Thỉnh nguyện thư: TT Obama: Ask Nguyen Phu Trong to release all prisoners of conscience
ngày mai 03.07.2015 14:24:25 (permalink)
Xin vui lòng ký và chuyển thỉnh nguyện thư này đến tất cả mọi người quen biết . Chỉ cần có email, không cần ghi zipcode. Chúng ta cần 100,000 chữ ký trước ngày July 7. Góp gió thành bão . Xin hết sức chung tay! Please sign this petition and circulate it widely.
http://wh.gov/i8UWtAsk Nguyen Phu Trong to immediately release all prisoners of conscience in Vietnam,

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9