Danh mục tác giả & tác phẩm ngoại quốc
TTL 19.12.2006 08:04:31 (permalink)
Danh mục tác giả & tác phẩm ngoại quốc
theo bài đăng trong diễn đàn phụ này
(work in progress - up to page 4)
 
A
Andersen, Hans Christian 
Các threads khác về Andersen, Hans Christian
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=99364&mpage=1&key=&#99364

B
Bạch Cư Dị
Banana,Yoshimoto
Beethoven, Ludwig Van
Các threads khác về Beethoven, Ludwig Van
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=108636
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=103779&mpage=1&key=&#103779
Berggolts, Olga
Các threads khác về Berggolts
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=219560&mpage=1&#220423
Bergson, Henri
Các threads khác về Bergson
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=199464
Breton, André
Bunhin, Ivan
Buzzati, Dino

C
Carré, John Le
Các threads khác về Carré, John Le
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=235249
Chekhov
Christie, Agatha
Cody, Diablo
Cortázar, Julio

D
Dostoevsky, Mikhailovich 
Các theads khác về Dostoevsky
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=222064

E

F
Ferlinghetti, Lawrence


G
Galeano, Eduardo
Gorky, Maxim

H
Heidegger, Martin
Hesse, Hermann
Hume, David

I

J
Jastrun, Mieczysław
Jelinek, Elfriede
Joseph, Jenny
Joyce, James


K
Kant, Immanuel
Các threads khác về Kant, Immanuel
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=173046&mpage=1&key=&#173046
Kawabata, Yasunari
Khayyám, Omar
Kwan, Leung Ping
Các threads khác về Kwan, Leung Ping
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=182150 

L
Lỗ Tấn

M
Marx, Karl
Mill, John Stuart 
Miller, Henry
Milos, Cheslav
Mitchell, Margaret
Mozart, Wolfgang Amadeus
Mrozek, Slawomir

N
Nakayasu, Sawako

O
O. Henry

P
Pamuk, Orphan

Q

R
Remarque, Erich Maria
Reymont, Wladyslaw
Rimbaud, Arthur


S
Sabatini, Sandra 
Sagan, Françoise
Các threads khác về Sagan, Francoise
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=161128
Schopenhauer, Arthur
Shakespeare, William
Shaw, Bernard
Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich
Slaughter, Frank
Solzhenitsyn, Aleksandr
Steinbeck, John

T
Tagore, Rabindranath
Tetsuko, Kuroyanagi
Tolstoy, Leo Nikolayevitch

U

V
Verlaine, Paul
Verne, Jules


W
Wilde, Oscar
Các threads khác về Wilde, Oscar
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=103737&mpage=1&key=&#103737
Wisniewski,  Janusz L.
Các threads khác Wisniewski
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=212036&mpage=1&#212036
Wittgenstein, Luwig


Y
Yukichi, Fukuzawa
Các threads khác về Yukuchi, Fukuzawa
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=180635

Z
Zagajewski, Adam 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 12:39:46 bởi TTL >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9