Sương Muộn - thơ Nhược Thu - Diễn ngâm: Hồng Vân

Tác giả Bài
Ct.Ly