Phở muôn màu, đa sắc tộc, ở Cali

Tác giả Bài
Ct.Ly