Ghen - Thơ Nguyễn Bính - diễn ngâm: Hoàng Oanh

Tác giả Bài
Ct.Ly