Kiểu:
Xin chào !

 NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tietkimquyduc

 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
 • Trạng thái: offline
NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 15.12.2009 20:58:05 (permalink)
-Thấy bài viết hay nên xin sưu tầm post vào mục này để quý bạn tham khảo
và suy tư...
 
Le paradoxe de notre temps !
Le paradoxe de notre temps dans l'histoire consiste en ce que nous avons des
bâtiments de plus en plus longs, mais des tempéraments de plus en plus courts;
des autoroutes de plus en plus larges, mais des esprits de plus en plus étroits.

Nous dépensons de plus en plus, mais nous avons de moins en moins;
nous achetons de plus en plus, mais nous profitons de moins en moins.
Nous avons des maisons de plus en plus grandes et des familles de plus en plus petites. Nous avons plus de facilités, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes mais moins de bon sens; plus de connaissance mais moins de sagesse; plus d'experts mais plus de problèmes; plus de médicaments mais moins de santé.

Nous dépensons trop, rions très peu, conduisons trop vite; nous nous fâchons trop vite, veillons très tard et nous nous levons trop fatigués.
Nous lisons trop rarement, regardons trop la télé et prions trop rarement.
Nous avons augmenté nos richesses, mais nous avons rabaissé nos vertus.
Nous parlons trop, aimons trop rarement et mentons trop souvent.
Nous avons appris comment gagner notre vie mais n'avons pas appris comment vivre notre vie. Nous avons ajouté des années à notre vie mais pas de vie à nos années.

Nous sommes allés sur la lune, mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer le nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace mais pas notre fort intérieur. Nous avons fait de grandes choses mais pas de meilleures choses.
Nous avons purifié l'air environnant, mais avons pollué notre âme.
Nous avons maîtrisé l'atome mais asservi notre jugement.
Nous écrivons de plus en plus mais apprenons de moins en moins, planifions de plus en plus mais accomplissons de moins en moins.

Nous avons appris à nous presser mais pas à attendre; nous avons des revenus très élevés mais des principes moraux très bas, plus de nourriture mais toujours moins de satisfaction, plus de rencontres mais moins d'amis, plus d'efforts mais moins de succès.

Nous construisons toujours plus d'ordinateurs pour emmagasiner plus d'information, pour produire toujours plus de copies, mais nous communiquons de moins en moins.
Nous avons une longue vue sur la quantité, mais une vue courte sur la qualité.

C'est l'époque des fast-foods et de la digestion lente; des hommes de grande taille mais de patience très courte, des gains immenses et des relations vides.
C'est l'époque où il y a beaucoup dans les vitrines et rien dans les réserves..
C'est l'époque des voyages éclairs, des couches jetables, de la réduction des risques, de la moralité au rabais, des aventures d'un soir, des pilules qui remontent, qui tranquillisent, qui tuent. C'est l'époque de plus de loisirs, mais de moins de joie; de menus de plus en plus variés, mais de moins en moins nutritifs.

C'est l'époque des 2 salaires au foyer, mais de plus en plus de divorce; de maisons de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus de foyers brisés.
C'est l'époque de la paix mondiale, mais c'est aussi la guerre dans les familles.

C'est le temps des grandes technologies.
Ce message vous est parvenu à la vitesse de l'éclair...
Vous pouvez cliquer "supprimer" rapidement
ou le méditer doucement et changer peu à peu...
À vous de décider.

Auteur inconnu
(copy từ Google)
 
TĐ xin lược dịch gom lại thành 10 điều...

Mười nghịch lí thời đại

1/-Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
2/-Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
3/-Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
4/-Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
5/-Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
6/-Ta lên Cung trăng và trở lại, nhưng ngại băng qua đường
   thăm hàng xóm.
7/-Ta có nhiều máy vi tính để nắm bắt thông tin, nhưng lại
   thiếu giao lưu.
8/-Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
9/-Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vở.
10/-Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
     Ta bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.

(Lược dịch theo bản tiếng Anh qua Email của Dr Nguyễn Bá Lưu/ bạn Tennis, từ 2005?)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 05:52:26 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   
 
#1
  lelong54

  • Số bài : 1681
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
  • Trạng thái: offline
  RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 16.12.2009 06:21:41 (permalink)
           Thật ra chẳng có gì là nghịch lý cả, vì sự vật và sự đời chưa có gì hoàn mỹ, đầy đặn,..... như hai càng của con cua vậy.....!
  Lê la... tìm chân thiện
  Long đong nhọc...mà... tiên !
   
  #2
   tietkimquyduc

   • Số bài : 1461
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 09.07.2006
   • Nơi: HCMC
   • Trạng thái: offline
   RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 25.12.2009 02:28:41 (permalink)
    -Xin cám ơn bạn LL54 đã tham gia góp ý cho...
   ---------------------
   Xin giới thiệu bài thứ 2 ở topic này...

   Bài diễn văn hay nhất thiên niên kỷ.
   Dieãn vaên cuûa luaät sö George Graham Vest taïi moät phieân toøa xeùt x vuï kieän moät ngöôøi haøng xoùm laøm cheát con choù cuûa thaân chuû, ñöôïc phoùng vieân William Safire cuûa baùo The New York Times bình choïn laø hay nhaát trong taát caû caùc dieãn vaên, lôøi töïa treân theá giôùi trong khoaûng 1.000 naêm qua.
    
   Thöa quyù ngaøi hoäi thaåm,

    Ngöôøi baïn toát nhaát maø con ngöôøi coù ñöôïc treân theá giôùi naøy coù theå moät ngaøy naøo ñoù hoùa ra keû thuø quay ra choáng laïi chuùng ta. Con caùi maø ta nuoâi döoõng vôùi tình thöông yeâu heát möïc roài ra coù theå laø moät luõ voâ ôn.
   Nhöõng ngöôøi gaàn guõi, thaân thieát ta nhaát, nhöõng ngöôøi ta göûi gaém haïnh phuùc vaø danh döï coù theå trôû thaønh keû phaûn boäi, phuï baïc loøng tin caäy vaø trung thaønh.
   Tieàn baïc maø con ngöôøi coù ñöôïc roài seõ maát ñi. Noù maát ñi ñuùng vaøo luùc ta caàn noù nhaát. Tieáng taêm cuûa con ngöôøi cuõng coù theå tieâu tan trong phuùt choác bôûi moät haønh ñoäng daïi moät giôø. Nhöõng keû phuû phuïc toân vinh ta khi ta thaønh ñaït coù theå seõ laø nhöõng keû ñaàu tieân neùm ñaù vaøo ta khi ta sa cô lôû vaän.
   Duy coù moät ngöôøi baïn hoaøn toaøn khoâng vuï lôïi maø con ngöôøi coù ñöôïc trong theá giôùi ích kyû naøy, ngöôøi baïn khoâng bao giôø boû rôi ta, khoâng bao giôø toû ra voâ ôn hay traùo trôû, ñoù laø con choù cuûa ta.
   Con choù cuûa ta luoân ôû beân caïnh ta trong phuù quyù cuõng nhö luùc baàn haøn, khi khoûe maïnh cuõng nhö luùc oám ñau. Noù nguû yeân treân neàn ñaát laïnh, duø gioù oâng caét da caét thòt hay baõo tuyeát laáp vuøi, mieãn sao ñöôïc caän keà beân chuû laø ñöôïc! Noù hoân baøn tay ta duø khi ta khoâng coøn thöùc aên gì cho noù. Noù lieám veát thöông cuûa ta vaø nhöõng traày xöôùc maø ta höùng chòu khi va chaïm vôùi cuoäc ñôøi taøn baïo naøy. Noù canh giaác nguû cuûa ta nhö theå ta laø moät oâng hoaøng, duø ta coù laø moät gaõ aên maøy. Duø khi ta ñaõ taùn gia baïi saûn, thaân taøn danh lieät thì vaãn coøn con choù trung thaønh vôùi tình yeâu noù daønh cho ta, nhö thaùi döông treân baàu trôøi.
   Neáu chaúng may soá phaän ñaù ta ra rìa xaõ hoäi, khoâng baïn beø, voâ gia cö thì con choù trung thaønh chæ xin ta moät aân hueä laø cho noù ñöôïc ñoàng haønh, cho noù ñöôïc laø keû baûo veä ta tröôùc hieåm nguy, giuùp ta choáng laïi keû thuø.
   Vaø moät khi troø ñôøi haï maøn, thaàn cheát  ñeán röôùc linh hoàn ta ñi, ñeå laïi thaân xaùc ta trong loøng ñaát laïnh thì khi aáy, khi taát caû thaân baèng quyeán thuoäc ñaõ phuûi tay sau naám ñaát cuoái cuøng vaø quay ñi veà soáng tieáp cuoäc ñôøi cuûa hoï thì khi aáy vaãn coøn beân naám moà laøcon choù cao thöôïng cuûa ta naèm guïc moõm giöõa hai chaân tröôùc, ñoâi maét öôùt buoàn  vẫn  môû to caûnh giaùc, trung thaønh vaø trung thöïc ngay caû khi ta ñaõ cheát roài.
                                                                                                              
   THU GIANG söu taàm
   Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000
   ----------------------------
   NGƯỜI VÀ CHÓ
   (Cảm tác theo ' Baøi dieãn vaên hay nhaát thieân nieân kyû'
   do THU GIANG sưu tầm,
   đăng Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000)

   Luaät sö Mó 'lí söï' tình ngöôøi  (1)
   Duy 'chuù' choù  laø ñaùng baïn thoâi
   Baèng höõu coù ngaøy  thaønh phaûn boäi
   Phu theâ ñeán luùc  phaûi chia phoâi
   Maëc söông gioù  'caåu' luoân keà caän
   Duø ñoùi ngheøo 'Ki' chaúng boû rôi
   Phuû phuïc beân moà  ñoâi maét öôùt
   Trung thaønh vôùi chuû  choù hôn ngöôøi ...

   THIỀNG ĐỨC-24/3/2001
   (1) Ls George Graham Vest

   L' HOMME ET LE CHIEN

   Un  avocat ameùricain  a raisonneù sur l' amour humain
   'Freøre' chiens meùritent nos amis, seulenent
   Dans un beau jour, les amis pourriont se trahir
   L' eùpoux et l' eùpouse doivent se seùparer dans un temps convenu
   Bien que vivant en plein air, 'freøre' couchent toujours aupreøs de nous
   Malgreù la pauvreteù 'Kiki' ne nous abandonneront jamais
   Se prosternant preøs du tombeau de son patron avec les yeux humilieùs
   Fideøle aø son patron, le chien deùpasse l' homme ...
   QUYDUC (HCMC)
   ------------------
   -Sorry... vì lỗi word nên font chữ bị khổ độc... sẽ sửa sau...
   --------------------

   Trích đoạn: tietkimquyduc

    Baøi dieãn vaên hay nhaát thieân nieân kyû
                                                   
   Dieãn vaên cuûa luaät sö George Graham Vest taïi moät phieân toøa xeùt xu vuï kieän moät ngöôøi haøng xoùm laøm cheát con choù cuûa thaân chuû, ñöôïc phoùng vieân William Safire cuûa baùo The New York Times bình choïn laø hay nhaát trong taát caû caùc dieãn vaên, lôøi töïa treân theá giôùi trong khoaûng 1000 naêm qua.
    
   Thöa quyù ngaøi hoäi thaåm,

    Ngöôøi baïn toát nhaát maø con ngöôøi coù ñöôïc treân theá giôùi naøy coù theå moät ngaøy naøo ñoù hoùa ra keû thuø quay ra choáng laïi chuùng ta. Con caùi maø ta nuoâi döoõng vôùi tình thöông yeâu heát möïc roài ra coù theå laø moät luõ voâ ôn.
   Nhöõng ngöôøi gaàn guõi, thaân thieát ta nhaát, nhöõng ngöôøi ta göûi gaém haïnh phuùc vaø danh döï coù theå trôû thaønh keû phaûn boäi, phuï baïc loøng tin caäy vaø trung thaønh.

   Tieàn baïc maø con ngöôøi coù ñöôïc roài seõ maát ñi. Noù maát ñi ñuùng vaøo luùc ta caàn noù nhaát. Tieáng taêm cuûa con ngöôøi cuõng coù theå tieâu tan trong phuùt choác bôûi moät haønh ñoäng daïi moät giôø. Nhöõng keû phuû phuïc toân vinh ta khi ta thaønh ñaït coù theå seõ laø nhöõng keû ñaàu tieân neùm ñaù vaøo ta khi ta sa cô lôû vaän.
   Duy coù moät ngöôøi baïn hoaøn toaøn khoâng vuï lôïi maø con ngöôøi coù ñöôïc trong theá giôùi ích kyû naøy, ngöôøi baïn khoâng bao giôø boû rôi ta, khoâng bao giôø toû ra voâ ôn hay traùo trôû, ñoù laø con choù cuûa ta.
   Con choù cuûa ta luoân ôû beân caïnh ta trong phuù quyù cuõng nhö luùc baàn haøn,
   khi khoûe maïnh cuõng nhö luùc oám ñau. Noù nguû yeân treân neàn ñaát laïnh, duø gioù 
   đoâng caét da caét thòt hay baõo tuyeát laáp vuøi, mieãn sao ñöôïc caän keà beân chuû laø 
   ñöôïc ! Noù hoân baøn tay ta duø khi ta khoâng coøn thöùc aên gì cho noù. Noù lieám veát 
   thöông cuûa ta vaø nhöõng traày xöôùc maø ta höùng chòu khi va chaïm vôùi cuoäc ñôøi
   taøn baïo naøy. Noù canh giaác nguû cuûa ta nhö theå ta laø moät oâng hoaøng, duø ta coù laø
   moät gaõ aên maøy. Duø khi ta ñaõ taùn gia baïi saûn, thaân taøn danh lieät thì vaãn coøn con 
   choù trung thaønh vôùi tình yeâu noù daønh cho ta, nhö thaùi döông treân baàu trôøi. Neáu
   chaúng may soá phaän ñaù ta ra rìa xaõ hoäi, khoâng baïn beø, voâ gia cö thì con choù 
   trung thaønh chæ xin ta moät aân hueä laø cho noù ñöôïc ñoàng haønh, cho noù ñöôïc laø keû
   baûo veä ta tröôùc hieåm nguy, giuùp ta choáng laïi keû thuø. Vaø moät khi troø ñôøi haï
   maøn, thaàn cheát  ñeán röôùc linh hoàn ta ñi, ñeå laïi thaân xaùc ta trong loøng ñaát laïnh
   thì khi aáy, khi taát caû thaân baèng quyeán thuoäc ñaõ phuûi tay sau naám ñaát cuoái cuøng
   vaø quay ñi veà soáng tieáp cuoäc ñôøi cuûa hoï thì khi aáy vaãn coøn beân naám moà laø
   con choù cao thöôïng cuûa ta naèm guïc moõm giöõa hai chaân tröôùc, ñoâi maét öôùt
   buoàn  van  môû to caûnh giaùc, trung thaønh vaø trung thöïc ngay caû khi ta ñaõ cheát roài.
                                                                                                                  
   THU GIANG söu taàm
    Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000
    ----------------------------
   NGƯỜI VÀ CHÓ
   (Cảm tác theo ' Baøi dieãn vaên hay nhaát thieân nieân kyû'
   do THU GIANG sưu tầm,

   đăng Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000)

   Luaät sö Mó 'lí söï' tình ngöôøi  (1)
   Duy 'chuù' choù  laø ñaùng baïn thoâi
   Baèng höõu coù ngaøy  thaønh phaûn boäi
   Phu theâ ñeán luùc  phaûi chia phoâi
   Maëc söông gioù  'caåu' luoân keà caän
   Duø ñoùi ngheøo 'Ki' chaúng boû rôi
   Phuû phuïc beân moà  ñoâi maét öôùt
   Trung thaønh vôùi chuû  choù hôn ngöôøi ...
    
   THIỀNG ĐỨC-24/3/2001
   (1) Ls George Graham Vest

   L' HOMME ET LE CHIEN
    
   Un  avocat ameùricain  a raisonneù sur l' amour humain
   'Freøre' chiens meùritent nos amis, seulenent
   Dans un beau jour, les amis pourriont se trahir
   L' eùpoux et l' eùpouse doivent se seùparer dans un temps convenu
   Bien que vivant en plein air, 'freøre' couchent toujours aupreøs de nous
   Malgreù la pauvreteù 'Kiki' ne nous abandonneront jamais
   Se prosternant preøs du tombeau de son patron avec les yeux humilieùs
   Fideøle aø son patron, le chien deùpasse l' homme ...

   OF MEN, OF DOGS
    
   An american lawyer has reasoned about the human love
   Only 'Brother' dogs merit 'fellows'
   A day, close friends can become betrayers
   Husband and wife must be separated for a bad time
   Though in the open , 'brother' always lie beside us
   Despite a poor life 'Kiki' will never go away
   Prostrate near the boss'tomb with wet eyes
   Faithfull to its boss  dog is better than man ...   QUY DUC (HCMC)

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 02:42:56 bởi tietkimquyduc >
   Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
   "Thiện căn ở tại lòng ta
   Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
   Nguyễn Du
      
    
   #3
    tietkimquyduc

    • Số bài : 1461
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 09.07.2006
    • Nơi: HCMC
    • Trạng thái: offline
    RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 03.01.2010 11:30:29 (permalink)

    Trích đoạn: tietkimquyduc

    -Thấy bài viết hay nên xin sưu tầm post vào mục này để quý bạn tham khảo
    và suy tư...
     
    Le paradoxe de notre temps !
    Le paradoxe de notre temps dans l'histoire consiste en ce que nous avons des
    bâtiments de plus en plus longs, mais des tempéraments de plus en plus courts;
    des autoroutes de plus en plus larges, mais des esprits de plus en plus étroits.

    Nous dépensons de plus en plus, mais nous avons de moins en moins;
    nous achetons de plus en plus, mais nous profitons de moins en moins.
    Nous avons des maisons de plus en plus grandes et des familles de plus en plus petites. Nous avons plus de facilités, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes mais moins de bon sens; plus de connaissance mais moins de sagesse; plus d'experts mais plus de problèmes; plus de médicaments mais moins de santé.

    Nous dépensons trop, rions très peu, conduisons trop vite; nous nous fâchons trop vite, veillons très tard et nous nous levons trop fatigués.
    Nous lisons trop rarement, regardons trop la télé et prions trop rarement.
    Nous avons augmenté nos richesses, mais nous avons rabaissé nos vertus.
    Nous parlons trop, aimons trop rarement et mentons trop souvent.
    Nous avons appris comment gagner notre vie mais n'avons pas appris comment vivre notre vie. Nous avons ajouté des années à notre vie mais pas de vie à nos années.

    Nous sommes allés sur la lune, mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer le nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace mais pas notre fort intérieur. Nous avons fait de grandes choses mais pas de meilleures choses.
    Nous avons purifié l'air environnant, mais avons pollué notre âme.
    Nous avons maîtrisé l'atome mais asservi notre jugement.
    Nous écrivons de plus en plus mais apprenons de moins en moins, planifions de plus en plus mais accomplissons de moins en moins.

    Nous avons appris à nous presser mais pas à attendre; nous avons des revenus très élevés mais des principes moraux très bas, plus de nourriture mais toujours moins de satisfaction, plus de rencontres mais moins d'amis, plus d'efforts mais moins de succès.

    Nous construisons toujours plus d'ordinateurs pour emmagasiner plus d'information, pour produire toujours plus de copies, mais nous communiquons de moins en moins.
    Nous avons une longue vue sur la quantité, mais une vue courte sur la qualité.

    C'est l'époque des fast-foods et de la digestion lente; des hommes de grande taille mais de patience très courte, des gains immenses et des relations vides.
    C'est l'époque où il y a beaucoup dans les vitrines et rien dans les réserves..
    C'est l'époque des voyages éclairs, des couches jetables, de la réduction des risques, de la moralité au rabais, des aventures d'un soir, des pilules qui remontent, qui tranquillisent, qui tuent. C'est l'époque de plus de loisirs, mais de moins de joie; de menus de plus en plus variés, mais de moins en moins nutritifs.

    C'est l'époque des 2 salaires au foyer, mais de plus en plus de divorce; de maisons de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus de foyers brisés.
    C'est l'époque de la paix mondiale, mais c'est aussi la guerre dans les familles.

    C'est le temps des grandes technologies.
    Ce message vous est parvenu à la vitesse de l'éclair...
    Vous pouvez cliquer "supprimer" rapidement
    ou le méditer doucement et changer peu à peu...
    À vous de décider.

    Auteur inconnu
    (copy từ Google)

    TĐ xin lược dịch gom lại thành 10 điều...

    Mười nghịch lí thời đại

    1/-Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
    2/-Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
    3/-Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
    4/-Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
    5/-Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
    6/-Ta lên Cung trăng và trở lại, nhưng ngại băng qua đường
    thăm hàng xóm.
    7/-Ta có nhiều máy vi tính để nắm bắt thông tin, nhưng lại
    thiếu giao lưu.
    8/-Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
    9/-Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vở.
    10/-Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
      Ta bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.

    (Lược dịch theo bản tiếng Anh qua Email của Dr Nguyễn Bá Lưu/ bạn Tennis, từ 2005?)

     
     
     
    The paradox of our time

    The paradox of our time in history is that we have taller buildings, but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints; we spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less.

    We have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time; we have more degrees, but less sense; more knowledge, but less judgment; more experts, but more problems; more medicine, but less wellness.

    We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too seldom, watch TV too much, and pray too seldom.

    We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years.

    We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We've conquered outer space, but not inner space; we've done larger things, but not better things.

    We've cleaned up the air, but polluted the soul; we've split the atom, but not our prejudice.

    We write more, but learn less; we plan more, but accomplish less. We've learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but lower morals; we have more food, but less appeasement; we build more computers to hold more information to produce more copies than ever, but have less communication; we've become long on quantity, but short on quality.

    These are the times of fast foods and slow digestion; tall men, and short character; steep profits, and shallow relationships. These are the times of world peace, but domestic warfare; more leisure, but less fun; more kinds of food, but less nutrition.

    These are days of two incomes, but more divorce; of fancier houses, but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throw away morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill.

    It is a time when there is much in the show window and nothing in the stockroom; a time when technology has brought this letter to you, and a time when you can choose either to make a difference, or to just hit "Skip Ahead"...
    By Dr. Bob Moorehead
    (NOT written by George Carlin)

     
    (copy từ Google)

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 11:31:56 bởi tietkimquyduc >
    Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
    "Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
    Nguyễn Du
       
     
    #4
     chau thanh xuan

     • Số bài : 44
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 02.11.2009
     • Nơi: Quang nam
     • Trạng thái: offline
     RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 03.01.2010 20:01:56 (permalink)
     Trên thế giới này không có dân tộc nào không biết yêu chuận hòa bình,nếu có chăng  thì dân tộc đó chỉ biết yêu.Chứ chưa biết giá trị của sự hòa bình ,nên họ vẫn là những kẻ đi cướp đoạt hòa bình của người khác
     chau thanh xuan
      
     #5
      chau thanh xuan

      • Số bài : 44
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.11.2009
      • Nơi: Quang nam
      • Trạng thái: offline
      RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 03.01.2010 20:14:07 (permalink)
      Những gì nghịch lí thì nó sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài với thời đại,và sẽ nhường chổ cho những gì hợp lí để đưa thời đại tiến về phía trước.
      chau thanh xuan
       
      #6
       tietkimquyduc

       • Số bài : 1461
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 09.07.2006
       • Nơi: HCMC
       • Trạng thái: offline
       RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 24.01.2010 05:52:04 (permalink)
       -Cám ơn bạn CTX đã có ý kiến đóng góp cho...
       và xin quý bạn khác tham gia...
       ---------------------------------
       -Cách đây 4-5 năm, TĐ thấy bản in "Mười lăm điều tu tập" với Ghi chú là Lời người xưa ở một hiệu photocopy quen. Thấy hay hay, TĐ xin một bản về photocopy gửi cho con cháu, bạn bè. Nay xem lại thấy còn nhược điểm là sắp xếp chưa logic. Điều quan trọng nhất lại để ở cuối. Nay xin phép sắp xếp lại và đưa điều quan trọng nhất lên hàng đầu.

       15 điều tu tập

       1-Bất hiếu là tội ác lớn nhất của con người.
       2-Bố thí là lễ vật lớn nhất của con người.
       3-Khoan dung là an ủi lớn nhất của đời người.
       4-Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người.
       5-Tình cảm là món nợ lớn nhất của con người.
       6-Tội lỗi lớn nhất của con người là lừa mình dối người.
       7-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
       8-Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
       9-Đau thương lớn nhất của con người là tự ti.
       10-Bi ai lớn nhất của con người là ghen tị.
       11-Kém hiểu biết là khuyết điểm lớn nhất của đời người.
       12-Tự đánh mất mình là sai lầm lớn nhất của đời người.
       13-Ý chí vươn lên là đáng khâm phục nhất của con người.
       14-Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
       15-Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình.
        
       Thiềng Đức-13/7/2007
       Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
       "Thiện căn ở tại lòng ta
       Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
       Nguyễn Du
          
        
       #7
        lelong54

        • Số bài : 1681
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 15.04.2009
        • Trạng thái: offline
        RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 24.01.2010 06:27:28 (permalink)
         
         
         
        15 điều tu tập

        1-Bất hiếu là tội ác lớn nhất của con người.
        2-Bố thí là lễ vật lớn nhất của con người.
        3-Khoan dung là an ủi lớn nhất của đời người.
        4-Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người.

        5-Tình cảm là món nợ lớn nhất của con người.
        6-Tội lỗi lớn nhất của con người là lừa mình dối người.
        7-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
        8-Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
        9-Đau thương lớn nhất của con người là tự ti.
        10-Bi ai lớn nhất của con người là ghen tị.
        11-Kém hiểu biết là khuyết điểm lớn nhất của đời người.
        12-Tự đánh mất mình là sai lầm lớn nhất của đời người.
        13-Ý chí vươn lên là đáng khâm phục nhất của con người.
        14-Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
        15-Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình.

        Thiềng Đức-13/7/2007


         
        Bên lòng !

        Mười lăm điều...sống phải tu
        Gian nan khó nhọc mặc dù...biết sao
        Một thôi còn khổ nữa nào
        Tham, sân, si, hận cứ trào liên miên
        Dặn lòng thôi tảo nhân duyên
        Để không chấp nệ ác - hiền, có - không !


        Lê la... tìm chân thiện
        Long đong nhọc...mà... tiên !
         
        #8
         tietkimquyduc

         • Số bài : 1461
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 09.07.2006
         • Nơi: HCMC
         • Trạng thái: offline
         RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 26.01.2010 06:30:40 (permalink)
         -Cám ơn bạn lelong54 đã nhiệt tình đóng góp ý kiến rất hay...
         Xin tặng bài thơ Tu là...
          
          TU là sống hợp theo tôn giáo
         TU dưỡng trau dồi nâng cấp luôn
         "TU kí dĩ thân" còn ấm lạnh
         "TU nhân tích đức" hết lo buồn
         TU hành rời bỏ đời tham quá
         TU chí làm ăn đạo tốt hơn
         TU tỉnh lỗi lầm xin sửa chữa
         TU trì giới hạnh đáng suy tôn...
          
         -15/3/2007
          
         Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
         "Thiện căn ở tại lòng ta
         Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
         Nguyễn Du
            
          
         #9
          lelong54

          • Số bài : 1681
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 15.04.2009
          • Trạng thái: offline
          RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 26.01.2010 09:29:17 (permalink)
          TU là sống hợp theo tôn giáo
          TU dưỡng trau dồi nâng cấp luôn
          "TU kí dĩ thân" còn ấm lạnh
          "TU nhân tích đức" hết lo buồn
          TU hành rời bỏ đời tham quá
          TU chí làm ăn đạo tốt hơn
          TU tỉnh lỗi lầm xin sửa chữa
          TU trì giới hạnh đáng suy tôn...
           
          -15/3/2007

           
           
          Sửa....!
           
          Tu là gìn giữ nhân tâm
          Những mong thoát khỏi sai lầm đa đoan
          Tu là giảm bớt phần "con"
          Ở trong người ấy men mon ẩn tiềm
          Tu nhà sáng sủa nghiệp duyên
          Tu chùa tháo gỡ oan khiên bụi trần !
           
           
                 Cảm ơn Thiềng Đức quá khen ! Nhưng LeLong nghĩ đó là lời chân thành nên mạo muội góp cùng ngài một suy nghĩ nữa nhé !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 19:59:29 bởi lelong54 >
          Lê la... tìm chân thiện
          Long đong nhọc...mà... tiên !
           
          #10
           tietkimquyduc

           • Số bài : 1461
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 09.07.2006
           • Nơi: HCMC
           • Trạng thái: offline
           RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 01.02.2010 22:52:25 (permalink)
           -Xin bàn tiếp về chuyện Tu...
            
           3-CHUÔNG CHÙA CẢNH TỈNH
           (Hoạ thơ bạn, y đề)

           Chuông chùa vọng đến khắp nhân gian
           Cảnh tỉnh ai ơi bỏ mộng vàng
           'Cờ bạc đỏ đen' cha mẹ chạy
           'Rượu chè be bét' vợ con hàng
           'Dâm ô trụy lạc' đời tan nát
           'Ma túy xì ke' cảnh trái ngang
           Bốn cửa trầm luân vào Địa ngục
           Không nghe lời Phật ... khó bình an ...

           TĐ-24/5/2000

           Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
           "Thiện căn ở tại lòng ta
           Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
           Nguyễn Du
              
            
           #11
            lelong54

            • Số bài : 1681
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 15.04.2009
            • Trạng thái: offline
            RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 02.02.2010 13:42:54 (permalink)
            3-CHUÔNG CHÙA CẢNH TỈNH
            (Hoạ thơ bạn, y đề)

            Chuông chùa vọng đến khắp nhân gian
            Cảnh tỉnh ai ơi bỏ mộng vàng
            'Cờ bạc đỏ đen' cha mẹ chạy
            'Rượu chè be bét' vợ con hàng
            'Dâm ô trụy lạc' đời tan nát
            'Ma túy xì ke' cảnh trái ngang
            Bốn cửa trầm luân vào Địa ngục
            Không nghe lời Phật ... khó bình an ...

            TĐ-24/5/2000


             
            Chuông lòng ai cũng ấm vang vang
            Lời thanh cao quý bỏ xa vàng
            Cám dỗ hồng trần sang bổng chốc
            Thân tàn, tâm bại chuốt lầm than !
             
            Chuông chùa khơi dậy tấm lòng quang
            Tham sân chìm lắng, hận si hàng
            Không không có có...không màng, chấp
            Thân nhàn, tâm tỉnh vượt thời gian !
             
            Lê la... tìm chân thiện
            Long đong nhọc...mà... tiên !
             
            #12
             tietkimquyduc

             • Số bài : 1461
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 09.07.2006
             • Nơi: HCMC
             • Trạng thái: offline
             RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 06.02.2010 18:20:08 (permalink)
             -Xin bàn tiếp chuyện Nhân-Quả của Phật...
              
             6-TẠO TÂM CHÂN
             (Hoạ thơ bạn, y đề)
             -Bát cú liên hoàn bất tận thi

             Chân Như giáo lý Quả thành Nhân
             Nhân thế 'Sắc-Không' khắp cõi trần
             Trần tục tội tình xuôi Địa phủ
             Phủ vương say sỉn đẻ con đần
             Đần ngu dẫn đến đường tàn ác
             Ác độc quay về chỗ hại thân
             Thân bại gia đình chờ hối hận
             Hận thù xoá bỏ tạo Tâm chân ...

             TĐ-23/6/2000

             Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
             "Thiện căn ở tại lòng ta
             Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
             Nguyễn Du
                
              
             #13
              lelong54

              • Số bài : 1681
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 15.04.2009
              • Trạng thái: offline
              RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 06.02.2010 20:03:49 (permalink)
               
              6-TẠO TÂM CHÂN
              (Hoạ thơ bạn, y đề)
              -Bát cú liên hoàn bất tận thi

              Chân Như giáo lý Quả thành Nhân
              Nhân thế 'Sắc-Không' khắp cõi trần
              Trần tục tội tình xuôi Địa phủ
              Phủ vương say sỉn đẻ con đần
              Đần ngu dẫn đến đường tàn ác
              Ác độc quay về chỗ hại thân
              Thân bại gia đình chờ hối hận
              Hận thù xoá bỏ tạo Tâm chân ...

              TĐ-23/6/2000

              Giáo lý Phật đường mãi thanh tân
              Gần gụi tinh thông chốn hồng trần
              Không phân hèn mọn cần minh trí
              Nhân quả tin thì.... lướt phong vân !
               
               
               
               
               
              Lê la... tìm chân thiện
              Long đong nhọc...mà... tiên !
               
              #14
               tietkimquyduc

               • Số bài : 1461
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 09.07.2006
               • Nơi: HCMC
               • Trạng thái: offline
               RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI 11.02.2010 22:33:00 (permalink)

               Trích đoạn: tietkimquyduc

               -Cám ơn bạn lelong54 đã nhiệt tình đóng góp ý kiến rất hay...
               Xin tặng bài thơ Tu là...

                TU là sống hợp theo tôn giáo
               TU dưỡng trau dồi nâng cấp luôn
               "TU kí dĩ thân" còn ấm lạnh
               "TU nhân tích đức" hết lo buồn
               TU hành rời bỏ đời tham quá
               TU chí làm ăn đạo tốt hơn
               TU tỉnh lỗi lầm xin sửa chữa
               TU trì giới hạnh đáng suy tôn...
                
               -15/3/2007


               9-Buồn nôn (La nausée)

               Thiềng Đức ngẫm suy cái sự đời
               Buồn nôn thấm thía chuyện tình đời
               Lợi danh tham vọng đời thù hận
               Thiện-Ác phái tôn giảng dạy
               đời
               Nỗi khổ gia đình đời giác ngộ
               Niềm đau nhân thế nát tan
               đời
               Tiền bạc lên ngôi đời hết nghĩa
               Bao giờ quy luật vẫn muôn
               đời...

                
               Thiềng Đức-15/12/2006
               (Theo ý bài "Bao giờ giác ngộ" của TĐ)
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 22:17:02 bởi tietkimquyduc >
               Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
               "Thiện căn ở tại lòng ta
               Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
               Nguyễn Du
                  
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9