"Dậy mà đi" của Tố Hữu

Tác giả Bài
titit
 • Số bài : 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.11.2005
"Dậy mà đi" của Tố Hữu - 16.11.2005 19:17:22
Một ngày nọ, mình được nghe một vài câu trong bài thơ của người an ủi mình, trong lúc đang buồn. Những câu thơ đó đã làm sống lại mình, đầy ý nghĩa, hỏi ra mới được biết đó là trong bài thơ "Dậy mà đi" của nhà thơ Tố Hữu.
Một bài thơ răn đời, đến giờ mình chỉ nhớ có vài câu đó.
Mình rất muốn được đọc hết bài thơ đó, có ai biết bài thơ này ở đâu không ạ, hay có links cũng được
Cảm ơn rất nhiều!
Người yêu thơ răn đời

titit
 • Số bài : 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.11.2005
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 18.11.2005 19:59:37
Có ai giúp em với được không
Mất ngủ vì bài này mất thôi, đi tìm mãi mà vẫn không kiếm được tài liệu nào cả.
Nếu không có thì cũng cho em xin một vài lời khuyên để có thể có được bài thơ này được không ạ
Cảm ơn anh chị rất nhiều!
Người yêu thơ răn đời

alonewolf
 • Số bài : 762
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.02.2004
 • Nơi: Hue
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 21.11.2005 00:59:36
Vì ko có thời gian nên sói ko thể tìm giúp bạn trên interner nhưng xin mách bạn một mánh nhỏ đó là các tác phẩm của Tố Hữu được đưa vào chương trình sách giáo khoa văn học phổ thông rất nhiều,trong đó còn có cả tác phẩm Dậy mà đi!
Bnaj có thể dễ dàng tìm thấy tại các nhà sách trong sách văn học phổ thông,hay tiện lợi hơn bạn có thể mua những sổ thơ nhỏ của Tố Hữu có bán rất nhiều với giá cực sinh viên!CHỈ vào khoảng 5 đến 6 nghìn đồng mà thôi!
Chúc bạn may mắn!
Thân!

maidongbac
 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 18.01.2009 21:24:22

Hôi muoän nhöng mình xem trong trang thô chöa coù, hi vong moïi ngöôøi cuõng thích baøi thô ñoù nhö baïn!

DAÄY MAØ ÑI!
Toá Höõu
 
Daäy maø ñi! Daäy maø ñi!
Ñöøng tieác nöõa, can chi maø tieác maõi?
Ai chieán thaéng maø khoâng heà chieán baïi
Ai neân khoâng maø chaúng daïi ñoâi laàn?
Huoáng ñöôøng ñi coøn laém böôùc gian truaân
Ñaây chöa phaûi traän sau cuøng chieán ñaáu!
Thì ñöùng daäy, xoa tay, vaø töï baûo:
Chí coøn ñaây, söùc löïc haõy coøn ñaây!
Loøng khoâng ngheøo tin töôûng ôû töông lai
Chaân coù ngaõ thì ñöùng leân, laïi böôùc,
Thua vaùn naøy, ta ñem baøy vaùn khaùc
Coù can chi, mieãn ñöôïc cuoäc sau cuøng
Daäy maø ñi, hy voïng seõ thaønh coâng
Ruùt kinh nghieäm ñôõ bao laàn thaát baïi
Moät laàn ngaõ laø moät laàn bôùt daïi
Ñeå theâm khoân moät chuùt nöõa trong ngöôøi
Daäy maø ñi, hôõi baïn daân ngheøo ôi!
 
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!

maidongbac
 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 18.01.2009 21:28:07

Göûi taëng caùc baïn yeâu thô Toá Höõu theâm moät soá baøi maø mình söu taàm ñöôïc!
ÑI
Toá Höõu
Taëng baïn treû
 
Ñi, baïn ôi, ñi! Bieät thaùng ngaøy
Hoang mang khoâng ñònh höôùng töông lai
Buoàn thiu nhö döôùi chieàu queâ laëng
Daûi nöôùc möông leâ xuoáng vuõng laày
 
Ñi, baïn ôi, ñi! Soáng ñuû ñaày
Soáng traøo sinh löïc, boác men say
Soáng tung trong gioù thanh cao môùi
Soáng maïnh, duø trong moät phuùt giaây.
 
Ñi, baïn ôi, ñi! Caû cuoäc ñôøi
Cuûa ta naøo chæ cuûa ta thoâi!
Ñaõ vay doøng maùu thôm thieân coå
Phaûi traû cho ta maïch gioáng noøi!
 
Traû heát, khoâng quyeàn tieác maûy may
Traû ngay, khoâng heïn khaát raøy mai
Nöôùc non reân xieát trong xieàng xích
Ñaõ giuïc ta ra giöõa chieán ñaøi!
 


Vaø vaïn anh huøng treân gioù maây
Vaø nghìn theá heä tôùi sau ñaây
Ñöông nhìn ta ñoù! Ñi ñi baïn
Caát nheï thaân leân giöõa phuùt naøy.
 
Noã löïc bình sinh dieät ñòch cöøu
Chuùng ta naøo phaûi luõ phieâu löu
Tung böøa sinh maïng leân ñuøa bôõn
Vôùi gioù maây nhö ñöùa thaû dieàu.
 
Ta ñaõ ñi, laø ta ñaõ quyeát ñi!
Ñaïp baèng trôû löïc, vöôït gian nguy
Ngöïc coøn thoi thoùp, tim coøn ñaäp
Coøn nghieán raêng giöông thaúng nghóa kì!
 
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!

maidongbac
 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 18.01.2009 21:31:40
DAÄY LEÂN THANH NIEÂN
Toá Höõu
 
Hôõi nhöõng con khoân cuûa gioáng noøi
Nhöõng chaøng trai quyù, gaùi yeâu ôi!
Baâng khuaâng ñöùng tröôùc ñoâi doøng nöôùc
Choïn moät doøng hay ñeå nöôùc troâi?
 
Hôõi nhöõng con khoân cuûa gioáng noøi
Ñaõ töøng ñau töï thuôû trong noâi
Ñaõ töøng thaáy Meï laên trong maùu
Leä ñaõ chua cay ngaám nuï cöôøi.
 
Meï ñaõ vì con khoå vaïn ñôøi
Haän thuø ñeá quoác quyeát khoâng nguoâi
Coøn chi ñaâu nöõa nuoâi con lôùn
Vuù em giôø ñaây caïn söõa roài!
 
Haù ñeå ai beânh vöïc lôïi quyeàn
Daäy leân, taát caû nhöõng thanh nieân!
Daäy leân, hôõi nhöõng linh hoàn theùp
Daân toäc löu ñaøy vaïn taäp truyeàn!
 
Phaát ngoïn côø leân, tung böôùc leân
Vôùi kho huøng khí cuûa thanh nieân
Vang löøng maët traän rung traêm troáng
Caùch maïng quaân ta cöôùp chính quyeàn!
 
Côø töï do bay rôïp chieán ñaøi
Boán phöông côø ñoû röïc töông lai
Daäy leân hôõi nhöõng linh hoàn treû
Maùu cuûa con yeâu nhuoäm thaém ñôøi!
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!

maidongbac
 • Số bài : 232
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.01.2009
 • Nơi: Suối yêu thương
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 18.01.2009 21:34:05
TRAÊNG TROÁI
Toá Höõu
 
Töø thuôû aáy quaêng thaân vaøo gioù buïi
Ñeán hoâm nay phuùt cheát ñaõ keà beân
Ñeán hoâm nay kieät söùc, toâi naèm reân
Treân vaùn laïnh khoâng maûnh meàn, manh chieáu
 
Ñôøi caùch maïng, töø khi toâi ñaõ hieåu
Daán thaân voâ laø phaûi chòu tuø ñaøy
Laø göôm keà taän coå,suùng keà tai
Laø thaân soáng chæ coi coøn moät nöûa
Bao khoå aáy, thoâi caàn chi noùi nöõa
Baïn ñôøi ôi! Ta ñaõ hieåu nhau roài.
 
Neáu mai ñaây coù cheát moät thaân toâi
Hai möôi tuoåi, tim ñang daøo daït maùu
Hai möôi tuoåi, hoàn quay theo gioù baõo
Gaân ñang saên vaø thôù thòt caêng da
Ñôøi maën noàng höùa heïn bieát bao hoa!
Hai möôi tuoåi môùi qua voøng thô beù
 
Duø phaûi cheát, cheát moät ñôøi trai treû
Lieäm thaân taøn baèng moät maûnh chieáu con
Roài choân xöông ruïc thoái döôùi chaân coàn
Hay phôi xaùc cho moät ñaøn quaï ræa?
Toâi chaúng tieác chæ cöôøi trong mai mæa
Bao nhieâu hình aûnh ñoù veõ quanh toâi.
 
Tieác laøm chi? Theá cuõng ñaõ soáng roài
Tröôøng gioâng toá maáy naêm trôøi vaät loän
Vôùi caùch maïng, toâi chöa heà ñuøa bôõn
Vaø khoâng heà daùm choái moät ngua nan,
Daãu bao nhieâu thaønh quaû cuûa thanh xuaân
Toâi môùi haùi moät ñoâi laàn ít oûi
Vaø beân baïn, chæ laø teân lính môùi
Goùt chaân tô chöa daøy daïn phong traàn
Toâi vaãn haèng töï nghó: “ Mieãn queân thaân
Daâng taát caû ñeå toân thôø chuû nghóa
Theá cuõng ñöôïc, löïa chi nhieàu taøi trí
Môùi laø teân lính quyù cuûa ñoaøn quaân?
 
Vaø loøng vui trí nheï ñuû traêm phaàn
Toâi seõ cheát bình yeân khoâng hoái haän
Toâi seõ cheát nhö bao nhieâu soá paähn
Neûo ñöôøng xa ñaõ maïnh daán chaân vaøo
Ñaõ töøng laên trong maùu döôùi göôm traøo
Thaân ñaõ naëng bôûi bao goâng xieàng xích!
Toâi seõ cheát tuy chöa veà tôùi ñích
Nhöng caàn chio ñaõ coù baïn chung ñôøi
Tung hoaønh treân maët ñaát boán phöông trôøi
Tröôøng giao cheáin khoâng moät giôø phuùt laëng!
Roài chieán thaéng seõ veà ta, chieán thaéng
Vaø töông lai, ta seõ chieám veà ta!
 
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!

poemqueen
 • Số bài : 135
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.07.2010
RE: "Dậy mà đi" của Tố Hữu - 24.07.2010 23:19:31

Con sóng trùng lên tình điệp điệp.
Thăng trầm cuộn dâng nắng liêm liếp.
Phong trần bát ngát tình ngẩn ngơ.
Thiêm thiếp xuân tuơi vui một kiếp.
Gió lại cuốn theo lá rong ruổi.
Phấp phới cờ reo tình vẫy gọi.
Mát lối đi về tình thảnh thơi.
Hạnh phúc đong đầy xuân mát rượi.
Dật dờ thuyền biển tình lả lơi.