửa, còn liều mở thư...

       ~Anh-Nguyên~
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thu dạ khúc 04.05.2009 20:19:28 (permalink)
         
         
        TRƯƠNG-TRỌNG-TỐ
         
         
        THU DẠ KHÚC
         
         
        Đinh đinh lậu thủy dạ hà trường,
        Mạn mạn khinh vân lộ nguyệt quang.
        Thu bức ám trùng thông tịch hưởng,
        Chinh y vị kš mạc phi sương.

        ~Trương-Trọng-Tố~

        Dịch:

        Khúc hát đêm Thu

        Tanh, tanh, từng giọt, đêm dài,
        Làn mây trôi dạt để bày gương nga.
        Dế kêu ra rả đêm tà,
        Chinh y chưa gửi, sương sa...xin chờ!...

        ~Anh-Nguyên~
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 20:20:41 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: Văn lân gia lý tranh 04.05.2009 23:11:53 (permalink)
           

         TỪ-AN-TRINH
           
          
         VĂN LÂN GIA LÝ TRANH 

          

         B¡c ÇÄu hoành thiên då døc lan,
         SÀu nhân › nguyŒt tÙ vô Çoan.
         HÓt væn h†a các tÀn tranh dÆt,
         Tri thÎ lân gia triŒu n» Çàn.
         Khúc thành hÜ Ùc song nga liÍm,
         ñiŒu cÃp dao liên ng†c chÌ hàn.
         Ngân tÕa trùng vi thinh vÎ tÎch,
         BÃt nhÜ miên khÙ m¶ng trung khan.
         ~TØ-An-Trinh~
          
         DÎch:
          
         Nghe nhà bên dåo Çàn tranh
                                                                          
         ñêm khuya, B¡c-ÇÄu ngang tr©i,
         Dܧi træng buÒn nghï rÓi b©i ru¶t gan.
         Tranh TÀn nghe gÄy nhË nhàng,
         Bi‰t là nàng TriŒu chÖi Çàn gác bên.
         ñàn xong, mày h£n chau thêm,
         ThÜÖng cho ngón ng†c lånh trên phím ngà.
         Mãi nghe khóa chºa mª ra,
         Chi b¢ng vào m¶ng Ç‹ ta thÃy nàng!...
         ~Anh-Nguyên~
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 23:15:50 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Giang-Châu thái bạch tần 04.05.2009 23:21:36 (permalink)
             

          TỪ-DẦN 
           
            
           

          GIANG CHÂU THÁI BẠCH TẦN
           
            


          Thái tÆn Çinh tÀn hÆn biŒt ly,
          Uyên ÜÖng khê s¡c t°ng song phi.
          NguyŒt minh nam phÓ m¶ng sÖ Çoån,
          Hoa låc Ƕng Çình nhân vÎ quy.
          Thiên viÍn h»u thÜ tùy dÎch sÙ,
          Då trÜ©ng vô chúc chi‰u hàn ki.
          Niên lai khÃp lŒ tri Ça thi‹u,
          Trùng ÇiŒp châu ngân tåi tú y.
          ~TØ-DÀn~
           
          DÎch:
                                                                                     
          Hái tÀn tr¡ng ª Giang-Châu
                     
          Hái rau tÀn, hÆn biŒt ly,
          Uyên ÜÖng có c¥p bay Çi không r©i.
          Træng Nam-PhÓ, dÙt m¶ng rÒi,
          ñ¶ng-ñình hoa røng, xa xôi chÜa vŠ.
          Tr©i xa, thÜ, lính tråm kìa,
          NÖi khung cºi lånh, Çêm khuya không Çèn.
          Sang næm còn khóc bao phen?
          Chất chÒng vết lệ còn hoen áo dài...
          ~Anh-Nguyên~ 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 10:48:35 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: Giang biên liễu 04.05.2009 23:34:18 (permalink)
            

           ƯNG-DỤ-CHI 
            
              
            

           GIANG BIÊN LIỄU
             
             
            

           Niễu niễu cố đê biên,
           Thanh thanh bất thụ yên.
           Nhược vi ti bất đoạn,
           Lưu thủ hệ lang thuyền.

           ~Ưng-Dụ-Chi~

           Dịch:

           Liễu bên sông

           Bên bờ đê cổ thướt tha,
           Xanh xanh rặng liễu như là khói sương.
           Giá như tơ liễu bền hơn,
           Thì đem giữ lại buộc luôn thuyền chàng...

           ~Anh-Nguyên~
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 23:38:42 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Tương tư 05.05.2009 04:26:29 (permalink)
             

            VƯƠNG-DUY

             
            TƯƠNGTƯ
             

            Hồng đậu sinh nam quốc,
            Xuân lai phát kỷ chi.
            Nguyện quân đa thái biệt,
            Thử vật tối tương tư.

            ~Vương-Duy~

            Dịch:


            Đậu hồng trồng ở phương nam,
            Xuân về, cành lá lại càng xum xuê.
            Hái cho nhiều lúc chàng về,
            Đậu  này gợi cảm chẳng hề quên nhau...

            ~Anh-Nguyên~
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 04:29:29 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: Tức phu nhân 05.05.2009 04:34:47 (permalink)
              

             TỨC PHU NHÂN
              
              
             Mạc dĩ kim thời sủng,
             Năng vong cựu nhật ân.
             Khán hoa mãn nhãn lệ,
             Bất cộnng Sở Vương ngôn.

             ~Vương-Duy~

             Dịch:

             Phu nhân nước Tức

             Đừng vì yêu qu
             š lúc này,
             Mà quên ân nghĩa những ngày xa xưa.
             Ngắm hoa mắt lệ như mưa,
             Với vua nước Sở, nói chưa  một lời...

             ~Anh-Nguyên~
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 04:35:54 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Khuê oán 05.05.2009 04:41:28 (permalink)
               

              VƯƠNG-XƯƠNG-LINH                                                      
               
               
              KHUÊ OÁN
               
               
              Khuê trung thi‰u phø bÃt tri sÀu,
              Xuân nhÆt ngÜng trang thÜ®ng thúy lâu.
              HÓt ki‰n måch ÇÀu dÜÖng liÍu s¡c,
              HÓi giao phu t‰ mÎch phong hÀu.
              ~VÜÖng-XÜÖng-Linh~
               
              DÎch:
               
              N‡i oán trong phòng the
               
              Phòng khuê thi‰u phø quên sÀu,
              NgØng tay trang Çi‹m lên lÀu ng¡m xuân.
              ñÀu ÇÜ©ng thÃy liÍu xanh rÀn,
              HÓi xui chàng mãi dÃn thân phong hÀu...
              ~Anh-Nguyên~
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 04:43:23 bởi Anh Nguyên >
               
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: Tây cung xuân oán 05.05.2009 05:02:33 (permalink)
                

               TÂY CUNG XUÂN OÁN  
                
                
               Tây cung dạnh bách hoa hương,

               Dục quyển châu liêm xuân hận trường.
               Tà bão vân hòa thâm kiến nguyệt,
               Mông lung thụ sắc ẩn chiêu-dương.
               ~Vương-Xương-Linh~
                
               Dịch:
                
               Nỗi oán  vào mùa Xuân ở Tây-Cung
                
               Tây-Cung đêm ngát hương hoa,
               Rèm châu muốn cuốn, xuân qua hận lòng.
               Ôm đàn, nhìn mãi trăng trong,
               Chiêu-Dương ẩn mất chỉ trông mịt mờ!...
               ~Anh-Nguyên~
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 05:08:51 bởi Anh Nguyên >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 140 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9