Hôm Nay
ThanhThanh 25.09.2016 07:13:08 (permalink)
 
          TODAY
                       by Ý-NHI

Today I will watch the sun
As it leaves the velvet skỵ
Today I will gaze at the moon
As it shines throughout the night.
Today I will not let my fears
Control my hopes and dreams.
Today I will not judge people
For how they look or seem.
Today I will smile at my enemies
And walk away with pridẹ
Today I will speak my mind
And not keep everything insidẹ
Today I will sing as loud as I can
And really hear my voicẹ
Today I will make my own decision
And be able to live with that choicẹ
Today I will take a chance
Rather than being afraid.
Today I will try not to hurt
People with what I saỵ

Today I will listen
To that voice in my heart,
And not confuse it with my head.
Today I will follow
The road less traveled by
Than the one that's already been led.
And if Today ever die
If Today ever end,
Then tomorrow I will wait
Tomorrow I will try again.

                             Y-NHI THI THAI
 
 
                HÔM NAY

      Hôm Nay tôi ngắm vầng dương
Rời bầu trời đẹp êm nhường như nhung.
      Hôm Nay tôi ngắm vầng trăng
Toả soi ánh sáng vặc-vằng đêm thâu .
      Hôm Nay tôi quẳng lo âu,
Ðể tim hy-vọng, để đầu mộng-mơ .
      Hôm Nay tôi xét người ta
Không qua định-kiến, không qua ngoại-hình.
      Hôm Nay tôi cười tươi xinh
Với kẻ thù, hãnh diện mình bước đi .
      Hôm Nay tôi nói điều gì
Mình thật-sự nghĩ, chẳng chi giấu nào .
      Hôm Nay tôi hát như gào,
Nghe mình thực-sự cất cao tiếng mình.
      Hôm Nay tôi quyết phân minh,
Giữ sự chọn-lựa đinh-ninh trọn đời .
      Hôm Nay tôi chớp cơ thời,
Không còn sợ-sệt ngại lời nói ra .
      Hôm Nay tôi gắng ngâm-nga
Từ hay, ý đẹp, tránh va-chạm người .

      Hôm Nay tôi lắng lòng tôi
Ðể nghe tình-cảm sục-sôi trong hồn,
      Ðừng cho lý-trí ép dồn!
Hôm Nay tôi chọn con đường của tôi,
      Dù đường thưa vắng bóng người,
Còn hơn nẻo cũ: lề xoi, lối mòn!
      Và Hôm Nay nếu không tròn,
Nếu Hôm Nay cũng chẳng còn Hôm Nay,
      Thì tôi sẽ đợi Ngày Mai,
Tôi lại gắng nữa, không phai chí mình...

               THANH-THANH Việt-hóa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9