NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI

Tác giả Bài
tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 15.12.2009 20:58:05
-Thấy bài viết hay nên xin sưu tầm post vào mục này để quý bạn tham khảo
và suy tư...
 
Le paradoxe de notre temps !
Le paradoxe de notre temps dans l'histoire consiste en ce que nous avons des
bâtiments de plus en plus longs, mais des tempéraments de plus en plus courts;
des autoroutes de plus en plus larges, mais des esprits de plus en plus étroits.

Nous dépensons de plus en plus, mais nous avons de moins en moins;
nous achetons de plus en plus, mais nous profitons de moins en moins.
Nous avons des maisons de plus en plus grandes et des familles de plus en plus petites. Nous avons plus de facilités, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes mais moins de bon sens; plus de connaissance mais moins de sagesse; plus d'experts mais plus de problèmes; plus de médicaments mais moins de santé.

Nous dépensons trop, rions très peu, conduisons trop vite; nous nous fâchons trop vite, veillons très tard et nous nous levons trop fatigués.
Nous lisons trop rarement, regardons trop la télé et prions trop rarement.
Nous avons augmenté nos richesses, mais nous avons rabaissé nos vertus.
Nous parlons trop, aimons trop rarement et mentons trop souvent.
Nous avons appris comment gagner notre vie mais n'avons pas appris comment vivre notre vie. Nous avons ajouté des années à notre vie mais pas de vie à nos années.

Nous sommes allés sur la lune, mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer le nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace mais pas notre fort intérieur. Nous avons fait de grandes choses mais pas de meilleures choses.
Nous avons purifié l'air environnant, mais avons pollué notre âme.
Nous avons maîtrisé l'atome mais asservi notre jugement.
Nous écrivons de plus en plus mais apprenons de moins en moins, planifions de plus en plus mais accomplissons de moins en moins.

Nous avons appris à nous presser mais pas à attendre; nous avons des revenus très élevés mais des principes moraux très bas, plus de nourriture mais toujours moins de satisfaction, plus de rencontres mais moins d'amis, plus d'efforts mais moins de succès.

Nous construisons toujours plus d'ordinateurs pour emmagasiner plus d'information, pour produire toujours plus de copies, mais nous communiquons de moins en moins.
Nous avons une longue vue sur la quantité, mais une vue courte sur la qualité.

C'est l'époque des fast-foods et de la digestion lente; des hommes de grande taille mais de patience très courte, des gains immenses et des relations vides.
C'est l'époque où il y a beaucoup dans les vitrines et rien dans les réserves..
C'est l'époque des voyages éclairs, des couches jetables, de la réduction des risques, de la moralité au rabais, des aventures d'un soir, des pilules qui remontent, qui tranquillisent, qui tuent. C'est l'époque de plus de loisirs, mais de moins de joie; de menus de plus en plus variés, mais de moins en moins nutritifs.

C'est l'époque des 2 salaires au foyer, mais de plus en plus de divorce; de maisons de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus de foyers brisés.
C'est l'époque de la paix mondiale, mais c'est aussi la guerre dans les familles.

C'est le temps des grandes technologies.
Ce message vous est parvenu à la vitesse de l'éclair...
Vous pouvez cliquer "supprimer" rapidement
ou le méditer doucement et changer peu à peu...
À vous de décider.

Auteur inconnu
(copy từ Google)
 
TĐ xin lược dịch gom lại thành 10 điều...

Mười nghịch lí thời đại

1/-Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
2/-Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
3/-Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
4/-Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
5/-Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
6/-Ta lên Cung trăng và trở lại, nhưng ngại băng qua đường
   thăm hàng xóm.
7/-Ta có nhiều máy vi tính để nắm bắt thông tin, nhưng lại
   thiếu giao lưu.
8/-Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
9/-Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vở.
10/-Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
     Ta bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.

(Lược dịch theo bản tiếng Anh qua Email của Dr Nguyễn Bá Lưu/ bạn Tennis, từ 2005?)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 05:52:26 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

lelong54
 • Số bài : 1681
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.04.2009
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 16.12.2009 06:21:41
         Thật ra chẳng có gì là nghịch lý cả, vì sự vật và sự đời chưa có gì hoàn mỹ, đầy đặn,..... như hai càng của con cua vậy.....!
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 25.12.2009 02:28:41
 -Xin cám ơn bạn LL54 đã tham gia góp ý cho...
---------------------
Xin giới thiệu bài thứ 2 ở topic này...

Bài diễn văn hay nhất thiên niên kỷ.
Dieãn vaên cuûa luaät sö George Graham Vest taïi moät phieân toøa xeùt x vuï kieän moät ngöôøi haøng xoùm laøm cheát con choù cuûa thaân chuû, ñöôïc phoùng vieân William Safire cuûa baùo The New York Times bình choïn laø hay nhaát trong taát caû caùc dieãn vaên, lôøi töïa treân theá giôùi trong khoaûng 1.000 naêm qua.
 
Thöa quyù ngaøi hoäi thaåm,

 Ngöôøi baïn toát nhaát maø con ngöôøi coù ñöôïc treân theá giôùi naøy coù theå moät ngaøy naøo ñoù hoùa ra keû thuø quay ra choáng laïi chuùng ta. Con caùi maø ta nuoâi döoõng vôùi tình thöông yeâu heát möïc roài ra coù theå laø moät luõ voâ ôn.
Nhöõng ngöôøi gaàn guõi, thaân thieát ta nhaát, nhöõng ngöôøi ta göûi gaém haïnh phuùc vaø danh döï coù theå trôû thaønh keû phaûn boäi, phuï baïc loøng tin caäy vaø trung thaønh.
Tieàn baïc maø con ngöôøi coù ñöôïc roài seõ maát ñi. Noù maát ñi ñuùng vaøo luùc ta caàn noù nhaát. Tieáng taêm cuûa con ngöôøi cuõng coù theå tieâu tan trong phuùt choác bôûi moät haønh ñoäng daïi moät giôø. Nhöõng keû phuû phuïc toân vinh ta khi ta thaønh ñaït coù theå seõ laø nhöõng keû ñaàu tieân neùm ñaù vaøo ta khi ta sa cô lôû vaän.
Duy coù moät ngöôøi baïn hoaøn toaøn khoâng vuï lôïi maø con ngöôøi coù ñöôïc trong theá giôùi ích kyû naøy, ngöôøi baïn khoâng bao giôø boû rôi ta, khoâng bao giôø toû ra voâ ôn hay traùo trôû, ñoù laø con choù cuûa ta.
Con choù cuûa ta luoân ôû beân caïnh ta trong phuù quyù cuõng nhö luùc baàn haøn, khi khoûe maïnh cuõng nhö luùc oám ñau. Noù nguû yeân treân neàn ñaát laïnh, duø gioù oâng caét da caét thòt hay baõo tuyeát laáp vuøi, mieãn sao ñöôïc caän keà beân chuû laø ñöôïc! Noù hoân baøn tay ta duø khi ta khoâng coøn thöùc aên gì cho noù. Noù lieám veát thöông cuûa ta vaø nhöõng traày xöôùc maø ta höùng chòu khi va chaïm vôùi cuoäc ñôøi taøn baïo naøy. Noù canh giaác nguû cuûa ta nhö theå ta laø moät oâng hoaøng, duø ta coù laø moät gaõ aên maøy. Duø khi ta ñaõ taùn gia baïi saûn, thaân taøn danh lieät thì vaãn coøn con choù trung thaønh vôùi tình yeâu noù daønh cho ta, nhö thaùi döông treân baàu trôøi.
Neáu chaúng may soá phaän ñaù ta ra rìa xaõ hoäi, khoâng baïn beø, voâ gia cö thì con choù trung thaønh chæ xin ta moät aân hueä laø cho noù ñöôïc ñoàng haønh, cho noù ñöôïc laø keû baûo veä ta tröôùc hieåm nguy, giuùp ta choáng laïi keû thuø.
Vaø moät khi troø ñôøi haï maøn, thaàn cheát  ñeán röôùc linh hoàn ta ñi, ñeå laïi thaân xaùc ta trong loøng ñaát laïnh thì khi aáy, khi taát caû thaân baèng quyeán thuoäc ñaõ phuûi tay sau naám ñaát cuoái cuøng vaø quay ñi veà soáng tieáp cuoäc ñôøi cuûa hoï thì khi aáy vaãn coøn beân naám moà laøcon choù cao thöôïng cuûa ta naèm guïc moõm giöõa hai chaân tröôùc, ñoâi maét öôùt buoàn  vẫn  môû to caûnh giaùc, trung thaønh vaø trung thöïc ngay caû khi ta ñaõ cheát roài.
                                                                                                           
THU GIANG söu taàm
Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000
----------------------------
NGƯỜI VÀ CHÓ
(Cảm tác theo ' Baøi dieãn vaên hay nhaát thieân nieân kyû'
do THU GIANG sưu tầm,
đăng Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000)

Luaät sö Mó 'lí söï' tình ngöôøi  (1)
Duy 'chuù' choù  laø ñaùng baïn thoâi
Baèng höõu coù ngaøy  thaønh phaûn boäi
Phu theâ ñeán luùc  phaûi chia phoâi
Maëc söông gioù  'caåu' luoân keà caän
Duø ñoùi ngheøo 'Ki' chaúng boû rôi
Phuû phuïc beân moà  ñoâi maét öôùt
Trung thaønh vôùi chuû  choù hôn ngöôøi ...

THIỀNG ĐỨC-24/3/2001
(1) Ls George Graham Vest

L' HOMME ET LE CHIEN

Un  avocat ameùricain  a raisonneù sur l' amour humain
'Freøre' chiens meùritent nos amis, seulenent
Dans un beau jour, les amis pourriont se trahir
L' eùpoux et l' eùpouse doivent se seùparer dans un temps convenu
Bien que vivant en plein air, 'freøre' couchent toujours aupreøs de nous
Malgreù la pauvreteù 'Kiki' ne nous abandonneront jamais
Se prosternant preøs du tombeau de son patron avec les yeux humilieùs
Fideøle aø son patron, le chien deùpasse l' homme ...
QUYDUC (HCMC)
------------------
-Sorry... vì lỗi word nên font chữ bị khổ độc... sẽ sửa sau...
--------------------

Trích đoạn: tietkimquyduc

 Baøi dieãn vaên hay nhaát thieân nieân kyû
                                                
Dieãn vaên cuûa luaät sö George Graham Vest taïi moät phieân toøa xeùt xu vuï kieän moät ngöôøi haøng xoùm laøm cheát con choù cuûa thaân chuû, ñöôïc phoùng vieân William Safire cuûa baùo The New York Times bình choïn laø hay nhaát trong taát caû caùc dieãn vaên, lôøi töïa treân theá giôùi trong khoaûng 1000 naêm qua.
 
Thöa quyù ngaøi hoäi thaåm,

 Ngöôøi baïn toát nhaát maø con ngöôøi coù ñöôïc treân theá giôùi naøy coù theå moät ngaøy naøo ñoù hoùa ra keû thuø quay ra choáng laïi chuùng ta. Con caùi maø ta nuoâi döoõng vôùi tình thöông yeâu heát möïc roài ra coù theå laø moät luõ voâ ôn.
Nhöõng ngöôøi gaàn guõi, thaân thieát ta nhaát, nhöõng ngöôøi ta göûi gaém haïnh phuùc vaø danh döï coù theå trôû thaønh keû phaûn boäi, phuï baïc loøng tin caäy vaø trung thaønh.

Tieàn baïc maø con ngöôøi coù ñöôïc roài seõ maát ñi. Noù maát ñi ñuùng vaøo luùc ta caàn noù nhaát. Tieáng taêm cuûa con ngöôøi cuõng coù theå tieâu tan trong phuùt choác bôûi moät haønh ñoäng daïi moät giôø. Nhöõng keû phuû phuïc toân vinh ta khi ta thaønh ñaït coù theå seõ laø nhöõng keû ñaàu tieân neùm ñaù vaøo ta khi ta sa cô lôû vaän.
Duy coù moät ngöôøi baïn hoaøn toaøn khoâng vuï lôïi maø con ngöôøi coù ñöôïc trong theá giôùi ích kyû naøy, ngöôøi baïn khoâng bao giôø boû rôi ta, khoâng bao giôø toû ra voâ ôn hay traùo trôû, ñoù laø con choù cuûa ta.
Con choù cuûa ta luoân ôû beân caïnh ta trong phuù quyù cuõng nhö luùc baàn haøn,
khi khoûe maïnh cuõng nhö luùc oám ñau. Noù nguû yeân treân neàn ñaát laïnh, duø gioù 
đoâng caét da caét thòt hay baõo tuyeát laáp vuøi, mieãn sao ñöôïc caän keà beân chuû laø 
ñöôïc ! Noù hoân baøn tay ta duø khi ta khoâng coøn thöùc aên gì cho noù. Noù lieám veát 
thöông cuûa ta vaø nhöõng traày xöôùc maø ta höùng chòu khi va chaïm vôùi cuoäc ñôøi
taøn baïo naøy. Noù canh giaác nguû cuûa ta nhö theå ta laø moät oâng hoaøng, duø ta coù laø
moät gaõ aên maøy. Duø khi ta ñaõ taùn gia baïi saûn, thaân taøn danh lieät thì vaãn coøn con 
choù trung thaønh vôùi tình yeâu noù daønh cho ta, nhö thaùi döông treân baàu trôøi. Neáu
chaúng may soá phaän ñaù ta ra rìa xaõ hoäi, khoâng baïn beø, voâ gia cö thì con choù 
trung thaønh chæ xin ta moät aân hueä laø cho noù ñöôïc ñoàng haønh, cho noù ñöôïc laø keû
baûo veä ta tröôùc hieåm nguy, giuùp ta choáng laïi keû thuø. Vaø moät khi troø ñôøi haï
maøn, thaàn cheát  ñeán röôùc linh hoàn ta ñi, ñeå laïi thaân xaùc ta trong loøng ñaát laïnh
thì khi aáy, khi taát caû thaân baèng quyeán thuoäc ñaõ phuûi tay sau naám ñaát cuoái cuøng
vaø quay ñi veà soáng tieáp cuoäc ñôøi cuûa hoï thì khi aáy vaãn coøn beân naám moà laø
con choù cao thöôïng cuûa ta naèm guïc moõm giöõa hai chaân tröôùc, ñoâi maét öôùt
buoàn  van  môû to caûnh giaùc, trung thaønh vaø trung thöïc ngay caû khi ta ñaõ cheát roài.
                                                                                                               
THU GIANG söu taàm
 Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000
 ----------------------------
NGƯỜI VÀ CHÓ
(Cảm tác theo ' Baøi dieãn vaên hay nhaát thieân nieân kyû'
do THU GIANG sưu tầm,

đăng Baùo Söùc khoûe-Ñôøi soáng, soá ra ngaøy 1/4/2000)

Luaät sö Mó 'lí söï' tình ngöôøi  (1)
Duy 'chuù' choù  laø ñaùng baïn thoâi
Baèng höõu coù ngaøy  thaønh phaûn boäi
Phu theâ ñeán luùc  phaûi chia phoâi
Maëc söông gioù  'caåu' luoân keà caän
Duø ñoùi ngheøo 'Ki' chaúng boû rôi
Phuû phuïc beân moà  ñoâi maét öôùt
Trung thaønh vôùi chuû  choù hôn ngöôøi ...
 
THIỀNG ĐỨC-24/3/2001
(1) Ls George Graham Vest

L' HOMME ET LE CHIEN
 
Un  avocat ameùricain  a raisonneù sur l' amour humain
'Freøre' chiens meùritent nos amis, seulenent
Dans un beau jour, les amis pourriont se trahir
L' eùpoux et l' eùpouse doivent se seùparer dans un temps convenu
Bien que vivant en plein air, 'freøre' couchent toujours aupreøs de nous
Malgreù la pauvreteù 'Kiki' ne nous abandonneront jamais
Se prosternant preøs du tombeau de son patron avec les yeux humilieùs
Fideøle aø son patron, le chien deùpasse l' homme ...

OF MEN, OF DOGS
 
An american lawyer has reasoned about the human love
Only 'Brother' dogs merit 'fellows'
A day, close friends can become betrayers
Husband and wife must be separated for a bad time
Though in the open , 'brother' always lie beside us
Despite a poor life 'Kiki' will never go away
Prostrate near the boss'tomb with wet eyes
Faithfull to its boss  dog is better than man ...QUY DUC (HCMC)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 02:42:56 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 03.01.2010 11:30:29

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Thấy bài viết hay nên xin sưu tầm post vào mục này để quý bạn tham khảo
và suy tư...
 
Le paradoxe de notre temps !
Le paradoxe de notre temps dans l'histoire consiste en ce que nous avons des
bâtiments de plus en plus longs, mais des tempéraments de plus en plus courts;
des autoroutes de plus en plus larges, mais des esprits de plus en plus étroits.

Nous dépensons de plus en plus, mais nous avons de moins en moins;
nous achetons de plus en plus, mais nous profitons de moins en moins.
Nous avons des maisons de plus en plus grandes et des familles de plus en plus petites. Nous avons plus de facilités, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes mais moins de bon sens; plus de connaissance mais moins de sagesse; plus d'experts mais plus de problèmes; plus de médicaments mais moins de santé.

Nous dépensons trop, rions très peu, conduisons trop vite; nous nous fâchons trop vite, veillons très tard et nous nous levons trop fatigués.
Nous lisons trop rarement, regardons trop la télé et prions trop rarement.
Nous avons augmenté nos richesses, mais nous avons rabaissé nos vertus.
Nous parlons trop, aimons trop rarement et mentons trop souvent.
Nous avons appris comment gagner notre vie mais n'avons pas appris comment vivre notre vie. Nous avons ajouté des années à notre vie mais pas de vie à nos années.

Nous sommes allés sur la lune, mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer le nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace mais pas notre fort intérieur. Nous avons fait de grandes choses mais pas de meilleures choses.
Nous avons purifié l'air environnant, mais avons pollué notre âme.
Nous avons maîtrisé l'atome mais asservi notre jugement.
Nous écrivons de plus en plus mais apprenons de moins en moins, planifions de plus en plus mais accomplissons de moins en moins.

Nous avons appris à nous presser mais pas à attendre; nous avons des revenus très élevés mais des principes moraux très bas, plus de nourriture mais toujours moins de satisfaction, plus de rencontres mais moins d'amis, plus d'efforts mais moins de succès.

Nous construisons toujours plus d'ordinateurs pour emmagasiner plus d'information, pour produire toujours plus de copies, mais nous communiquons de moins en moins.
Nous avons une longue vue sur la quantité, mais une vue courte sur la qualité.

C'est l'époque des fast-foods et de la digestion lente; des hommes de grande taille mais de patience très courte, des gains immenses et des relations vides.
C'est l'époque où il y a beaucoup dans les vitrines et rien dans les réserves..
C'est l'époque des voyages éclairs, des couches jetables, de la réduction des risques, de la moralité au rabais, des aventures d'un soir, des pilules qui remontent, qui tranquillisent, qui tuent. C'est l'époque de plus de loisirs, mais de moins de joie; de menus de plus en plus variés, mais de moins en moins nutritifs.

C'est l'époque des 2 salaires au foyer, mais de plus en plus de divorce; de maisons de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus de foyers brisés.
C'est l'époque de la paix mondiale, mais c'est aussi la guerre dans les familles.

C'est le temps des grandes technologies.
Ce message vous est parvenu à la vitesse de l'éclair...
Vous pouvez cliquer "supprimer" rapidement
ou le méditer doucement et changer peu à peu...
À vous de décider.

Auteur inconnu
(copy từ Google)

TĐ xin lược dịch gom lại thành 10 điều...

Mười nghịch lí thời đại

1/-Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
2/-Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
3/-Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
4/-Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
5/-Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
6/-Ta lên Cung trăng và trở lại, nhưng ngại băng qua đường
thăm hàng xóm.
7/-Ta có nhiều máy vi tính để nắm bắt thông tin, nhưng lại
thiếu giao lưu.
8/-Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
9/-Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vở.
10/-Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
  Ta bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.

(Lược dịch theo bản tiếng Anh qua Email của Dr Nguyễn Bá Lưu/ bạn Tennis, từ 2005?)

 
 
 
The paradox of our time

The paradox of our time in history is that we have taller buildings, but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints; we spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less.

We have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time; we have more degrees, but less sense; more knowledge, but less judgment; more experts, but more problems; more medicine, but less wellness.

We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too seldom, watch TV too much, and pray too seldom.

We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years.

We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We've conquered outer space, but not inner space; we've done larger things, but not better things.

We've cleaned up the air, but polluted the soul; we've split the atom, but not our prejudice.

We write more, but learn less; we plan more, but accomplish less. We've learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but lower morals; we have more food, but less appeasement; we build more computers to hold more information to produce more copies than ever, but have less communication; we've become long on quantity, but short on quality.

These are the times of fast foods and slow digestion; tall men, and short character; steep profits, and shallow relationships. These are the times of world peace, but domestic warfare; more leisure, but less fun; more kinds of food, but less nutrition.

These are days of two incomes, but more divorce; of fancier houses, but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throw away morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill.

It is a time when there is much in the show window and nothing in the stockroom; a time when technology has brought this letter to you, and a time when you can choose either to make a difference, or to just hit "Skip Ahead"...
By Dr. Bob Moorehead
(NOT written by George Carlin)

 
(copy từ Google)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 11:31:56 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

chau thanh xuan
 • Số bài : 44
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.11.2009
 • Nơi: Quang nam
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 03.01.2010 20:01:56
Trên thế giới này không có dân tộc nào không biết yêu chuận hòa bình,nếu có chăng  thì dân tộc đó chỉ biết yêu.Chứ chưa biết giá trị của sự hòa bình ,nên họ vẫn là những kẻ đi cướp đoạt hòa bình của người khác
chau thanh xuan

chau thanh xuan
 • Số bài : 44
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.11.2009
 • Nơi: Quang nam
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 03.01.2010 20:14:07
Những gì nghịch lí thì nó sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài với thời đại,và sẽ nhường chổ cho những gì hợp lí để đưa thời đại tiến về phía trước.
chau thanh xuan

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 24.01.2010 05:52:04
-Cám ơn bạn CTX đã có ý kiến đóng góp cho...
và xin quý bạn khác tham gia...
---------------------------------
-Cách đây 4-5 năm, TĐ thấy bản in "Mười lăm điều tu tập" với Ghi chú là Lời người xưa ở một hiệu photocopy quen. Thấy hay hay, TĐ xin một bản về photocopy gửi cho con cháu, bạn bè. Nay xem lại thấy còn nhược điểm là sắp xếp chưa logic. Điều quan trọng nhất lại để ở cuối. Nay xin phép sắp xếp lại và đưa điều quan trọng nhất lên hàng đầu.

15 điều tu tập

1-Bất hiếu là tội ác lớn nhất của con người.
2-Bố thí là lễ vật lớn nhất của con người.
3-Khoan dung là an ủi lớn nhất của đời người.
4-Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người.
5-Tình cảm là món nợ lớn nhất của con người.
6-Tội lỗi lớn nhất của con người là lừa mình dối người.
7-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
8-Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
9-Đau thương lớn nhất của con người là tự ti.
10-Bi ai lớn nhất của con người là ghen tị.
11-Kém hiểu biết là khuyết điểm lớn nhất của đời người.
12-Tự đánh mất mình là sai lầm lớn nhất của đời người.
13-Ý chí vươn lên là đáng khâm phục nhất của con người.
14-Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
15-Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình.
 
Thiềng Đức-13/7/2007
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

lelong54
 • Số bài : 1681
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.04.2009
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 24.01.2010 06:27:28
 
 
 
15 điều tu tập

1-Bất hiếu là tội ác lớn nhất của con người.
2-Bố thí là lễ vật lớn nhất của con người.
3-Khoan dung là an ủi lớn nhất của đời người.
4-Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người.

5-Tình cảm là món nợ lớn nhất của con người.
6-Tội lỗi lớn nhất của con người là lừa mình dối người.
7-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
8-Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
9-Đau thương lớn nhất của con người là tự ti.
10-Bi ai lớn nhất của con người là ghen tị.
11-Kém hiểu biết là khuyết điểm lớn nhất của đời người.
12-Tự đánh mất mình là sai lầm lớn nhất của đời người.
13-Ý chí vươn lên là đáng khâm phục nhất của con người.
14-Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
15-Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình.

Thiềng Đức-13/7/2007


 
Bên lòng !

Mười lăm điều...sống phải tu
Gian nan khó nhọc mặc dù...biết sao
Một thôi còn khổ nữa nào
Tham, sân, si, hận cứ trào liên miên
Dặn lòng thôi tảo nhân duyên
Để không chấp nệ ác - hiền, có - không !


Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 26.01.2010 06:30:40
-Cám ơn bạn lelong54 đã nhiệt tình đóng góp ý kiến rất hay...
Xin tặng bài thơ Tu là...
 
 TU là sống hợp theo tôn giáo
TU dưỡng trau dồi nâng cấp luôn
"TU kí dĩ thân" còn ấm lạnh
"TU nhân tích đức" hết lo buồn
TU hành rời bỏ đời tham quá
TU chí làm ăn đạo tốt hơn
TU tỉnh lỗi lầm xin sửa chữa
TU trì giới hạnh đáng suy tôn...
 
-15/3/2007
 
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

lelong54
 • Số bài : 1681
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.04.2009
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 26.01.2010 09:29:17
TU là sống hợp theo tôn giáo
TU dưỡng trau dồi nâng cấp luôn
"TU kí dĩ thân" còn ấm lạnh
"TU nhân tích đức" hết lo buồn
TU hành rời bỏ đời tham quá
TU chí làm ăn đạo tốt hơn
TU tỉnh lỗi lầm xin sửa chữa
TU trì giới hạnh đáng suy tôn...
 
-15/3/2007

 
 
Sửa....!
 
Tu là gìn giữ nhân tâm
Những mong thoát khỏi sai lầm đa đoan
Tu là giảm bớt phần "con"
Ở trong người ấy men mon ẩn tiềm
Tu nhà sáng sủa nghiệp duyên
Tu chùa tháo gỡ oan khiên bụi trần !
 
 
       Cảm ơn Thiềng Đức quá khen ! Nhưng LeLong nghĩ đó là lời chân thành nên mạo muội góp cùng ngài một suy nghĩ nữa nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 19:59:29 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 01.02.2010 22:52:25
-Xin bàn tiếp về chuyện Tu...
 
3-CHUÔNG CHÙA CẢNH TỈNH
(Hoạ thơ bạn, y đề)

Chuông chùa vọng đến khắp nhân gian
Cảnh tỉnh ai ơi bỏ mộng vàng
'Cờ bạc đỏ đen' cha mẹ chạy
'Rượu chè be bét' vợ con hàng
'Dâm ô trụy lạc' đời tan nát
'Ma túy xì ke' cảnh trái ngang
Bốn cửa trầm luân vào Địa ngục
Không nghe lời Phật ... khó bình an ...

TĐ-24/5/2000

Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

lelong54
 • Số bài : 1681
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.04.2009
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 02.02.2010 13:42:54
3-CHUÔNG CHÙA CẢNH TỈNH
(Hoạ thơ bạn, y đề)

Chuông chùa vọng đến khắp nhân gian
Cảnh tỉnh ai ơi bỏ mộng vàng
'Cờ bạc đỏ đen' cha mẹ chạy
'Rượu chè be bét' vợ con hàng
'Dâm ô trụy lạc' đời tan nát
'Ma túy xì ke' cảnh trái ngang
Bốn cửa trầm luân vào Địa ngục
Không nghe lời Phật ... khó bình an ...

TĐ-24/5/2000


 
Chuông lòng ai cũng ấm vang vang
Lời thanh cao quý bỏ xa vàng
Cám dỗ hồng trần sang bổng chốc
Thân tàn, tâm bại chuốt lầm than !
 
Chuông chùa khơi dậy tấm lòng quang
Tham sân chìm lắng, hận si hàng
Không không có có...không màng, chấp
Thân nhàn, tâm tỉnh vượt thời gian !
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 06.02.2010 18:20:08
-Xin bàn tiếp chuyện Nhân-Quả của Phật...
 
6-TẠO TÂM CHÂN
(Hoạ thơ bạn, y đề)
-Bát cú liên hoàn bất tận thi

Chân Như giáo lý Quả thành Nhân
Nhân thế 'Sắc-Không' khắp cõi trần
Trần tục tội tình xuôi Địa phủ
Phủ vương say sỉn đẻ con đần
Đần ngu dẫn đến đường tàn ác
Ác độc quay về chỗ hại thân
Thân bại gia đình chờ hối hận
Hận thù xoá bỏ tạo Tâm chân ...

TĐ-23/6/2000

Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

lelong54
 • Số bài : 1681
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.04.2009
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 06.02.2010 20:03:49
 
6-TẠO TÂM CHÂN
(Hoạ thơ bạn, y đề)
-Bát cú liên hoàn bất tận thi

Chân Như giáo lý Quả thành Nhân
Nhân thế 'Sắc-Không' khắp cõi trần
Trần tục tội tình xuôi Địa phủ
Phủ vương say sỉn đẻ con đần
Đần ngu dẫn đến đường tàn ác
Ác độc quay về chỗ hại thân
Thân bại gia đình chờ hối hận
Hận thù xoá bỏ tạo Tâm chân ...

TĐ-23/6/2000

Giáo lý Phật đường mãi thanh tân
Gần gụi tinh thông chốn hồng trần
Không phân hèn mọn cần minh trí
Nhân quả tin thì.... lướt phong vân !
 
 
 
 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 11.02.2010 22:33:00

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Cám ơn bạn lelong54 đã nhiệt tình đóng góp ý kiến rất hay...
Xin tặng bài thơ Tu là...

 TU là sống hợp theo tôn giáo
TU dưỡng trau dồi nâng cấp luôn
"TU kí dĩ thân" còn ấm lạnh
"TU nhân tích đức" hết lo buồn
TU hành rời bỏ đời tham quá
TU chí làm ăn đạo tốt hơn
TU tỉnh lỗi lầm xin sửa chữa
TU trì giới hạnh đáng suy tôn...
 
-15/3/2007


9-Buồn nôn (La nausée)

Thiềng Đức ngẫm suy cái sự đời
Buồn nôn thấm thía chuyện tình đời
Lợi danh tham vọng đời thù hận
Thiện-Ác phái tôn giảng dạy
đời
Nỗi khổ gia đình đời giác ngộ
Niềm đau nhân thế nát tan
đời
Tiền bạc lên ngôi đời hết nghĩa
Bao giờ quy luật vẫn muôn
đời...

 
Thiềng Đức-15/12/2006
(Theo ý bài "Bao giờ giác ngộ" của TĐ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 22:17:02 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

lelong54
 • Số bài : 1681
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.04.2009
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 12.02.2010 20:31:10
Chúc nhau !
 
Tặng nhau chữ phúc thế này
Cầu mong năm mới chói người tương lai
Bút vàng múa lượn rồng bay
Ý tình tinh tế thơ hay say nồng...
Trọn năm diện sáng như bông
Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 12.02.2010 22:25:02
-Có bạn đến chơi nhà là hạnh phúc rồi... Chỉ sợ quán ế thì mất phúc thôi...
Cám ơn bạn LL54 nha... Xin bàn về chữ PHÚC...

Chữ  PHÚC                                                                                                
 
 
 
40-TÁM PHÚC
          (Tâm-Đức-Phúc)

PHÚC là điều tốt nhất... hằng mong
"PHÚC đẳng hà sa" tợ cát sông
PHÚC đức mẹ hiền lưu dấu ấn
PHÚC tinh... sao tỏ gắng vun trồng
PHÚC điền gieo thiện không hao sức
PHÚC lợi đem lành chẳng tiếc công
"PHÚC tự kỉ cầu" mình tạo lấy
PHÚC ai nấy hưởng... cõi thiên đường...

TĐ-30/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 22:26:24 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 28.02.2010 09:58:34
-Có Đức, không sức mà ăn...
Những ai có Phúc... đều có Nhân Đức trước...
--------
Chữ  ĐỨC
 德
Tám ĐỨC

ĐỨC… từ bốn nghĩa… ý đều tinh
ĐỨC dục không thông dễ tội tình
ĐỨC hạnh do ta luôn phấn đấu
“ĐỨC hiền tại mẹ” được an lành
ĐỨC vua Thiên tử... Dân tôn kính
ĐỨC Phật hiền nhân... Đạo đạt thành
ĐỨC độ chứng minh người rộng lượng
ĐỨC tài trọn vẹn đáng lưu danh…
 
TĐ-1/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 10:00:13 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 04.06.2010 09:57:32
-Hôm qua có trận mưa thật to, mát lòng mát dạ mọi người, mát cả đất trời...
xin ghi nhận một suy nghĩ nhỏ...
 
      Nắng mưa là chuyện của trời
Ấm no, hạnh phúc do người tạo nên...
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 15.08.2010 22:51:14
-Xin chỉ giúp cho...
Năm 2009, tình cờ tkqđ gở tờ lịch và đọc lướt qua câu Danh ngôn ghi là của Napoleon...
đại khái... "Yêu nước là một đạo đức cao quý", sau đó tìm lại tờ lịch thì không thấy...
Nay cao nhân nào biết được nguồn gốc Danh ngôn này thì xin chỉ dùm... Cám ơn lắm lắm... 
 
 
 
 
 
 
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 20.09.2010 18:42:54
-Xin trở lại topic này... cho dzui...
 
Trọn năm diện sáng như bông
Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
 
Ăn theo chữ Nhân của lelong54...

Cảm hứng khi xem Tiết mục NCT của VTV
(Đố vui mấy chữ “Nhân”?)
 
23-Luận về NHÂN/ 1
(Theo Chủ đề TÌM ĐẠO NƠI TA)
 
NHÂN là đa nghĩa hợp con người
NHÂN ái yêu thương mãi đẹp tươi
“NHÂN dục vô nhai” lòng vọng tưởng (1)
“NHÂN bần trí đoản” dạ u hoài (2)
“NHÂN tình thế thái” còn suy nghĩ
“NHÂN nguyện thiên tùy” được lọt xuôi (3)
NHÂN quả muôn đời luôn khẳng định
NHÂN hòa vững chắc cả tương lai…
 
TĐ-20/9/2008
(1) ham muốn khôn cùng
(2) nghèo thì chịu chết
(3) trời chiều theo
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 18:46:25 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 26.12.2011 04:03:20
-Xin tiếp tục thơ về "chữ nghĩa"...

24-Luận về NHÂN/ 2
(Liên hoàn bài 1)

NHÂN hòa vững chắc cả tương lai…
NHÂN phẩm kì quan của mọi người
NHÂN đạo thắm tình tăng giá trị
NHÂN duyên hòa hợp kết danh tài
NHÂN sinh đồng thuận nuôi hi vọng
NHÂN tính hùng anh dựng tượng đài
NHÂN nghĩa sử ghi bao thắng lợi
NHÂN gian truyền thống đẹp gương soi…

TĐ-21/9/2008
--------------------
-Sorry... lâu nay bị trục trặc kỹ thuật nên tạm ngưng...


Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 13.01.2012 19:22:39

Thiềng Đức đã viết :
-Nhân Ngày LHQ 24/10... một chút suy tư về Thế giới...
và ước mong con người sống hiền lương hơn...

HAI NGHỊCH LÍ ĐỜI THƯỜNG

Người già gom sức tìm vui khỏe
Giới trẻ dốc tiền phá tuổi xuân
Hai nghịch lí đời thường xã hội
Bao nhiêu trái khoáy vẫn xoay dần

Sáng nào cũng thấy ông bà cười
Đi bộ dưỡng sinh dưới nắng mai
Lớp trẻ lu bù đời sống vội
Văn minh, văn hóa bỏ ngoài tai

Muôn đời nhân quả thật vô cùng
Vũ trụ vô thường sắc sắc không
Sanh diệt nào ai người tránh khỏi
Trắng đen vàng đỏ… sống hiền lương ...

Thiềng Đức – 24/10/2009
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 22.01.2012 07:46:10

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Cách đây 4-5 năm, TĐ thấy bản in "Mười lăm điều tu tập" với Ghi chú là Lời người xưa ở một hiệu photocopy quen. Thấy hay hay, TĐ xin một bản về photocopy gửi cho con cháu, bạn bè. Nay xem lại thấy còn nhược điểm là sắp xếp chưa logic. Điều quan trọng nhất lại để ở cuối. Nay xin phép sắp xếp lại và đưa điều quan trọng nhất lên hàng đầu.

15 điều tu tập

1-Bất hiếu là tội ác lớn nhất của con người.
2-Bố thí là lễ vật lớn nhất của con người.
3-Khoan dung là an ủi lớn nhất của đời người.
4-Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người.
5-Tình cảm là món nợ lớn nhất của con người.
6-Tội lỗi lớn nhất của con người là lừa mình dối người.
7-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
8-Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
9-Đau thương lớn nhất của con người là tự ti.
10-Bi ai lớn nhất của con người là ghen tị.
11-Kém hiểu biết là khuyết điểm lớn nhất của đời người.
12-Tự đánh mất mình là sai lầm lớn nhất của đời người.
13-Ý chí vươn lên là đáng khâm phục nhất của con người.
14-Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
15-Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình.

Thiềng Đức-13/7/2007


-Xin đính chính là chỉ có 14 điều (chắc ông bạn nhầm?!)... tkqđ đã có ý kiến với w.daophatngaynay...
như sau...

Mười Bốn Điều Dạy của Phật

Collected by the Most Venerable Kim Cang Tu

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
-------------------------------

Bình luận (2 đã gửi)

Chân Khánh/Thiềng Đức 01/01/2012 13:29:18
-Mô Phật... Lời Phật dạy thì không dám bình luận gì... nhưng trong 14 điều này, con thấy
điều 6 "Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu" là quan trọng nhất và căn cơ nhất, nên cần được đưa lên hàng đầu vì không phải là tội lỗi mà còn là tội ác của con người... làm cho cha mẹ chết dần và gần như là sát sanh. Tội ác này hiện rất phổ biến và bi kịch gia đình này được báo đài phản ánh thường xuyên, do đó lời Phật dạy cũng chưa có kết quả khi người con không biết ăn năn sám hối... A Di Đà Phật...
Reply
0
Chân Khánh/Thiềng Đức 05/01/2012 11:35:46
-Mô Phật... Xin phép bổ sung:-Một người làm con mà bất hiếu thì 13 điều kia không có nghĩa gì nữa!
A Di Đà Phật...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 07:47:44 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 14.08.2012 19:15:19
-Một vài suy nghĩ về hạnh phúc...

-VĂN HÓA LÀ HẠNH PHÚC

Có văn hóa vậy mà đơn giản
Trên hết là tình người… thực tâm
Sống đẹp với nhau… gieo đạo đức
Gia đình hạnh phúc chẳng mê lầm

Có văn hóa mới được duyên lành
Phúc đức lần hồi tự phát sinh
Văn hóa… cội nguồn đời hạnh phúc
Nghĩa tình sâu lắng… tâm yên bình…


-CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Nâng cao chất lượng là tăng phẩm
Cuộc sống tâm linh quả diệu kì
Phẩm chất con người là đức hạnh
Giản đơn như thế… chẳng hoài nghi

Hối lỗi, sửa sai là chính đạo
Bản thân soi rọi… việc hàng ngày
Vô minh xa lánh… tâm trong sáng
Hạnh phúc cuộc đời cứ thẳng ngay

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2014 05:29:45 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 03.03.2014 05:32:52
-Chuyện NGHỊCH LÍ ...

-Việt Nam… cường quốc
 
Việt Nam… cường quốc* mùa vàng lúa
 Thế giới ngợi khen chẳng tiếc lời
Nhà nước vinh danh thời đổi mới
“Nhất nông, nhì sĩ” sáng ngời ngời… 
  
Việt Nam cường quốc* nhậu bia vàng
Say sỉn hàng ngày hết cậy trông
“Nước mắt quê hương” càng chìm đắm
Việt Nam vô địch… nạn giao thông
 
Gạo làm ra rượu càng tri kỷ
Xây dựng nông thôn mới… tiến lên
Tiếng hét dzô, dzô vang khắp nước
Thanh niên lớp lớp… nhậu là ghiền…
 
* Theo tin báo chí
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2014 02:22:52 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 23.03.2014 02:30:43
-LẠI CHUYỆN NGHỊCH LÍ
 
          Mỗi người không chọn chốn đi về
          Cha mẹ sinh con chẳng chọn ta
          Lòng dạ của mi*… ai biết được
          Mẹ cha đành chịu**… tội u mê…
 
          Con đường hạnh phúc thật gian nan
          Ai cũng đi tìm… chỉ thấy than!
          Học thuyết, giáo điều… toàn diệu vợi
          Ta bà địa ngục… ngỡ thiên đàng…
                                                        
          * cha mẹ sinh con, trời sinh tính,
          ** rất nhiều con cái bất hiếu.
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

Vo Bien Gioi
 • Số bài : 279
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2011
RE: NGHỊCH LÍ CỦA THỜI ĐẠI - 21.10.2016 06:55:20
  Cõi chết vô biên giới ưu thế hơn đời sống. - Vo Bien Gioi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 11:33:16 bởi Vo Bien Gioi >