JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web

Thay đổi trang: 1234 > | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CDDLT

 • Số bài : 1271
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.12.2004
 • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
 • Trạng thái: offline
JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:49:56 (permalink)
JavaScript tạo hình những bông tuyết rơi trên nền trang Web

Bạn muốn tạo một trang Web có hình những hoa tuyết từ từ rơi xuống. Rất dễ dàng. Trước hết bạn dùng các chương trình đồ hoạ để tạo hình một bông tuyết trắng (nhỏ xíu thôi), đặt tên nó là idcs.gif (hay tên gì tùy bạn, nhưng bạn phải sửa tên tập tin hình đó trong đoạn code dưới đây) đặt cùng folder với trang Web của bạn. Sau đó chèn đoạn code phía dưới vào giữa thẻ <body> ... <\body> trong trang Web của bạn.
(Chú ý : nếu bạn tạo hình bông tuyết trắng, nên dùng nền trang web màu đen mới dễ thấy và đẹp)
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!-- Begin
var no = 50; // Số bông tuyết
var speed = 14; // Số càng nhỏ tuyết rơi tốc độ càng nhanh
var snowflake = "idcs.gif"; // tập tin hình bông tuyết
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // tọa độ và những vị trí thay đổi
var am, stx, sty; // Ðộ rộng và bước thay đổi
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx = 0; // những biến đổi tọa độ của tập hợp
xp = Math.random()*(doc_width-50); // tập hợp những thay đổi vị trí
yp = Math.random()*doc_height;
am = Math.random()*20; // tập hợp những thay đổi độ rộng
stx = 0.02 + Math.random()/10; // tập hợp những thay đổi bước
sty = 0.7 + Math.random();
if (ns4up) { // những lớp tập hợp
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
}
}
}
function snowNS() { // hàm Nescape script chính
for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm
yp += sty;
if (yp > doc_height-50) {
xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
yp = 0;
stx = 0.02 + Math.random()/10;
sty = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx += stx;
document.layers["dot"+i].top = yp;
document.layers["dot"+i].left = xp + am*Math.sin(dx);
}
setTimeout("snowNS()", speed);
}
function snowIE() { // hàm IE script chính
for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm
yp += sty;
if (yp > doc_height-50) {
xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
yp = 0;
stx = 0.02 + Math.random()/10;
sty = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx += stx;
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp;
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp + am*Math.sin(dx);
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}
if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End -->
</script>
Bạn sẽ có một trang Web hết sức ấn tượng.
Bạn có thể thay hình bông tuyết bằng hình của chính bạn, hay hình một dòng text, hay hình bất kỳ nào đó, tùy theo ý thích của bạn. Miễn là tên tập tin hình đó đúng với tên khai báo trong dòng 5 của đoạn script trên.
Chúc bạn thành công
Chán đời đi lang thang !
 
#1
  CDDLT

  • Số bài : 1271
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.12.2004
  • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
  • Trạng thái: offline
  RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:51:14 (permalink)
  Hiện đồng hồ trên trang web và thanh tình trạng (status bar)
  <script language="JavaScript">
  function tick() { //Compose Time String
  var hours, minutes, seconds;
  var intHours, intMinutes, intSeconds;
  var today;
  today = new Date();
  intHours = today.getHours();
  intMinutes = today.getMinutes();
  intSeconds = today.getSeconds();
  hours = intHours + ":";
  if (intMinutes < 10) {
  minutes = "0"+intMinutes+":";
  } else {
  minutes = intMinutes+":";
  }
  if (intSeconds < 10) {
  seconds = "0"+intSeconds+" ";
  } else {
  seconds = intSeconds+" ";
  }
  timeString = hours+minutes+seconds;
  window.status=timeString; //Display time String
  eval(itemwrite); // Call action to write text in layer
  eval(itemclose); // Close action/document layer
  }

  function startClock() {
  tick();
  setTimeout('startClock()', 1000); //Count Every Second
  // We use onLoad="" function to load the time after page loaded
  }
  //-->
  </script>
  <body onLoad="startClock()" bgcolor="#ffe4c4" text="#000000" link="#0000FF"
  vlink="#800080" alink="#FF0000">
  <div id="test" style="position:absolute; left:30; top:250; font-family:Arial">Set
  Layer Position and ID for insert</div>
  <Script Language=Javascript>
  if(document.layers){ //if ns4
  itemwrite="document.test.document.write('<p style="font-family:Arial
  """>'+timeString+'</p>')" ; //Set String Style For Netscape!
  //we add a style to the p tag so we get the font and size we want.
  itemclose="document.test.document.close()";
  }

  if(document.all){//if ie4
  itemwrite="test.innerText=timeString" ;
  //We use the innertext property to change the text in ie.
  itemclose="";
  }
  </Script>
  Chán đời đi lang thang !
   
  #2
   CDDLT

   • Số bài : 1271
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.12.2004
   • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
   • Trạng thái: offline
   RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:51:58 (permalink)
   Dòng chữ từ từ biến mất
   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
   <html>
   <head>
   <meta name="author" content="Alan Palmer">
   <meta name="description" content="A collection of examples of JavaScript and DHTML - Disappearing Text">
   <meta name="keywords" content="JavaScript, javascript, jscript, JScript, DHTML, dhtml, dynamic HTML, script, scripts, Netscape, Microsoft">
   <title>JavaScript Resources - Disappearing Text</title>
   <script language="JavaScript1.2">
   / **************************************************
   ******************************
   Copyright (C) 1999 Thomas Brattli
   This script is made by and copyrighted to Thomas Brattli at www.bratta.com
   Visit for more great scripts.
   This may be used freely as long as this msg is intact!
   **************************************************
   ******************************/
   /*If you want the text to appear differently on another place on the page
   or anything set that in the style tag of the zoom layer.
   Here are the variables you have to set:
   First the text:*/
   text="JavaScript Resources"
   //set the fontsize you want:
   var fontsize=36
   //The color of the text
   var color="brown"
   //the alignment of the text, you can choose center, right or left.
   var align="left"
   //Set the speed you want it to write in (in milliseconds between each letter)
   var Wspeed=100
   //Set font
   var font='Arial,Helvetica, sans-serif'
   //Set the time you want it to wait before it starts after pageload:
   var timetowait=1000
   /*You can remove this if you don't wan't it to start right away.
   You can have it start if someone clicks a link (make a link like this:
   <a href="#" onclick="writeInit()">Click to writetext</a> )*/
   onload=writeInit;
   /*You shouldn't really have to set anything below this point
   **************************************************
   **************************
   **************************************************
   **************************
   **************************************************
   ***************************/
   /*Browsercheck and settings vars
   **************************************************
   **************************/
   var ie, n;
   if (document.all) {
   n=0; ie=1
   writeText='document.all.divZoom.innerHTML=\ '<p align=\ "\ '+align+\ '\ " style=\ "font-family:\ '+font+\ '; font-size:\ '+fontsize+\ 'px; color:\ '+color+\ '">\ '+text+\ '</p>\ ''
   closeIt=""
   }
   if (document.layers) {
   n=1;ie=0
   writeText="document.divZoom.document.write('<p align=\ "'+align+'\ "" style=\ "font-family:'+font+'; font-size:'+fontsize+'px; color:'+color+'\ "">'+text+'</p>')"
   closeIt="document.divZoom.document.close()"
   }
   /*The functions for writing text.
   **************************************************
   **************************/
   function writeIt(){
   if(text.length>0){
   text=text.slice(0,text.length-1)
   eval(writeText)
   eval(closeIt)
   setTimeout("writeIt()",Wspeed)
   }
   }
   /*This is the functions that calls the right function...or something :}
   **************************************************
   **************************/
   function writeInit(){
   eval(writeText)
   eval(closeIt)
   if(ie || n) setTimeout("writeIt(0)",timetowait)
   }
   // **************************************************
   *************************
   </script>
   </head>
   <body bgcolor="#ffe4c4" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#800080" alink="#FF0000">
   <div id="divZoom" style="position:absolute; top:100; left:10"></div>
   Chán đời đi lang thang !
    
   #3
    CDDLT

    • Số bài : 1271
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.12.2004
    • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
    • Trạng thái: offline
    RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:52:49 (permalink)
    Thông tin về trình duyệt, hệ điều hành, ActiveX
    <form name="form">
    <object id="Label1" width=96 height=24 classid="CLSID:978C9E23-D4B0-11CE-BF2D-00AA003F40D0">
    <param name="Caption" value="ActiveX">
    </object>
    <br>
    <script language="JavaScript">
    <!-- // Hide Script from old browsersvar
    /* OS checking in appVersion by Norman G. King
    Email: cable@i1.net http://www.i1.net/~cable
    */
    function mac(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('Mac') != -1 );
    }
    /* Netscape reports the processor type, Internet Explorer doesn't */
    function ppc(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('PPC') != -1 );
    }
    function intel(){
    return((navigator.appVersion.lastIndexOf('Intel') != -1) || (navigator.appVersion.lastIndexOf('; I') != -1));
    }
    function rhapsody(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('Rhapsody') != -1 );
    }
    function openstep(){ return(navigator.appVersion.lastIndexOf('OpenStep') != -1 );
    }
    function nextos(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('Next') != -1 );
    }
    function linux(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('Linux') != -1 );
    }
    function os2(){
    return((navigator.appVersion.lastIndexOf('OS/2') != -1) || (navigator.appVersion.lastIndexOf('OS2') != -1));
    }
    function win(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('Win') != -1 );
    }
    function win95(){
    return((navigator.appVersion.lastIndexOf('Windows 95') != -1) || (navigator.appVersion.lastIndexOf('Win95') != -1));
    }
    function winNT(){
    return((navigator.appVersion.lastIndexOf('Windows NT') != -1) || (navigator.appVersion.lastIndexOf('Windows NT') != -1));
    }
    function irix(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('IRIX') != -1 );
    }
    function aix(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('AIX') != -1 );
    }
    function sunos(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('SUNOS') != -1 );
    }
    function solaris(){
    return(navigator.appVersion.lastIndexOf('Solaris') != -1 );
    }
    function netscape(){
    return(navigator.appName.lastIndexOf('Netscape') != -1 );
    }
    function explorer(){
    return(navigator.appName.lastIndexOf('Explorer') != -1 );
    }
    // -->
    </script>
    <script language="JavaScript">
    <!-- // Hide Script from old browsers
    /* Gets browser's name and version by Norman G. King Email: cable@i1.net http://www.i1.net/~cable
    */
    function getBrowserNameVersion()
    { return(navigator.appName + " " + navigator.appVersion); }
    // -->
    </script>
    <script language="JavaScript">
    <!-- Beginning of JavaScript Applet -------------------
    /* Finds out the browser name and version and the OS used
    and if ActiveX is enabled. By Norman G. King
    Email: cable@i1.net http://www.i1.net/~cable
    */
    document.write(getBrowserNameVersion() + "<BR>");
    if (netscape()) document.write("You are using Netscape<br>");
    if (explorer()) document.write("You are using Internet Explorer<br>");
    if (win95()) document.write("You are using Windows 95<br>");
    if (winNT()) document.write("You are using Windows NT<br>");
    if (mac()) document.write("You are using a Macintosh<br>");
    if (linux()) document.write("You are using Linux<br>");
    if (nextos()) document.write("You are using NeXTStep<br>");
    if (os2()) document.write("You are using OS/2<br>");
    if (rhapsody()) document.write("You are using Rhapsody<br>");
    if (openstep()) document.write("You are using OpenStep<br>");
    if (irix()) document.write("You are using IRIX<br>");
    if (sunos()) document.write("You are using SunOS<br>");
    if (aix()) document.write("You are using AIX<br>");
    if (ppc()) document.write("With a PowerPC processor<br>");
    if (intel()) document.write("With an Intel processor<br>");
    if (document.form.Label1) { //ActiveX Object is there
    document.write("You are ActiveX Enabled!<br>")
    }
    if (!(document.form.Label1)) { //ActiveX is not there
    document.write("You are not ActiveX Enabled<br>")
    }
    // -->
    </script>
    </form>
    Chán đời đi lang thang !
     
    #4
     CDDLT

     • Số bài : 1271
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.12.2004
     • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
     • Trạng thái: offline
     RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:53:31 (permalink)
     Một kiểu lịch giờ, ngày, tháng, nãm
     <script language="JavaScript">
     <!-- Activate Cloaking Device

     // Global variables for timer.
     var timerID = null;

     var timerRunning = false;

     function startclock ()
     {

     // Make sure the clock is stopped
     stopclock();
     time();

     }


     function stopclock ()
     {
     if(timerRunning)

     clearTimeout(timerID);

     timerRunning = false;

     }

     function time ()
     {

     var now = new Date();
     var yr = now.getYear();

     var mName = now.getMonth() + 1;
     var dName = now.getDay() + 1;

     var dayNr = ((now.getDate()<10) ? "0" : "")+ now.getDate();
     var ampm = (now.getHours() >= 12) ? " P.M." : " A.M."
     var hours = now.getHours();
     hours = ((hours > 12) ? hours - 12 : hours);

     var minutes = ((now.getMinutes() < 10) ? ":0" : ":") + now.getMinutes();

     var seconds = ((now.getSeconds() < 10) ? ":0" : ":") + now.getSeconds();

     if(dName==1) Day = "Sunday";
     if(dName==2) Day = "Monday";
     if(dName==3) Day = "Tuesday";
     if(dName==4) Day = "Wednesday";
     if(dName==5) Day = "Thursday";
     if(dName==6) Day = "Friday";
     if(dName==7) Day = "Saturday";

     if(mName==1) Month="January";
     if(mName==2) Month="February";
     if(mName==3) Month="March";
     if(mName==4) Month="April";
     if(mName==5) Month="May";
     if(mName==6) Month="June";
     if(mName==7) Month="July";
     if(mName==8) Month="August";
     if(mName==9) Month="September";
     if(mName==10) Month="October";
     if(mName==11) Month="November";
     if(mName==12) Month="December";


     // String to display current date.

     var DayOfWeek =(" "

     + Day

     + " ");
     // Displays the current time.
     document.forms[0].elements[0].value = DayOfWeek;

     // String to display month, day, & year.

     var MonthDayYear =(" "

     + Month

     + " "

     + dayNr

     + ", "

     + "19"

     + yr
     + " ");
     // Displays the month, day, & year.
     document.forms[0].elements[1].value = MonthDayYear;

     // String to display current time.

     var TimeValue =(" "

     + hours

     + minutes

     + seconds

     + " "
     + ampm);
     // Displays the current time.
     document.forms[0].elements[2].value = TimeValue;

     timerID = setTimeout("time()",1000);

     timerRunning = true;
     }
     // Deactivate Cloaking -->
     </script>
     <body onload="startclock ()">
     <center>
     <form>
     <table border=3 width=500>
     <tr>
     <td align="center"><font color="#800000" size="+1"><strong>Day of the Week</strong></font></td>
     <td align="center"><input type="text" name="local" size=13 value="Weekday"></td>
     </tr>
     <tr>
     <td align="center"><font color="#800000" size="+1"><strong>Month, Day, and Year</strong></font></td>
     <td align="center"><input type="text" name="local" size=22 value="Month, Day, and Year"></td>
     </tr>
     <tr>
     <td align="center"><font color="#800000" size="+1"><strong>Current Time</strong></font></td>
     <td align="center"><input type="text" name="local" size=16 value="Current Time"></td>
     </tr>
     </table>
     <br>
     <table border=0 width=400>
     <tr>
     <td align="center"><input type="button" value="Pause" onclick="stopclock()"></td>
     <td align="center"><input type="button" value="Resume" onclick="startclock()"></td>
     <td align="center"><input type="reset" value="Reset"></td>
     </tr>
     </table>
     </form>
     </center>
     Chán đời đi lang thang !
      
     #5
      CDDLT

      • Số bài : 1271
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.12.2004
      • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
      • Trạng thái: offline
      RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:54:15 (permalink)
      Tìm tên đồng tiền theo quốc gia
      <center><h1>Currency Finder</h1></center>
      <p>Note: this script does not work with some early versions of Opera.</p>
      <p>This script lets the user find out the name of a country's currency with a pop-up list. Users with IE4 will also see coloured backgrounds and text in the form fields.Only a few currencies are listed, but the list can be easily extended or altered for other purposes.</p>
      <div align="center"><form>
      <select name="Country" size="1"
      onChange="text.value = Country[selectedIndex].value"
      style="background-color: rgb(255,0,0); color: rgb(255,255,0)">
      <option value="Dollar">USA</option>
      <option value="Hryvnia">Ukraine</option>
      <option value="Rouble">Russia</option>
      <option value="Yen">Japan</option>
      <option value="Franc ">French</option>
      <option value="Dollar ">HongKong</option>
      <option value="Yuan">China</option>
      <option value="Schilling">Austria</option>
      <option value="Manat">Azerbaijan</option>
      <option value="East Caribbean Dollar">Antigua and Barbuda</option>
      <option value="Kwanza">Angola</option>
      <option value="Sucres">Ecuador</option>
      <option value="Pound">Egypt</option>
      <option value="Kroon">Estonia</option>
      <option value="Dollar">Bahamas</option>
      <option value="Taka">Bangladesh</option>
      <option value="Dollar">Barbados</option>
      <option value="Rouble">Belarus</option>
      <option value="Franc">Belgium</option>
      <option value="Bolivanio">Bolivia</option>
      <option value="Dinar">Bosnia and Herzegovina</option>
      <option value="Pula">Botswana</option>
      <option value="Rupee">India</option>
      <option value="Ringgit">Malaysia</option>
      <option value="Brazilian Cruzeiro">Brazil </option>
      <option value="Pound Sterling">United Kingdom </option>
      <option value="Dirham">United Arab Emirates</option>
      <option value="Uzbek Sum">Uzbekistan </option>
      </select><br><br><input type="text" name="text" size="20"
      style="color: rgb(0,0,255); background-color: rgb(255,255,0)"></p>
      <p><input type="reset" value="Reset" name="B2"></p>
      </form></div>
      Chán đời đi lang thang !
       
      #6
       CDDLT

       • Số bài : 1271
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.12.2004
       • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
       • Trạng thái: offline
       RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:55:02 (permalink)
       Chuyển ðến trang web khi con trỏ chuột nằm trên liên kết
       Try it here: <a href="http://www.masterasap.com" onMouseover="window.location=this.href">Go Home!</a></p>
       Chán đời đi lang thang !
        
       #7
        CDDLT

        • Số bài : 1271
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.12.2004
        • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
        • Trạng thái: offline
        RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:55:46 (permalink)
        Chọn quốc gia theo vùng lãnh thổ
        <!-- Original: Mattias Sjogren (masj4037@student.uu.se) -->
        <!-- This script and many more are available online from -->
        <!-- The JavaScript Source!! http://javascriptsource.com -->
        <script language="JavaScript">
        <!--
        var africaArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Ethiopia')",
        "('Somalia')",
        "('South Africa')",
        "('Other')");
        var middleeastArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Egypt')",
        "('Iran')",
        "('Israel')",
        "('Kuwait')",
        "('Lebanon')",
        "('Morocco')",
        "('Saudi Arabia')",
        "('Syria')",
        "('Turkey')",
        "('U. A. Emirates')",
        "('Other')");
        var asiaArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Armenia')",
        "('Bangladesh')",
        "('Cambodia')",
        "('China')",
        "('India')",
        "('Indonesia')",
        "('Japan')",
        "('Malaysia')",
        "('Myanmar')",
        "('Nepal')",
        "('Pakistan')",
        "('Philippines')",
        "('Singapore')",
        "('South Korea')",
        "('Sri Lanka')",
        "('Taiwan')",
        "('Thailand')",
        "('Uzbekistan')",
        "('Vietnam')",
        "('Other')");
        var europeArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Albania')",
        "('Austria')",
        "('Belarus')",
        "('Belgium')",
        "('Bosnia')",
        "('Bulgaria')",
        "('Croatia')",
        "('Cyprus')",
        "('Czech Rep.')",
        "('Denmark')",
        "('Estonia')",
        "('Finland')",
        "('France')",
        "('Germany')",
        "('Greece')",
        "('Hungary')",
        "('Iceland')",
        "('Ireland')",
        "('Italy')",
        "('Latvia')",
        "('Liechtenstein')",
        "('Lithuania')",
        "('Luxembourg')",
        "('Macedonia')",
        "('Malta')",
        "('Monaco')",
        "('Netherlands')",
        "('Norway')",
        "('Poland')",
        "('Portugal')",
        "('Romania')",
        "('Russia')",
        "('Slovakia')",
        "('Slovenia')",
        "('Spain')",
        "('Sweden')",
        "('Switzerland')",
        "('Ukraine')",
        "('United Kingdom')",
        "('Other')");
        var australiaArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Australia')",
        "('New Zealand')",
        "('Other')");
        var lamericaArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Costa Rica')",
        "('Cuba')",
        "('El Salvador')",
        "('Guatemala')",
        "('Haiti')",
        "('Jamaica')",
        "('Mexico')",
        "('Panama')",
        "('Other')");
        var namericaArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Canada')",
        "('USA')",
        "('Other')");
        var samericaArray = new Array("('Select country','',true,true)",
        "('Argentina')",
        "('Bolivia')",
        "('Brazil')",
        "('Chile')",
        "('Colombia')",
        "('Ecuador')",
        "('Paraguay')",
        "('Peru')",
        "('Suriname')",
        "('Uruguay')",
        "('Venezuela')",
        "('Other')");
        function populateCountry(inForm,selected) {
        var selectedArray = eval(selected + "Array");
        while (selectedArray.length < inForm.country.options.length) {
        inForm.country.options[(inForm.country.options.length - 1)] = null;
        }
        for (var i=0; i < selectedArray.length; i++) {
        eval("inForm.country.options=" + "new Option" + selectedArray);
        }
        if (inForm.region.options[0].value == '') {
        inForm.region.options[0]= null;
        if ( navigator.appName == 'Netscape') {
        if (parseInt(navigator.appVersion) < 4) {
        window.history.go(0);
        }
        else {
        if (navigator.platform == 'Win32' || navigator.platform == 'Win16') {
        window.history.go(0);
        }
        }
        }
        }
        }
        function populateUSstate(inForm,selected) {
        var stateArray = new Array("('Select State','',true,true)",
        "('Alabama')",
        "('Alaska')",
        "('Arizona')",
        "('Arkansas')",
        "('California')",
        "('Colorado')",
        "('Connecticut')",
        "('Delaware')",
        "('Columbia')",
        "('Florida')",
        "('Georgia')",
        "('Hawaii')",
        "('Idaho')",
        "('Illinois')",
        "('Indiana')",
        "('Iowa')",
        "('Kansas')",
        "('Kentucky')",
        "('Louisiana')",
        "('Maine')",
        "('Maryland')",
        "('Massachusetts')",
        "('Michigan')",
        "('Minnesota')",
        "('Mississippi')",
        "('Missouri')",
        "('Montana')",
        "('Nebraska')",
        "('Nevada')",
        "('New Hampshire')",
        "('New Jersey')",
        "('New Mexico')",
        "('New York')",
        "('North Carolina')",
        "('North Dakota')",
        "('Ohio')",
        "('Oklahoma')",
        "('Oregon')",
        "('Pennsylvania')",
        "('Rhode Island')",
        "('South Carolina')",
        "('South Dakota')",
        "('Tennessee')",
        "('Texas')",
        "('Utah')",
        "('Vermont')",
        "('Virginia')",
        "('Washington')",
        "('West Virginia')",
        "('Wisconsin')",
        "('Wyoming')");
        if (selected == 'USA') {
        for (var i=0; i < stateArray.length; i++) {
        eval("inForm.country.options=" + "new Option" + stateArray);
        }
        if ( navigator.appName == 'Netscape') {
        if (parseInt(navigator.appVersion) < 4) {
        window.history.go(0)
        }
        else {
        if (navigator.platform == 'Win32' || navigator.platform == 'Win16') {
        window.history.go(0)
        }
        }
        }
        }
        else {
        }
        if (selected == 'Other') {
        newCountry = "";
        while (newCountry == ""){
        newCountry=prompt ("Please enter the name of your country.", "");
        }
        if (newCountry != null) {
        inForm.country.options[(inForm.country.options.length-1)]=new Option(newCountry,newCountry,true,true);
        inForm.country.options[inForm.country.options.length]=new Option('Other, not listed','Other');
        }
        }
        if(inForm.country.options[0].text == 'Select country') {
        inForm.country.options[0]= null;
        }
        }
        //-->
        </script>
        <center>
        <form name="globe">
        <select name="region" onChange="populateCountry(document.globe,document.globe.region.options[document.globe.region.selectedIndex].value)">
        <option selected value=''>Select Region</option>
        <option value='asia'>Asia</option>
        <option value='africa'>Africa</option>
        <option value='australia'>Australia</option>
        <option value='europe'>Europe</option>
        <option value='middleeast'>Middle East</option>
        <option value='lamerica'>Latin America</option>
        <option value='namerica'>North America</option>
        <option value='samerica'>South America</option>
        </select>
        <select name="country" onChange="populateUSstate(document.globe,document.globe.country.options[document.globe.country.selectedIndex].text)">
        <option value=''><--------------------</option>
        </select>
        </form>
        </center>
        Chán đời đi lang thang !
         
        #8
         CDDLT

         • Số bài : 1271
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.12.2004
         • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
         • Trạng thái: offline
         RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:56:22 (permalink)
         Dòng văn bản động trong text box
         <script language="JavaScript">
         <!--
         // global variables
         var max=0;
         function textlist()
         {
         max=textlist.arguments.length;
         for (i=0; i<max; i++)
         this=textlist.arguments;
         }
         tl=new textlist
         (
         "Visit masterasap.com for the best online training!"
         );
         var x=0; pos=0;
         var l=tl[0].length;
         function textticker()
         {
         document.tickform.tickfield.value=tl[x].substring(0,pos)+"_";
         if(pos++==l)
         {
         pos=0;
         setTimeout("textticker()",1000);
         x++;
         if(x==max)
         x=0;
         l=tl[x].length;
         } else
         setTimeout("textticker()",50);
         }
         // end -->
         </script>
         </head>
         <script language="JavaScript">
         <!--
         document.write("<CENTER><FORM NAME=\ "tickform\ ">");
         document.write("<INPUT TYPE=\ "TEXT\ " NAME=\ "tickfield\ " SIZE=\ "48\ ">");
         document.write("</FORM></CENTER>");
         textticker();
         //-->
         </script>
         Chán đời đi lang thang !
          
         #9
          CDDLT

          • Số bài : 1271
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.12.2004
          • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
          • Trạng thái: offline
          RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:56:58 (permalink)
          Xác nhận khi chuyển ðến một trang Web
          <Script Language=JavaScript>
          function Info(URL)
          {
          if (!confirm("Are you sure you really want to go to this page? Click <OK> to enter or <Cancel> to change your mind."))
          {return} else {self.location=URL;}
          }
          </Script>
          <a href=javascript:Info('http://www.shop4all.com')>Click here</a> to try it. (The code is on the following page.)</p>
          Chán đời đi lang thang !
           
          #10
           CDDLT

           • Số bài : 1271
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.12.2004
           • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
           • Trạng thái: offline
           RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:57:57 (permalink)
           Ðổi màu vãn bản
           <div align="center"><h1>Changing Text Colours</h1></div><br>
           <div align="center"><p><script language="JavaScript1.2" type="text/javascript">
           <!-- This script and many more are available free online at -->
           <!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
           <!-- Begin
           function initArray() {
           this.length = initArray.arguments.length;
           for (var i = 0; i < this.length; i++) {
           this = initArray.arguments;
           }
           }
           // Set the text to be displayed here.
           var ctext = "Wow! Look at all the pretty colours! ;-)";
           // Set the speed of change here (in milliseconds)
           var speed = 1000;
           var x = 0;
           var color = new initArray(
           // Set the colours to be used here
           "red",
           "purple",
           "blue",
           "green",
           "black",
           "orange"
           );
           if(navigator.appName == "Netscape") {
           document.write('<layer id="c"><center>'+ctext+'</center></layer><br>');
           }
           if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
           document.write('<div id="c"><center>'+ctext+'</center></div>');
           }
           function chcolor(){
           if(navigator.appName == "Netscape") {
           document.c.document.write('<center><font color="'+color[x]);
           document.c.document.write('">'+ctext+'</font></center>');
           document.c.document.close();
           }
           else if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
           document.all.c.style.color = color[x];
           }
           (x < color.length-1) ? x++ : x = 0;
           }
           setInterval("chcolor()",1000);
           // End -->
           </script></p></div><br>
           Chán đời đi lang thang !
            
           #11
            CDDLT

            • Số bài : 1271
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.12.2004
            • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
            • Trạng thái: offline
            RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:58:42 (permalink)
            Ðổi màu nền trang Web
            <center><h1>Changing Background Colours</h1>
            <form>
            <input type="text" name="color" size=18>
            <select name=pco onChange="document.bgColor=(this.form.pco.value)">
            <option value=aliceblue>aliceblue</option>
            <option value=antiquewhite>antiquewhite</option>
            <option value=aqua>aqua</option>
            <option value=aquamarine>aquamarine</option>
            <option value=azure>azure</option>
            <option value=beige>beige</option>
            <option value=bisque>bisque</option>
            <option value=black>black</option>
            <option value=blanchedalmond>blanchedalmond</option>
            <option value=blue>blue</option>
            <option value=blueviolet>blueviolet</option>
            <option value=brown>brown</option>
            <option value=burlywood>burlywood</option>
            <option value=cadetblue>cadetblue</option>
            <option value=chartreuse>chartreuse</option>
            <option value=chocolate>chocolate</option>
            <option value=coral>coral</option>
            <option value=cornflowerblue>cornflowerblue</option>
            <option value=cornsilk>cornsilk</option>
            <option value=crimson>crimson</option>
            <option value=cyan>cyan</option>
            <option value=darkblue>darkblue</option>
            <option value=darkcyan>darkcyan</option>
            <option value=darkgoldenrod>darkgoldenrod</option>
            <option value=darkgray>darkgray</option>
            <option value=darkgreen>darkgreen</option>
            <option value=darkkhaki>darkkhaki</option>
            <option value=darkmagenta>darkmagenta</option>
            <option value=darkolivegreen>darkolivegreen</option>
            <option value=darkorange>darkorange</option>
            <option value=darkorchid>darkorchid</option>
            <option value=darkred>darkred</option>
            <option value=darksalmon>darksalmon</option>
            <option value=darkseagreen>darkseagreen</option>
            <option value=darkslateblue>darkslateblue</option>
            <option value=darkslategray>darkslategray</option>
            <option value=darkturquoise>darkturquoise</option>
            <option value=darkviolet>darkviolet</option>
            <option value=deeppink>deeppink</option>
            <option value=deepskyblue>deepskyblue</option>
            <option value=dimgray>dimgray</option>
            <option value=dodgerblue>dodgerblue</option>
            <option value=firebrick>firebrick</option>
            <option value=floralwhite>floralwhite</option>
            <option value=forestgreen>forestgreen</option>
            <option value=fuchsia>fuchsia</option>
            <option value=gainsboro>gainsboro</option>
            <option value=ghostwhite>ghostwhite</option>
            <option value=gold>gold</option>
            <option value=goldenrod>goldenrod</option>
            <option value=gray>gray</option>
            <option value=green>green</option>
            <option value=greenyellow>greenyellow</option>
            <option value=honeydew>honeydew</option>
            <option value=hotpink>hotpink</option>
            <option value=indianred>indianred</option>
            <option value=indigo>indigo</option>
            <option value=ivory>ivory</option>
            <option value=khaki>khaki</option>
            <option value=lavender>lavender</option>
            <option value=lavenderblush>lavenderblush</option>
            <option value=lawngreen>lawngreen</option>
            <option value=lemonchiffon>lemonchiffon</option>
            <option value=lightblue>lightblue</option>
            <option value=lightcoral>lightcoral</option>
            <option value=lightcyan>lightcyan</option>
            <option value=lightgoldenrodyellow>lightgoldenrodyellow</option>
            <option value=lightgreen>lightgreen</option>
            <option value=lightgrey>lightgrey</option>
            <option value=lightpink>lightpink</option>
            <option value=lightsalmon>lightsalmon</option>
            <option value=lightseagreen>lightseagreen</option>
            <option value=lightskyblue>lightskyblue</option>
            <option value=lightslategray>lightslategray</option>
            <option value=lightsteelblue>lightsteelblue</option>
            <option value=lightyellow>lightyellow</option>
            <option value=lime>lime</option>
            <option value=limegreen>limegreen</option>
            <option value=linen>linen</option>
            <option value=magenta>magenta</option>
            <option value=maroon>maroon</option>
            <option value=mediumaquamarine>mediumaquamarine</option>
            <option value=mediumblue>mediumblue</option>
            <option value=mediumorchid>mediumorchid</option>
            <option value=mediumpurple>mediumpurple</option>
            <option value=mediumseagreen>mediumseagreen</option>
            <option value=mediumslateblue>mediumslateblue</option>
            <option value=mediumspringgreen>mediumspringgreen</option>
            <option value=mediumturquoise>mediumturquoise</option>
            <option value=mediumvioletred>mediumvioletred</option>
            <option value=midnightblue>midnightblue</option>
            <option value=mintcream>mintcream</option>
            <option value=mistyrose>mistyrose</option>
            <option value=moccasin>moccasin</option>
            <option value=navajowhite>navajowhite</option>
            <option value=navy>navy</option>
            <option value=oldlace>oldlace</option>
            <option value=olive>olive</option>
            <option value=olivedrab>olivedrab</option>
            <option value=orange>orange</option>
            <option value=orangered>orangered</option>
            <option value=orchid>orchid</option>
            <option value=palegoldenrod>palegoldenrod</option>
            <option value=palegreen>palegreen</option>
            <option value=paleturquoise>paleturquoise</option>
            <option value=palevioletred>palevioletred</option>
            <option value=papayawhip>papayawhip</option>
            <option value=peachpuff>peachpuff</option>
            <option value=peru>peru</option>
            <option value=pink>pink</option>
            <option value=plum>plum</option>
            <option value=powderblue>powderblue</option>
            <option value=purple>purple</option>
            <option value=red>red</option>
            <option value=rosybrown>rosybrown</option>
            <option value=royalblue>royalblue</option>
            <option value=saddlebrown>saddlebrown</option>
            <option value=salmon>salmon</option>
            <option value=sandybrown>sandybrown</option>
            <option value=seagreen>seagreen</option>
            <option value=seashell>seashell</option>
            <option value=sienna>sienna</option>
            <option value=silver>silver</option>
            <option value=skyblue>skyblue</option>
            <option value=slateblue>slateblue</option>
            <option value=slategray>slategray</option>
            <option value=snow>snow</option>
            <option value=springgreen>springgreen</option>
            <option value=steelblue>steelblue</option>
            <option value=tan>tan</option>
            <option value=teal>teal</option>
            <option value=thistle>thistle</option>
            <option value=tomato>tomato</option>
            <option value=turquoise>turquoise</option>
            <option value=violet>violet</option>
            <option value=wheat>wheat</option>
            <option value=white>white</option>
            <option value=whitesmoke>whitesmoke</option>
            <option value=yellow>yellow</option>
            <option value=yellowgreen>yellowgreen</option>
            </select>
            <input type="button" value="Colour" onclick="document.bgColor=(this.form.color.value)">
            <input type="reset" name="cancel" value="Reset">
            </form></center>
            Chán đời đi lang thang !
             
            #12
             CDDLT

             • Số bài : 1271
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.12.2004
             • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
             • Trạng thái: offline
             RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 21:59:29 (permalink)
             Tạo lịch trên trang Web
             <script language="JavaScript">
             <!--
             function selectCurrent () {
             var now = new Date();
             var Year = now. getYear();
             if(document.layers){Year +=1900;}
             var Month = now.getMonth();
             document.calendar_control.month.selectedIndex = Month;
             document.calendar_control.year.value = Year;
             alert(Year);
             doCal (document.calendar_control,Year);
             }
             function doCal (form,y) {
             if (y==0) {y=form.year.options[form.year.selectedIndex].value;}
             var ret=calendar (form.month.selectedIndex, y);
             //var x = window.open('','','');
             //doc=x.document;
             // doc.close ();
             // doc.open ("text/html");
             var result=fetchText (ret);
             eval(itemwrite); // Call action to write text in layer
             eval(itemclose); // Close action/document layer
             }
             if(document.layers){ //if ns4
             itemwrite="document.test.document.write(result)"; //Set String Style For Netscape!
             //we add a style to the p tag so we get the font and size we want.
             itemclose="document.test.document.close()";
             }

             if(document.all){//if ie4
             itemwrite="test.innerHTML=result" ;
             //We use the innertext property to change the text in ie.
             itemclose="";
             }
             function calendar (SelMonth, SelYear) {
             var Month=SelMonth+1
             var Year=SelYear;
             var ret=getDaysofYear(Year);
             var Days=ret[Month];
             var firstOfMonth = new Date (Year, Month-1, 1);
             var StartingPos=firstOfMonth.getDay();
             var retVal= new Object();
             retVal[1]=StartingPos;
             retVal[2]=Days;
             retVal[3]=Month;
             retVal[4]=Year;
             return (retVal);
             }
             function leapYear (Year) {
             if (((Year % 4)==0) && ((Year % 100)!=0) || ((Year % 400)==0))
             { return (1);}
             else
             { return (0);}
             }
             function getDaysofYear (Year) {
             if (leapYear (Year)==1)
             { Leap=29;}
             else
             { Leap=28;}
             var daysOfYear = new Object();
             daysOfYear[1] = 31; daysOfYear[2] = Leap; daysOfYear[3] = 31; daysOfYear[4] = 30;
             daysOfYear[5] = 31; daysOfYear[6] = 30; daysOfYear[7] = 31; daysOfYear[8] = 31;
             daysOfYear[9] = 30; daysOfYear[10] = 31; daysOfYear[11] = 30; daysOfYear[12] = 31;
             return (daysOfYear);
             }
             function fetchText (InArray) {
             var Month;
             var Year=""+InArray[4];
             if (InArray[3]==1) Month="January";
             if (InArray[3]==2) Month="February";
             if (InArray[3]==3) Month="March";
             if (InArray[3]==4) Month="April";
             if (InArray[3]==5) Month="May";
             if (InArray[3]==6) Month="June";
             if (InArray[3]==7) Month="July";
             if (InArray[3]==8) Month="August";
             if (InArray[3]==9) Month="September";
             if (InArray[3]==10) Month="October";
             if (InArray[3]==11) Month="November";
             if (InArray[3]==12) Month="December";
             var result='<HTML><HEAD><TITLE>Calendar</TITLE></HEAD>'
             result+='<body bgcolor="#ffe4c4" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#800080" alink="#FF0000">'
             result+='<BR><CENTER>'
             result+='<TABLE BORDER=2 CELLSPACING=2>'
             result+='<TH COLSPAN="7" VALIGN="center"><BR><BIG>'+Month+' '+Year
             result+='</BIG><P></TH>'
             var CellKeeper=0
             var Digit=1
             var CountRow;
             for (CountRow = 1; CountRow <=6; CountRow++) {
             result+='<TR ALIGN="right" VALIGN="top">'
             for (CountColumn = 1; CountColumn <=7; CountColumn++) {
             if (CellKeeper<InArray[1])
             result+='<TD></TD>'
             else {
             result+='<TD><DD>' + Digit + '<P></TD>'
             Digit++
             }
             if (Digit<=InArray[2])
             CellKeeper++
             else
             break;
             }
             result+='</TR>'
             if (Digit>InArray[2])
             break;
             }
             result+='</TABLE><CENTER>'
             result+='</BODY></HTML>'
             return (result);
             }
             // -->
             </script>
             <body bgcolor="#ffe4c4" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#800080" alink="#FF0000" onload="selectCurrent()">
             <form name="calendar_control">
             Choose the month:<br>
             <select name="month">
             <option>January
             <option>February
             <option>March
             <option>April
             <option>May
             <option>June
             <option>July
             <option>August
             <option>September
             <option>October
             <option>November
             <option>December
             </select><p>
             Choose the year: <br>
             <select name="year">
             <option value=1995>1995
             <option value=1996>1996
             <option value=1997>1997
             <option value=1998>1998
             <option value=1999>1999
             <option value=2000>2000
             </select><p>
             <input type="button" name="button1" value="Create" onclick="doCal(this.form,0)">
             </form>
             <div id="test" style="position:absolute; left:30; top:250; font-family:Arial">Set Layer Position and ID for insert</div>
             Chán đời đi lang thang !
              
             #13
              CDDLT

              • Số bài : 1271
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.12.2004
              • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
              • Trạng thái: offline
              RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 22:00:08 (permalink)
              Ðánh dấu trang vào mục Favorist
              <script language="JavaScript" type="text/javascript">
              <!--
              if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) {
              var url="http://www.shop4all.com/";
              var title="shop4all you neat";
              document.write('<a href="javascript:window.ext');
              document.write('ernal.AddFavorite(url,title);" ');
              document.write('onMouseOver=" window.status=');
              document.write("'Add this site to your favorites!'; return true ");
              document.write('"onMouseOut=" window.status=');
              document.write("' '; return true ");
              document.write('">Add this site to your favorites!</a>');
              }
              else {
              var msg = "Don't forget to bookmark us!";
              if(navigator.appName == "Netscape") msg += " (Use CTRL-D)";
              document.write(msg);
              }
              //-->
              </script>
              Chán đời đi lang thang !
               
              #14
               CDDLT

               • Số bài : 1271
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.12.2004
               • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
               • Trạng thái: offline
               RE: JavaScript dành cho các bạn học thiết kế Web 26.10.2005 22:00:57 (permalink)
               Chuyển đổi hệ thống số (nhị phân, thập phân, thập lục phân, và hệ thống số 3, 5, 8) :
               <script language="JavaScript">
               <!-- for wise eyes only
               var hex;
               function MakeArray()
               {
               this.length = 16;
               return this;
               }
               function Populate()
               {
               hex = new MakeArray();
               hex[1] = "0";
               hex[2] = "1";
               hex[3] = "2";
               hex[4] = "3";
               hex[5] = "4";
               hex[6] = "5";
               hex[7] = "6";
               hex[8] = "7";
               hex[9] = "8";
               hex[10] = "9";
               hex[11] = "A";
               hex[12] = "B";
               hex[13] = "C";
               hex[14] = "D";
               hex[15] = "E";
               hex[16] = "F";
               }
               // function DecimaltoAnother(N, radix)
               //
               // return representation of a number N
               // in the system based on radix
               //
               function DecimaltoAnother(N, radix)
               {
               s = "";
               A = N;
               while (A >= radix)
               {
               B = A % radix;
               A = Math.floor(A / radix);
               s += hex[B+1];
               }
               s += hex[A+1];
               return Transpose(s);
               }
               // function Transpose(s)
               //
               // return a string written from right to left
               //
               function Transpose(s)
               {
               N = s.length;
               t = "";
               for (i = 0; i < N; i++)
               t = t + s.substring(N-i-1, N-i);
               s = t;
               return s;
               }
               function EvalB(form)
               {
               if (form.b.value.length != 0)
               M = parseInt(form.b.value, 2);
               else
               M = 0;
               form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);
               form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);
               form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);
               form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);
               form.d.value = M;
               }
               function EvalT(form)
               {
               if (form.t.value.length != 0)
               M = parseInt(form.t.value, 3);
               else
               M = 0;
               form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);
               form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);
               form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);
               form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);
               form.d.value = M;
               }
               function EvalQ(form)
               {
               if (form.q.value.length != 0)
               M = parseInt(form.q.value, 5);
               else
               M = 0;
               form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);
               form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);
               form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);
               form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);
               form.d.value = M;
               }
               function EvalO(form)
               {
               if (form.o.value.length != 0)
               M = parseInt(form.o.value, 8);
               else
               M = 0;
               form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);
               form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);
               form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);
               form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);
               form.d.value = M;
               }
               function EvalH(form)
               {
               if (form.h.value.length != 0)
               M = parseInt(form.h.value, 16);
               else
               M = 0;
               form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);
               form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);
               form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);
               form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);
               form.d.value = M;
               }
               function EvalD(form)
               {
               if (form.d.value.length != 0)
               M = parseInt(form.d.value, 10);
               else
               M = 0;
               form.b.value = DecimaltoAnother(M, 2);
               form.t.value = DecimaltoAnother(M, 3);
               form.q.value = DecimaltoAnother(M, 5);
               form.o.value = DecimaltoAnother(M, 8);
               form.h.value = DecimaltoAnother(M, 16);
               }
               //-- done hiding from old browsers -->
               </script>
               </head>
               <body onLoad="Populate()">
               <center><h1>A Base Converter</h1></center>
               <p>Type a valid positive number in any one of the boxes and click outside the box. The equivalent will appear in the other boxes.</p>
               <form method="post">
               <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" align="CENTER">
               <tr>
               <td align=right>
               <p>Binary (Base 2):</p>
               </td>
               <td>
               <input name="b" value="0" onChange="EvalB(form)" size=27>
               </td>
               </tr>
               <tr>
               <td align=right>Ternary (Base 3):</td>
               <td>
               <input name="t" value="0" onChange="EvalT(form)" size=21>
               </td>
               </tr>
               <tr><td align=right>Quintal (Base 5):</td>
               <td>
               <input name="q" value="0" onChange="EvalQ(form)" size=16>
               </td>
               </tr>
               <tr>
               <td align=right>Octal (Base 8):</td>
               <td>
               <input name="o" value="0" onChange="EvalO(form)" size=12>
               </td>
               </tr>
               <tr>
               <td align=right>Decimal (Base 10):</td>
               <td>
               <input name="d" value="0" onChange="EvalD(form)" size=11>
               </td>
               </tr>
               <tr>
               <td align=right>Hexadecimal (Base 16):</td>
               <td>
               <input name="h" value="0" onChange="EvalH(form)" size=8>
               </td>
               </tr>
               </table>
               </form>
               Chán đời đi lang thang !
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 1234 > | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 58 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9