Kiểu:
Xin chào !

 "Dậy mà đi" của Tố Hữu

Tác giả Bài
titit

 • Số bài : 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.11.2005
 • Trạng thái: offline
"Dậy mà đi" của Tố Hữu 16.11.2005 19:17:22 (permalink)
Một ngày nọ, mình được nghe một vài câu trong bài thơ của người an ủi mình, trong lúc đang buồn. Những câu thơ đó đã làm sống lại mình, đầy ý nghĩa, hỏi ra mới được biết đó là trong bài thơ "Dậy mà đi" của nhà thơ Tố Hữu.
Một bài thơ răn đời, đến giờ mình chỉ nhớ có vài câu đó.
Mình rất muốn được đọc hết bài thơ đó, có ai biết bài thơ này ở đâu không ạ, hay có links cũng được
Cảm ơn rất nhiều!
Người yêu thơ răn đời
 
#1
  titit

  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2005
  • Trạng thái: offline
  RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 18.11.2005 19:59:37 (permalink)
  Có ai giúp em với được không
  Mất ngủ vì bài này mất thôi, đi tìm mãi mà vẫn không kiếm được tài liệu nào cả.
  Nếu không có thì cũng cho em xin một vài lời khuyên để có thể có được bài thơ này được không ạ
  Cảm ơn anh chị rất nhiều!
  Người yêu thơ răn đời
   
  #2
   alonewolf

   • Số bài : 762
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 15.02.2004
   • Nơi: Hue
   • Trạng thái: offline
   RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 21.11.2005 00:59:36 (permalink)
   Vì ko có thời gian nên sói ko thể tìm giúp bạn trên interner nhưng xin mách bạn một mánh nhỏ đó là các tác phẩm của Tố Hữu được đưa vào chương trình sách giáo khoa văn học phổ thông rất nhiều,trong đó còn có cả tác phẩm Dậy mà đi!
   Bnaj có thể dễ dàng tìm thấy tại các nhà sách trong sách văn học phổ thông,hay tiện lợi hơn bạn có thể mua những sổ thơ nhỏ của Tố Hữu có bán rất nhiều với giá cực sinh viên!CHỈ vào khoảng 5 đến 6 nghìn đồng mà thôi!
   Chúc bạn may mắn!
   Thân!
    
   #3
    maidongbac

    • Số bài : 232
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 14.01.2009
    • Nơi: Suối yêu thương
    • Trạng thái: offline
    RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 18.01.2009 21:24:22 (permalink)

    Hôi muoän nhöng mình xem trong trang thô chöa coù, hi vong moïi ngöôøi cuõng thích baøi thô ñoù nhö baïn!

    DAÄY MAØ ÑI!
    Toá Höõu
     
    Daäy maø ñi! Daäy maø ñi!
    Ñöøng tieác nöõa, can chi maø tieác maõi?
    Ai chieán thaéng maø khoâng heà chieán baïi
    Ai neân khoâng maø chaúng daïi ñoâi laàn?
    Huoáng ñöôøng ñi coøn laém böôùc gian truaân
    Ñaây chöa phaûi traän sau cuøng chieán ñaáu!
    Thì ñöùng daäy, xoa tay, vaø töï baûo:
    Chí coøn ñaây, söùc löïc haõy coøn ñaây!
    Loøng khoâng ngheøo tin töôûng ôû töông lai
    Chaân coù ngaõ thì ñöùng leân, laïi böôùc,
    Thua vaùn naøy, ta ñem baøy vaùn khaùc
    Coù can chi, mieãn ñöôïc cuoäc sau cuøng
    Daäy maø ñi, hy voïng seõ thaønh coâng
    Ruùt kinh nghieäm ñôõ bao laàn thaát baïi
    Moät laàn ngaõ laø moät laàn bôùt daïi
    Ñeå theâm khoân moät chuùt nöõa trong ngöôøi
    Daäy maø ñi, hôõi baïn daân ngheøo ôi!
     
    Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
     
    #4
     maidongbac

     • Số bài : 232
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 14.01.2009
     • Nơi: Suối yêu thương
     • Trạng thái: offline
     RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 18.01.2009 21:28:07 (permalink)

     Göûi taëng caùc baïn yeâu thô Toá Höõu theâm moät soá baøi maø mình söu taàm ñöôïc!
     ÑI
     Toá Höõu
     Taëng baïn treû
      
     Ñi, baïn ôi, ñi! Bieät thaùng ngaøy
     Hoang mang khoâng ñònh höôùng töông lai
     Buoàn thiu nhö döôùi chieàu queâ laëng
     Daûi nöôùc möông leâ xuoáng vuõng laày
      
     Ñi, baïn ôi, ñi! Soáng ñuû ñaày
     Soáng traøo sinh löïc, boác men say
     Soáng tung trong gioù thanh cao môùi
     Soáng maïnh, duø trong moät phuùt giaây.
      
     Ñi, baïn ôi, ñi! Caû cuoäc ñôøi
     Cuûa ta naøo chæ cuûa ta thoâi!
     Ñaõ vay doøng maùu thôm thieân coå
     Phaûi traû cho ta maïch gioáng noøi!
      
     Traû heát, khoâng quyeàn tieác maûy may
     Traû ngay, khoâng heïn khaát raøy mai
     Nöôùc non reân xieát trong xieàng xích
     Ñaõ giuïc ta ra giöõa chieán ñaøi!
      


     Vaø vaïn anh huøng treân gioù maây
     Vaø nghìn theá heä tôùi sau ñaây
     Ñöông nhìn ta ñoù! Ñi ñi baïn
     Caát nheï thaân leân giöõa phuùt naøy.
      
     Noã löïc bình sinh dieät ñòch cöøu
     Chuùng ta naøo phaûi luõ phieâu löu
     Tung böøa sinh maïng leân ñuøa bôõn
     Vôùi gioù maây nhö ñöùa thaû dieàu.
      
     Ta ñaõ ñi, laø ta ñaõ quyeát ñi!
     Ñaïp baèng trôû löïc, vöôït gian nguy
     Ngöïc coøn thoi thoùp, tim coøn ñaäp
     Coøn nghieán raêng giöông thaúng nghóa kì!
      
     Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
      
     #5
      maidongbac

      • Số bài : 232
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 14.01.2009
      • Nơi: Suối yêu thương
      • Trạng thái: offline
      RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 18.01.2009 21:31:40 (permalink)
      DAÄY LEÂN THANH NIEÂN
      Toá Höõu
       
      Hôõi nhöõng con khoân cuûa gioáng noøi
      Nhöõng chaøng trai quyù, gaùi yeâu ôi!
      Baâng khuaâng ñöùng tröôùc ñoâi doøng nöôùc
      Choïn moät doøng hay ñeå nöôùc troâi?
       
      Hôõi nhöõng con khoân cuûa gioáng noøi
      Ñaõ töøng ñau töï thuôû trong noâi
      Ñaõ töøng thaáy Meï laên trong maùu
      Leä ñaõ chua cay ngaám nuï cöôøi.
       
      Meï ñaõ vì con khoå vaïn ñôøi
      Haän thuø ñeá quoác quyeát khoâng nguoâi
      Coøn chi ñaâu nöõa nuoâi con lôùn
      Vuù em giôø ñaây caïn söõa roài!
       
      Haù ñeå ai beânh vöïc lôïi quyeàn
      Daäy leân, taát caû nhöõng thanh nieân!
      Daäy leân, hôõi nhöõng linh hoàn theùp
      Daân toäc löu ñaøy vaïn taäp truyeàn!
       
      Phaát ngoïn côø leân, tung böôùc leân
      Vôùi kho huøng khí cuûa thanh nieân
      Vang löøng maët traän rung traêm troáng
      Caùch maïng quaân ta cöôùp chính quyeàn!
       
      Côø töï do bay rôïp chieán ñaøi
      Boán phöông côø ñoû röïc töông lai
      Daäy leân hôõi nhöõng linh hoàn treû
      Maùu cuûa con yeâu nhuoäm thaém ñôøi!
      Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
       
      #6
       maidongbac

       • Số bài : 232
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 14.01.2009
       • Nơi: Suối yêu thương
       • Trạng thái: offline
       RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 18.01.2009 21:34:05 (permalink)
       TRAÊNG TROÁI
       Toá Höõu
        
       Töø thuôû aáy quaêng thaân vaøo gioù buïi
       Ñeán hoâm nay phuùt cheát ñaõ keà beân
       Ñeán hoâm nay kieät söùc, toâi naèm reân
       Treân vaùn laïnh khoâng maûnh meàn, manh chieáu
        
       Ñôøi caùch maïng, töø khi toâi ñaõ hieåu
       Daán thaân voâ laø phaûi chòu tuø ñaøy
       Laø göôm keà taän coå,suùng keà tai
       Laø thaân soáng chæ coi coøn moät nöûa
       Bao khoå aáy, thoâi caàn chi noùi nöõa
       Baïn ñôøi ôi! Ta ñaõ hieåu nhau roài.
        
       Neáu mai ñaây coù cheát moät thaân toâi
       Hai möôi tuoåi, tim ñang daøo daït maùu
       Hai möôi tuoåi, hoàn quay theo gioù baõo
       Gaân ñang saên vaø thôù thòt caêng da
       Ñôøi maën noàng höùa heïn bieát bao hoa!
       Hai möôi tuoåi môùi qua voøng thô beù
        
       Duø phaûi cheát, cheát moät ñôøi trai treû
       Lieäm thaân taøn baèng moät maûnh chieáu con
       Roài choân xöông ruïc thoái döôùi chaân coàn
       Hay phôi xaùc cho moät ñaøn quaï ræa?
       Toâi chaúng tieác chæ cöôøi trong mai mæa
       Bao nhieâu hình aûnh ñoù veõ quanh toâi.
        
       Tieác laøm chi? Theá cuõng ñaõ soáng roài
       Tröôøng gioâng toá maáy naêm trôøi vaät loän
       Vôùi caùch maïng, toâi chöa heà ñuøa bôõn
       Vaø khoâng heà daùm choái moät ngua nan,
       Daãu bao nhieâu thaønh quaû cuûa thanh xuaân
       Toâi môùi haùi moät ñoâi laàn ít oûi
       Vaø beân baïn, chæ laø teân lính môùi
       Goùt chaân tô chöa daøy daïn phong traàn
       Toâi vaãn haèng töï nghó: “ Mieãn queân thaân
       Daâng taát caû ñeå toân thôø chuû nghóa
       Theá cuõng ñöôïc, löïa chi nhieàu taøi trí
       Môùi laø teân lính quyù cuûa ñoaøn quaân?
        
       Vaø loøng vui trí nheï ñuû traêm phaàn
       Toâi seõ cheát bình yeân khoâng hoái haän
       Toâi seõ cheát nhö bao nhieâu soá paähn
       Neûo ñöôøng xa ñaõ maïnh daán chaân vaøo
       Ñaõ töøng laên trong maùu döôùi göôm traøo
       Thaân ñaõ naëng bôûi bao goâng xieàng xích!
       Toâi seõ cheát tuy chöa veà tôùi ñích
       Nhöng caàn chio ñaõ coù baïn chung ñôøi
       Tung hoaønh treân maët ñaát boán phöông trôøi
       Tröôøng giao cheáin khoâng moät giôø phuùt laëng!
       Roài chieán thaéng seõ veà ta, chieán thaéng
       Vaø töông lai, ta seõ chieám veà ta!
        
       Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!
        
       #7
        poemqueen

        • Số bài : 135
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.07.2010
        • Trạng thái: offline
        RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu 24.07.2010 23:19:31 (permalink)

        Con sóng trùng lên tình điệp điệp.
        Thăng trầm cuộn dâng nắng liêm liếp.
        Phong trần bát ngát tình ngẩn ngơ.
        Thiêm thiếp xuân tuơi vui một kiếp.
        Gió lại cuốn theo lá rong ruổi.
        Phấp phới cờ reo tình vẫy gọi.
        Mát lối đi về tình thảnh thơi.
        Hạnh phúc đong đầy xuân mát rượi.
        Dật dờ thuyền biển tình lả lơi.
         
        #8
         Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

         Chuyển nhanh đến:

         Thống kê hiện tại

         Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

         Chú Giải và Quyền Lợi

         • Bài Mới Đăng
         • Không Có Bài Mới
         • Bài Nổi Bật (có bài mới)
         • Bài Nổi Bật (không bài mới)
         • Khóa (có bài mới)
         • Khóa (không có bài mới)
         • Xem bài
         • Đăng bài mới
         • Trả lời bài
         • Đăng bình chọn
         • Bình Chọn
         • Đánh giá các bài
         • Có thể tự xóa bài
         • Có thể tự xóa chủ đề
         • Đánh giá bài viết

         2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9