Bà Năm Dẽo - Diễn đọc: Sơn Huy - Thục Quyên

Tác giả Bài
Ct.Ly